Connect with us

Државна администрација

Оглас за вработување во Комисија за хартии од вредност

Објавено

на

Комисијата за хартии од вредност објави јавен оглас за вработување на  5 државни службеници од група I, подгрупа I во Комисија за хартии од вредност на Република Македонија за следните работни места:
1. КХВ0101Б03001 Координатор на организациона единица за општи и нормативни работи, Сектор за општи и нормативни работи(1) извршител(и)

Нето плата: 62.000,00 денари.

2. КХВ0101Б04002 Раководител на одделение за финансиски прашања(1) извршител(и)

Нето плата: 54.000,00 денари.

3. КХВ0101В01007 Самостоен советник за давање на дозволи и одобренија, Сектор за корпоративни финансии(1) извршител(и)

Нето плата: 54.000,00 денари.

4. КХВ0101В04001 Помлад инспектор за супервизија и надзор, Сектор за супервизија на пазарот на капитал(1) извршител(и)

Нето плата: 32.000,00 денари.

5. КХВ0101В02004 Виш советник за внатрешна ревизија, Одделение за внатрешна ревизија(1) извршител(и)

Нето плата: 46.000,00 денари.

Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето во електронска форма преку корисничкиот профил креиран на интернет страницата на Агенцијата за администрација.

Рокот за пријавување изнесува  15 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот. По истекот на рокот за пријавување, огласот ќе биде отстранет од интернет страницата на Агенцијата.

Кандидатите се должни пријавата да ја пополнат во целост, прецизно и со точни податоци. Пријавените кандидати на јавниот оглас, ќе бидат известени за времето и местото на одржување на секоја следна фаза од постапката за селекција на административен службеник, на интернет страницата на Агeнцијата за администрација.

Фаза 1 – административна селекција се спроведува во рок од 15 дена од завршувањето на објавениот оглас.

Фаза 2 – испит за административен службеник се спроведува во рок кој не може да биде пократок од 10, а подолг од 30 дена од завршувањето на фаза 1 и истата се снима и емитува во живо на интернет страницата на Агенција за администрација.

Фаза 3 – проверка на веродостојност на докази и интервју се спроведува во рок од 10 дена од завршување на фаза 2.

Државна администрација

Огласи за вработување во Министерство за финансии

Објавено

на

Врз основа на член 35 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18) и Уредбата за спроведување на постапката за вработување на административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/18), а во врска со член 20-г од Закон за вработени во јавен сектор („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 27/16 и 35/18) и Правилникот за задолжителните елементи на јавниот оглас за пополнување на работно место во јавниот сектор преку вработување и пријавата за вработување, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на лица кои дале лажни податоци при вработување во јавен сектор („Службен весник на Република Македонија” бр. 34/15), Агенцијата за администрација објавува

(more…)

Продолжи со читање

Државна администрација

Како да се регистрирате на порталот uslugi.gov.mk и дали е од корист?

Објавено

на

Министерството за администрација и информатичко општество во активностите за дигитализација на државните институции го промовираше новиот електронски портал uslugi.gov.mk кој на едно место треба да обезбеди пристап до сите услуги на државните институции. Електронскиот пристап треба да ги олесни условите за граѓаните, како и за бизнисмените на кои им се потребни брзи и ефикасни институции за олеснување на нивното секојдневно работење. uslugi.gov.mk е достапен на македонски, албански и англиски јазик и има модерен интерфејс со прегледен приказ на менијата и податоците. (more…)

Продолжи со читање

Државна администрација

Јавна администрација: Кои се работните позиции и колкава нето плата им следува?

Објавено

на

Порталот Јавна администрација – www.javnaadministracija.mk ги објави работните позиции согласно систематизацијата на работни места во јавната администрација на Северна Македонија.

Дополнително, за секоја од работните позиции наведена е нето платата.

Вкупно постојат 4 категории и 17 работни позиции:

А1 – Државен секретар Нето плата: 56.100 денари

А2 – Генерален секретар Нето плата: 48,744 денари

А3 – Секретар на Град Скопје Нето плата: 46,363 денари

А4 – Секретар на општина во град Нето плата: 42,923 денари

А5 – Секретар на општина во село Нето плата: 38,160 денари

Б1 – Државен советник Нето плата: 38, 689 денари

Б2 – Раководител на сектор Нето плата: 37,631 денари

Б3 – Помошник раководител на сектор Нето плата: 32,868 денари

Б4 – Раководител на одделение Нето плата: 29,693 денари

В1 – Советник Нето плата: 26,253 денари

В2 – Виш соработник Нето плата: 24,402 денари

В3 – Соработник Нето плата: 23,608 денари

В4 – Помлад соработник Нето плата: 22,020 денари

Г1 – Самостоен Референт Нето плата: 16,464 денари

Г2 – Виш референт Нето плата: 15,670 денари

Г3 – Референт Нето плата: 14,877 денари

Г4 – Помлад Референт Нето плата: 13,818 денари

Извор: Јавна администрација

Продолжи со читање

Популарно