Connect with us

Домашни банки

НЛБ Банка ќе исплатува 622 МКД бруто дивиденда по акција?

Објавено

на

НЛБ Банка АД Скопје во јавниот повик за годишно собрание ја објави Предлог – Одлука за распределба на дивиденда и утврдување на дивиденден календар на НЛБ Банка АД Скопје за 2017 година.

Врз основа на член 39, став 1 од Статутот на НЛБ Банка АД Скопје, Собранието на НЛБ Банка АД Скопје на седницата која ќе се одржи на ден 11.05.2018 година, ја предлага следната Одлука за распределба на дивиденда и утврдување на дивиденден календар:

  1. Согласно Одлука за употреба и распоредување на остварената добивка по годишна сметка на НЛБ Банка АД Скопје за 2017 година, на акционерите им се исплатува дивиденда за 2017 година во бруто износ од 531.225.942,00 МКД.
  2. Износот на бруто дивидендата по акција изнесува 622,00 МКД.
  3. Последен ден на тргување со право на дивиденда за 2017 година е 22.5.2018 година. Прв ден на тргување без право на дивиденда за 2017 година е 23.5.2018 година. Датумот на евиденција според кој се определува листата на акционери кои имаат право на делот од добивката наменет за дивиденда за 2017 година е 28.5.2018 година, потврдено со Изводот на акционерската книга на ЦДХВ.
  4. Исплатата на дивиденда ќе отпочне 30-от ден од одржувањето на Собранието на НЛБ Банка АД Скопје.
  5. Акционерите кои имаат право на дивиденда, ќе бидат известени за оваа Одлука со соопштение во еден од дневните весници што излегуваат на територијата на Република Македонија.
  6. Одлуката стапува во сила на денот на донесување.

Согласно член 487 од Законот за трговски друштва по одобрувањето на годишната сметка и на финансиските извештаи и утврдувањето на постоењето добивка за распределба Собранието на акционери го определува делот којшто им се доделува на акционерите во форма на дивиденда, според родот и класата на акциите. НЛБ Банка АД Скопје има вкупно издадено 854.061 обични акции и секој акционер има право на дивиденда соодветно на бројот на акции кои ги поседува.

Дополнително, согласно член 490 од Законот за трговски друштва со оваа одлука се утврдени:

– износот на дивиденда (622,00 МКД бруто дивиденда по акција);

– датумот на евиденција според којшто се определува листата на акционери кои имаат право да добијат дивиденда (28.5.2018 – согласно Правилата за котација треба да биде најмалку 14 дена од денот на одржување на Собранието на акционери на кое се носи одлуката за делење на дивиденда);

– планот за исплата на дивидендата и денот на којшто дивидендата започнува да се исплаќа (30-от ден од одржувањето на Собранието на НЛБ Банка АД Скопје) и

– начинот на кој друштвото ги известува лицата кои имаат право на дивиденда според донесената одлука (соопштение во еден од дневните весници што излегуваат на територијата на Република Македонија).

Согласно член 36 од Правилата за котација на Македонска берза во одлуката дополнително се утврдени и последниот датум на тргување со право на дивиденда (22.5.2018 – утврден согласно новата Одлука за измена и дополнување на Правилата за тргување каде периодот на редовно порамнување на склучените трансакции на Берзата ќе биде 2 (два) работни дена од денот на склучување на истите, односно ќе изнесува Т+2) и првиот датум на тргување без право на дивиденда (23.5.2018).

Домашни банки

Централна кооперативна банка АД Скопје со добивка

Објавено

на

Во второто тримесечје од 2018 година, Банката оствари позитивен финансиски резултат, кој е на линија на поставените цели од деловниот план. Како резултат на континуираниот нагорен тренд во доменот на кредитирањето, при истовремено задржување висок квалитет на кредитното портфолио и насоченоста кон подобрувањето на оперативната ефикасност, евидентиран е пораст на каматните приходи од 6,56% во однос на истиот период од минатата година. Банката бележи и значителен раст на депозитите, особено во сегментот население. Растот на депозитите генерираше зголемени расходи за камата за 7,41%, но, сепак, нето-ефектот кај приходите од камата е позитивен и е зголемен за 6,14% во однос на истиот период минатата година.

Поради определбата на Банката за зголемување на обемот на работа преку понуда на промотивни и подостапни услуги за своите клиенти, нето-приходите од провизии и надоместоци бележат намалување за 5,50%, споредено со истиот период минатата година.

Банката во второто тримесечје го задржа одличниот квалитет на кредитното портфолио и покрај евидентираниот мал раст на исправката на финансиските средства. Зголемувањето на исправката делумно  произлегува од растот на кредитното портфолио, а дел од последователното мерење на кредитниот ризик на зрелото кредитно портфолио. Во овој период Банката нема евидентирано нови преземени средства и, соодветно, нема издвоено загуба поради оштетување на нефинансиските средства.

Во делот на останатите приходи од дејноста, Банката го задржа речиси истото ниво во однос на минатата година, додека кај нето-приходите од курсни разлики, оствари незначително намалување.

Позицијата трошоци за вработените забележа зголемување за 5,42% во однос на минатата година, поради растот на бројот на вработените и континуираното вложување во постојните вработени.

Напредокот во делот на оперативната ефикасност се гледа и преку остварените заштеди евидентирани во позицијата останати расходи од дејноста, при што истите се за 2,60% пониски од минатата година.

Продолжи со читање

Домашни банки

Сити Банка ја награди Комерцијална банка како најдобра во меѓународните плаќања во 2017 година

Објавено

на

Како признание за брзината и квалитетот на меѓународните плаќања во долари и оваа година Комерцијална Банка АД Скопје е добитник на Best Performance STP Excellence award од  Citi Bank: 2017 US Dollar payments STP Excellence Award – Best Performance. (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

МФ, УЈП и МБА ќе соработуваат за целосна заштита на податоците на граѓаните

Објавено

на

Министерството за финансии и Управата за јавни приходи одржаа состанок со Македонската Банкарска Асоцијација во врска со Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за банките. Беше договорено прецизирање на текстот кое ќе се имплементира во новиот текст на Законот.

Управата и со постоечкиот закон добива податоци за сметките на граѓаните на писмено барање. Со промените би се добивала само приходната страна по автоматизам, за останатите податоци Управата и понатаму ќе мора да поднесе писмено барање. Трошењата на граѓаните и состојбата на сметката не и се потребни на УЈП за изработка на претпополнетата даночна пријава.

Податоците кои ќе ги добива УЈП ќе бидат „енкриптирани“ со цел да се заштитат личните податоци на граѓаните. Ова ниво на заштита е повисоко и од актуелното. Во насока на заштита на личните податоци, веќе се подготвуваат промени во Законот за Управата за јавни приходи.

Промените ќе стапат на сила од почетокот на 2019 година, бидејќи истите се потребни за изработка на претпополнетата годишна даночна пријава. Со ова како и во најголем дел од Европските земји граѓаните ќе се ослободат од пополнување на годишната даночна пријава.

Нема никакви промени кај третманот на дознаките од странство. Ова значи дека и понатаму ќе се применува постоечкото законодавство, според кое приливите по основ на лични трансфери, помош и подароци не се оданочуваат со персонален данок на доход.

УЈП и Македонската Банкарска Асоцијација ќе ја продолжат соработката со цел успешно да се имплементира законот.

Продолжи со читање
P2_P_MK_300x250
[ccpw id="39761"]

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange