Connect with us

Банки

Оглас за вработување во Стопанска банка АД Скопје

Објавено

на

Оглас за вработување во Стопанска банка АД Скопје.

 

                                                                           ОГЛАС

За прием на работник на работно место Проценител, Дирекција за недвижен имот (1 работно место)

Врши проценки и услуги поврзани со проценка на имот. Оценува извештаи за извршени проценки од страна на надворешни и внатрешни проценители. Врши посета и увид во понуденото обезбедување (подвижен и недвижен имот). Комуницира со независни проценители и клиенти на Банката за технички, процедурални или други прашања поврзани со обезбедените услуги со цел да се осигура најдобар можен производ,

Кандидатот треба да ги исполнува следниве квалификации:
 Дипломиран градежен инженер/ архитект или машински инженер
 Минимум петгодишно работно искуство во областа
 Уверение за положен стручен испит за проценувач во соодветната област: недвижен имот, транспортни средства и/или машини и опрема
 Неопходно е претходно искуство како проценувач на имот
 Активно познавање на англиски јазик
 Познавање на работа со компјутери
 Возачка дозвола од Б категорија

 Лични карактермстики:
 Динамична личност со способност за преземање на иницијативи
 Способност за работа под притисок, справување со стрес и извршување повеќе работи истовремено во кратки временски рокови
 Одличии организациски и комуникациски -вештини
 Прецизност, точност и аналитичен пристап во работењето
 Висок личен интегритет, деловен и професионален однос

 Банката обезбедува основна плата во месечен нето износ од минимум 32.000 МКД.

Работното време е 8 часа дневно или 40 часа неделно. Почетокот и крајот на работното време се утврдува со одлукa на Банката. Банката нуди динамична, квалитетна и пријатна работна средина, дополнителна обука и можности за стручно усовршување’ и професионален напредок на своите вработеии.

Ве молиме да ја пополните апликацијата на интернет стрaницата на Банката или Вашето CV (кратка биографија) на македонски или англиски јазик да го доставите во седиштето на Банката на ул. 11 Октомври, бр. 7, 1000 Скопје, со назнака за кое работно место аплицирате, најдоцна до 5. 1. 2018 година. Лице за контакт Даниела Радевска, тел. 02/3295 277.

Банката ќе изврши избор во законскиот рок, во согласност со бројот на пријавени кандидати.

Само селектираните кандидати ќе бидат известени и повикани на интервју

Банки

Оглас за вработување во Централна кооперативна банка АД Скопје

Објавено

на

Централна кооперативна банка АД Скопје, дел од групацијата ЦКБ Груп ЕАД има потреба од вработување на едно лице на работно место Соработник за клиентска услуга во Експозитура Битола. (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во УНИБанка АД Скопје

Објавено

на

УНИБанка АД Скопје објавува Оглас за вработување на следнава работна позиција: (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во Централна кооперативна банка АД Скопје

Објавено

на

Централна кооперативна банка АД Скопје, дел од групацијата ЦКБ Груп ЕАД има потреба од вработување на едно лице на работно место Соработник за клиентска услуга во Експозитура Тетово. (more…)

Продолжи со читање


Популарно

Банки

Оглас за вработување во Стопанска банка а.д Битола

Објавено

на

Службата за човечки ресурси на Стопанска банка а.д Битола за потребите на Секторот за работа со правни лица, Служба за големи клиенти, објавува:

 

                                                                      ОГЛАС

за ангажирање еден (1) извршител на работното место самостоен стручен соработник 2 за работа со големи клиенти.

Заинтересираните кандидати треба да ги исполнуваат следните услови:

  •  Економски факултет,
  •  Најмалку 3 (три) години работно искуство во банка,
  •  Задолжително познавање на официјалниот јазик на РМ,
  •  Одлично познавање на англиски јазик,
  •  Одлично познавање и работа на компјутер (MS Office),

Лични карактеристики и вештини потребни за работното место:

– Работливост,

– Личен интегритет,

– Доверливост,

– Способност за работа под притисок и во кратки рокови,

– Toчност,

– Комуникативност,

– Креативност,

– Добри организациски вештини,

– Добри интерперсоналнии комуникациски вештини за воспсотавување односи со

персоналот,

– Способност да анализира, интерпретира и презентира законска рамка,

– Вештини за преговарање и разрешување на проблеми,

– Иницијативност и способност да дава нови идеи,

– Организациски и вештини за ланирање и управување со сопственото време за да

се почитуваат поставените рокови и цели,

– Способност за медијаторство,

– Способност за презентација,

– Работа на компјутер,

– Возачка дозвола Б категорија.

Дел од работните задачи и одговорности на работното место:

1. Се грижи за остварување на поставените цели, го следи исполнувањето на планот, резултаите од работењето и споредба со планските задачи,

2. Се грижи коминтентите, другите служби во банката, и претпоставените да ги добијат потребните информации на време,

3. Одговорен е за работењето на клиенти кои согласно критериумите за сегментација на клиентите спаѓаат во категоријата, на големи клиенти спрема својата изложенст, депозити или промет во денарскиот или девизиот платен промет, како и согласно билансната сума и вкупните остварени приходи согласно годишните финансиски извештаи,

4. Анализира кредитни барања, оценка на обезбедувањето, во согласност со политиките и процедурите на банката,

5. Ги следи пласманите, и подмирувањето на обврските на клиентите

Потребата за ангажирање на еден извршител на ова работно место се однесува за работно место на локација Млечен Скопје, со договор на неопределено време, со полно работно време од 8 до 16 часот и нето плата од 43.000,00 денари. 

Заинтересираните кандидати да испратат мотивациско писмо и кратка биографија (CV) на македонски јазик, во рок од 7 (седум) дена од денот на објавувањето на огласот на следнaта адреса: hr@stbbt.com.mk со назнака во Subject „За самостоен стручен соработник 2 за работа со големи клиенти“

Банки

Оглас за вработување во Централна кооперативна банка АД Скопје

Објавено

на

Централна кооперативна банка АД Скопје, дел од групацијата ЦКБ Груп ЕАД има потреба од вработување на едно лице на работно место Соработник за клиентска услуга во Експозитура Битола. (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во УНИБанка АД Скопје

Објавено

на

УНИБанка АД Скопје објавува Оглас за вработување на следнава работна позиција: (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во Централна кооперативна банка АД Скопје

Објавено

на

Централна кооперативна банка АД Скопје, дел од групацијата ЦКБ Груп ЕАД има потреба од вработување на едно лице на работно место Соработник за клиентска услуга во Експозитура Тетово. (more…)

Продолжи со читање

Популарно

Банки

Оглас за вработување во Стопанска банка АД Скопје

Објавено

на

Стопанска банка АД Скопје објави оглас за вработување на работник на работно место Проценител Дирекција за недвижен имот (1 работно место).

Врши проценки и услуги поврзаии со проценка на имот. Оценува извештаи за извршени проценки од страна на надворешни и внатрешни проценители. Врши посета и увид во прнуденото обезбедување (подвижен и недвижен имот). Комуницира со независни процеиители и клиенти на Банката за техиички, процедуралии или други прашања поврзани со обезбедените услуги со цел да се осигура најдобар можен производ.

Кандидатот треба да ги исполнува следниве квалификации:

Дипломиран градежен инженер, архитект или машински инженер
Минимум петгодишно работно искуство во областа
Уверение за положен стручен испит за проценувач во соодветната област: недвижен имот транспортни средства и/или машини и опрема
Неопходно е претходно искуство како проценувач на имот
Активно познавање на англиски јазик
Познавање на работа со компјутери
Возачка дозвола од Б категорија

Лични карактеристики:

Динамична личност со способност за преземање на иницијативи
Способност за работа под притисок, спровување со стрес и извршување повеќе работи истовремено во кратки временски рокови
Одлични организациски и комуникациски вештини
Прецизност, точност и аналитичен пристап во работењето
Висок личен интегритет, деловен и професионален однос

Банката обезбедува основна плата во месечен нето износ од минимум 32.000 МКД.

Работното време е 8 часа дневно или 40 часа неделно. Почетокот и крајот на работното време се утврдува со одлука на Банката. Банката нуди динамична, квалитетиа и пријатна работна средина, дополнителна обука и можности за стручно усовршување и професионален напредок на своите вработени.

Ве молиме да ја пополните апликацијата на интернет сграницата на Банката или Вашето CV (кратка биографија) на македонски или англиски јазик да го доставите во седиштето на Банката на ул. 11 Октомври, бр. 7, 1000 Скопје, со назнака за кое работно место аплицирате, најдоцна до 27. 10. 2017 година.

Лице за контакт Даниела Радевска, тел. 02/3295277.

Банката ќе изврши избор во законскиот рок, во согласност со бројот на пријавени кандидати. Само селектираните кандидати ќе бидат известени и повикани на интервју.

Огласот е отворен до 27.10.2017 година.

Банки

Оглас за вработување во Централна кооперативна банка АД Скопје

Објавено

на

Централна кооперативна банка АД Скопје, дел од групацијата ЦКБ Груп ЕАД има потреба од вработување на едно лице на работно место Соработник за клиентска услуга во Експозитура Битола. (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во УНИБанка АД Скопје

Објавено

на

УНИБанка АД Скопје објавува Оглас за вработување на следнава работна позиција: (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во Централна кооперативна банка АД Скопје

Објавено

на

Централна кооперативна банка АД Скопје, дел од групацијата ЦКБ Груп ЕАД има потреба од вработување на едно лице на работно место Соработник за клиентска услуга во Експозитура Тетово. (more…)

Продолжи со читање

Популарно

Банки

Оглас за вработување во Стопанска Банка АД – Скопје

Објавено

на

Стопанска Банка АД – Скопје објавува Оглас за вработување на работник на работно место Проценител/Дирекција за недвижен имот (2 работни места).

Проценителот врши проценки и услуги поврзани со проценка на имот. Оценува извештаи за извршени проценки од страна на надворешни и внатрешни проценители. Врши посета и увид во понуденото обезбедување (подвижен и неподвижен имот). Комуницира со независни проценители и клиенти на банката за технички, процедурални или други прашања поврзани со обезбедените услуги со цел да се осигура најдобар можен производ.

 

Кандидатот треба да ги исполнува следниве квалификации:

– Дипломиран градежен инженер, архитект или машински инженер

– Минимум петгодишно работно искуство во областа

– Уверение за положен стручен испит за проценувач во соодветната област: недвижен имот, транспортни средства и/или машини и опрема

– Активно познавање на англиски јазик

– Познавање на работа со компјутери

– Возачка дозвола од Б категорија

 

Лични карактеристики:

– Динамична личност со способност за преземање на иницијативи

– Способност за работа под притисок, справување со стрес и извршување повеќе работи истовремено во кратки временски рокови

– Одлични организациски и комуникациски вештини

– Прецизност, точност и аналитичен пристап во работењето

– Висок личен интегритет, деловен и професионален однос

 

Банката обезбедува основна плата во месечен нето износ од 32.000 МКД.

 

Работното време е 8 часа дневно или 40 часа неделно. Почетокот и крјаот на работното  време се утврдува со одлука на Банката. Банката нуди динамична, квалитетна и пријатна работна средина, дополнителна обука и можности за стручно усовршување и професионален напредок на своите ваботени.

Пополнете ја апликацијата на интернет страницата на банката www.stb.com.mk/kariera-vo-sb/ или вашето CV на македонски или англиски јазик доставете ја во седиштето на Банката на ул. 11 Октомври, бр.7, 1000 Скопје со назнака за кое работно место аплицирате, најдоцна до 22.07.2017 година. 

Банката ќе изврши избор во законскиот рок, во согласност со бројот на пријавени кандидати. Само селектираните кандидати ќе бидат известени и повикани на интервју.

Банки

Оглас за вработување во Централна кооперативна банка АД Скопје

Објавено

на

Централна кооперативна банка АД Скопје, дел од групацијата ЦКБ Груп ЕАД има потреба од вработување на едно лице на работно место Соработник за клиентска услуга во Експозитура Битола. (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во УНИБанка АД Скопје

Објавено

на

УНИБанка АД Скопје објавува Оглас за вработување на следнава работна позиција: (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во Централна кооперативна банка АД Скопје

Објавено

на

Централна кооперативна банка АД Скопје, дел од групацијата ЦКБ Груп ЕАД има потреба од вработување на едно лице на работно место Соработник за клиентска услуга во Експозитура Тетово. (more…)

Продолжи со читање

Популарно

Банки

Оглас за вработување во Стопанска Банка АД Битола – информатичар

Објавено

на

Стопанска банка а.д Битола за своите потреби, објавува ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ на двајца извршители на работното место информатичар во Сектор за организација и ИТ. 

Заинтересираните кандидати треба да ги исполнуваат следните услови:

 

• Универзитетско образование–Електротехнички факултет, Факултети за информатички технологии или Природно математички факултет (или сродно универзитетско образование);

• Задолжително 2 годишно работно искуство (1 година работно искуство во областа на банкарството се зема како предност);

• Одлично познавање на англиски јазик;

• Одлично познавање ИТ технологии, програмски јазици и развојни алатки.

 

Работни задачи и одговорности:

 

– Подршка при масовни операции,

– Тестирање на барањата за промени на аплиакциите,

– Имплементација на промени во апликациите,

– Анализa и подршка при проблеми со функционирањето на апликациите,

– Прилагодување на функциите на апликациите,

– Изготвување  на упатствата на специфичните модули,

– Изготвување на извештаи за потребите на службите,

– Анализи на процесите за ефикасно извршување со помош на апликациите,

– Работа на оперативни и организациски задачи,

– Развој и одржување на апликациите,

– Развој на стандардни процеси,

– Организациски развој и дизајн,

– Одржување  на актуелноста и квалитетот на интернет-интранет страните,

 

Други вештини и особини на кандидатот:

 

– Да управува со повеќе активности истовремено,

– Да делегира приоритетни задачи и да предлага рокови за извршување,

– Да одржува комуникација и односи со останатите Сектори/Служби,

– Да покажува иницијативност во решавањето и да проценува по прашањата што се однесуваат на Службата,

– Анализира проблеми, идентификува алтернативни решенија, предлага најдобри решенија и ги применува,

– Организациски способности,

– Креативност и комуникативност,

– Способност за планирање и одлучување,

– Возачка дозвола Б категорија.

 

Потребата за ангажирање на еден извршител на ова работно место се однесува за неопределно време со работно место во Скопје или Битола, работно време од 8 – 16 часот, со почетна месечна нето плата од 36.000,00 денари.

Заинтересираните кандидати да испратат мотивациско писмо и кратка биографија (CV) на македонски јазик (по можност со фотографија), во рок од 5 (пет) дена од денот на објавувањето на огласот на следната адреса:  hr@stbbt.com.mk со назнака во Subject „Информатичар“.

 

Банки

Оглас за вработување во Централна кооперативна банка АД Скопје

Објавено

на

Централна кооперативна банка АД Скопје, дел од групацијата ЦКБ Груп ЕАД има потреба од вработување на едно лице на работно место Соработник за клиентска услуга во Експозитура Битола. (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во УНИБанка АД Скопје

Објавено

на

УНИБанка АД Скопје објавува Оглас за вработување на следнава работна позиција: (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во Централна кооперативна банка АД Скопје

Објавено

на

Централна кооперативна банка АД Скопје, дел од групацијата ЦКБ Груп ЕАД има потреба од вработување на едно лице на работно место Соработник за клиентска услуга во Експозитура Тетово. (more…)

Продолжи со читање

Популарно