Connect with us
P2_P_MK_1600x400

Банки

Оглас за вработување во Централна кооперативна банка

Објавено

на

Централна кооперативна банка АД Скопје, дел од групацијата ЦКБ Груп ЕАД има потреба од вработување на Соработник за картично работење – Скопје.

Работниот однос е на неопределено време.

Дневно работно време: од 08:00 до 16:00 часот

Неделно работно време: понеделник – петок

Работното место воглавно ги опфаќа следниве работни активности:

∙       обработка на барања за издавање на картички и продажни места;

∙       подготовка на персонализирани картички;

∙       опслужување на корисници на картички;

∙       опслужување на експозитурите/филијалите за картичното работење;

∙       следење на работењето на банкоматите и продажните места;

∙       подготвување фајлови и размена на истите со процесинг центарот;

∙       комуникација со процесинг центарот;

∙       комуникација со меѓународни платежни институции MasterCard и Visa;

∙       следење на законска регулатива и регулатива на платежни институции;

∙       активно учество во проекти;

∙       информирање на својот претпоставен за сите активности и за други значајни проблеми од областа на работењето на организационата единица;

∙       поставување и одржување на позитивни работни врски со внатрешни и надворешни субјекти, за постигнување на целите на Банката;

∙       изготвување редовни извештаи за своето работење до Раководителот на Службата, Управниот одбор и другите органи и одбори во динамика, форма, содржина и други податоци согласно законската и подзаконска регулатива, актите на Банката, одлуките на органите на Банката и задачите поставени од Раководителот на Службата, а во врска со сите работни процеси, работи и работни задачи во надлежноста на Службата.

Кандидатите треба да располагаат со следниве квалификации и познавања:

–          VII/1 степен – универзитетско образование

–          Одлично познавање на англискиот јазик;

–          Одлична примена на компјутерските програми за обработка на текст, табели, електронска пошта и интернет.

–          Најмалку 3 години релевантно работно искуство од областа на картичното работење

Избраниот кандидат треба да ги поседува следниве компетенции и вештини:

–          Да умее да постави и одржува позитивни работни врски и односи со внатрешни и надворешни субјекти, за постигнување на поставените цели;

–          Ефективна комуникација;

–          Тимска работа;

–          Прецизност;

–          Лојалност и одговорност.

За ова работно места е предвидена основна нето плата од 30.000 до 40.000 денари во зависност од квалификациите и искуството на кандидатот.

Банката нуди одлични услови за работа и можност за стручно усовршување како и напредок и развој во кариерата. Доколку сакате да станете дел од успешниот тим на ЦКБ, испратете CV и пропратно писмо на hr@ccbank.mk. Вашата апликација задолжително треба да го содржи работното место за кое аплицирате.

Огласот ќе биде активен заклучно со 31.08.2019 година.

Ненавремените и некомплетни апликации нема да бидат предмет на разгледување.  Само кандидатите со уредни и навремени апликации, а кои одговараат на условите наведени во огласот, ќе бидат поканети на тестирање, односно интервју кое претставува дел од процесот на селекција на кандидати за вработување во Банката.

Рокот за избор на кандидати е од 45 до 120 дена по истекот на рокот за пријавување во зависност од бројот на пријавени кандидати.

Банки

Оглас за вработување во УНИБанка

Објавено

на

УНИБанка АД Скопје вработува Референт на благајна во експозитура во Скопје, со или без работно искуство.

(more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во Стопанска банка а.д. Битола

Објавено

на

Службата за човечки ресурси за потребите на Секторот за работа со правни лица, Служба за SME клиенти, објавува Оглас за ангажирање еден (1) извршител на работното место Самостоен стручен соработник 2 за SME клиенти. (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во Народната банка на Република Северна Македонија, на определено време

Објавено

на

Врз основа на член 59 од Законот за Народната банка на Република Македонија, а во согласност со членовите 14 став 2, 22 став 1 точка 1, 23 став 1, 56 и 60 од Законот за работните односи и членовите 6, 7 и 8, 23 став 2, 27 и 30 од Колективниот договор на ниво на Народната банка на Република Македонија, Народната банка на Република Северна Македонија распишува

ОГЛАС
за вработување во Народната банка на Република Северна Македонија, на определено време

     1.Народната банка на Република Северна Македонија објавува оглас за вработување на седум извршители на определено време, и тоа:

– еден извршител на работното место „преведувач II степен“ во Отсекот за издавачки услуги во Кабинетот на гувернерот;

– еден извршител на работното место „помлад организатор почетен степен“ во Отсекот за изработка и промет на вредносници во Дирекцијата за трезорско работење;

– еден извршител на работното место „самостоен советник“ во Дирекцијата за правни работи;

– еден извршител на работното место „помлад правник почетен степен“ во Отсекот за правна поддршка во општи правни работи во Дирекцијата за правни работи;

– еден извршител на работното место „помлад аналитичар почетен степен“ во Отсекот за оперативни работи во Дирекцијата за платни системи и

– двајца извршители на работното место „чувар почетен степен“ во Рефератот за физичко обезбедување и противпожарна заштита во Дирекцијата за техничко одржување, обезбедување и архива.

     2.Кандидатите кои ќе засноваат работен однос на работните места од точка 1, треба да ги исполнуваат следниве општи услови за засновање работен однос утврдени во Колективниот договор на ниво на Народната банка на Република Македонија: да е државјанин на Република Северна Македонија, да е полнолетен, да има општа здравствена способност за работното место и да не му е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност.

     3.Кандидатите кои ќе засноваат работен однос на работните места од точка 1 на оваа oдлука, покрај општите услови за засновање на работен однос утврдени во Колективниот договор на ниво на Народната банка на Република Македонија, треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови:

– За работното место „преведувач II степен“ во Отсекот за издавачки услуги во Кабинетот на гувернерот: завршено факултет од областа на филолошките науки – англиски јазик со најмалку 180 ЕКТС кредити (VIБ), најмалку 2 години работен стаж стекнат по завршувањето на високото образование, одлично знаење на англискиот јазик, познавање на релевантната стручна терминологија, знаење за употреба на програмски пакети за работа со компјутер во деловниот процес, способност за консекутивно и симултано преведување, познавање од областа на работењето на Народната банка.

Кандидатите за работнoто место од оваа алинеја ќе бидат тестирани за нивното знаење англиски јазик, потребно за работното место.

– За работното место „помлад организатор почетен степен“ во Отсекот за изработка и промет на вредносници во Дирекцијата за трезорско работење: завршено факултет од областа на економските науки со најмалку 180 ЕКТС кредити (VIБ), да бидат со или без работен стаж, познавање англиски јазик, работа со компјутер, познавања од областа на работењето на Народната банка.

Кандидатите за работнoто место од оваа алинеја ќе бидат тестирани за нивните познавања од областа на работењето на Народната банка.

– За работното место „самостоен советник“ во Дирекцијата за правни работи: завршено факултет од областа на правните науки со најмалку 240 ЕКТС кредити (VIА), најмалку 4 години работен стаж стекнат по завршувањето на високото образование, познавање англиски јазик, работа со компјутер, положен правосуден испит и познавања од областа на работењето на Народната банка.

Кандидатите за работнoто место од оваа алинеја ќе бидат тестирани за нивните стручни знаења потребни за работното место.

– За работното место „помлад правник почетен степен“ во Отсекот за правна поддршка во општи правни работи во Дирекцијата за правни работи: завршено факултет од областа на правните науки со најмалку 180 ЕКТС кредити (VIБ), да бидат со или без работен стаж, познавање англиски јазик, работа со компјутер и познавања од областа на работењето на Народната банка.

Кандидатите за работнoто место од оваа алинеја ќе бидат тестирани за нивните стручни знаења, потребни за работното место.

– За работното место „помлад аналитичар почетен степен“ во Отсекот за оперативни работи во Дирекцијата за платни системи: завршено факултет од областа на економските науки со најмалку 180 ЕКТС кредити (VIБ), да бидат со или без работен стаж, познавање англиски јазик и работа со компјутер, познавање на платниот промет, платните системи и финансиските пазари, познавања од областа на работењето на Народната банка.

Кандидатите за работнoто место од оваа алинеја ќе бидат тестирани за нивните стручни знаења потребни за работното место и англиски јазик.

– За работното место „чувар почетен степен“ во Рефератот за физичко обезбедување и противпожарна заштита во Дирекцијата за техничко одржување, обезбедување и архива: завршено средно образование во траење од 3 или 4 години, да бидат со или без работен стаж, познавање англиски јазик, работа со компјутер, уверение за стручно оспособување за пожарникар и лиценца за физичко обезбедување.

Кандидатите за работнoто место од оваа алинеја ќе бидат тестирани за нивните стручни знаења од областа на физичкото обезбедување и противпожарната заштита, потребни за работното место.

     4.Кандидатите за сите работните места од точкa 1 треба да достават: пријава, кратка биографија, доказ за државјанство издаден од надлежен орган на Рeпублика Северна Македонија, потврда од надлежен орган на Република Северна Македонија за неизречена казна, забрана за вршење професија, дејност или должност (не постара од 6 месеци пред денот на поднесувањето на пријавата), диплома или уверение за завршено образование (согласно со условите за секое работно место), доказ за познавање англиски јазик, доказ за познавање работа со компјутери, доказ за работен стаж (доколку го имаат) од Фондот за пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија, а за работното место самостоен советник во Дирекцијата за правни работи, покрај наведените документи, треба да достават и доказ за положен правосуден испит.

     5.Работното време, во работната недела за работните места од точка 1 алинеи  1, 2, 3, 4 започнува помеѓу 8,00 и 9,00 часот, а завршува помеѓу 16,00 и 17,00 часот, а за работното место од алинеја 5 започнува помеѓу 8,00 и 10,00 часот, а завршува помеѓу 16,00 и 18,00 часот.

     Работното време, во работната недела за работнoто место од точка 1 алинеја 6 е организирано во 2 смени по 12 часа дневно, од кои првата смена започнува од 7,00 часот и завршува во 19,00 часот, а втората смена започнува во 19,00 часот, а завршува во 7,00 часот.

     6.Во согласност со Колективниот договор на ниво на Народната банка, со кандидатите кои ќе засноваат работен однос на работните места, а кои немаат работен стаж, ќе се склучи договор за вработување на определено време, со вршење приправнички стаж во времетраење од најмногу 1 година, а со кандидатите кои имаат работен стаж, ќе се склучи договор за вработување на определено време со вршење пробна работа во времетраење од 4 месеци.

     Висината на основната (нето) плата за работните места од точка 1 алинеи 2, 4 и 5 ќе изнесува 19.893,00 денари, за работното место од точка 1 алинеја 1 ќе изнесува 45.264,00 денари, за работното место од точка 1 алинеја 3 ќе изнесува 61.445,00 денари, а за работното место од точка 1 алинеја 6 ќе изнесува 17.895,00 денари.

     Висината на основната (нето) плата за работните места од точка 1 алинеи 2, 4 и 5 за време на приправничкиот стаж, изнесува 70% од основната (нето) плата и ќе изнесува 14.160,00 денари, за работното место од точка 1 алинеја 1 ќе изнесува 31.927,00, за работното место од точка 1 алинеја 3 ќе изнесува 43.255,00 денари, a за работното место од точка 1 алинеја 6 ќе изнесува 12.766,00 денари.

     Висината на основната (нето) плата за работните места од точка 1 алинеи 2, 4 и 5 за време на пробната работа, изнесува 50% од основната (нето) плата и ќе изнесува 9.510,00 денари, за работното место од точка 1 алинеја 1 ќе изнесува 23.034,00 денари, за работното место од точка 1 алинеја 3 ќе изнесува 31.128,00 денари, a за работното место од точка 1 алинеја 6 ќе изнесува 8.140,00 денари.

     7.Рокот за доставување на документите изнесува 7 работни дена, сметано од наредниот ден од денот на објавувањето на огласот.

     8.Изборот на работниците кои ќе засноваат работен однос во Народната банка ќе се изврши во рок од 45 дена по истекот на рокот за пријавување.

     9.Ненавремената и некомплетна документација нема да биде разгледувана.

     10.Пријавата е објавена на интернет страната на Народната банка на Република Северна Македонија

     Пријавата и потребната документација да се достават до Архивата на Народната банка на Република Северна Македонија, бул. „Кузман Јосифовски-Питу“ бр. 1 – Скопје.

Продолжи со читање

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange