Connect with us

Колумни

“Кешот” останува крал за перење пари

Објавено

на

Речиси сите криминални активности даваат профит, честопати во готовина. Затоа криминалците бараат начини истите да се перат преку најразлични начини. Ова се спроведува од страна на транснационални групи на организиран криминал, без оглед на нивното етничко потекло или географската локација. Активностите за перење пари се толку раширени од релативно едноставна причина: Организираниот криминал е деловна активност која работи за финансиска корист.

Многу студии покажуваат дека готовината останува најдобар избор на криминалците за олеснување на перењето пари, и покрај брзото менување на лицето на криминалитетот и порастот на компјутерскиот криминал. Иако не е нов концепт, фактот дека криминалците работат со профит е нешто што не е целосно преточено во пристапот кон решавање на сериозен и организиран криминал. Од низа причини, пресудите за перење пари и напорите за враќање на средства остануваат во голема мера недоволно развиени во ЕУ.

Парите обично се вклучени во фазата на пласман, но исто така играат улога и во фазите на прикривање и интеграција во процесот на перење пари.

Извештаите во Европската Унија укажуваат на тоа дека употребата на готовина е сè уште главната причина што предизвикува сомнителни извештаи за трансакции во рамките на финансискиот систем, и истите претставуваат повеќе од 30% од сите извештаи.

Употребата и користењето на готовината за плаќање е најлесен начин да се прикрие активноста поради која дошло до плаќање и да се избегнат законските обврски. Користењето на готовина врши стимулирање на шверцот, сивата економија, даночната евазија итн.
Криминалните групи кои се занимаваат со нелегални активности, нормално, сакаат да уживаат во плодовите кои што се родени од својот криминал. За да средствата кои што се нелегално стекнати се внесат на безбеден начин во системот на финансиските институции тие користат најразлични начини како: поделба на средствата на помали износи, подигнување на кредити обезбедени со депозити итн.

Употребата на готовина, доколку не биде ограничена со одредени „правила на игра“, може да доведе до експанзија на даночната евазија и перењето пари. Тоа би можело негативно да се одрази врз самите финансиски институции; да се намали продуктивноста во реалниот сектор преку несоодветно диверсифицирање на ресурсите и да доведе до зголемување на криминалот и корупцијата кое што пак допринесува за успорување на економскиот раст и разорување на меѓународната трговија и движењето на капиталот. Даночната евазија која што е производ на негативно стекнатите пари исто така негативно влијае и врз висината на приходите во буџетот на државата. Во таков случај државата ќе биде принудена да бара алтернативни извори на финансирање т.е извори на финансирање преку задолжување на домашниот и странскиот пазар.

Заради ограничување на овој начин на внесување на нечистите пари во финансискиот систем, банките имаат воведено системи и низа правила и процедури со кои што се прикажуваат одредени алерти, дека одреден клиент врши повеќе готовински уплати на мали износи кои што се под границата за доставување на извештаи до регулаторните органи, дека одреден клиент врши предвремено отплаќање на големи износи на кредити итн.

Исто така, банките вршат утврдување на потеклото на средства кои клиентите ги уплаќаат над одредени износи со доставување на соодветна документација се со цел поткрепување на начинот на кои се стекнати истите. Меѓутоа во овој случај се јавува одреден проблем и ранливост на банкарскиот сектор кој што ја зголемува можноста за инволвирање на финансиските институции во самиот процес на перење пари. При внесувањето на готовината, банките не секогаш се во можност да го испитаат потеклото на парите. Најпрво оваа функција мора да биде доверена на државните органи (управа за јавни приходи, финансиска полиција итн.), а банките да бидат последната контрола пред внесувањето на готовината.

Како еден од чекорите коишто се превземаат од страна на државата заради приближување на нашата земја кон европските стандарди и национално законодавство а со цел борба против сивата економија и негативните последици кои произлегуваат од даночната евазија и перењето на пари е ограничувањето на готовинските трансакции извршени надвор од банка, штедилница или друга институција која дава платежни услуги. На овој начин во значителна мера ќе се спречат и ограничат девијантните појави во општеството.

Заради ограничувањето на користење на готовина (која што може да е производ на одредена нелегална активност), државата и финансискиот сектор во иднина мора да имаат уште поголема соработка од аспект на утврдување на вистинските начини за откривање на нелегалните средства, поголема комуникација и контрола на потеклото на средствата и од државните институции и од финансискиот сектор и по ажурно утврдување на сомнителност и доставување на извештаи од страна на финансиските институции како и ажурност од страна на институциите на државата со цел санкционирање на лицата кои имаат нелегални приходи.

Христијан Блажовски – специјалист за спречување перење пари

Колумни

Што се даночни раеви и како големите корпорации ги користат?

Објавено

на

Даночните приходи ја одржуваат цивилизацијата во живот. Но, не сите даночни обврзници играат според истиот пакет на правила. Со помош на адвокати, сметководители и разни професионалци, богатите и добро поврзани лица избегнуваат да плаќаат трилиони долари данок. Останатите ја покриваме разликата – вложувајќи ги нашите пари за изградба на патишта, училишта итн. Даночните раеви го овозможуваат сето тоа. Според некои проценки, околу 10 проценти од вкупното производство на сите економии во светот е сместено во офшор финансиски центри, кои ги држат “школки” компании кои постојат само на хартија. Трошоците за државите, во загубен приход, се проценува дека надминуваат 800 милијарди долари годишно. (more…)

Продолжи со читање

Колумни

Користење на технологијата за напредок

Објавено

на

Технологијата оди со огромни чекори напред. Постојано знаеме да кажеме или прочитаме дека истата ќе ни ги земе работните места. Да, вистина е технологијата можеби ќе замени голем дел од нашата физичкa работа, но тоа во иднина ќе ни овозможи да се фокусираме на работи кои што не можат да се автоматизираат. Тоа е начинот на размислување и визијата која што мора да не води напред. Ако немаме визија и ако не започнеме да вложуваме во себе промените ќе не водат нас, наместо ние да ги водиме нив. Затоа влогот во себе е влог во иднината. Доколку сакаме спремни да ја дочекаме иднината мораме да се посветиме на учење, а не само на генерално подобрување во одредени области. (more…)

Продолжи со читање

Колумни

Фискален стимул за заздравување, забрзан економски раст и фискална консолидација

Објавено

на

Минатата недела се одржа првата заедничка научна конференција на Министерството за финансии и Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ). (more…)

Продолжи со читање

Популарно