Connect with us

НБРМ

Народна банка: Раст на годишна основа на депозитите и на кредитите во октомври

Објавено

на

Народната банка објави дека на годишна основа, вкупните депозити забележаа раст од 5,5 проценти, при раст на депозитите и на домаќинствата и на компаниите. Вкупните кредити бележат годишен раст од 6,7 проценти, што произлегува од зголеменото кредитирање кај двата сектора.

Според анализите на централната банка, најзастапените категори кредити за физички лица – потрошувачките и станбените, во октомври забележале зголемување од 0,4% и 1,1 проценти, како и годишен раст од 8,8% и 14,2 проценти. Кај автомобилските кредити, пак, е остварен месечен и годишен пад од 2,6% и 9,8 проценти, додека кредитите одобрени на кредитни картички се намалени за 0,5 проценти и 3,6%, на месечно и годишно ниво.

Во октомври, негативните салда на тековните сметки бележат месечен раст од 3,3%, додека на годишна основа се намалени за 9,2 отсто. Кај кредитите одобрени врз други основи е забележан месечен и годишен пад од 0,7 и 6,8 проценти.

Како што соопшти Централната банка, паричната маса забележа месечен пад од 0,2 проценти што во целост произлегува од намалувањето на депозитните пари, во услови кога готовите пари во оптек, долгорочните депозити до две години и краткорочните депозити остварија раст на месечна основа. Паричната маса на годишна основа е зголемена за 7,3 проценти, во најголем дел како резултат на растот на депозитните пари, при помал раст на готовите пари во оптеки краткорочните депозити, додека долгорочните депозити до две години забележаа пад.

Кај вкупните депозити е остварен пад од 0,2% на месечна основа, кој во поголем дел се должи на намалувањето кај депозитите на секторот „домаќинства“, при поумерено намалување и кај депозитите на корпоративниот сектор. На годишна основа, вкупните депозити бележат пораст од 5,5 проценти, како резултат на зголемувањетона депозитите кај двата сектора, со поголем придонес на секторот „домаќинства“.

Во октомври, вкупните кредити забележаа месечен раст од 0,3% што целосно се должи на повисокото кредитирање на„домаќинствата“, при пад на кредитирањето на корпоративниот сектор. Годишната стапка нараст на кредитите изнесува 6,7 отсто и е под влијание на зголеменото кредитирање на двата сектора, со повисокоучествона секторот „домаќинства“.

Вкупните депозити на корпоративниот сектор, во октомври се намалени за 0,1 отсто. Надолната месечна промена произлегува од падот кај депозитните пари и краткорочните депозити во денари, во услови нарасткај останатите компоненти. Во споредба со истиот период од претходната година, растот на депозитите изнесува 6,9 проценти и се објаснува со зголемувањето на депозитните пари и краткорочните депозити во странска валута, при пад на краткорочните и долгорочните депозити во денари.

„Овој месец, кредитите на корпоративниот сектор забележаа минимален месечен пад од 0,1%, што е резултат на намалените кредити одобрени во странска валута, додека кредитите во денарибележат раст. Анализирано на годишна основа, кредитите на корпоративниот сектор се зголемени за 4,4 проценти, како резултат на зголеменото кредитирање воденари и странска валута, со поизразен придонес на кредитите во странска валута”, стои во соопштението на НБРСМ.

Во октомври, вкупните депозити на домаќинствата забележаа месечен пад од 0,2 проценти, што во поголем дел произлегува од намалувањето на депозитните пари, при остварен пад и кај долгорочните и краткорочните депозити во денари, во услови на раст на долгорочните и краткорочните депозити во странска валута. Нагодишна основа е остварена стапка на раст од 5,6% што произлегува од растот на депозитните пари и краткорочните депозити во странска валута, додека останатите компоненти бележат пад.

Кај вкупните кредити на домаќинствата, во октомври е евидентиран месечен и годишен раст од 0,7% и 9 проценти соодветно. Анализирано по валута, нагорните месечни и годишни промени во најголем дел произлегуваат од денарските кредити (учество од 81,9 и 73,1 проценти, соодветно), соопшти Народната банка.

НБРМ

Народната банка продолжува со натамошен развој на статистиката на финансиските сметки со поддршка од ЕУ

Објавено

на

Народната банка продолжува со натамошен развој на статистиката на финансиските сметки, согласно со заложбите за постојано усогласување со највисоките меѓународни и статистички стандарди на Европската Унија. Твининг-проектот „Јакнење на институционалниот капацитет на Народната банка на патот кон нејзиното членство во ЕСЦБ“ придонесува за збогатување на сетот податоци со коишто нашата централна банка тековно располага и коишто за првпат беа објавени на крајот на минатата година. Преземените активности особено се однесуваат на развојот на финансиските сметки – текови, како и на утврдувањето и поставувањето соодветни методи на пресметка и извори на податоци за изготвување на кварталните финансиски сметки – состојби и текови. Централните банки коишто ни се партнерки во овој процес се Хрватската и Романската народна банка. (more…)

Продолжи со читање

НБРМ

Митреска: Монетарната политика и натаму ќе биде олабавена, како поддршка во процесот на закрепнување на економијата и одржување на кредитниот циклус

Објавено

на

Вицегувернерката на Народната банка, Ана Митреска, учествуваше на панел-дискусијата нa тема „Монетарната политика во 2021 година“, организирана од реномираната инвестициска банка „Вуд и компанија“. На панел-дискусијата се разговараше за прашања поврзани со последиците од корона-кризата врз економскиот раст во изминатата година и економските изгледи за оваа година, а особено се разгледаа досегашните монетарни мерки и очекувањата за монетарната поставеност во следниот период. (more…)

Продолжи со читање

НБРМ

„Централ бенкинг“: Народната банка води сметка за ангажирање квалитетни кадри и постојано вложува во нивните знаења

Објавено

на

Споредбената анализа на еден од водечките информативни сервиси за централно банкарство и финансии во светски рамки, „Централ бенкинг“, открива дека нашата централна банка се вбројува меѓу централните банки коишто водат сметка за ангажирање квалитетни и посветени кадри, кои се клучен столб при изготвувањето и примената на здрави и издржани политики. (more…)

Продолжи со читањеПопуларно