Connect with us

Домашни банки

КОВИД не и може ништо на Комерцијална: Профит од 21,3 милиони евра за првите девет месеци годинава

Објавено

на

Во периодот од 01.01-30.09.2020 година Комерцијална банка АД Скопје од своето работење оствари позитивен финансиски резултат во износ од 1.310,6 милиони денари наспроти остварениот позитивен финансиски резултат во истиот период минатата година во износ од 1.300,6 милиони денари што претставува зголемување за 0,8%. Планираната бруто-добивка за деветте месеци од годинава е остварена со 89,1%.

Зголемувањето на бруто-добивката е остварено во услови на позначителен пораст на дополнителната исправка на вредноста на финансиските средства заради влошување на квалитетот на корпоративното кредитно портфолио. Остварената добивка пред исправка на вредноста, е за 37,8% поголема во однос на истиот период минатата година.Значителното зголемување на добивката пред исправка на вредноста главно произлегува од зголемувањето на останатите приходи, односно приходите од капитална добивка од продажба на преземен имот по основ на ненаплатени побарувања од клиентите Прототип ДООЕЛ Скопје и Технометал Вардар АД Скопје. Позитивниот резултат од работењето, Банката го оствари во услови на прогласена вонредна состојба во Државата поради пандемијата со ковид-19 во периодот март-јули, при што е извесно дека и во следниот период здравствената и економската криза ќе се пролонгира и остануваат присутни ризиците поврзани со истата. Во периодот по прогласувањето на вонредната состојба, заклучно со 30.09.2020 година, Банката во целост го прилагоди своето работење со донесените препораки и уредби од Владата, како и со измените на регулативата поврзана со управувањето со кредитниот ризик и останатите одлуки донесени од страна на Народната банка кои беа креирани пред сè за да ги заштитат клиентите на банките кои се директно погодени од кризата.

Вкупните приходи од работењето изнесуваат 3.833,2 милиони денари и бележат зголемување од 25,0% во однос на истиот период од минатата година.

Нето-приходите од камата бележат зголемување од 2% во однос на истиот период од минатата година како резултат на зголемувањето на приходите од камата остварени од секторите домаќинства и држава. Ова е реализирано во услови на континуиран тренд на намалување на активните каматни стапки, при намалена понуда и каматни стапки на благајничките записи, како една од мерките поврзани со здравствената криза. Планот за анализираниот период е остварен со 99,7%.

Нето приходите од провизии и надоместоци на 30.09.2020 година во однос на истиот период од минатата година бележат намалување од 9,2%. Ова намалување се остварува под влијание на неколку фактори: намалена економска активност на клиентите во услови на криза, укинати надоместоци за електронско и мобилно банкарство како една од мерките за олеснување на негативните ефекти за клиентите во текот на вонредната состојба и зголемени провизии кои Банката ги плаќа кон надворешни добавувачи на услуги. Планот за анализираниот период е остварен со 88,4%.

Нето приходите од курсни разлики на 30.09.2020 година изнесуваат 119,8 милиони денари и бележат зголемување од 45% како резултат на активности на девизен пазар и по основ на курсирање на билансните позиции во услови на промени на средниот курс на валутите УСД и ЕУР. Планот за анализираниот период е остварен со 135,4%.

Останатите приходи од работењето на Банката на 30.09.2020 година изнесуваат 1.251милион денари и бележат повеќекратно зголемување главно како резултат на зголемување на приходите од капитална добивка по основ на продажба на преземен имот, како и поголем износ на наплатени претходно отпишани побарувања. Планот за извештајниот период е трикратно надминат.

