Connect with us
P2_P_MK_1600x400

Банки

Оглас за вработување во Охридска банка Сосиете Женерал

Објавено

на

Придружете се кон успешниот тим на професионалци, посветен кон издигнување на Охридска банка Сосиете Женерал во референтна банка во односите со клиентите.

Оваа цел може да се оствари само со вистинските луѓе и со вистинскиот тим – преку заедничка работа и градење на тимскиот дух.
Тимскиот дух – нашата прва вредност значи многу повеќе отколку само заедничка работа. Значи формирање цврсти и трајни релации засновани на почитување и доверба.

Професионализмот и иновацијата го дополнуваат тимскиот дух, а вредности кои ги цениме се и одговорноста и посветеноста кон остварување резултати.

Доколку себеси се препознавате во овие вредности, Ве покануваме да станете дел од меѓународна групација со над 150-годишна историја која може да ви понуди работа во динамично опкружување со бројни можности за обуки и развој, на позицијата:

ГЛАВНИ ЗАДАЧИ И ОДГОВОРНОСТИ:

• Пуштање и запирање на DBE сесиите
• Менаџирање со SQL логови
• Управување со трансакции и заклучени слогови
• Управување со продукциски системи
• Извршување на скрипти, поставување на дневни процеси и извршување на SQL наредби за потреби на апликациски измени иницирани од страна на техничката бизнис анализа
• Се грижи и е одговорен за целосниот процес на архивирање на базите на податоци
• Одговорен е за конзистентноста на базите на податоци
• Одговорен е за развојот и индексирањето на базите на податоци, нивното мигрирање, мониторинг и инсталации на сигурносни надградби
• Одговорен е за сите барања поврзани со перформансите на базите на податоци
• Одговорен е за управување на сите барања поврзани со репликации на базите
• Одговорен е за управување со растот и големината на базите

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ:

  •   ВСС (компјутерски науки/информатичка технологија)
  •   Познавање на Microsoft околина
  •   Солидно познавање на Англиски Јазик
  •   Тимски играч
  •   Вештини за решавање на проблеми
  •   Способност за почитување на строго дефинирани рокови

  •   Способност за давање приоритети и делегирање
  •   Одговорна, прецизна, проактивна личност, ориентирана кон постигнување резултати

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горенаведените услови потребно е да испратат Професионална биографија (CV), најдоцна до 05.09.2019 год. на: kariera@ob.com.mk со задолжителна назнака „Апликација за ИТ Администратор на база на податоци – Скопје/ Охрид“.

 

Со испраќање на Вашата апликација давате согласност Вашите податоци да бидат задржани и користени од Банката во рок од една (1) година.

Напомена: Апликациите без назнака нема да бидат разгледувани. Само селектираните кандидати ќе бидат контактирани за интервју.

Банки

Оглас за вработување во УНИБанка

Објавено

на

УНИБанка АД Скопје вработува Референт на благајна во експозитура во Скопје, со или без работно искуство.

(more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во Стопанска банка а.д. Битола

Објавено

на

Службата за човечки ресурси за потребите на Секторот за работа со правни лица, Служба за SME клиенти, објавува Оглас за ангажирање еден (1) извршител на работното место Самостоен стручен соработник 2 за SME клиенти. (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во Народната банка на Република Северна Македонија, на определено време

Објавено

на

Врз основа на член 59 од Законот за Народната банка на Република Македонија, а во согласност со членовите 14 став 2, 22 став 1 точка 1, 23 став 1, 56 и 60 од Законот за работните односи и членовите 6, 7 и 8, 23 став 2, 27 и 30 од Колективниот договор на ниво на Народната банка на Република Македонија, Народната банка на Република Северна Македонија распишува

ОГЛАС
за вработување во Народната банка на Република Северна Македонија, на определено време

     1.Народната банка на Република Северна Македонија објавува оглас за вработување на седум извршители на определено време, и тоа:

– еден извршител на работното место „преведувач II степен“ во Отсекот за издавачки услуги во Кабинетот на гувернерот;

– еден извршител на работното место „помлад организатор почетен степен“ во Отсекот за изработка и промет на вредносници во Дирекцијата за трезорско работење;

– еден извршител на работното место „самостоен советник“ во Дирекцијата за правни работи;

– еден извршител на работното место „помлад правник почетен степен“ во Отсекот за правна поддршка во општи правни работи во Дирекцијата за правни работи;

– еден извршител на работното место „помлад аналитичар почетен степен“ во Отсекот за оперативни работи во Дирекцијата за платни системи и

– двајца извршители на работното место „чувар почетен степен“ во Рефератот за физичко обезбедување и противпожарна заштита во Дирекцијата за техничко одржување, обезбедување и архива.

     2.Кандидатите кои ќе засноваат работен однос на работните места од точка 1, треба да ги исполнуваат следниве општи услови за засновање работен однос утврдени во Колективниот договор на ниво на Народната банка на Република Македонија: да е државјанин на Република Северна Македонија, да е полнолетен, да има општа здравствена способност за работното место и да не му е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност.

     3.Кандидатите кои ќе засноваат работен однос на работните места од точка 1 на оваа oдлука, покрај општите услови за засновање на работен однос утврдени во Колективниот договор на ниво на Народната банка на Република Македонија, треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови:

– За работното место „преведувач II степен“ во Отсекот за издавачки услуги во Кабинетот на гувернерот: завршено факултет од областа на филолошките науки – англиски јазик со најмалку 180 ЕКТС кредити (VIБ), најмалку 2 години работен стаж стекнат по завршувањето на високото образование, одлично знаење на англискиот јазик, познавање на релевантната стручна терминологија, знаење за употреба на програмски пакети за работа со компјутер во деловниот процес, способност за консекутивно и симултано преведување, познавање од областа на работењето на Народната банка.

Кандидатите за работнoто место од оваа алинеја ќе бидат тестирани за нивното знаење англиски јазик, потребно за работното место.

– За работното место „помлад организатор почетен степен“ во Отсекот за изработка и промет на вредносници во Дирекцијата за трезорско работење: завршено факултет од областа на економските науки со најмалку 180 ЕКТС кредити (VIБ), да бидат со или без работен стаж, познавање англиски јазик, работа со компјутер, познавања од областа на работењето на Народната банка.

Кандидатите за работнoто место од оваа алинеја ќе бидат тестирани за нивните познавања од областа на работењето на Народната банка.

– За работното место „самостоен советник“ во Дирекцијата за правни работи: завршено факултет од областа на правните науки со најмалку 240 ЕКТС кредити (VIА), најмалку 4 години работен стаж стекнат по завршувањето на високото образование, познавање англиски јазик, работа со компјутер, положен правосуден испит и познавања од областа на работењето на Народната банка.

Кандидатите за работнoто место од оваа алинеја ќе бидат тестирани за нивните стручни знаења потребни за работното место.

– За работното место „помлад правник почетен степен“ во Отсекот за правна поддршка во општи правни работи во Дирекцијата за правни работи: завршено факултет од областа на правните науки со најмалку 180 ЕКТС кредити (VIБ), да бидат со или без работен стаж, познавање англиски јазик, работа со компјутер и познавања од областа на работењето на Народната банка.

Кандидатите за работнoто место од оваа алинеја ќе бидат тестирани за нивните стручни знаења, потребни за работното место.

– За работното место „помлад аналитичар почетен степен“ во Отсекот за оперативни работи во Дирекцијата за платни системи: завршено факултет од областа на економските науки со најмалку 180 ЕКТС кредити (VIБ), да бидат со или без работен стаж, познавање англиски јазик и работа со компјутер, познавање на платниот промет, платните системи и финансиските пазари, познавања од областа на работењето на Народната банка.

Кандидатите за работнoто место од оваа алинеја ќе бидат тестирани за нивните стручни знаења потребни за работното место и англиски јазик.

– За работното место „чувар почетен степен“ во Рефератот за физичко обезбедување и противпожарна заштита во Дирекцијата за техничко одржување, обезбедување и архива: завршено средно образование во траење од 3 или 4 години, да бидат со или без работен стаж, познавање англиски јазик, работа со компјутер, уверение за стручно оспособување за пожарникар и лиценца за физичко обезбедување.

Кандидатите за работнoто место од оваа алинеја ќе бидат тестирани за нивните стручни знаења од областа на физичкото обезбедување и противпожарната заштита, потребни за работното место.

     4.Кандидатите за сите работните места од точкa 1 треба да достават: пријава, кратка биографија, доказ за државјанство издаден од надлежен орган на Рeпублика Северна Македонија, потврда од надлежен орган на Република Северна Македонија за неизречена казна, забрана за вршење професија, дејност или должност (не постара од 6 месеци пред денот на поднесувањето на пријавата), диплома или уверение за завршено образование (согласно со условите за секое работно место), доказ за познавање англиски јазик, доказ за познавање работа со компјутери, доказ за работен стаж (доколку го имаат) од Фондот за пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија, а за работното место самостоен советник во Дирекцијата за правни работи, покрај наведените документи, треба да достават и доказ за положен правосуден испит.

     5.Работното време, во работната недела за работните места од точка 1 алинеи  1, 2, 3, 4 започнува помеѓу 8,00 и 9,00 часот, а завршува помеѓу 16,00 и 17,00 часот, а за работното место од алинеја 5 започнува помеѓу 8,00 и 10,00 часот, а завршува помеѓу 16,00 и 18,00 часот.

     Работното време, во работната недела за работнoто место од точка 1 алинеја 6 е организирано во 2 смени по 12 часа дневно, од кои првата смена започнува од 7,00 часот и завршува во 19,00 часот, а втората смена започнува во 19,00 часот, а завршува во 7,00 часот.

     6.Во согласност со Колективниот договор на ниво на Народната банка, со кандидатите кои ќе засноваат работен однос на работните места, а кои немаат работен стаж, ќе се склучи договор за вработување на определено време, со вршење приправнички стаж во времетраење од најмногу 1 година, а со кандидатите кои имаат работен стаж, ќе се склучи договор за вработување на определено време со вршење пробна работа во времетраење од 4 месеци.

     Висината на основната (нето) плата за работните места од точка 1 алинеи 2, 4 и 5 ќе изнесува 19.893,00 денари, за работното место од точка 1 алинеја 1 ќе изнесува 45.264,00 денари, за работното место од точка 1 алинеја 3 ќе изнесува 61.445,00 денари, а за работното место од точка 1 алинеја 6 ќе изнесува 17.895,00 денари.

     Висината на основната (нето) плата за работните места од точка 1 алинеи 2, 4 и 5 за време на приправничкиот стаж, изнесува 70% од основната (нето) плата и ќе изнесува 14.160,00 денари, за работното место од точка 1 алинеја 1 ќе изнесува 31.927,00, за работното место од точка 1 алинеја 3 ќе изнесува 43.255,00 денари, a за работното место од точка 1 алинеја 6 ќе изнесува 12.766,00 денари.

     Висината на основната (нето) плата за работните места од точка 1 алинеи 2, 4 и 5 за време на пробната работа, изнесува 50% од основната (нето) плата и ќе изнесува 9.510,00 денари, за работното место од точка 1 алинеја 1 ќе изнесува 23.034,00 денари, за работното место од точка 1 алинеја 3 ќе изнесува 31.128,00 денари, a за работното место од точка 1 алинеја 6 ќе изнесува 8.140,00 денари.

     7.Рокот за доставување на документите изнесува 7 работни дена, сметано од наредниот ден од денот на објавувањето на огласот.

     8.Изборот на работниците кои ќе засноваат работен однос во Народната банка ќе се изврши во рок од 45 дена по истекот на рокот за пријавување.

     9.Ненавремената и некомплетна документација нема да биде разгледувана.

     10.Пријавата е објавена на интернет страната на Народната банка на Република Северна Македонија

     Пријавата и потребната документација да се достават до Архивата на Народната банка на Република Северна Македонија, бул. „Кузман Јосифовски-Питу“ бр. 1 – Скопје.

Продолжи со читање

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange