Connect with us

Државна администрација

Оглас за вработување во Народна банка на Република Северна Македонија

Објавено

на

Народната банка на Република Северна Македонија објавува

O Г Л A C

за вработување 2 извршители во Народната банка на Република Македонија, на неопределено време

1. Народната банка на Република Северна Македонија објавува оглас за вработување на двајца извршители на неопределено време, и тоа: 1 извршител на работно место „Секретар“ во Кабинетот на гувернерот и 1 извршител на работно место „Помлад сметководител“ во Рефератот за пресметковни и готовински работи во Дирекцијата за финансии, сметководство и контрола.

2. Кандидатите кои ќе засноваат работен однос на работните места од точка 1, треба да ги исполнуваат следниве општи услови за засновање работен однос утврдени во Колективниот договор на ниво на Народната банка на Република Македонија: да се држајани на Република Северна Македонија, да се полнолетни, да имаат општа здравствена способност за работното место и да не им е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност.

3. Кандидатите кои ќе засноваат работен однос на работните места од точка 1 на оваа oдлука, покрај општите услови за засновање работен однос утврдени во Колективниот договор на ниво на Народната банка на Република Македонија, треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови:

За работното место „Секретар“ во Кабинетот на гувернерот: 

 • да имаат завршено средно образование во траење од 4 години,
 • да бидат со или без работен стаж,
 • да имаат познавање на англиски јазик,
 • работа со компјутер,
 • да имаат познавања на канцелариско и архивско работење.

За работното место „Помлад сметководител“ во Рефератот за пресметковни и готовински работи во Дирекцијата за финансии, сметководство и контрола: 

 • да имаат завршено факултет од областа на економските науки со најмалку 180 ЕКТС кредити (VIБ),
 • да бидат со или без работен стаж,
 • да имаат познавање на англиски јазик,
 • работа со компјутер,
 • сметководствени работи,
 • законска регулатива поврзана со даноци и плати и познавања од областа на работењето на Народната банка.

Кандидатите за работното место помлад сметководител во Рефератот за пресметковни и готовински работи во Дирекцијата за финансии, сметководство и контрола ќе бидат тестирани за нивните познавања од областа на сметководствените работи, законската регулатива поврзана со даноци и плати и работењето на Народната банка.

4. Кандидатите за работните места од точкa 1 треба да достават: пријава, кратка биографија, доказ за државјанство издаден од надлежен орган на Рeпублика Северна Македонија, потврда од надлежен орган на Република Северна Македонија за неизречена казна, забрана за вршење професија, дејност или должност (не постара од 6 месеци пред денот на поднесувањето на пријавата), диплома или уверение за завршено образование (согласно со условите за секое работно место), доказ за познавање англиски јазик, доказ за познавање работа со компјутери, доказ за работен стаж (доколку го имаат) од Фондот за пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија.

5. Работното време, во работната недела за работните места од точка 1 започнува помеѓу 8,00 и 9,00 часот, а завршува помеѓу 16,00 и 17,00 часот.

6. Во согласност со Колективниот договор на ниво на Народната банка, со кандидатите кои ќе засноваат работен однос на работните места, а кои немаат работен стаж, ќе се склучи договор за вработување на неопределено време, со вршење приправнички стаж во времетраење од најмногу 1 година, а со кандидатите кои имаат работен стаж, ќе се склучи договор за вработување на неопределено време со вршење пробна работа во времетраење од 4 месеци.

Висината на основната (нето) плата за работното место од точка 3 алинеја 1 изнесува 33.870,00 денариа за алинеја 2 изнесува 38.641,00 денари.

Висината на основната (нето) плата за работното место од точка 3 алинеја 1 за време на приправничкиот стаж изнесува 70% од основната (нето) плата и изнесува 23.946,00 денари, а за работното место од алинеја 2 изнесува 27.292,00 денари.

Висината на основната (нето) плата за работното место од точка 3 алинеја 1  за време на пробната работа, изнесува 50% од основната (нето) плата и изнесува 17.334,00 денари, а за работното место од алинеја 2 изнесува 19.721,00 денари.

7. Рокот за доставување на документите изнесува 7 работни дена, сметано од наредниот ден од денот на објавувањето на огласот.

8. Изборот на кандидатите кои ќе засноваат работен однос во Народната банка ќе се изврши во рок од 45 дена по истекот на рокот за пријавување.

9.Ненавремената и некомплетна документација нема да биде разгледувана.

10.Пријавата е објавена на интернет страната на Народната банка на Република Северна Македонија

Пријавата и потребната документација да се достават до Архивата на Народната банка на Република Северна Македонија, бул. „Кузман Јосифовски-Питу“ бр. 1 – Скопје.

За повеќе информации на следниов ЛИНК.

Државна администрација

Огласи за вработување во Министерство за финансии

Објавено

на

Врз основа на член 35 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18) и Уредбата за спроведување на постапката за вработување на административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/18), а во врска со член 20-г од Закон за вработени во јавен сектор („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 27/16 и 35/18) и Правилникот за задолжителните елементи на јавниот оглас за пополнување на работно место во јавниот сектор преку вработување и пријавата за вработување, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на лица кои дале лажни податоци при вработување во јавен сектор („Службен весник на Република Македонија” бр. 34/15), Агенцијата за администрација објавува

(more…)

Продолжи со читање

Државна администрација

Како да се регистрирате на порталот uslugi.gov.mk и дали е од корист?

Објавено

на

Министерството за администрација и информатичко општество во активностите за дигитализација на државните институции го промовираше новиот електронски портал uslugi.gov.mk кој на едно место треба да обезбеди пристап до сите услуги на државните институции. Електронскиот пристап треба да ги олесни условите за граѓаните, како и за бизнисмените на кои им се потребни брзи и ефикасни институции за олеснување на нивното секојдневно работење. uslugi.gov.mk е достапен на македонски, албански и англиски јазик и има модерен интерфејс со прегледен приказ на менијата и податоците. (more…)

Продолжи со читање

Државна администрација

Јавна администрација: Кои се работните позиции и колкава нето плата им следува?

Објавено

на

Порталот Јавна администрација – www.javnaadministracija.mk ги објави работните позиции согласно систематизацијата на работни места во јавната администрација на Северна Македонија.

Дополнително, за секоја од работните позиции наведена е нето платата.

Вкупно постојат 4 категории и 17 работни позиции:

А1 – Државен секретар Нето плата: 56.100 денари

А2 – Генерален секретар Нето плата: 48,744 денари

А3 – Секретар на Град Скопје Нето плата: 46,363 денари

А4 – Секретар на општина во град Нето плата: 42,923 денари

А5 – Секретар на општина во село Нето плата: 38,160 денари

Б1 – Државен советник Нето плата: 38, 689 денари

Б2 – Раководител на сектор Нето плата: 37,631 денари

Б3 – Помошник раководител на сектор Нето плата: 32,868 денари

Б4 – Раководител на одделение Нето плата: 29,693 денари

В1 – Советник Нето плата: 26,253 денари

В2 – Виш соработник Нето плата: 24,402 денари

В3 – Соработник Нето плата: 23,608 денари

В4 – Помлад соработник Нето плата: 22,020 денари

Г1 – Самостоен Референт Нето плата: 16,464 денари

Г2 – Виш референт Нето плата: 15,670 денари

Г3 – Референт Нето плата: 14,877 денари

Г4 – Помлад Референт Нето плата: 13,818 денари

Извор: Јавна администрација

Продолжи со читање

Популарно