Connect with us

Компании

Оглас за вработување во Монета

Објавено

на

Друштвото за услуги МОНЕТА ФИНАНЦИАЛ СЕРВИЦЕС ДООЕЛ, Скопје, со седиште на Бул.Крсте Мисирков бр.76 Скопје, пoштенски факс бр.915, Лиценцирана од страна на Народна Банка на Р. Македонија како Давател на услугата Брз Трансфер на Пари – MoneyGram, oбјавува ОГЛАС за овластено лице за директно спроведување на Програмата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам.

Работни задачи и одговорности:

• Директно спроведување на Програмата спречување на перење пари и финансирање на тероризам;

• Директна соработка  со Управата за финансиско разузнување како овалстено лице на Друштвото;

• Следење на промените и почитување на прописите во Р. Македонија во областа на спречување на перење пари и финансирање на тероризам;

• Поддршка на раководителот на правната служба на спроведување на законските одредби, правила и прописи за спречување на перење пари и финансирање на тероризам;

• Прима и одговара на барањата за податоците на трансакциите, од Управата, судовите и други органи овластени со закон;

• Чување на податоците и документите и доставување на извештаи до Управата;

• Планови и организира обука за спречување на перење пари и финансирање на тероризам за вработените на работодавачот и Суб-агентите;

• Мониторинг на трансакциите;

• Усогласување на политики и процедури, нивното имплементирање и зајакнување на внатрешните политики и процедури.

• Управува дневник и архиви во врска со известувањата во Управата;

• Соработка со внатрешните и надворешните ревизори и со раководството за прашања на спречување   на перење пари и финансирање на тероризам;

 

Подготовка и професионални вештини:

• Универзитетска диплома (предност диплома од Правен факултет, Факултет за безбедност-Криминалистика, Економски  факултет и Јавна Администрација);

• 1 година минимум работно искуство во соодветната област;

• Висока флексибилност во користењето на MS Office;

• Одлични комуникациски вештини на македонски и англиски јазик ;

• Предност познавање на Албански јазик ;

• Интерперсонални вештини за управување ;

• Организациски и аналитички вештини;

 

Заинтересираните кандидати своето CV со фотографија не постара од 6 (шест) месеци заедно со мотивационо писмо да го испратат на e-mail: kariera@moneta.mk  или на адреса: Бул.Крсте Мисирков бр.76, Поштенски фах бр.915 со назнака “Оглас за овластено лице за директно спроведување на Програмата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам”.

 

Огласот важи до 25.07.2017 година, апликациите пратени со задоцнување нема да се земат во предвид. Само апликациите кои ќе влезат во потесен круг, ќе бидат контактирани.

 

Компании

Во тешки околности, раст на приходите и добивката на Групацијата Триглав

Објавено

на

Во тешките околности од првиот квартал од 2022 година, Групацијата Триглав ги зголеми вкупните приходи за 12% (442,9 милиони евра) и го зголеми обемот на бруто полисираната осигурителна премија (407,1 милиони евра) за 10% во споредба со истиот период минатата година. (more…)

Продолжи со читање

Компании

Оглас за вработување во Штедилница Можности

Објавено

на

Градете ја својата кариера и развивајте се како професионалец во областа на кредитирање и финансии со Штедилница Можности. Ако се идентификувате со визијата и мисијата на компанијата и ве интересира кредитирање и финансии, Штедилница Можности вработува: (more…)

Продолжи со читање

Компании

Ванчо Чифлиганец и Адора ќе добијат енормни 3,1 милиони евра дивиденда од Комерцијална банка!

Објавено

на

Во периодот од 01.01-31.12.2021 година Комерцијална банка АД Скопје од своето работење оствари добивка пред оданочување во износ од 2.504,6 милиони денари наспроти 2.067,1 милиони денари во 2020 година, што претставува пораст од 21,2%. Планираната добивка за анализираниот период е реализирана со 127,1%. Данокот на добивка во 2021 година изнесува 200,3 милиони денари, а нето-добивката за годината изнесува 2.304,3 милиони денари, или 20,5% повеќе во однос на минатата година. (more…)

Продолжи со читање


Популарно

Компании

Оглас за вработување во Монета

Објавено

на

Друштвото за услуги МОНЕТА ФИНАНЦИАЛ СЕРВИЦЕС ДООЕЛ, Скопје, со седиште на Бул.Крсте Мисирков бр.76 Скопје, пoштенски факс бр.915, Лиценцирана од страна на Народна Банка на Р. Македонија како Давател на услугата Брз Трансфер на Пари – MoneyGram, oбјавува ОГЛАС за Раководител на Одделот за Финансии.

Работни задачи и одговорности: 

• Подготовка на месечни финансиски извештаи и различни извештаи; 

• Собирање и анализа на сметководствените информации; 

• Порамнување на сметките на суб-агенти на дневна основа ;

• Пресметува, контролира, следи и ги евидентира пресметките на провизиите за Суб-агентите; 

• Помага во подготовката на буџетот на Друштво и го следи нејзиното спроведување; 

• Редовно одржување на регистарот на основните средства и пресметка на амортизација;

• Редовна евиденција на нови средства и отстранување на оние што не се во употреба; 

• Одговорен за постојано следење на банкарските сметки на Друштвото и помирување во случај на несовпаѓање; 

• Одговорен за пресметка, декларација и навремена исплата на сите видови на даноци, придонеси и други јавни давачки; 

• Соработува со УЈП и Народна Банка на Р.Македонија при нивна теренска контрола во Друштвото; 

• Подготовка на годишни финансиски извештаи и соработува со надворешните ревизори во текот на ревизијата;

• Изведување на финансиска анализа и профитабилноста по барање на управителот;

• Проверка на сметководствената евиденција и трошоци; 

• Осигурува овластувања за сите расходи во буџетските линии ; 

• Врши и други работи од областа на сметководството, финансиите или други административни работи по барање на управителот или од другите структури за управување;

 

Подготовка и професионални вештини: 

• Универзитетска диплома по економија и финансии; 

• 5 години минимум работно искуство во соодветната област; 

• Висока флексибилност во користењето на MS Office; 

• Одлични комуникациски вештини на македонски и англиски јазик ;

 Предност познавање на Албански јазик ; 

 Интерперсонални вештини за управување ; 

• Организациски и аналитички вештини; 

• Предност кандидатите со уверение за овластен сметководител од ИСОС.

 

Заинтересираните кандидати своето CV со фотографија не постара од 6 (шест) месеци заедно со мотивационо писмо да го испратат на e-mail: kariera@moneta.mk или на адреса: Бул.Крсте Мисирков бр.76, Поштенски фах бр.915 со назнака “Оглас за Раководител на Одделот за финансии”.

 

Огласот важи до 21.07.2017 година, апликациите пратени со задоцнување нема да се земат во предвид. Само апликациите кои ќе влезат во потесен круг, ќе бидат контактирани.

 

 

Компании

Во тешки околности, раст на приходите и добивката на Групацијата Триглав

Објавено

на

Во тешките околности од првиот квартал од 2022 година, Групацијата Триглав ги зголеми вкупните приходи за 12% (442,9 милиони евра) и го зголеми обемот на бруто полисираната осигурителна премија (407,1 милиони евра) за 10% во споредба со истиот период минатата година. (more…)

Продолжи со читање

Компании

Оглас за вработување во Штедилница Можности

Објавено

на

Градете ја својата кариера и развивајте се како професионалец во областа на кредитирање и финансии со Штедилница Можности. Ако се идентификувате со визијата и мисијата на компанијата и ве интересира кредитирање и финансии, Штедилница Можности вработува: (more…)

Продолжи со читање

Компании

Ванчо Чифлиганец и Адора ќе добијат енормни 3,1 милиони евра дивиденда од Комерцијална банка!

Објавено

на

Во периодот од 01.01-31.12.2021 година Комерцијална банка АД Скопје од своето работење оствари добивка пред оданочување во износ од 2.504,6 милиони денари наспроти 2.067,1 милиони денари во 2020 година, што претставува пораст од 21,2%. Планираната добивка за анализираниот период е реализирана со 127,1%. Данокот на добивка во 2021 година изнесува 200,3 милиони денари, а нето-добивката за годината изнесува 2.304,3 милиони денари, или 20,5% повеќе во однос на минатата година. (more…)

Продолжи со читање

Популарно

Компании

Оглас за вработување во Монета

Објавено

на

Друштвото за услуги МОНЕТА ФИНАНЦИАЛ СЕРВИЦЕС ДООЕЛ, Скопје, со седиште на Бул.Крсте Мисирков бр.76 Скопје-Центар пoштенски факс бр.915, кој е Давател на услугата Брз Трансфер на Пари- MoneyGram, Лиценцирана од страна на НБРМ, oбјавува :

 ОГЛАС за ЗАМЕНИК-ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР

 

Работни задачи и одговорности:

 

• Соработува со генералниот директор со цел развивање и спроведување на долгорочен стратешки план;

• Идентификува, предлага и развива нови производи;

• Промовирање на услугите кои се нудат од страна на институцијата;

• Одговорен за развој и управување со мрежата на субагенти;

• Преговара договори за разни проекти;

• Го советува генералниот директор за специфични проекти;

• Поддршка на генералниот директор во подготовка на различни извештаи;

• Организирање и надзор на работата на сите одделенија;

• Надзор на тековно имплементирање на интерните политики и процедури;

• Предлага унапредување на постојните процеси;

• Го заменува генералниот директор во негово отсуство;

• Врши и други функции во согласност со закон, статут и други општи акти.

 

Потребни квалификации :

 

• Завршено високо образование на некој од факултетите за менаџмент или слично;

• Пожелни се постдипломски квалификации;

• Над 5 години работно искуство во управување;

• Добро познавање на македонскиот пазар;

• Одлични комуникациски вештини на македонски,англиски;

• Познавање на албанскиот јазик ќе биде предност.

 

Заинтересираните кандидати своето CV со фотографија не постара од 6 (шест) месеци заедно со мотивационо писмо да го испратат на e-mail: kariera@moneta.mk или на адреса: Бул.Крсте Мисирков бр.76, Поштенски фах бр.915 со назнака “Оглас за заменик генерален директор”.

 

Напомена: Огласот важи од 04.01.2017 година до 18.01.2017 година, апликациите пратени со задоцнување нема да се земат во предвид. Само апликациите кои ќе влезат во потесен круг, ќе бидат контактирани.

 

 

Компании

Во тешки околности, раст на приходите и добивката на Групацијата Триглав

Објавено

на

Во тешките околности од првиот квартал од 2022 година, Групацијата Триглав ги зголеми вкупните приходи за 12% (442,9 милиони евра) и го зголеми обемот на бруто полисираната осигурителна премија (407,1 милиони евра) за 10% во споредба со истиот период минатата година. (more…)

Продолжи со читање

Компании

Оглас за вработување во Штедилница Можности

Објавено

на

Градете ја својата кариера и развивајте се како професионалец во областа на кредитирање и финансии со Штедилница Можности. Ако се идентификувате со визијата и мисијата на компанијата и ве интересира кредитирање и финансии, Штедилница Можности вработува: (more…)

Продолжи со читање

Компании

Ванчо Чифлиганец и Адора ќе добијат енормни 3,1 милиони евра дивиденда од Комерцијална банка!

Објавено

на

Во периодот од 01.01-31.12.2021 година Комерцијална банка АД Скопје од своето работење оствари добивка пред оданочување во износ од 2.504,6 милиони денари наспроти 2.067,1 милиони денари во 2020 година, што претставува пораст од 21,2%. Планираната добивка за анализираниот период е реализирана со 127,1%. Данокот на добивка во 2021 година изнесува 200,3 милиони денари, а нето-добивката за годината изнесува 2.304,3 милиони денари, или 20,5% повеќе во однос на минатата година. (more…)

Продолжи со читање

Популарно