Connect with us

Банки

Оглас за вработување во УНИБанка АД Скопје

Објавено

на

УНИБанка АД Скопје објавува Оглас за вработување на 1 (еден) извршител на следнава работна позиција:

Ревизор во Дирекција Внатрешна ревизија

Потребни квалификации:

 • Универзитетска диплома во релевантна област (Ревизија, Сметководство, Финансии или еквивалентна област)
 • Најмалку 3 години релевантно работно искуство во областите на внатрешна ревизија/надворешна ревизија/управување со ризици/банкарство/сметководство и финансии; Професионално искуство во внатрешна ревизија во банкарскиот сектор ќе се смета како предност
 • Одлично познавање на Деловните банкарски технологии и процеси, како и на законската регулатива и управувањето со ризици, релевантни за банкарскиот сектор
 • Одлични способности за тимска работа, комуникација и меѓучовечки односи
 • Одлични аналитички способности и способност за писмено известување
 • Способност за самостојно планирање, организирање и навремено исполнување на задачите
 • Одлично познавање (вербално и писмено) на англиски јазик, како и напредно користење на MS Office

Одговорност и задачи:

 • Имплементација на стручни стандарди и начела на внатрешната ревизија, согласно Меѓународните стандарди за професионално практикување на внатрешната ревизија и интерните акти на Дирекцијата за внатрешна ревизија
 • Оцена на клучните ризици во работењето на Банката
 • Подготовка на ревизорски програми и спроведување на редовни/планирани, вонредни и ненајавени ревизорски прегледи на работењето на Банката
 • Изработување на извештаи за спроведените ревизорски прегледи, во согласност со интерните акти на Дирекцијата за внатрешна ревизија
 • Оцена на усогласеноста на работењето на Банката со законската регулатива и интерните акти на Банката
 • Оцена на ефикасноста и ефективноста на воспоставените интерни контроли и адекватноста на системите за управување со ризици на ревидираните подрачја
 • Дефинирање на ревизорски препораки со цел подобрување на системите на внатрешна контрола и управувањето со ризици
 • Следење и известување за статусот на реализација на ревизорските препораки
 • Изработување на известувања од областа на Внатрешната ревизија за потребите на надлежните органи во Банката и регулаторите

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат наведените услови, потребно е да испратат кратка биографија на македонски јазик на: jobs@unibank.com.mk, или на адреса: Максим Горки бр. 6, 1000 Скопје со Subject: “Оглас за Ревизор во Дирекција Внатрешна ревизија”, најдоцна до 15.01.2021 година.

Банки

Огласи за вработување во Народната банка на Република Северна Македонија

Објавено

на

Врз основа на член 59 од Законот за Народната банка на Република Македонија, а во согласност со членовите 14 став 2, 22 став 1 точка 1, 23 став 1 и 60 од Законот за работните односи и членовите 6, 7 и 23 став 2 од Колективниот договор на ниво на Народната банка на Република Македонија, Народната банка на Република Северна Македонија распишува

ОГЛАС
за вработување 4 извршители во Народната банка на Република Северна Македонија,
на определено време
(more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во УНИБанка АД Скопје

Објавено

на

УНИБанка АД Скопје објавува Оглас за вработување на 1 (еден) извршител на следнава работна позиција:

Раководител на Експозитура – Крушево (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во Капитал Банка АД Скопје

Објавено

на

Капитал банка АД Скопје објавува оглас за вработување на Референт во Служба за кредитна анализа и оценка на големи корпоративни клиенти и МСП во експозитура Тетово. (more…)

Продолжи со читање


Популарно