Connect with us

Домашни банки

Најдобар финансиски резултат досега – ТТК Банка оствари добивка од 1,7 милиони евра во 2019 година

Објавено

на

Во периодот од 1.1.2019 до 31.12.2019 година ТТК Банка АД Скопје дејствуваше во насока на остварување на своите приоритетни цели и задачи дефинирани во Деловната политика и во Финансискиот план на Банката за 2019 година, при што во текот на периодот го прилагодуваше своето работење на тековните економски и пазарни услови на стопанисување.

Во периодот од 1.1.2019 до 31.12.2019 година, преку своето редовно оперативно работење, Банката успеа да генерира позитивен нето-оперативен приход пред исправките на вредност во износ од 184,4 милиони денари, како резултат на остварените оперативни приходи во износ од 511,7 милиони денари и остварените оперативни трошоци во износ од 327,3 милиони денари.

Во истиот период, исправката на вредноста на финансиските и нефинансиските средства на нето-основа изнесува 63,5 милиони денари.

Финансискиот резултат за периодот јануари – декември 2019 година е позитивен и изнесува 108,4 милиони денари. Применувајќи го одржливиот, ефикасен и компетитивен деловен модел во услови на силна конкуренција и динамичен пазар, Банката оствари раст на нето-добивката од 7% со што Банката ја потврди својата успешност и ја заврши годината со најдобар финансиски резултат досега.

Финансиски остварувања на Банката

Нето-приходите од камати претставуваат основна компонента во формирањето на вкупните приходи од работењето на Банката. Остварените нетоприходи од камати во периодот од 1.1.2019 до 31.12.2019 година изнесуваат 268,1 милиони денари и бележат пад од 1% во однос на истиот период минатата година, што главно произлегува од секторот финансиски институции и банки, како и од
секторот стопанство. Планираните нето-приходи од камати се остварени со 96,5% од Буџетот.

Нето-приходите од провизии и надоместоци за услуги во тековниот период изнесуваат 139,4 милиони денари и се зголемени за 10,4% во однос на минатата година. Најголем придонес во генерирањето на приходите од провизија има платниот промет во земјата како од секторот население така и од секторот стопанство, како и приходите од провизии од финансиската активност – кредитирање. Нето-приходите од провизии и надоместоци за услуги се остварени со 99,6% од планираните за овој период.

Нето-приходите од тргување изнесуваат 16,5 милиони денари и во однос на минатата година бележат зголемување за 12,3 милиони денари, а се остварени со 315% од планираните за овој период.

Останатите приходи од работењето на Банката изнесуваат 79,6 милиони денари и се остварени со 94,9% од планираните за овој период.

Вкупните оперативни трошоци во анализираниот период изнесуваат 327,3 милиони денари и во однос на минатата година се повисоки за 2,1%, како резултат на повисоки трошоци за плати и вработени, трошоци за надомести и трошоци за амортизација и покрај пониските оперативни и материјални трошоци. Планот е остварен со 96,0%.

Во споменатиов период, исправката на вредноста на финансиските средства и посебната резерва за вонбилансна изложеност на нето-основа изнесува 61,8 милиони денари и истата соодветствува со обемот, структурата и квалитетот на пласманите на Банката. Загубата поради оштетување на нефинансиските средства на нето-основа изнесува 1,7 милиони денари.

Домашни банки

Започна интеграцијата на Шпаркасе банка и Охридска банка предводена од Ассеко СЕЕ

Објавено

на

Ассеко СЕЕ доби комплексен проект во Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје со чија имплементација се очекува две од најдобрите пет банки во Северна Македонија, Шпаркасе Банка и Охридска банка да се спојат во една банка. (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

Од 21.09.2020 година (понеделник) Шпаркасе Банка ќе прифаќа фактури само во хартиена форма

Објавено

на

Шпаркасе Банка Македонија ги известува сите деловни партнери и соработници дека Уредбата со законска сила за примена на Законот за данокот на додадена вредност за време на вонредна состојба престанува со важност на 20.09.2020 година. (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

НЛБ Банка овозможува тргување со акции без провизија на денешниот „Инвеститорскиот ден“ на Македонска берза

Објавено

на

По повод одбележувањето на 25 години од основачкото собрание на Македонска берза АД Скопје, Берзата денес одржува т.н. „Инвеститорски ден“. (more…)

Продолжи со читање

Популарно