Connect with us

Банки

Оглас за вработување во Шпаркасе Банка Македонија

Објавено

на

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ, дел од групацијата Steiermärkische Bank und Sparkassen AG од Австрија, како комерцијална банка на македонскиот финансиски пазар, ги нуди сите современи и високо квалитетни финансиски производи и дава поддршка на физичките и правни лица, со особено внимание кон малите и средни трговски друштва.

 

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за своите потреби огласува слободнa работнa позициja:

СТРУЧЕН СОРАБОТНИК ЗА ПРАВНИ РАБОТИ ПО КРЕДИТИ, ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КРЕДИТНА АДМИНИСТРАЦИЈА, ДИРЕКЦИЈА ЗА КРЕДИТНА И ДЕПОЗИТНА АДМИНИСТРАЦИЈА, СЕКТОР ЗА ПРОЦЕСИРАЊЕ
(позиција во Централа – Скопје, определено време во траење од 6 месеци со можност за продолжување)

Кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови:

– ВСС, Правен факултет, Правосуден испит;
– Најмалку 2 години работно искуство во конкретна област;
– Добро познавање на позитивната законската регулатива поврзана со должничко – доверителски односи и обезбедување на пласмани на Банката;
– Познавање на (Microsoft Office, Outlook Express), активно или пасивно познавање на Англиски јазик;

Опис на работно место/одговорности:

– Врши прием и анализа на потребната документација за обезбедување на кредитни продукти на Банката;
– Дава оценка и мислење за понудено обезбедување за конкретен кредитен продукт;
– Дава предлози за унапредување на обезбедувањето на кредитните продукти на Банката адекватно на можностите кои ги нудат позитивните законски прописи
– Учествува во дефинирање на специфични заштитни клаузули во Договори и Нотарски акти;
– Ја застапува Банката пред надлежен Нотар заради обезбедување на пласмани на Банката;
– Врши претходна проверка на Нотарски акти за обезбедување на пласмани на Банката;
– Изготвува разни видови Согласности во врска со имоти заложени во корист на Банката по извршена проверка на достаена соодветна документација;
– Изготвува Изјави за бришење на воспоставено заложно право во корист на Банката по извршена проверка на доставена соодветна документација;
– Води Регистер на воспоставено заложно право во корист на Банката по основ на дадени кредитни продукти и издадени пласмани;
– Ги следи писмените објави во јавните и стручни гласила кои се однесуваат на работењето на Банката или државни институции и правни и физички лица кај кои Банката пласирала средства;

Работно време: дневно од 08:00 до 16:00 часот, 40 часа неделно, од понеделник до петок, работа во една смена – претпладне.
Почетна основна месечна нето плата 28.000,00 денари.
Изборот ќе се изврши во рок од 45, 90 или 120 дена во зависност од бројот на пристигнати апликации.

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горе наведените услови потребно е да испратат резиме (CV) и придружно писмо со наведување на работното место и доказ (уверенија, дипломи, препораки) за исполнување на условите, по пошта или да ги достават лично документите на адреса: ул.Македонија 9-11, Скопје, најдоцна до 29.12.2017 година.

Само апликациите кои ги исполнуваат потребните квалификации и услови поткрепени со докази ќе бидат повикани на тестирање и интервју.

Пристигнатите апликации после наведениот рок, апликации пристигнати по e-mail, како и некомплетните апликации нема да бидат предмет на разгледување.

Краен рок за пријавување до: 29.12.2017 година.

Банки

Оглас за вработување во Силк Роуд Банка АД Скопје

Објавено

на

СИЛК РОУД БАНКА АД СКОПЈЕ нуди можност за работа во динамична, квалитетна и пријатна работна средина, со можност за личен развој и професионален напредок. (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во Централна кооперативна банка АД Скопје

Објавено

на

Централна кооперативна банка АД Скопје, дел од групацијата ЦКБ Груп ЕАД има потреба од вработување на две лица на работно место Соработник за клиентска услуга во Скопје. (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во УНИБанка АД Скопје

Објавено

на

УНИБанка АД Скопје објавува Оглас за вработување на следнава работна позиција: (more…)

Продолжи со читање


Популарно

Банки

Оглас за вработување во Шпаркасе Банка Македонија

Објавено

на

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ, дел од групацијата Steiermärkische Bank und Sparkassen AG од Австрија, како комерцијална банка на македонскиот финансиски пазар, ги нуди сите современи и високо квалитетни финансиски производи и дава поддршка на физичките и правни лица, со особено внимание кон малите и средни трговски друштва.

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за своите потреби огласува слободнa работнa позициja:
ДИРЕКТОР НА СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СРЕДСТВА (1 позиција, неопределено време со вклучена пробна работа од 6 месеци)


Кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови:

– ВСС, Економски факултет;
– 5 години банкарско работно искуство од областа на управувањето со средства и ликвидност и тргување на различните финансиски пазари;
– Познавања од статистика и математика;
– Активно познавање на работа со персонален компјутер (MS Office, апиликација БИС, платен промет, СВИФТ, интернет);
– Одлично познавање на aнглиски јазик (конверзација, разбирање, пишување);
– Способност за работа во стресни ситуации, способност за донесување на одлуки, работа со големи износи на трансакции, самостојно и брзо донесување на одлуки, изразита комуникативност и доверливост и способност за активно преговарање и тргување, тимска работа, одговорност, организаторски способности.

Опис на работно место/одговорности:

– Овластен е за тргување со девизи со домашни и странски банки во рамките на лимититe за тргување на финансиските пазари;
– Овластен е за тргување на пазарот на пари и тргување со домашни и странски хартии од вредност на примарниот и секундарниот пазар;
– Задолжен е за организирање и функционирање на Секторот;
– Задолжен е за организирање и функционирање на Дневната Комисија за распределба на средства и извори на средства;
– Контакт со странските и домашните банки и финансиски институции во врска со кредитните и FX дилерските линии, како и останата кореспонденција;
– Застапување на Банката на финанансиските пазари, штитење на интересите на Банката и доверливоста на податоците;
– Управување на ликвидноста на целата банка, денарска и девизна, така да банката може да ги изврши сите обврски навремено;
– Одговорност за организација и координација на вкупното тргување со девизи на Банката, кое Банката го врши со банки, финансиски организации и клиенти и одговорност за тргување со ефективни денарски и девизни средства;
– Одговорен за извршување на обврската за задолжителна резерва, лимити за отворена девизна позиција како и останати ораничувања, закони и прописи кои ги носи НБРМ а поврзани со Секторот;
– Учествува во ускладување на Деловните политики и Процедури и управува и се грижи за деловниот развој и обука на соработниците;
– Учествува во креирањето на Одлуките за тарифи и каматни стапки за депозити и пласмани на правни лица и население;
– Изработка на плановите за работа и контрола на извршувањето на плановите
– Ги следи движењата на пазарот , промените на законската регулатива, одлуките од НБРМ, Владата како и други органи кои можат да имаат директни последици врз остварување на целите и задачите на Секторот;
– Активно ја известува матичната банка во Австрија за сите денарски и девизни тековни и идни позиции;
– Ги организира и контролира операциите во делот на тргувањето на Македонска берза, чувар на имот и депозитарна банка;

Работно време: дневно од 08:00 до 16:00 часот, 40 часа неделно, од понеделник до петок, работа во една смена – претпладне. Почетна основна месечна нето плата 62.000,00 денари.

Изборот ќе се изврши во рок од 45, 90 или 120 дена во зависност од бројот на пристигнати апликации.

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горе наведените услови потребно е да испратат резиме (CV) и придружно писмо со наведување на работното место и доказ (уверенија, дипломи, препораки) за исполнување на условите, по пошта или да ги достават лично документите на адреса: ул.Македонија 9-11, Скопје, најдоцна до 15.12.2017 година.

Само апликациите кои ги исполнуваат потребните квалификации и услови поткрепени со докази ќе бидат повикани на тестирање и интервју.

Пристигнатите апликации после наведениот рок, апликации пристигнати по e-mail, како и некомплетните апликации нема да бидат предмет на разгледување.

 

Банки

Оглас за вработување во Силк Роуд Банка АД Скопје

Објавено

на

СИЛК РОУД БАНКА АД СКОПЈЕ нуди можност за работа во динамична, квалитетна и пријатна работна средина, со можност за личен развој и професионален напредок. (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во Централна кооперативна банка АД Скопје

Објавено

на

Централна кооперативна банка АД Скопје, дел од групацијата ЦКБ Груп ЕАД има потреба од вработување на две лица на работно место Соработник за клиентска услуга во Скопје. (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во УНИБанка АД Скопје

Објавено

на

УНИБанка АД Скопје објавува Оглас за вработување на следнава работна позиција: (more…)

Продолжи со читање

Популарно

Банки

Оглас за вработување во Шпаркасе Банка Македонија

Објавено

на

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ, дел од групацијата Steiermärkische Bank und Sparkassen AG од Австрија, како комерцијална банка на македонскиот финансиски пазар, ги нуди сите современи и високо квалитетни финансиски производи и дава поддршка на физичките и правни лица, со особено внимание кон малите и средни трговски друштва.

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за своите потреби огласува слободнa работнa позициja: 

ПОМЛАД СТРУЧЕН СОРАБОТНИК ЗА КОРИСНИЧКА ПОДДРШКА, ОДДЕЛЕНИЕ – КОНТАКТ ЦЕНТАР, ДИРЕКЦИЈА ЗА КАНАЛИ НА ДИСТРИБУЦИЈА, СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ФИЗИЧКИ ЛИЦА
(позиција во Централа- Скопје, определено време во траење од 6 месеци со можност за продолжување)

Кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови:

 

 • ВСС, Економски факултет;
 • Најмалку 1 година работа во банкарскиот сектор посебно во делот на работењето со физички лица или контакт центри;
 • Познавање на производите и услугите на банката, познавање на процесите поврзани со производите и услугите. Особено познавање на картичното работење и електронското банкарство на Банката;
 • Активно познавање на работа со персонален компјутер ( MS Office ),
 • Активно познавање на англиски јазик (говор и пишување),
 • Способност за аналитичко размислување, флексибилност, комуникативност, трпеливост и
 • кооперативност, управување со време, планирање;

 

Опис на работно место/одговорности

 

 • Дава информации на клиентите за производите и услугите за физичките лица преку (телефон, e-mail, факс),
 • Испорачува корисничка поддршка на клиентите при користење на платежни картички, електронско банкарство и останати банкарски продукти и услуги за физички лица;
 • Прима и решава рекламации од физички лица за електронско банкарство на Банката кои се поврзани со заборавена лозинка, начин на логирање, користење за апликацијата, инсталација/блокада/деблокада на дигитален сертификат, инсталација на С-токен;
 • Прима поплаки, сугестии и предлози од клиентите и соодветно ги евидентира;
 • Прима рекламации од клиентите и доколку не е возможно да се решат ги проследува до соодветните организациони делови во Банката;
 • Дава информации за расположливо салдо на трансакциските сметки и платежните картички на клиентите физички лица по нивна идентификација;
 • Менува статус на платежни картички по пријава од клиент по негова идентификација(блокирање на изгубени / украдени картички активирање на неактивни картички итн),
 • Нуди банкарски производи за физички лица на простоечки и потенцијални клиенти на Банката, договара состаноци помеѓу клиентите физички лица и Секторот за управување со физички лица согласно потребите на клиентите, како и активно учество во маркетинг кампањите на Банката;
 • Контактира физички лица кои должат до 30 дена со цел наплата на долгот и врши евиденција на контактите;
 • Ги информира клиентите по добиени опомени за задоцнето плаќање;

 

Работно време: дневно од 08:00 до 16:00 часот, 40 часа неделно, од понеделник до петок, работа во една смена – претпладне.

Почетна основна месечна нето плата 21.900,00 денари.
Изборот ќе се изврши во рок од 45, 90 или 120 дена во зависност од бројот на пристигнати апликации.
Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горе наведените услови потребно е да испратат резиме (CV) и придружно писмо со наведување на работното место и доказ (уверенија, дипломи, препораки) за исполнување на условите, по пошта или да ги достават лично документите на адреса: ул.Македонија 9-11, Скопје, најдоцна до 29.11.2017 година.

Само апликациите кои ги исполнуваат потребните квалификации и услови поткрепени со докази ќе бидат повикани на тестирање и интервју.
Пристигнатите апликации после наведениот рок, апликации пристигнати по e-mail, како и некомплетните апликации нема да бидат предмет на разгледување.

