Connect with us
P2_P_MK_1600x400

Домашни банки

Комерцијална банка АД Скопје оствари добивка од 11 милиони евра во првата половина од 2019 година

Објавено

на

Во периодот од 01.01-30.06.2019 година Банката од своето работење оствари позитивен финансиски резултат во износ од 675,1 милиони денари наспроти остварениот позитивен финансиски резултат во истиот период минатата година во износ од 1.314,7 милиони денари.

Помалку остварениот финансиски резултат во тековниот период се должи на два настани кои имаа клучно влијание на структурата на приходите на Банката во истиот период од минатата година. Имено, во текот на првиот квартал од 2018 година беа финализирани интензивните активности на Банката за решавање на статусот на должникот ФЕНИ – Кавадарци, такашто беше склучен и реализиран договор за продажба на побарувањата од ФЕНИ, со што во билансите на Банката беше евидентирано ослободување на исправката на вредност и истото имаше соодветен ефект врз остварениот финансиски резултат. Дополнителен ефект во минатата година имаше и реализираната висока капитална добивка од продажба на преземен имот. Наспроти ова, во тековниот период доминираат приходите од редовни активности и се забележува стабилизирање на нивото на исправката на вредност на финансиските средства и посебната резерва за вонбилансни изложености.

Остварената добивка пред исправка на вредност, која претставува показател за оперативната способност на Банката да ги покрива расходите од работењето, е за 36,9% помала во однос на минатата година. Намалувањето на добивката пред исправка на вредност главно произлегува од помалиот износ на реализирани останати приходи, а пред сè приходи од капитални вложувања и капитална добивка. Имено, во истиот период минатата година Банката изврши продажба на имот преземен од должникот Брилијант Штип по кој основ реализираше капитална добивка во вкупен износ од 411 милиони денари.

Вкупните приходи од работењето изнесуваат 1.920,7 милиони денари и бележат намалување од 24,7% во однос на истиот период од минатата година.

Нето-приходите од камата претставуваат основна компонента во формирањето на вкупните приходи од работењето и на 30.06.2019 година истите бележат намалување од 8% во однос на истиот период од минатата година главно како резултат на намалени приходи од камата од кредити дадени на нефинансиски друштва, поради намалување на нивната состојба, како и од намалени приходи од камати од секторите држава и финансиски друштва поради намалени каматни стапки на државните и благајничките записи, а во помал дел и од намалени приходи од камата од секторот домаќинства по основ на намалување на активните каматни стапки. Планот за анализираниот период е остварен со 92,3%.

Нето приходите од провизии и надоместоци на 30.06.2019 година изнесуваат 468,1 милиони денари и во однос на истиот период од минатата година бележат зголемување од 13,9%. Планот за анализираниот период е остварен со 101,4%.

Нето приходите од курсни разлики на 30.06.2019 година изнесуваат 58,3 милиони денари и бележат намалување од 31,2%. Планот за анализираниот период е остварен со 83,9%.

Останатите приходи од работењето на Банката на 30.06.2019 година изнесуваат 209,6 милион денари и бележат намалување како резултат на повеќе реализирани приходи од капитални вложувања и капитална добивка од продажба на преземен имот во првиот кваратал од минатата година.

Оперативните расходи за периодот 01.01-30.06.2019 година изнесуваат 816,6 милиони денари и во однос на истиот период од минатата година се зголемени за 1,8% по основ на зголемена премија за осигурување на депозитите и други расходи за хипотекарни објекти. Планот е остварен со 101,1%.

Загубата поради оштетување на нефинансиските средства на нето основа заклучно со месец јуни изнесува 3,9 милиони денари и во најголем дел се однесува на оштетување на имот чија нето вредност е сведена на нула согласно регулативата од НБРМ.

Во извештајниот период Банката оствари исправка на вредност на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансни изложености на нето основа во износ од 425,1 милион денари. Во истиот период од минатата година беше склучен и реализиран договор за продажба на побарувањата од ФЕНИ, поради што исправката на вредност изнесуваше 64,4 милиони денари.

Домашни банки

КХВ и одобри на ТТК Банка издавање на корпоративна обврзница

Објавено

на

ТТК Банка АД Скопје преку соопштение на Македонска берза ја известува јавноста дека доби одобрение од Комисијата за хартии од вредност за издавање на корпоративна обврзница. (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

Измени во органите на управување и раководење на Силк Роуд Банка АД Скопје

Објавено

на

Силк Роуд Банка АД Скопје преку соопштение на Македонска берза ја известува јавноста за измени во органите на управување и раководење на Банката. (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

Стопанска банка АД-Скопје оствари добивка од 19 милиони евра во првото полугодие од 2019 година

Објавено

на

Во периодот од 01.01.2019 до 30.06.2019 година Стопанска банка АД – Скопје оствари нето добивка пред оданочување во износ од 1.171.487 илјади денари, што претставува намалување за 38,8% споредено со нето добивката остварена во анализираниот период минатата година. (more…)

Продолжи со читање

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange