Connect with us

НБРМ

НБРМ: Зголемена каматната стапка на одобрените кредити кај корпоративниот сектор

Објавено

на

Централна Банка

Во јуни 2018 година просечните каматни стапки на вкупните кредити и вкупните депозити и натаму се намалуваа и се сведоа на 5,57% и 1,45%, соодветно, со што во однос на претходниот месец забележаа намалување од 0,04 п.п. и 0,01 п.п., соодветно, стои во соопштението на НБРМ.

Просечната каматна стапка на новоодобрените кредити во јуни изнесува 4,97%, што претставува месечно зголемување од 0,04 п.п. Од друга страна, по растот во мај, во јуни просечната каматна стапка на новопримените депозити оствари месечен пад од 0,14 п.п. и изнесува 1,29%.

Каматната стапка на вкупните кредити одобрени на корпоративниот сектор во јуни забележа надолна месечна промена од 0,04 п.п. и изнесува 4,92%. Падот кај оваа категорија произлегува од намалувањето кај сите компоненти: каматните стапки на денарските кредити со валутна клаузула, на кредитите во странска валута и денарските кредити без валутна клаузула, за 0,08 п.п., 0,04 п.п. и 0,02 п.п., соодветно. Во однос на јуни 2017 година, оваа каматна стапка е намалена за 0,57 п.п.

Во јуни, каматната стапка на новоодобрените кредити на корпоративниот сектор се зголеми за 0,05 п.п. и изнесува 4,64%. Од аспект на валутната структура, зголемувањето е резултат на растот на каматните стапки на денарските кредити со и без валутна клаузула (за 0,21 и 0,11 п.п., соодветно), при минимален пад на
каматната стапка на кредитите во странска валута. На годишна основа, кај оваа каматна стапка е забележан пад од 0,38 п.п.

Просечната каматна стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор во јуни 2018 година изнесува 1,63% и во споредба со минатиот месец бележи намалување од 0,06 п.п. Притоа, надолната промена во целост се должи на падот на каматната стапка на денарските депозити без валутна клаузула од 0,11 п.п., во
услови кога каматните стапки на депозитите во странска валута и на денарските депозити со валутна клаузула бележат зголемување (од 0,14 п.п. и 0,01 п.п., соодветно). Споредено со јуни минатата година, оваа каматна стапка е пониска за 0,39 п.п.

Во јуни, просечната каматна стапка на новопримените депозити на корпоративниот сектор се сведе на нивото од 0,89%, што претставува месечно намалување од 0,50 п.п. Падот кај оваа категорија произлегува од намалувањето кај каматните стапки на денарските депозити со и без валутна клаузула и на
каматната стапка на депозитите во странска валута (за 0,70 п.п., 0,52 п.п. и 0,03 п.п., соодветно). Оваа каматна стапка е намалена за 0,33 п.п. на годишна основа.

Каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата во јуни изнесува 6,25%. Во однос на мај, остварено е месечно намалувањето од 0,04 п.п. како резултат на падот кај сите компоненти во оваа категорија: каматната стапка на денарските кредити без валутна клаузула (за 0,07 п.п.), како и каматните стапки на денарските кредити со валутна клаузула и кредитите во странска валута (за 0,02 п.п.,соодветно). На годишна основа, кај каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата е забележан пад од 0,26 п.п.

Во јуни, кај просечната каматна стапка на новоодобрените кредити на домаќинствата е забележан пад од 0,04 п.п. во однос на претходниот месец и таа изнесува 5,53%. Притоа, надолната промена во целост произлегува од намалувањето на каматната стапка на денарските кредити без валутна клаузула (за 0,10 п.п.), при раст на каматните стапки на кредитите во странска валута и на денарските кредити со валутна клаузула (за 0,05 п.п. и 0,04 п.п., соодветно). Анализирано на годишно ниво, стапката бележи намалување од 0,16 п.п.

Просечната каматна стапка на вкупните депозити од домаќинствата трет месец по ред се одржува на нивото од 1,43%. Анализирано на годишно ниво, стапката бележи намалување од 0,07 п.п.

Во јуни, просечната каматна стапка на новопримените депозити од домаќинствата бележи месечен раст од 0,07 п.п. и изнесува 1,55%. Зголемувањето на месечна основа главно се должи на растот на каматните стапки на депозитите во странска валута и денарските депозити без валутна клаузула (за 0,13 п.п. и 0,05 п.п.,соодветно), во услови на минимален пад на каматната стапка на денарските депозити со валутна клаузула.

Во однос на јуни минатата година, оваа каматна стапка се намали за 0,09 п.п.

 

НБРМ

НБРМ и ММФ: Монетарната политика е соодветна, а банкарскиот систем и натаму е здрав

Објавено

на

Централна Банка

На завршниот состанок со тимот на Меѓународниот монетарен фонд (ММФ), кој престојуваше во земјата заради спроведување на редовниот годишен преглед на македонската економија, присуствуваa гувернерката на Народната банка на Република Македонија, д-р Анита Ангеловска-Бежоска и тим на Министерството за финансии,предводен од министерот, д-р Драган Тевдовски. (more…)

Продолжи со читање

НБРМ

Доделени наградите на учениците со најдобри творби за меѓународните денови на штедењето и осигурувањето

Објавено

на

Финансиската едукација треба да започне уште од основно училиште. Треба да се вложува во унапредување на финансиската писменост, бидејќи таа придонесува за подобри финансиски одлуки и здрава економија. Ова беше истакнато денеска на јавното доделување на наградите за учениците од основното и средното образование од конкурсот за најдобри литературни и ликовни творби по повод меѓународните денови на штедењето и осигурувањето. Доделувањето се одржа во Министерството за финансии, а на него присуствуваа министерот за финансии, Драган Тевдовски, гувернерката на Народната банка, Анита Ангеловска-Бежоска и претседателот на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурувањето, Климе Попоски. (more…)

Продолжи со читање

НБРМ

НБРМ ja задржа каматната стапка на благајничките записи на 2,75%

Објавено

на

На 13 ноември 2018 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на којашто беа разгледани движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и состојбите и показателите за домашната економија во контекст на поставеноста на монетарната политика.

По олабавувањето на монетарната политика во август 2018 година, Комитетот на ноемвриската седница оцени дека тековната монетарна поставеност е соодветна, при што одлучи да ја задржи каматната стапка на благајничките записи на нивото од 2,75%. На седницата, исто така, беше одлучено на аукцијата на 14 ноември понудата на благајнички записи да се задржи на нивото од 25.000 милиони денари.

Комитетот ги разгледа најновите остварувања во домашната економија во контекст на новите октомвриски макроекономски проекции, при што повторно ги потврди согледувањата дека економските фундаменти се здрави, без присуство на нерамнотежи во економијата, видливо преку стабилните инфлациски остварувања и натамошните поволни движења на девизниот пазар. Динамиката и валутната структура на штедењето на домаќинствата и натаму упатува на стабилни очекувања и поволни согледувања. Воедно, ризиците за економијата од неизвесното домашно и надворешно окружување и понатаму се присутни.

Во однос на најновите макроекономски показатели, по растот на економијата од 1,6% во првата половина на годината, високофреквентните показатели за економската активност расположливи досега, општо земено, упатуваат на заклучокот дека движењата се слични како во вториот квартал од годината. На ваквиот заклучок посочуваат податоците за растот на индустријата и трговијата, при сè уште негативни остварувања кај градежната активност.

Податоците за инфлацијата за октомври упатуваат на континуитет на досегашните движења, при што просечната годишна стапка на раст на потрошувачките цени во периодот јануари-октомври изнесува 1,5%, движена во најголем дел од базичната инфлација и цените на енергијата. Во однос на показателите од надворешниот сектор, нивниот број е ограничен, а податоците расположливи досега упатуваат на поволна надворешна позиција. Показателите за адекватноста на девизните резерви и натаму се движат во сигурната зона.

Првичните монетарни податоци за октомври покажуваат солиден месечен прираст на вкупните депозити во банкарскиот систем. Позитивните придвижувања во најголем дел се одраз на растот на корпоративните депозити, а позитивен, но помал придонес има и штедењето на домаќинствата. Во октомври продолжи месечниот раст на кредитите, но со поумерено темпо, при што најголем дел од растот произлегува од кредитирањето на домаќинствата.

Во периодот помеѓу двете месечни седници на Комитетот се задржа поволната ликвидносна состојба во банкарскиот систем, пред сѐ заради натамошните интервенции на НБРМ за откуп на девизи во вкупен износ од 50,2 милиона евра во октомври. Присуството на НБРМ со откуп на вишокот девизни средства на девизниот пазар е поврзано со стабилната девизна ликвидност на банките, којашто и натаму е солидна и овозможува целосно задоволување на нето-продажбите на девизи за потребите на клиентите.

Дополнително влијание за зголемена понуда на девизи на меѓубанкарскиот пазар имаше и приспособувањето на девизните позиции на банките во услови на зголемување на нивните инвестиции во финансиски инструменти со валутна компонента. Поволните движења на меѓубанкарскиот девизен пазар се одржуваат и на почетокот на ноември, така што НБРМ продолжи да интервенира со откуп на вишокот девизи. Со оглед на ваквите остварувања, кумулативниот откуп на девизи на НБРМ од почетокот на годината заклучно со 12 ноември изнесува 298,1 милион евра. 

Банките ги регулираа краткорочните флуктуации кај денарската ликвидност во текот на октомври на пазарите на пари, а вишокот денарски средства го пласираа во расположливите депозити преку ноќ кај НБРМ. Со тоа, се овозможува флексибилно управување со средствата и нивна расположливост за брза мобилизација заради зголемена кредитна поддршка на економските субјекти.

Во октомври, на меѓународните финансиски пазари беа забележани променливи движења при зголемена одбивност за преземање ризик од страна на инвеститорите, во услови на неизвесен исход во однос на активностите поврзани со буџетската политика во Италија, како и умерено понеповолните макроекономски показатели за еврозоната. Покрај тоа, оцените за поумерен глобален раст во наредниот период од страна на Меѓународниот монетарен фонд, како и надолното приспособување на проекциите од страна на Европската комисија упатија на можно забавување на економската активност во еврозоната и во наредната година. Во такви околности, беше забележано намалување на светските берзи на акции, а при зголемена побарувачка за безбедни инструменти, цените на европските државни должнички хартии од вредност се зголемија. Очекувањата на инвеститорите за одржување на понудата на нафта на релативно високо ниво, и покрај санкциите на САД врз извозот на Иран, условија надолно движење на цената на нафтата којашто се сведе на најниското ниво во последните два месеци.

Општо земено, на седницата на Комитетот беше заклучено дека последните макроекономски показатели генерално се движат во согласност со очекувањата, а согледувањата за амбиентот за спроведување на монетарната политика главно се непроменети во однос на претходната оцена. НБРМ и во следниот период внимателно ќе ги следи сите економски показатели и случувањата во домашната економија и надворешното окружување во контекст на поставеноста на монетарната политика.

Продолжи со читање
P2_P_MK_300x250

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange