Connect with us

Компании

Оглас за вработување во Македонски Телеком АД-Скопје

Објавено

на

Македонски Телеком АД е водечки национален телекомуникациски оператор и е дел од Групацијата Дојче Телеком. Согласно својата мисија и стратегија за развој, компанијата постојано го унапредува своето портфолио на производи и услуги, притоа воведувајќи новини во работењето, а се со цел да одговори на потребите на своите корисници. Во функција на остварување на оваа своја стратешка определба, постојано ги следи и применува најновите методи и трендови во процесот на вработување и управување со човечките ресурси работејќи според највисоките светски стандарди.

Заради пополнување на позиција во тимот, Македонски Телеком АД има потреба од талентиранo лицe на работно место:

Специјалист за Маркетинг истражување

Одговорности:

 • Развивање краткорочни, средни и долгорочни планови за истражување на пазарот за сегментите за приватни и деловни корисници во согласност со оперативниот план за маркетинг;
 • Спроведува квантитативни или квалитативни истражувања на пазарот поврзани со воведувањето на нови телекомуникациски производи и услуги во сите сегменти;
 • Подготвува и искористува буџет за истражување за спроведување на оптимален сет на маркетинг истражувања;
 • Одговорен за управување со редовниот процес за подобрување на задоволството на корисниците, вклучувајќи редовно поднесување на извештаи, организирање на работилници поврзани со иницирање на корективни активности и следење;
 • Активна соработка на ниво на ДТ групацијата околу сите активности за мерење на задоволсвото на корисниците
 • Ги извршува следниве активности во врска со спроведените истражувања поврзани со нови производи, тарифи, задоволство на корисниците:
 • Дизајнира инструменти за анкети, прашалници и ги координира сите интерни области кои го користат истражувањето како и агенциите кои треба да го спроведат истражувањето;
 • Презентира наоди од истражувањата;
 • Бенчмаркинг и истражување за најдобри практики;
 • Следење и анализа на наодите од истражувањата;
 • Дава препораки за подобрувања на извршувањето на работата на организацијата;
 • Ги следи активностите на пазарот за телекомуникации и редовно информира за истите

Очекување:

 • Концептуално размислување;
 • Напредни аналитички способности;
 • Самоиницијативност и ориентираност кон резултати;
 • Тимска работа и градење на тимскиот дух;
 • Комуникациски способности;
 • Способност за работа под притисок и работење со кратки рокови

Квалификации:

 • Високо образование (Економски факултет, Технички факултет – Електротехника,  Информатички технологии, или останати факултети);
 • 3-5 години соодветно работно искуство (како предност ќе се смета искуство во агенции за маркетинг истражувања и искуство со истражувања на телекомуникациски услуги);
 • Познавање на техники и методологии за истражување на пазарот;
 • Познавање на маркетинг процеси и активности;
 • Познавање на пазарот за телекомуникации;
 • Аналитички пристап и познавање на методи за статистичка анализа;
 • Задолжително познавање на СПСС;
 • Познавање на иновативните услуги на главната телекомуникациска индустрија и способност за навремено препознавање на влијанието;
 • Напредно познавање на MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • Активно познавање на англиски јазик (вербална и пишана комуникација)

Работно време:

 • Работното време во компанијата е  флексибилно во траење од 8 часа (со почеток помеѓу 08:00 и 09:00 часот и завршување помеѓу 16:00 и 17:00  часот)

Што нуди компанијата:

 • Работа во интернационална компанија по стандарди на ДТ методологија
 • Плата согласно утврдените интерни акти на компанијата
 • Можност за континуирано професионално усовршување и развој
 • Службен мобилен телефон и бенефиции од користење на услугите на МКТ
 • Останати бенефиции како вработен во МК

Како да аплицирате:

Вашето CV испратете го електронски на апликацијата на следниот линк http://www.telekom.mk/tekovni-oglasi.nspx  и/или на адреса на Македонски Телеком АД Скопје, ул. Кеј 13 Ноември бр.6 со назнака оглас за ангажирање за  –  Специјалист за Маркетинг истражување.

Огласот ќе биде објавен на ден  26.07.2021 година и ќе трае до 06.08.2021 година.

Контакт информации тел. 02/3 242-602

Забелешка:

Сите примени апликации ќе бидат разгледани со строга доверливост. За одредени позиции е можно да биде спроведен тест на пред-селектираните кандидати, пред да биде направено финалното интервју. За интервју ќе бидат контактирани само кандидати кои ќе влезат во потесен избор.

Нецелосните апликации и оние кои ќе бидат примени по истекот на крајниот рок нема да бидат земени вo предвид.

Македонски Телеком АД го задржува правото да не ја пополни огласената позиција.

Компании

Онлајн купување и пари назад

Објавено

на

Онлајн пазарувањето го упростивме го направивме сега поедноставен! Креиравме брз и практичен начин со кој не само можете да пазарувате преку интернет кај саканата онлајн продавница туку и да добивате предности. Имате можност да заштедите и време и пари. (more…)

Продолжи со читање

Компании

Триглав ја задржа цврстата капитална позиција и високата добивка за време на пандемијата

Објавено

на

Агенцијата за кредитен рејтинг S&P Global Ratings (во продолжение S&P, или агенција), по извршениот редовен годишен преглед, на ден 13.9.2021 година на Групацијата Триглав, а со тоа и на нејзиното матично друштво и на друштвото ќерка Позаваровалница Триглав РЕ, повторно им ги потврди долгорочната кредитна оценка и бонитетната оценка на финансиска моќ “A” со стабилна среднорочна прогноза. Високиот рејтинг е одраз на солидната капитализираност на Групацијата Триглав и на нејзиното стабилно,
профитабилно работење, поддржано од дисциплинирано преземање ризици во осигурување, користење сигурна заштита преку реосигурување и економијата на опсег, како и други предности на доминантната пазарна позиција во регионот и во Словенија. Кредитниот рејтинг “A” потекнува исклучиво од самостојниот профил на кредитен ризик на Групацијата. (more…)

Продолжи со читање

Компании

Во следните 12 месеци приватните компании планираат да инвестираат над 160 милиони евра

Објавено

на

Во периодот септември 2021 – август 2022 година, 93,8 отсто од од приватните компании планираат инвестиции. Вкупниот планиран износ на инвестиции на овие компании изнесува 161.054.020 евра. Ова се податоците од анкетата што ја спроведе Стопанската комора на Северна Македонија меѓу своите членки, на тема „Инвестиции на компаниите членки на СКСМ во следните 12 месеци ( септември 2021 – август 2022 година)”. (more…)

Продолжи со читањеПопуларно