Connect with us

Домашни банки

Какви се очекувањата на Комерцијална Банка за претстојната 2021 година!?

Објавено

на

Макроекономските услови во кои Комерцијална Банка ќе ја остварува својата активност во текот на 2021 година се условени од ефектите од здравствената и економската криза која започна на почетокот на 2020 година. Покрај изразеното неповолно влијание на здравствената криза, макроекономските услови во кои Банката ќе ја остварува својата активност исто така е условено и од геополитичките состојби, блокадата на евроинтеграциските процеси на Државата и домашните политички случувања.

И покрај економската и пред се здравствената светска криза поради пандемијата на коронавирусот, Комерцијална Банка во изминатата 2020 година од своето работење оствари нето добивка за финансиската година во износ од 1.912,0 милиони денари односно неверојатни 29,4 милиони евра. Добивката и во услови на криза е повисока во споредба со претходната 2019 година, кога Банката освари профит од 1.806,8 милиони денари, такашто истата е зголемена за 5,8%. Планираната бруто-добивка за 2020 година е остварена со 105,4%.

Во услови на значајно влошување на меѓународното економско окружување и негативни економски импликации од спроведувањето на мерките за спречување на ширење на коронавирусот во земјата, економската активност во 2020 година се очекува да забележи пад кој би се движел од -5,4% до -4,9%, при претпоставка шокот од пандемијата да се пролонгира во 2021 година. Економското заздравување се очекува да продолжи со поумерено темпо во текот на 2021 година, при што е проектиран економски раст од 3,9% до 4,8%.

Се очекува да биде одржана макроекономската стабилност во Република С. Македонија преку одржување на ценовната стабилност и стабилноста на номиналниот девизен курс на денарот во однос на еврото. Просечната годишна стапка на инфлацијата, мерена според индексот на трошоците на животот, во 2020 година се очекува да изнесува околу 1%, како резултат на пад на увозните цени и на домашната побарувачка. Потоа, во 2021 година стапката на инфлација би останала на ниско и предвидливо ниво кое би се движело околу 1,5% годишно.

Динамиката на кредитниот раст бележи забавување во 2020 година, додека годишниот пораст на вкупните кредити на банкарскиот систем во 2021 година се очекува да достигне околу 6,0%. Порастот на кредитите би се финансирал првенствено од депозитната база на банките, при што се очекува растот на вкупните депозити на нефинансискиот сектор да достигне околу 6,2% во 2021 година.

Реализацијата на макроекономските проекции е придружена со ризици кои се поврзани со долготрајноста и последиците на здравствената криза, интензитетот на ефектите врз економијата и резултатите од економските мерки за нејзино ублажување, како и ризиците поврзани со евроинтеграциските процеси и задржувањето на политичката стабилност во земјата.

Банката ќе ги презема сите неопходни активности за прилагодување кон новонастанатите состојби, при што и во следниот период ќе биде фокусирана пред се’ на одржување на квалитетот на портфолиото и изнаоѓање флексибилни решенија на барањата на клиентите кои ќе бидат најзасегнати од здравствената и економската криза.

Домашни банки

НЛБ Банка оствари нето добивка од 10,6 милиони евра во првиот квартал од 2022 година

Објавено

на

Во периодот од 1.1.2022 до 31.03.2022 година, НЛБ Банка АД Скопје работеше согласно усвоената Деловна политика на Банката за 2022-та година. (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

НЛБ Банка ќе исплати дивиденда во висина од 10,2 милиони евра

Објавено

на

На Собранието на акционери на НЛБ Банка одржано на 12.05.2022 година беше усвоена Одлуката за распределба на дивиденда за 2021 година и утврдување на дивиденден календар. (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

Комерцијална банка и ЕБРД со нова кредитна линија: 2 милиони евра за поттикнување на малите бизниси

Објавено

на

Со нова кредитна линија од 2 милиони евра Комерцијална банка ќе ги поддржи малите и средните претпријатија за поттикнување на нивните бизниси во пост-ковид периодот. Кредитната линија е обезбедена од Европската банка за обнова и развој, а е дел од новата Програма на ЕБОР за поддршка на малите и средните фирми со цел опоравување на малите бизниси по забавениот раст предизвикан од пандемијата. (more…)

Продолжи со читање


Популарно