 

Банки

Оглас за вработување во Силк Роуд Банка АД Скопје

Објавено

на

СИЛК РОУД БАНКА АД СКОПЈЕ нуди можност за работа во динамична, квалитетна и пријатна работна средина, со можност за личен развој и професионален напредок. (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во Централна кооперативна банка АД Скопје

Објавено

на

Централна кооперативна банка АД Скопје, дел од групацијата ЦКБ Груп ЕАД има потреба од вработување на две лица на работно место Соработник за клиентска услуга во Скопје. (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во УНИБанка АД Скопје

Објавено

на

УНИБанка АД Скопје објавува Оглас за вработување на следнава работна позиција: (more…)

Продолжи со читање

Популарно

Банки

Оглас за вработување во Шпаркасе Банка Македонија

Објавено

на

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ, дел од групацијата Steiermärkische Bank und Sparkassen AG од Австрија, како комерцијална банка на македонскиот финансиски пазар, ги нуди сите современи и високо квалитетни финансиски производи и дава поддршка на физичките и правни лица, со особено внимание кон малите и средни трговски друштва.

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за своите потреби огласува слободнa работнa позициja: СТРУЧЕН СОРАБОТНИК ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРЕДИТЕН РИЗИК ЗА ПРАВНИ ЛИЦА, ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРЕДИТЕН РИЗИК, ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРЕДИТЕН РИЗИК, СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ  (1 позиција во Централа- Скопје, неопределено време со вклучена пробна работа од 6 месеци)

Кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови:

 • ВСС, Економски факултет;
 • Најмалку 3 години работно искуство во финансискиот сектор од кои во 2 години во ризици или ревизорска куќа;
 • Одлично познавање на финансиската анализа, одлично познавање на домашните иинтернационалните пазари;
 • Активно познавање на англиски јазик (говор и пишување), ќе се смета за предностпознавање на Германски јазик;
 • Систематски и аналитички пристап;
 • Прецизност;

Опис на работно место/одговорности

 • Учество во работата на стручен тим во рамките на Одделот;
 • Анализа на кредитни апликации од аспект на кредитен ризик (изготвување на Votum), иницијално одобрување, редовни годишни ре-одобрувања, промена на услови;
 • Анализа на проекти, инвестиции и оценување на нивната подобност за финансирање од аспект на ризик;
 • Соработка со други организациони единици во Банката;
 • Обезбедува соодветна имплементација и усогласеност со внатрешните и надворешните процедури;
 • Соработка со интерна и екстерна ревизија;
 • Контрола на исполнување на условите утврдени во кредитните одлуки;
 • Одречување на конечен рејтинг на клиентите;
 • Пресметка на дисконтиран паричен тек за клиенти рангирани во “Р” – ризична група;
 • Контрола на процесот на наплата на побарувањата од клиенти (освен за “Workout”)
 • Извршува и други обврски и има други одговорности на барање на претпоставениот;

 

Работно време: дневно од 08:00 до 16:00 часот, 40 часа неделно, од понеделник до петок, работа во една смена – претпладне.

Почетна основна месечна нето плата 35.500,00 денари.

Изборот ќе се изврши во рок од 45, 90 или 120 дена во зависност од бројот на пристигнати апликации.

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горе наведените услови потребно е да испратат резиме (CV) и придружно писмо со наведување на работното место и доказ (уверенија, дипломи,препораки) за исполнување на условите, по пошта или да ги достават лично документите на адреса: ул.Македонија 9-11, Скопје, најдоцна до 18.12.2017 година.

Само апликациите кои ги исполнуваат потребните квалификации и услови поткрепени со докази ќе бидат повикани на тестирање и интервју.

Пристигнатите апликации после наведениот рок, апликации пристигнати по e-mail, како и некомплетните апликации нема да бидат предмет на разгледување. 

