Connect with us

Банки

Оглас за вработување во Капитал банка АД Скопје

Објавено

на

Капитал банка АД Скопје има потреба од вработување на 1 лице на работна позиција Внатрешен ревизор: Конкурс за Внатрешен ревизор.

Банката нуди динамична, квалитетна и пријатна работна средина, дополнителна обука и можности за стручно усовршување и професионален напредок на своите вработени.

Работни задачи:

 • Оценка на адекватноста и ефикасноста на системите на внатрешна контрола;
 • Оценка на спроведувањето на политиките за управување со ризиците;
 • Оценка на поставеноста на информативниот систем;
 • Оценка на точноста и веродостојноста на трговските книги и финансиските извештаи;
 • Проверување на точноста, веродостојноста и навременоста во известувањето согласно прописите;
 • Следење на почитувањето на прописите, етичкиот кодекс, политиките и процедурите;
 • Оценка на системите за спречување на перење пари;
 • Оценка на услугите што Банката ги добива од друштвата за помошни услуги на Банката;
 • Изготвување на годишен план за работа на Службата за ревизија;
 • Изготвување на полугодишен и годишен извештај за работењето ;
 • Давање препораки за отстранување на идентификуваните неправилности во работењето;
 • Вршење на подготовка за оперативна внатрешна ревизија;
 • Спроведување на ревизија согласно планот за ревизија;
 • Изготвување на извештаи за спроведената ревизија;
 • Организација на седниците на Одборот за ревизија;
 • Помош при изготвувањето на годишниот, полугодишниот и кварталните извештаи од работењето на Одборот за ревизија;
 • Организација и учествува во процесот на избор на надворешен ревизор на финансиските извештаи и на надворешен ревизор на усогласеноста на Банката со Законот за заштита на личните податоци;
 • Соработка со супервизијата од НБРМ, со надворешниот ревизор на финансиските извештаи и со надворешниот ревизор на усогласеноста на Банката со Законот за заштита на личните податоци;
 • Учество во тестирањето на системите на алтернативната локација на Банката и изготвува извештајот од истото;
 • Помош при изготвувањето и го ажурира Деловникот за работа на Одборот за ревизија
 • Помош при изготвувањето и ги ажурира Правилникот, Процедурите и Генералните политики на Службата за внатрешна ревизија;
 • Изготвување и ажурирање на Методологиите и останатите интерни акти на Службата за внатрешна ревизија;
 • Редовни консултативни активности и дава мислења и препораки кон одредени прашања од оперативното работење (нови продукти и сл.);
 • Вклученост во разгледување на нацрт интерни акти (политики и процедури) на оперативните организациони единици на Банката со свои коментари и забелешки кон доставените предлог-текстови.

Кандидатот треба да поседува:

 • Работно искуство: Минимум 3 години;
 • Образование: Минимум ВСС и Лиценца за вршење на работи на ревизија за овластен ревизор;
 • Дополнителни квалификации: Активно познавање на Англиски Јазик и напредно познавање на Office пакет.

Работниот однос е на неопределено време.
Работно време од 8 до 16ч од понеделник до петок.

Доколку сакате да ја креирате иднината на мала и динамична банка, доколку имате желба, знаење и ентузијазам да се приклучите на тимот на Капитал банка, испратете ја Вашата биографија на следнава електронска адреса: jobs@capitalbank.com.mk .

Вашето резиме ќе биде внесено во базата на податоци и во случај на потреба од соодветен кадар, Банката врз основа на тековните потреби ќе ве контактира.

Огласот ќе биде активен 10 дена од датумот на објавување, односно до 18.01.2020 година.

Изборот на кандидатите ќе се врши во рок од 20 дена од истекувањето на огласот, во зависност од бројот на пријавените кандидати.

Ќе бидат контактирани само кандидатите со уредни и навремени апликации кои одговараат на условите наведени во огласот.

Банки

Оглас за вработување во Халкбанк АД Скопје

Објавено

на

Халкбанк АД Скопје е брзорастечка банка составена од тим од млади, амбициозни и мотивирани вработени. Во согласност со стратегијата, Банката е секогаш отворена за нови, едуцирани, трудољубиви, високо мотивирани и талентирани кандидати за вработување. Истовремено, на членовите на својот тим, Халкбанк АД Скопје им нуди одлични работни услови, конкурентни примања и бенефиции, како и континуиран кариерен и професионален развој, кои што ја рефлектираат улогата на Банката како водечка финансиска институција во локалниот финансиско-банкарски сектор. (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во УНИБанка АД Скопје

Објавено

на

УНИБанка се промовираше како лидер во средната група на Банки во Република Македонија, со ова зазема централно место на финансискиот пазар. Денес активностите како современа банка не се ограничени само на традиционалните банкарски работи, туку ни нудат и голем број услуги претворајќи се на тој начин во универзална финансиска институција.

(more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во Капитал банка АД Скопје

Објавено

на

Капитал банка АД Скопје има потреба од вработување на едно лице на работна позиција Референт во Одделение за сметководство и известување. (more…)

Продолжи со читање

Популарно