Connect with us

Домашни банки

НЛБ Банка оствари нето добивка од 11,5 милиони евра за 6 месеци

Објавено

на

Во периодот од 01.01.2020 до 30.06.2020 година, НЛБ Банка АД Скопје работеше согласно усвоената Деловна политика на Банката за 2020-та година, притоа од Март 2020 прилагодувајќи го тековното работење на ново настанатата ситуација со пандемијата КОВИД-19, се со цел да се зачува високата ликвидност и солвентност, паралелно со непрекинато давање на услуги и финансиска поддршка на клиентите.

Во анализираниот период, Банката оствари нето добивка во износ од 705.377 илјади МКД, што претставува намалување за 26,8% во однос на остварената нето добивка истиот период претходната година.

Инвестициите во дигитализацијата и новите технологии, подобрениот квалитет на средствата, посветеноста на сите вработени, како и постигнатите извонредни финансиски резултати во изминатата година, во првата половина од 2020-та беа наградени од:

– Финансискиот магазин ЕМЕА на Europe Banking Awards 2019 каде НЛБ Банка АД Скопје, четврта година по ред, e избрана за Најдобра банка во C. Македонија.

Заклучно со 30.06.2020 година билансната сума изнесува 92.309.140 илјади МКД, односно се зголеми за 4.132.193 илјади МКД или 4,7% во однос на 31.12.2019 година.

Паричните средства и паричните еквиваленти изнесуваат 16.617.200 илјади МКД и бележат намалување од 9,5% во однос на 31.12.2019 заради намалено вложување во благајнички записи и намалена состојба на краткорочни депозити во банки.

Кредитите и побарувањата од банки бележат зголемување од 92.503 илјади МКД во однос на 31.12.2019 или 21,8%.

Вкупните Кредити кај небанкарскиот сектор изнесуваат 56.575.203 илјади МКД и бележат зголемување од 3,4% во однос на 31.12.2019.

Вложувања во хартии од вредност изнесуваат 14.767.819 илјади МКД и се зголемени за 35,3% во однос на 31.12.2019 како резултат на вложувања во еврообврзници.

Преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања во однос на претходната година се намалени за 8,4%.

Вкупните депозити (депозити на комитенти и депозити на банки) изнесуваат 76.089.390 илјади МКД и во однос на 31.12.2019 година се зголемени за 3.753.323 илјади МКД или за 5,2%.

Обврски по кредити се намалени за 150.037 илјади МКД или за 23,3%.

Субординираните обврски се зголемени за 0,4% во однос на 31.12.2019 година.

Акционерскиот капитал и резервите на Банката се зголемени и изнесуваат 12.229.202 илјади МКД.

Нето каматните приходи, заклучно со 30.06.2020 година се пониски за 1,5% споредено со истиот период претходната година, при што приходите од камати се пониски за 4,1%, главно поради пониски каматни приходи од секторот нефинансиски правни лица и вложувања во хартии од вредност, додека расходите по камати се пониски за 18,5% главно поради пониски каматни стапки, преструктурирање на изворите во корист на средства по видување и намалување на расходи за субординирани обврски.

Нето приходите од провизии се пониски за 3,8% споредено со истиот период претходната година, при што приходите од провизии се намалени за 2,1% како резултат превземените мерки на Банката за олеснување на последиците од КОВИД -19 пандемијата како што се укинување на надоместоците за електронско банкарство и ПОС терминали, како и пад кај приходите во доменот на картично работење поради намалената активност на клиентите во услови на криза.

Расходите за провизии се повисоки за 1,1%, главно поради повисоки расходи поврзани со картично работење.

Останатите некаматни приходи изнесуваат 219.090 илјади МКД и се повисоки за 74,1% во однос на истиот период претходната година, главно поради остварени повисоки наплати на претходно отпишани побарувања кај нефинансиски правни лица и население.

Вкупните приходи од работење изнесуваат 2.186.857 илјади МКД и се повисоки за 2,4% во однос на истиот период претходната година.

Вкупните оперативни трошоци изнесуваат 933.070 илјади МКД и се намалени за 1,7% при што трошоците за вработени се повисоки за 2,1%, трошоците за амортизација се повисоки за 4,9%, останатите расходи од дејност се пониски за 6,8% во однос на истиот период претходната година.

Заклучно со 30.6.2020, беа издвоени Исправки на вредноста на финансиските средства и вонбилансна изложеност, на нето основа во износ од 453.812 илјади МКД соодветно на структурата и порастот на кредитната изложеност. Исправките на вредност на нефинансиски средства изнесуваат 16.223 илјади МКД.

Нето добивката на Банката заклучно со 30.06.2020 година изнесува 705.377 илјади МКД и е намалена за 26,8% во однос на истиот период претходна година.

Домашни банки

Измени во Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје

Објавено

на

ТТК Банка преку соопштение на Македонска берза ја известува јавноста за измени во органите на управување односно Надзорниот одбор на Банката. (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

Стопанска банка а.д. Битола – препознатлива по поддршката на бројни спортски настани

Објавено

на

Стопанска банка а.д. Битола е веќе препознатлива по значајната поддршка која ја дава за развивање и одржување на спортската култура и спорскиот дух во земјава. Покрај тоа што е единствената банка која е спонзор на Wizz Air Скопскиот маратон 2020 и Женската трка, оваа година банката стана дел и од најважниот и најголем спортски настан во градот Битола – трката ТРЧАЈ БЕ. (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

НЛБ Банка со известување за предвремена исплата на септемвриските пензии

Објавено

на

НЛБ Банка ги известува своите клиенти – пензионери дека ќе ги исплати септемвриските пензии на 28 – ми септември (понеделник). (more…)

Продолжи со читање

Популарно