 

Банки

Оглас за вработување во Силк Роуд Банка АД Скопје

Објавено

на

СИЛК РОУД БАНКА АД СКОПЈЕ нуди можност за работа во динамична, квалитетна и пријатна работна средина, со можност за личен развој и професионален напредок. (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во Централна кооперативна банка АД Скопје

Објавено

на

Централна кооперативна банка АД Скопје, дел од групацијата ЦКБ Груп ЕАД има потреба од вработување на две лица на работно место Соработник за клиентска услуга во Скопје. (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во УНИБанка АД Скопје

Објавено

на

УНИБанка АД Скопје објавува Оглас за вработување на следнава работна позиција: (more…)

Продолжи со читање

Популарно

Банки

Оглас за вработување во Шпаркасе Банка Македонија

Објавено

на

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ, дел од групацијата Steiermärkische Bank und Sparkassen AG од Австрија, како комерцијална банка на македонскиот финансиски пазар, ги нуди сите современи и високо квалитетни финансиски производи и дава поддршка на физичките и правни лица, со особено внимание кон малите и средни трговски друштва.

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за своите потреби огласува слободнa работнa позициja: СТРУЧЕН СОРАБОТНИК – АДМИНИСТРАТОР НА БАЗА НА ПОДАТОЦИ, ДИРЕКЦИЈА ЗА ИТ, СЕКТОР ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И ИТ (1 позиција во Централа- Скопје, неопределено време со вклучена пробна работа од 6 месеци)

Кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови:

•    ВСС, Акредитирани високообразовни институции во РМ;
•    Електротехника, информатика, математика или други несродни насоки во случај на соодветно работно искуство,
•    2 години работно искуство во областа на информационата технологија, искуството со  банкарски информациски системи се зема како предност;
•    Добро познавање на информационата технологија, Microsoft сертификати;
•    Англиски – солидно познавање, читање и пишување;
•    Комуникациски способности, способност за координација со останатите организациони делови во Банката, иницијативност, тактичност, креативност, доверливост.

Опис на работно место/одговорности:
       
•    Одговорен за системи за бази на податоци, инсталација, администрација, набавка и проектирање;
•    RDBMS/DBMS и инсталација на платформа (оперативен систем)
•    Надградба на SQL – серверот (податочниот сервер) со нови верзии;
•    Инсталација на најнови сервисни пакети;
•    Соработува со систем администраторот при додавање и конфигурирање на дискови, надградба и конфигурирање на серверите со меморија;
•    Познавање на политиката за информативна сигурност на Банката;
•    Дизајн и развој на базите на податоци и тоа: дизајн на табели, индекси, тригери, views, stored процедури, функции,итн
•    Размена на информации и активно учество при дизајнот на апликациите,
•    Документирање на: конфигурации, системски логови, процедури за инсталација;
•    Cluster администрација миграција на базите на податоци (DB) од еден на друг сервер, конфигурирање, воспоставување, администрација и мониторинг на репликација кон/од друг DB.

Работно време: дневно од 08:00 до 16:00 часот, 40 часа неделно, од понеделник до петок, работа во една смена – претпладне.

Почетна основна месечна нето плата 42.000,00 денари.

Изборот ќе се изврши во рок од 45, 90 или 120 дена во зависност од бројот на пристигнати апликации.

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горе наведените услови потребно е да испратат резиме (CV) и придружно писмо со наведување на работното место и доказ (уверенија, дипломи, препораки) за исполнување на условите, по пошта или да ги достават лично документите на адреса: ул.Македонија 9-11, Скопје, најдоцна до 31.10.2017 година.

Само апликациите кои ги исполнуваат потребните квалификации и услови поткрепени со докази ќе бидат повикани на тестирање и интервју.

Пристигнатите апликации после наведениот рок, апликации пристигнати по e-mail, како и некомплетните апликации нема да бидат предмет на разгледување.

Банки

Оглас за вработување во Силк Роуд Банка АД Скопје

Објавено

на

СИЛК РОУД БАНКА АД СКОПЈЕ нуди можност за работа во динамична, квалитетна и пријатна работна средина, со можност за личен развој и професионален напредок. (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во Централна кооперативна банка АД Скопје

Објавено

на

Централна кооперативна банка АД Скопје, дел од групацијата ЦКБ Груп ЕАД има потреба од вработување на две лица на работно место Соработник за клиентска услуга во Скопје. (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во УНИБанка АД Скопје

Објавено

на

УНИБанка АД Скопје објавува Оглас за вработување на следнава работна позиција: (more…)

Продолжи со читање

Популарно