Connect with us

НБРМ

Народна банка: Продолжува растот и на депозитите и на кредитирањето

Објавено

на

Народна банка информира дека во јули, вкупните депозити се зголемија за 0,3%, на месечно ниво, што се должи на растот на депозитите на секторот „домаќинства“. На годишна основа, вкупните депозити бележат пораст од 7,9%, под влијание на зголемувањето на депозитите кај двата сектора, со поголемо учество на депозитите на секторот „домаќинства“.

Вкупните депозити на корпоративниот сектор, во јули се намалија за 0,7% на месечно ниво. Надолната промена во целост се должи на падот кај краткорочните и долгорочните депозити во денари, во услови на раст кај краткорочните и долгорочните депозити во странска валута и депозитните пари. На годишно ниво, депозитите се зголемени за 9,0%, како резултат на растот на депозитните пари и депозитите во странска валута (краткорочни и долгорочни), при забележан пад кај депозитите во денари (краткорочни и долгорочни).

Во јули, вкупните депозити на домаќинствата бележат месечен раст од 0,4%, кој се должи на повисоките краткорочни депозити во странска валута и депозитни пари, во услови на пад кај останатите компоненти. Годишниот раст изнесува 8,4%, како резултат на зголемените депозитни пари и краткорочните и долгорочни депозити во странска валута, при забележан пад кај долгорочните и краткорочните депозити во денари.

Во јули, кај вкупните кредити е забележан пораст од 0,7%, главно под влијание на зголеменото кредитирање на секторот „домаќинства“ (учество во промената од 97,3%). На годишно ниво, вкупните кредити се зголемени за 8,2%, во услови на раст на кредитите кај двата сектора, кој е поизразен кај секторот „домаќинства“. Доколку се земе предвид ефектот од преносот на сомнителните и спорните побарувања од билансна во вонбилансна евиденција, согласно со регулаторните промени според одлуката на Народната банка, кај вкупните кредити во јули е забележан раст од 8,3%, на годишно ниво.

Во јули, нема промени кај кредитите на корпоративниот сектор на месечна основа, при зголемено кредитирање во денари и пад на кредитите во странска валута. Годишниот раст од 7,1% се должи на зголемените кредити во денари и странска валута, со поизразено учество на кредитите во денари. Со исклучување на ефектот од извршените отписи на сомнителните и спорните побарувања, согласно со одлуката на Народната банка, годишниот кредитен раст кај корпоративниот сектор во јули изнесува 7,1%.

Кај вкупните кредити на домаќинствата, овој месец е остварен месечен и годишен раст од 1,3% и 9,4%, соодветно. Анализирано според валутната структура, кредитите одобрени во денари имаат поголем придонес кон растот на месечна и на годишна основа. Со исклучување на ефектот од преносот на сомнителните и спорните побарувања од билансна во вонбилансна евиденција, согласно со одлуката на Народната банка, годишниот кредитен раст кај домаќинствата во јули изнесува 9,7%.

НБРМ

Извршниот директор во ММФ, Де Ланој: Народната банка правилно постапи со одземањето на дозволата на „Еуростандард банка“

Објавено

на

Народната банка е професионална и независна институција, којашто при одлучувањето ги применува највисоките меѓународни стандарди и најдобрите меѓународни практики. Одземањето на дозволата на „Еуростандард банка“ покажува дека Народната банка е подготвена да преземе навремени корективни супервизорски активности за да се обезбеди целокупната стабилност на финансискиот систем. (more…)

Продолжи со читање

НБРМ

Јакнењето на финансиската стабилност е од голема важност за закрепнувањето на македонската економија

Објавено

на

Последиците од ковид-кризата врз економијата се видливи, но во голема мера ублажени преку навремените и соодветни монетарни и фискални мерки. Последно расположивите податоци покажуваат значително подобрување на состојбата на економијата, но јасно е дека неизвесноста е особено изразена. Ова е карактеристично за вкупната глобална економија, чие закрепнување се потпира на фактори поврзани со јавното здравје и на економски фактори кои е тешко да се предвидат. Оттаму, потребно да се продолжи со постојано следење на состојбите, прилагодување на политиките и преземање навремени мерки. ММФ и натаму, секогаш кога има потреба и простор за тоа ќе испорачува поддршка за економиите. (more…)

Продолжи со читање

НБРМ

ММФ: И покрај ковид-кризата, Народната банка продолжува со значаен прогрес во сферата на статистиката

Објавено

на

Непрекинатото навремено објавување на квалитетни статистички податоци и во специфичните околности наметнати од пандемијата на ковид-19 е клучно за економијата, особено заради носењето соодветни одлуки на економските субјекти и соодветно димензионирање на политиките и мерките. И покрај ковид-кризата, Народната банка продолжи да остварува значаен напредок во сферата на статистиката, со клучни залагања за спроведување на највисоките и најновите меѓународни стандарди. (more…)

Продолжи со читање

Популарно