Connect with us

Компании

Оглас за вработување во Триглав Пензиско Друштво

Објавено

на

Одлична шанса да се приклучите кон реномирана меѓународна финансиска групација и да станете дел од Секторот за инвестиции како:

СТРУЧЕН СОРАБОТНИК
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ИНВЕСТИЦИСКО ПОРТФОЛИО

Одговорности и задачи:

 • Следење на случувањата на домашните и странските финансиски пазари и останати настани од интерес на инвестициските портфолија на фондовите;
 • Инвестирање на средствата на фондовите на домашните и странските пазари;
 • Следење на квалитетот на хартиите од вредност;
 • Почитување на условите и ограничувањата од законската и подзаконската регулатива во процесот на инвестирање;
 • Следење на одделни видови на ризици поврзани со портфолијата на фондовите;
 • Подготовка на анализи на финансиски инструменти и предлози за инвестирање;
 • Координирање, следење и надзор на целокупниот процес на инвестирање;
 • Воспоставување на деловни контакти;
 • Менторство и пренос на знаења.

Услови:

 • Универзитетска диплома во релевантна област (економија, финансии или еквивалентна област);
 • Професионална квалификација ќе се смета како предност (положено испит за инвестиционен советник или друг соодветен испит од надлежна институција во странство);
 • Активно познавање на англиски јазик;
 • Пожелно, но незадолжително познавање на регулативата од областа на задолжително и доброволно капитално финансирано пензиско осигурување;
 • Одлични комуникациски и организациски способности, како и способност за независна и самостојна работа;
 • Способност за критичко и аналитичко мислење, антиципативно расудување и одлучување, како и усно и писмено известување;
 • Стручно користење на MS Office.

Компанијата нуди:

 • Интересна и динамична работа, можност за личен и стручен развој;
 • Работа со современи технологии и непрекинато стекнување нови знаења;
 • Стручно усовршување, посета на курсеви за дополнување на знаењето;
 • Работно место во седиштето на Друштвото во Скопје;
 • Дополнителни бенефити при користење на производите на Групацијата;

Доколку сте заинтересирани и квалификувани за наведената позиција, аплицирајте со поднесување на Вашето CV на македонски јазик на: info@triglavpenzisko.mk

Пријавувањето можете да го извршите најдоцна до 20 јули 2021 година.

Единствено квалификуваните кандидати во потесен избор ќе бидат понатаму контактирани.

Друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови
ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД СКОПЈЕ
Ул. Бул. 8ми Септември 18, кат  2-Карпош, Скопје
Емаил: info@triglavpenzisko.mk

Компании

Онлајн купување и пари назад

Објавено

на

Онлајн пазарувањето го упростивме го направивме сега поедноставен! Креиравме брз и практичен начин со кој не само можете да пазарувате преку интернет кај саканата онлајн продавница туку и да добивате предности. Имате можност да заштедите и време и пари. (more…)

Продолжи со читање

Компании

Триглав ја задржа цврстата капитална позиција и високата добивка за време на пандемијата

Објавено

на

Агенцијата за кредитен рејтинг S&P Global Ratings (во продолжение S&P, или агенција), по извршениот редовен годишен преглед, на ден 13.9.2021 година на Групацијата Триглав, а со тоа и на нејзиното матично друштво и на друштвото ќерка Позаваровалница Триглав РЕ, повторно им ги потврди долгорочната кредитна оценка и бонитетната оценка на финансиска моќ “A” со стабилна среднорочна прогноза. Високиот рејтинг е одраз на солидната капитализираност на Групацијата Триглав и на нејзиното стабилно,
профитабилно работење, поддржано од дисциплинирано преземање ризици во осигурување, користење сигурна заштита преку реосигурување и економијата на опсег, како и други предности на доминантната пазарна позиција во регионот и во Словенија. Кредитниот рејтинг “A” потекнува исклучиво од самостојниот профил на кредитен ризик на Групацијата. (more…)

Продолжи со читање

Компании

Во следните 12 месеци приватните компании планираат да инвестираат над 160 милиони евра

Објавено

на

Во периодот септември 2021 – август 2022 година, 93,8 отсто од од приватните компании планираат инвестиции. Вкупниот планиран износ на инвестиции на овие компании изнесува 161.054.020 евра. Ова се податоците од анкетата што ја спроведе Стопанската комора на Северна Македонија меѓу своите членки, на тема „Инвестиции на компаниите членки на СКСМ во следните 12 месеци ( септември 2021 – август 2022 година)”. (more…)

Продолжи со читањеПопуларно