Оперативните расходи за периодот 01.01-30.09.2020 година изнесуваат 1.263,1 милион денари и во однос на истиот период од минатата година се зголемени за 5,1% како резултат на зголемени премии за осигурување на депозитите, трошоци за амортизација и зголемени спонзорства и донации. Во услови на пандемија Банката направи повеќекратни улати за помош на здравствениот систем во услови на криза. Исто така,Банката вложи поголем износ за спонзорства во областа на спортот врз основа на ваучери издадени од Агенцијата за млади и спорт, со што се стекнува со право за намалување на данокот на добивка во висина на вкупниот износ на донираните средства.Планот кај оваа позиција е остварен со 102,0%.

Во периодот од 01.01-30.09.2020 година Банката прокнижи 991 илјада денари исправка на вредност на нефинансиски средства, односно 20% од нето вредноста на преземениот имот согласно регулативата на НБРСМ.

Во извештајниот период Банката оствари исправка на вредност на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансни изложености на нето основа во износ од 1.258,5 милиони денари наспроти 560,8 милиони денари во истиот период минатата година по основ на влошување на состојбата на корпоративното кредитно портфолио.

2. Биланс на состојба

Вкупната актива на Банката на 30.09.2020 година достигна износ од 130.066,9 милиони денари и во однос на декември 2019 година бележи зголемување од 5,7%.Зголемувањето на вкупната актива во најголем дел произлегува од порастот на кредитите дадени на комитенти и вложувањата во хартии од вредност. Планот е остварен со 102,8%.

Паричните средства и паричните еквиваленти бележат минимално намалување како резултат на намалувањето на денарските парични средства. Планот е остварен со93,6%.

Средствата за тргување во износ од 208 милиони денари бележат пораст од 5,6% како резултат на зголемени вложувања на Банката во сопственички хартии од вредност класифицирани за тргување, издадени од домашни издавачи. Планот е надминат за повеќе од два пати.

Финансиските средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање во износ од 342,8 милиони денари се состојат од вложувања во удели во инвестициски фондови.

Кредитите на и побарувањата од банки бележат намалување од 78,3% главно поради доспевање на орочените депозити во странска валута од 3 месеци до една година и нивно преорочување на пократки рокови. Покрај тоа, намалувањето во помал дел е резултат на продолжување со активностите за реструктурирање на активата во странска валута започнато во минатата година, со цел да се обезбедат поголеми приноси преку пласирање средства во должнички хартии од вредност. Планот е исполнет со 22,2%.

Кредитите на и побарувањата од други комитенти бележат зголемување од 9,9% како резултат на зголемено кредитирање на секторите домаќинства, нефинансиски друштва и држава. Притоа, растот на кредитите дадени на домаќинствата бележи забавен тренд,додека кредитите на нефинансиските друштва растат со поголема динамика. Банката во овој период заедно со уште пет банки учествуваше во кредитирање на Министерството за финансии за потребите на буџетско финансирање поради што кредитирањето на секторот држава бележи значителен пораст. Планот е остварен со 106,7%.

Вложувањата во хартии од вредност се зголемени за 42,6% главно како резултат на поголем износ на запишани од доспеани државни записи во денари и купени Македонски Еврообврзници. Планот е остварен со 143,6%.

Преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања се намалени за29,7% и истите претставуваат минимална позиција во билансот на Банката.

Вкупните депозити (депозити на комитенти и депозити на банки) достигнаа износ од114.807,8 милиони денари и бележат зголемување од 6,7%. Планот е остварен со103,9%.

Обврските по кредити достигнаа износ од 636,7 милиони денари и се намалени во однос на декември 2019 година како резултат на отплатени доспеани рати од кредитните линии. Планот е остварен со 96,5%.

Акционерскиот капитал и резервите на Банката со состојба 30.09.2020 година достигнаа износ од 13.298,8 милиони денари и се зголемени во однос на 31.12.2019година. Во извештајниот период Банката го зголеми резервниот фонд за 6,9% по основ на распределба на нето-добивката за 2019 година, со што ја зајакна капиталната база и обезбеди целосно исполнување на регулаторните барања.

3. Очекувања за претстојниот период

Светската пандемија со ковид-19 се очекува да има силни економски последици врз глобалната економија, а следствено на тоа и врз Македонската економија која е од отворен тип. Согласно објавените податоци и показатели за остварувањата во реалниот сектор, негативните ефекти се видливи со крајот на вториот квартал, додека последиците врз финансискиот систем ќе се почувствуваат со одредено временско задоцнување.

Банката ги следи економските трендови во националната, регионалната и глобалната економија со цел да се здобие со информации корисни за процесот на одлучување.

Макроекономските услови во кои Банката ќе ја остварува својата активност во 2020година се очекува значително да се разликуваат во однос на првичните проекции на раст на домашната економија предвидени со финансискиот план за 2020 година. Согласно објавените проекции од Народната банка, се очекува БДП во 2020 година да забележи пад од -3,5%. Според меѓународните финансиски организации, прогнозата за намалувањето на БДП е поголема и се движи од -4,1% (Светска банка) до -5,4% (ММФ).

Банката ќе ги презема сите неопходни активности за прилагодување кон новонастанатите состојби, соодветно корегирање на финансиските проекции за 2020година при што ќе биде фокусирана пред се’ на одржување на квалитетот на портфолиото и изнаоѓање флексибилни решенија на барањата на клиентите кои ќе бидат најзасегнати од здравствената и економската криза.

4. Известување за промени во сметководствените политики и методи на вреднување.

Во извештајниот период нема промени во сметководствените политики и методи на вреднување.

5. Исплатени дивиденди

Согласно Одлуката за употреба и распоредување на нераспределената добивка до31.12.2019 година и Одлуката за утврдување датуми при исплата на дивидендата за 2019година, Банката на 29.04.2020 година изврши исплата на дивидендата за 2019 година на акционерите иматели на обични акции кои се евидентирани во книгата на акции на23.04.2020 година. Од вкупно пресметаната дивиденда за 2019 година во износ од1.253.486.850,00 денари, исплатена е дивиденда на правни лица во износ од720.755.200,00 денари и на физички лица во износ од 532.731.650,00 денари. Износот на дивиденда по една акција е 550,00 денари, односно 55,0% во однос на номиналната вредност на акцијата.

6. Вложувања или продажба на материјални средства (недвижности, постројки и опрема) или значителен отпис (поголем од 30% од вредноста на средството споредено со последните годишни ревидирани финансиски извештаи)

Недвижностите и опремата со состојба на 30.09.2020 година бележат зголемување од0,5% во однос на декември 2019 година. Зголемувањето е резултат на нето-ефектот од нови набавки и пресметана амортизација за периодот.

7. Промени во кредитните задолжувања (намалувања или зголемување поголеми од 30%)

Со состојба на 30.09.2020 година обврските по кредити бележат намалување од 23,9%во однос на декември 2019 година, главно како резултат на повисокиот износ на редовна отплата на обврските по кредити во однос на износот на новите повлекувања по договорите за кредит.

Домашни банки

Стопанска банка а.д. Битола доделува бесплатни влезници за ЗОО Скопје

Објавено

на

Стопанска банка а.д. Битола е верен пријател на Скопската зоолошка градина. Со посебна акција ја изразува поддршката на едно од најубавите и највеселите места за забава во градот. (more…)

Продолжи со читање

Business Man

Членот на Надзорниот одбор Горан Антевски купи нови 400 акции од Комерцијална банка АД Скопје

Објавено

на

Комерцијална банка АД Скопје ја известува јавноста дека г-н Горан Антевски, член на Надзорниот одбор на Банката, се стекна со 400 обични акции издадени од Комерцијална банка АД Скопје. (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

НЛБ Банка пријател на 11-то издание на самитот ,,Македонија 2025”

Објавено

на

НЛБ Банка и оваа година е пријател на 11-то издание на самитот ,,Македонија 2025” кој се одржува во Скопје. (more…)

Продолжи со читање


Популарно