Connect with us

Компании

Оглас за вработување во Стопанска Комора на Македонија

Објавено

на

Врз основа на чл. 22 и 23 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13 и 187/13, 113/14, 20/2015, 33/2015, 72/2015; 129/2015 и 27/2016), Стопанската комора на Македонија, објавува:

О Г Л А С за  вработување на дипломиран електро инжинер по информатика или дипломиран инжинер по информатика во Инфоцентарот  на Стопанска комора на Македонија 

Стопанската комора на Македонија има потреба од вработување на определено време (шест месеци), со можност за постојано вработување,  на еден извршител дипломиран електро инжинер по информатика или дипломиран инжинер по информатика за работи за Инфоцентарот – електронска обработка на податоци и одржување на мрежата на Информациониот систем, во Стручната служба на Стопанската комора на Македонија. 

Опис на работни задачи:

•    Дизајн, изработка, тестирање, имплементација и одржување на апликативни решенија;

•    Интеграција и одржување на готови апликативни решенија;

•    Дизајн, изработка, тестирање, имплементација и одржување на веб-портал и CMS (интернет);

•    Изработка и одржување на Android апликативни решенија;

•    Изработка и дополнување на постоечки апликативни решенија на Интранет системот;

Кандидатот треба да ги исполнува следните услови:

–    Високо образование:дипломиран електро инжинер по информатика или дипломиран инжинер по информатика;

–    Одлично познавање  на англиски јазик;

–    Пожелно познавање на:

•    Visual studio.NET;

•    Web технологии;

•    Бази на податоци: SQL Server;

–    Познавање на програмите: Server 2008 R2, Server 2012, Server 2016 (поседување на сертификат ќе се смета за предност) ;

–    Познавање и работење со Microsoft Domain Server (поседување на сертификат ќе се смета за предност);

–    Познавање на Microsoft Office продукти;

–    Познавање на Windows 10;

–    Познавање на работа со графички апликативни програми;

–    Познавање на работа со Android уреди;

–    Доверливост, исполнителност, иницијативност, високи аналитички способности, способност за работа под притисок и кратки рокови, комуникативност;

–    Ефикасност и организираност;

–    Работно искуство не е потребно;

 

Работното време е 40 часа неделно, од понеделник до петок. 

Почетна основна месечна нето плата  е 25.935,00 денари.

Кандидатите треба во прилог на апликацијата да достават кратка биографија и мотивационо писмо, копија од диплома за завршено високо образование – дипломиран електро инжинер по информатика или дипломиран инжинер по информатика и копија од сертификат за познавање на англиски јазик, на следната адреса:

Стопанска комора на Македонија ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13 – Скопје или наведените документи во скенирана форма на e-mail: ana@mchamber.mk

  Контакт: Ана Стерјовска , тел: 02/ 3 244 037. 

  Рокот за пријавување до 28.11.2017 година.

  Изборот ќе се изврши најдоцна во рок од 30 дена по истекот на рокот за пријавување.

Некомплетната документација и документацијата доставена по истекот на рокот за аплицирање, нема да биде разгледувана.

На интервју ќе бидат повикани само апликантите кои ќе влезат во потесен круг.

 

 

Повеќе

Компании

Оглас за вработување во Монета [MoneyGram]

Објавено

на

Со цел на унапредување на активноста, Монета објавува конкурс за квалификувани кандидати за Раководител во секторот на Оператива и IT. (more…)

Продолжи со читање

Компании

Оглас за вработување во ТИГО Фајнанс

Објавено

на

Финансиско друштво ТИГО Фајнанс ДООЕЛ Скопје е современа компанија која применува иновативна и модерна технологија, посветена на корисниците. Нудиме брзи и лесни решенија за микрокредитирање на физички лица кои се достапни секому.

(more…)

Продолжи со читање

Компании

Оглас за вработување во ФД СН Финансии

Објавено

на

Компанијата ФД СН Финансии вработува Back Оffice Маnager. (more…)

Продолжи со читање

Популарно

Компании

Оглас за вработување во Стопанска комора на Македонија

Објавено

на

Врз основа на чл. 22 и 23 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015 и 27/2016), Стопанската комора на Македонија, објавува

 

О Г Л А С за прием на работник на определено време

Стопанската комора на Македонија има потреба од вработување на еден извршител на определено време (три месеци), со можност за продолжување на работниот однос, за работно место соработник за работи од областа на кадрите, работните односи, други правни работи и правен консалтинг за потребите на Стручната служба во Службата за оперативни работи во рамките на Дирекцијата на други форми на организирање и работење при Комората.

 

Кандидатот треба да ги исполнува следните услови:

– Висока стручна подготовка – дипломиран правник (VII1 степен или минимум 240 ЕКТС кредити);
– Работно искуство од најмалку 5 години на правни работи и правен консалтинг (посебно во примената на регулативата од трудовата област и од областа на облигационите односи);
– Одлично познавање на англиски јазик;
– Одлично познавање на работа со компјутер;
– Развиени комуникациски вештини;
– Ефикасност, организираност и подготвеност за тимска и самостојна работа;
– Флексибилност, саминицијативност и насоченост кон изнаоѓање на решенија.

Работни задачи:

– Работи во врска со работните односи и кадровската евиденција за потребите на Комората;
– Правни работи за потребите на Стручната служба на Стопанската комора на Македонија – подготовка на меморандуми, спогодби, договори, одлуки, процедури, правилници, упатства;
– Следење на спроведувањето на одобрените обуки и иницирање на спроведување нови обуки за професионален развој на вработените;
– Работи во врска со електронската евиденција на склучени меморандуми, спогодби, договори и правните акти на Комората.

Работното време е 40 часа неделно (понеделник-петок). Работното време е клизно во периодот од 08:00 – 08:30 часот наутро до 16:00 – 16:30 часот попладне.

 

Основната нето плата изнесува 25.935,00 денари, месечно.

 

Кандидатите треба во прилог на апликацијата да достават кратка биографија со контакт податоци, копија од диплома за завршено ВСС и доказ за работното искуство, на следната адреса:

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13 – Скопје или наведените документи во скенирана форма на e-mail: ljupka@mchamber.mk

 

Контакт: Љупка Илиевска Самарџиска, тел: 02/ 3 244 018.
Рокот за пријавување е 7 календарски дена сметано од денот на објавувањето на Огласот.
Изборот ќе се изврши најдоцна во рок од 45 дена по истекот на рокот за пријавување.

 

Бр. 04-185/1
03.02.2017 година
С к о п ј е

Огласот е отворен до 10.02.2017 година.

Компании

Оглас за вработување во Монета [MoneyGram]

Објавено

на

Со цел на унапредување на активноста, Монета објавува конкурс за квалификувани кандидати за Раководител во секторот на Оператива и IT. (more…)

Продолжи со читање

Компании

Оглас за вработување во ТИГО Фајнанс

Објавено

на

Финансиско друштво ТИГО Фајнанс ДООЕЛ Скопје е современа компанија која применува иновативна и модерна технологија, посветена на корисниците. Нудиме брзи и лесни решенија за микрокредитирање на физички лица кои се достапни секому.

(more…)

Продолжи со читање

Компании

Оглас за вработување во ФД СН Финансии

Објавено

на

Компанијата ФД СН Финансии вработува Back Оffice Маnager. (more…)

Продолжи со читање

Популарно

Компании

Оглас за вработување во Стопанска комора на Македонија

Објавено

на

Врз основа на чл. 22 и 23 од Законот за работните односи (“Службен весник на Република Македонија” бр. 62/05,106/08,161/08,114/09, 130/09, 50/10, 52/10,124/10, 47/11,11/12, 39/12,13/13, 25/13, 170/13 и 187/13,113/14, 20/2015, 33/2015, 72/2015; 129/2015 и 27/2016), Стопанската комора на Македонија, објавува оглас за прием на работник на неопределено време.

 

Стопанската комора на Македонија има потреба од вработување на еден извршител на определено време (три месеци), со можностза продолжување, за работно месго соработник – коресподент по англиски јазик во Стручната служба на Стопанската комора на Македонија.

 

Кандидатот треба да ги исполнува следните услови:

Висока стручна подготовка (VII степен) – Филолошки факултет – група англиски јазик – преведувачка насока;
Работно искуство најмалку 2 години на превод на пишан материјал од областа на деловното (бизнис) работење од македонски на англиски јазик и обратно;
Работно искуство најмалку 2 години на консекутивен и симултан превод од македонски на англиски јазик и обратно;
Одлично познавање на работа со компјутер;
Прецизност, точносг и посветеност на работата;
Развиени комуникациски вештини;
Способност за тимска работа;
Познавањето на уште еден јазик ќе се смета за предност.

 

Работното време е 40 часа неделно (понеделник-петок). Работното време е клизно во периодот од 08:00 – 08:30 часот наутро до 16:00 – 16:30 часот попладне.

 

Основната нето плата изнесува 25.935,00 денари, месечно.

 

Кандидатите треба во прилог на апликацијата да достават кратка биографија со контакт податоци, копија од диплома за завршено ВСС и доказ за работното искуство, на следната адреса:

Стопанска комора на Македонија ул. “Димитрие Чуповски” бр. 13 – Скопје или наведените документи во скенирана форма на е-mail: venera@mchamber.mk
Контакт: Венера Андриевска, тел: 02/3244-037.

 

Рокот за пријавување е 10 работни дена сметано од денот на објавувањето на Огласот. Изборот ќе се изврши најдоцна во рок од 45 дена по истекот на рокот за пријавување.

 

Огласот е отворен до 21.10.2016 година.

Компании

Оглас за вработување во Монета [MoneyGram]

Објавено

на

Со цел на унапредување на активноста, Монета објавува конкурс за квалификувани кандидати за Раководител во секторот на Оператива и IT. (more…)

Продолжи со читање

Компании

Оглас за вработување во ТИГО Фајнанс

Објавено

на

Финансиско друштво ТИГО Фајнанс ДООЕЛ Скопје е современа компанија која применува иновативна и модерна технологија, посветена на корисниците. Нудиме брзи и лесни решенија за микрокредитирање на физички лица кои се достапни секому.

(more…)

Продолжи со читање

Компании

Оглас за вработување во ФД СН Финансии

Објавено

на

Компанијата ФД СН Финансии вработува Back Оffice Маnager. (more…)

Продолжи со читање

Популарно

Компании

Оглас за вработување во Стопанска комора на Македонија

Објавено

на

Врз основа на чл. 22 и 23 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија” бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13 и 187/13, 113/14, 20/2015, 33/2015, 72/2015; 129/2015 и 27/2016), Стопанската комора на Македонија, објавува…

 

Оглас за прием на работник на определено време

Стопанската комора на Македонија има потреба од вработување на еден извршител на определено време (шест месеци), со можност за продолжување, за работно место референт за контирање, ликвидирање на документи и материјалнофинансиско работење, во Стручната служба на Стопанската комора на Македонија.

Кандидатот треба да ги исполнува следните услови:

Средно економско образование;
Работно искуство на сметководствени работи од најмалку 10 години, од кои најмалку 3 години потписник на даночни пријави, самостојно изготвување и потпишување на завршни сметки, a искуство во водење на сметководство на непрофитни организации ќе се смета за предност;
Поседување на уверение за сметководител;
Напредно познавање на MS Office;
Познавање на англиски јазик;
Развиени комуникациски вештини;
Способност за тимска работа;
Флексибилност, самоиницијативност и насоченост кон изнаоѓање на решенија.

Одговорности и работни задачи:

одговорен за книжења и контрола на сметките за побарувањата и обврските;
одговорен за книжења и дневна контрола на книжењето на трансакциите на уплати и исплати, пресметки од камати, фактури, испратници, приемници, книжни одобренија и задолженија итн. како и контрола и слагање на аналитички картици;
одговорен за книжења и дневна контрола на книжењето на благајничка документација;
креирање на фактури и други финансиски документи;
одговорен за книжења на пресметка на плати, даноци и придонеси, како и други примања на вработените;
пресметка на даноци и други јавни давачки;
одговорен за навремена и точна подготовка на даночните пријави;
изработка на Годишната завршна сметка;
подготовка на компетентни и точни статистички и интерни извештаи од доменот на сметководството;
вршење на други неопходни пресметки;
обезбедување на усогласеност од правен, даночен и регулаторен аспект во доменот на сметководственото работење;
вршење на други сметководствени и книговодствени задачи.

 

Работното време е 40 часа неделно (понеделник – петок). Работното време е клизно во периодот од 08:00-08:30 часот наутро до 16:00-16:30 часот попладне.

Основната нето плата изнесува 20.615,00 денари, месечно.

Кандидатите треба во прилог на апликацијата да достават кратка биографија со контакт податоци, копија од диплома за завршена ССС, копија од уверение за сметководител и доказ за работното искуство, на следната адреса:

Стопанска комора на Македонија
ул. „Димитрие Чуповски” бр. 13 – Скопје
или наведените документи во скенирана форма на email: ljupka@mchamber.mk 
Контакт: Љупка Илиевска Самарџиска, тел: 02/ 3244-018

Рокот за пријавување е 10 работни дена сметано од денот на објавувањето на Огласот. Изборот ќе се изврши најдоцна во рок од 45 дена по истекот на рокот за пријавување.

Огласот е отворен до 02.09.2016 година.

Повеќе

Компании

Оглас за вработување во Монета [MoneyGram]

Објавено

на

Со цел на унапредување на активноста, Монета објавува конкурс за квалификувани кандидати за Раководител во секторот на Оператива и IT. (more…)

Продолжи со читање

Компании

Оглас за вработување во ТИГО Фајнанс

Објавено

на

Финансиско друштво ТИГО Фајнанс ДООЕЛ Скопје е современа компанија која применува иновативна и модерна технологија, посветена на корисниците. Нудиме брзи и лесни решенија за микрокредитирање на физички лица кои се достапни секому.

(more…)

Продолжи со читање

Компании

Оглас за вработување во ФД СН Финансии

Објавено

на

Компанијата ФД СН Финансии вработува Back Оffice Маnager. (more…)

Продолжи со читање

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange