Connect with us

Осигурување

Животното осигурување во Македонија со двоцифрен раст и во 2017 година!

Објавено

на

Резултатите за 2017 година се релативно успешни, капиталот на осигурителниот сектор е 4,34 пати над потребното ниво на маргината на солвентност, а дигитализацијата на процесите и на каналите на комуникација е еден од најважните и најнеизбежните предизвици со коишто се соочува осигурителната индустрија во Република Македонија.

-Минатата 2017 година беше релативно успешна за осигурителната индустрија во Република Македонија. Осигурителниот сектор забележа раст во однос на бруто полисираната премија (БПП) и бројот на продадени договори за осигурување, и покрај тоа што растот беше поумерен во однос на претходната година, што се должи пред се` на се`уште присутното влијание на ризици од неекономска природа во текот на 2017 година,  истакна д-р Климе Попоски, претседател на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување на прес-конференцијата на Стопанската комора на Македонија за резултатите и предизвиците на  осигурителниот сектор во земјата (26.02.2018 година).

Д-р Климе Попоски образложи дека позитивниот тренд е забележан во однос на порастот на капиталот, пораст на активата и на финансиските вложувања како дел од активата. Од друга страна, друштвата на агрегатна основа забележуваат пад на остварената добивка од работењето, иако поединечните резултати се премногу хетерогени за да се извлече заклучок за општ пад на профитабилноста.

Во 16-те друштва за осигурување вработени се 1.930 лица, што е речиси непроменет број во однос на 2016 година (2016 година: 1.933 вработени).

Во 2017 година е остварена БПП во вкупен износ од 8,99 милијарди денари, што претставува пораст на приходите од 3,10% во однос на остварените од 2016 година (2016 година: 8,72 милијарди денари).

Во текот на 2017 година друштвата за осигурување склучиле 1.385.676 договори при што се забележува пораст од 7,19% во однос на 2016 година кога беа склучени 1.292.749 договори. Од вкупниот број склучени договори, 1.368.439 полиси се во рамките на неживотно осигурување, што претставува пораст за 7,65% во однос на бројот на полисите во 2016 година, додека 17.183 се полиси за осигурување на живот, односно зголемување од 25,12% во споредба со 2016 година (2016 година: 13.733 полиси).

Во структурата на БПП, најзначајна категорија е задолжителното осигурување од автоодговорност (АО) со учество од 45,24%. БПП за оваа класа на осигурување изнесува 4,07 милијарди денари (2016 година: 3,86 милијарди денари) и во споредба со 2016 година бележи пораст од 5,47%.

Втора поголема категорија во структурата на БПП претставува осигурувањето на имот со 15,97% учество. Кај оваа класа на осигурување се забележува пад од 7,65% со БПП 1,44 милијарди денари (2016 година: 1,56 милијарди денари), при истовремен пораст на бројот на склучени договори од 11,33% што е показател за изразената ценовна конкуренција помеѓу друштвата за осигурување што доведува зголемениот број на продадени полиси да биде реализиран со пониски цени во однос на претходната година.

Кај земјоделското осигурување, како посебен сегмент од класата на осигурувањето на имот, се забележува пад од 10,49% на остварената БПП која изнесува 157,26 милиони денари (2016: БПП од 175,69 милиони денари), како и во бројот на склучени договори во 2017 година – 2.243, односно пад од 44,26% во однос на претходната година кога биле склучени 4.024 договори. Вкупното намалување се должи пред сe` на пад на осигурувањето на посеви и плодови од 32%, додека од друга страна е присутен изразен пораст на осигурување на добиток за 646%.

Трето по големина неживотно осигурување претставува доброволното осигурувањето на патнички возила (каско) кое учествува со 8,41% во вкупната БПП. Во овој сегмент, во 2017 година се забележува пад од 0,28% со БПП од 756,34 милиони денари (2016 година: 758,47 милиони денари).

Осигурувањето од незгода бележи речиси непроменета состојба, со пораст од 0,58% со БПП од 669,05 милиони денари (2016 година: 665,18 милиони денари), а учеството на оваа класа на осигурување во вкупната БПП изнесува 7,44%.

Во минатата година, се забележува подем во продажбата на здравственото осигурување. Во 2017 година се склучени 1.752 договори за здравствено осигурување со вкупна БПП од 58,09 милиони денари, во споредба со 2016 година кога биле склучени 1.256 договори со вкупна БПП од 45,21 милиони денари.

Кај осигурувањето на живот се забележува пораст на приходите од 11,95% во однос на претходната година со остварена БПП од 1,45 милијарди денари (2016 година: 1,29 милијарди денари со што продолжува трендот на двоцифрена стапка на пораст на приходите, иако евидентно е забавување на порастот бидејќи последните години порастот изнесуваше над 20%. Најголемо учество во осигурувањето на живот зазема традиционалното осигурување на живот (мешаното осигурување) со учество од 66,67%, потоа следува ризико осигурување со 9,78%, осигурување на живот во случај на доживување со 9,07%, осигурувањето на живот кога инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот со 6,95% и дополнителното осигурување на живот со 7,53%.

Во 2017 година поголем замав забележува осигурувањето на живот кога инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот, меѓународно познато како unit linked осигурување, со склучени 1.599 договори во 2017 година што претставува пораст од 9,07% (2016 година: 1.599  договори) со вкупна БПП од 100,49 милиони денари, односно пораст од 74,90% во однос на претходната година (2016 година: 57,46 милиони денари) .

Друштвата за осигурување во 2017 година исплатиле бруто – износ на штети од 3,58 милијарди денари. Во споредба со 2016 година бруто исплатените штети бележат пад од 0,79% (2016 година: 3,61 милијарди денари).

Во структурата на каналите на продажба најголемо учество зазема директната продажба со 50,62%, потоа следи продажбата преку осигурително брокерски друштва со 26,47%, продажбата преку агенти – физички лица со 11,02%, продажба преку друштва за застапување во осигурување со 9,22%, банките со 2,15% и 0,52% преку останати дистрибутивни канали.

На крајот на 2017 година вкупниот капитал на друштвата за осигурување изнесува 6,03 милијарди денари. Маргината на солвентност како главен индикатор за проценка на стабилноста на осигурителниот сектор изнесува 1,39 милијарди денари (кај неживотното осигурување 1,12 милијарди  денари, а кај осигурувањето на живот 270 милиони денари),  со што капиталот на осигурителниот сектор е 4,34 пати над потребното ниво на маргината на солвентност.

Во периодот 1.01-31.12.2017 година осигурителниот сектор оствари добивка по оданочување во износ од 485,17 милиони денари. Кај друштвата за неживотно осигурување, 9 друштва остварија добивка во износ од 472,38 милиони денари, а додека пак 2 друштва остварија загуба во износ од 81,11 милиони денари. Кај друштвата за осигурување на живот, друштвата остварија добивка во износ од 93,90 милиони денари, и тоа 4 друштва остварија добивка од 104,18 милиони денари, а 1 друштво прикажа загуба во износ од 10,28 милиони денари.

Вкупните вложувања на друштвата за осигурување, кои произлегуваат од вложувања што ги покриваат техничките резерви, математичката резерва и капиталот, на крајот на 2017 година изнесуваат 15,49 милијарди денари, односно бележат пораст од 9,69% (2016 година: 14,08 милијарди денари).

-Kако и секоја друга индустрија, така и осигурителната се соочува со многу предизвици, но и можности, бидејќи станува збор за пазар којшто се развива и има голем потенцијал. Инвестираме во нови, иновативни производи и услуги, коишто обезбедуваат додадена вредност на постојните производи. Дигитализацијата на процесите и на каналите на комуникација секако е еден од најважните и најнеизбежните предизвици со коишто се соочуваме. Таа денес е предуслов, имајќи го предвид животниот стил на луѓето. Почнуваме да нудиме електронска обнова на полиси за осигурување од автоодговорност, а наскоро секако ќе понудиме и многу други дигитални решенија. Еден од најзначајните сегменти во осигурувањето е доброволното приватно здравствено осигурување, за коешто осигурениците се` уште немаат доволно познавања и токму поради тоа, во нашиот фокус е информирање на јавноста за предностите што ги нуди, – истакна Ѓорѓе Војновиќ, претседател на Здружението на осигурувањето при Стопанската комора на Македонија и главен извршен директор на „Триглав Осигурување“.

-На нашиот пазар и натаму доминира задолжителното осигурување од автоодговорност. За да го реализираме големиот потенцијал на незадолжителните класи, каде што треба да биде нашиот фокус, неопходно е токму ние, осигурителните компании, да го едуцираме пазарот. Од нас зависи колку ќе успееме да ги приближиме осигурителните производи до јавноста и до потенцијалните клиенти, колку ќе успееме да придонесеме да се надминат одредени ставови за осигурувањето. Предрасудите дека осигурувањето е скапо, како и дека не е неопходно, многу често ги оставаат граѓаните незаштитени и наша должност е да придонесеме ваквите предрасуди да се надминат. За таа цел, Здружението на осигурувањето при Стопанската комора на Македонија планира активности за финансиска едукација на јавноста, како и поддршка на активностите на Агенцијата за супервизија на осигурување за финансиска едукација на младите.

Воедно, поднесовме и иницијатива за одредени измени на Нацрт-законот за јавни набавки, меѓу кои се и предлозите поврзани со гаранции на понудата, имајќи ги предвид компаративните законски решенија на некои земји од соседството, кои се членки на Европската унија, со цел да овозможиме што подобри услови за развој на осигурителната индустрија, – заклучи Ѓорѓе Војновиќ, претседател на Здружението на осигурувањето.

Целата прес конференција можете да ја погледнете на следниот линк.

Текстот е преземен од osigurajse.net

Осигурување

Триглав осигурување со раст на премија на сите пазари и во сите сегменти

Објавено

на

Групацијата Триглав, водечка осигурително-финансиска групација во регионот Адриа, во првата половина од 2018 година реализираше 35,6 милиони евра добивка пред оданочување. Во осигурителната дејност оствари раст на премија на сите свои пазари и во сите три сегменти на осигурување (неживот, живот и здравствено осигурување). Во доменот на управување со имот на клиентите, го зголеми обемот на средства со кои управува. На резулатот, кој во споредба со минатата година е понизок (индекс 84), влијание имаа масовните штетни настани, како и пониските приноси од финансиските вложувања во оваа година. Ваквата ситуација во работењето е земена во предвид при планирањето за 2018 година. Доколку се остварат предвидените бизнис можности до крајот на годината, тогаш Групацијата на полугодие го потврдува планираниот износ на годишната добивка. Во првата половина од годината Триглав доследно ги спроведе активностите за стратегија на раст и развој, кои, меѓу останатото, вклучуваат јакнење на положбата на Групацијата како водечки управувач со имот во регионот. Со тоа е поврзано и овогодинешното купување на мнозинскиот дел на Raiffeisen Пензиско осигурително друштвона хрватскиот осигурителен пазар. Триглав осигурање Загреб, кој е дел од Групацијата Триглав, во првото полугодие достигна 7% раст на бруто полисирана премија на осигурување (пресметано во евра) и го задржа 8-то место меѓу осигурувачите во Хрватска. Првото полугодие Триглав Осигурување Скопје, кој е дел од Групацијата Триглав, го заврши со 12,3 милиони евра бруто полисирана премија, што обезбеди значаен пораст од 5% во споредба со минатата година.

Профитабилно работење.

Во првата половина од годината Групацијата Триглав реализираше 35,6 милиони евра добивка пред оданочување. Причина за пад на добивката во текот на годината (индекс 84) беа масовните штетни настани во 2018 година. Групацијата Триглав цени дека покрај околностите во коишто работи, до крајот на годината ќе биде реализирана планираната добивка на годишно ниво.

Раст на премија на сите пазари и сегменти.

Работењето на осигурителниот сектор беше добро и Групацијата обезбеди 575 милиони евра бруто консолидирана премија, односно 5% повеќе, споредено со истиот период минатата година. Раст на премија е реализиран на сите пазари на Групацијата, така што во Словенија во просек изнесуваше 4%, а вон Словенија 7%. Покрај тоа, се продолжува со јакнење на уделот во премија на Групацијата вон Словенија, така што на полугодието таа изнесува 18,1%, односно 0,4 процентни поени повеќе во споредба со минатата година. Гледано по поединечни сегменти на осигурување, Групацијата кај неживотни осигурувања оствари раст на премија од 6%, кај осигурувањата на живот растот изнесуваше 0,3%, додека пак кај здравствените осигурувања 8%.

Масовни штетни настани во второто тримесечје.

Штетните настани се природен дел од работењето на Групацијата, а во тоа се вклучуваат и масовните штетни настани, кои со различен интензитет и учество влијаат на работењето. Во второто тримесечје од оваа година тоа беа поплави, град, невремиња и пролетен мраз во Словенија и Македонија, кои на Групацијата и предизвикаа повеќе од 21 милион евра штети, што преставуваше 9% повеќе фактурирани бруто износи на штети кај неживотните осигурувања, споредено со минатата година. И покрај зголемувањето на штетниот коефициент, висината на комбинираниот коефициент беше поволна и изнесува 95,2%. Триглав става акцент на обезбедување на долгорочна безбедност за клиентите, што сепостигнува со висината на капиталот, адекватното формирање на технички резерви, добро утврдена заштита преку реосигурување и внимателно управување со сите ризици на кои е изложено работењето на матичното и останатите 37 друштва, кои се дел од Групацијата.

Пониски приноси од финансиски вложувања.

На крајот на јуни 2018 година, Групацијата располага со 3,1 милјарди евра финансиски инвестиции, чии приноси (не вклучувајќи ги приносите од осигурениците на живот кои го преземаат инвестицискиот ризик) во споредба со истиот период минатата година беа пониски за 30%, што беше и очекувано заради единствените минатогодишни настани. Групацијата и оваа година ги задржува главните насоки на досегашните инвестициски политики.

Во правец на стратегија на раст и развој.

Групацијата, во втората година од својот стратешки период 2017-2020, продолжува со доследно спроведување на своите стратешки насоки и се развива во современа, иновативна и динамична осигурително-финансиска групација, која црвсто останува на водечката позиција во Словенија и пошироко во регионот. Една од стратешките насоки е и зголемување на препознатливоста на брендот Триглав како водечки управувач соимот на постоечките пазари, па така оваа година на хрватскиот пазар на пензиско осигурување, Триглав купи мнозински удел во компанијата Raiffeisen Пензиско осигурително друштво.

Претседателот на Управата на Заваровалница Триглав, г.Андреј Слапар, изјави: „Работењето во првата половина од годината беше динамично; покрај добриот раст на премија, на работењето влијаеа масовните штетни настани, како и пониските приноси од вложувања. Од аспект на годишни и стратешки цели, задоволни сме од постигнатото. На сите наши пазари, во двете наши дејности, доследно продолживме со активностите за раст и развој. Во средиштето на нашите активности се нашите клиенти, нашето работење го прилагодуваме на нивните потреби, ги дигитализираме и поедноставуваме нашите процеси, развиваме комплетни осигурително-услужни производи и мултиканален пристап до клиентите. Убеден сум дека енергијата, знаењето и ангажманот на целата наша екипа од повеќе од 5 илјади вработени, се добра основа за успешно реализирање на она што сме го зацртале.“

Продолжи со читање

Осигурување

Со новите законски измени, дроновите ќе мораат да се осигуруваат

Објавено

на

Министерството за финансии изготвува нови законски измени со кои сопствениците на дронови ќе мора да ги осигураат беспилотните летала, за да се заштитат граѓаните доколку со нивното управување се предизвика некаква штета.

Имено, преку Законот за задолжително осигурување во сообраќајот ќе се утврдуваат права за надомест на штети на сопствениците на багаж и ствари во воздушниот сообраќај, а притоа се уредува обврска за задолжително осигурување од одговорност за штета на воздухопловите без екипаж.

Ова е втора регулација во врска со дроновите, откако во декември 2017 беше донесена уредба која одредува кој, како и со која цел може да ги управува.

Летањето дрон од почетокот на годината стана професија, а секој поголем дрон со маса поголема од 500 грама и долет и висина над 15 метри се евидентира како безпилотен воздухоплов.

Слободно може да се лета само на спортски аеродроми. За сите останати летови, комерцијални и за сопствени, потребна е лиценца, која ќе ја издава Агенцијата за воздухопловство, но по претходна помината обука за пилоти во акредитиран центар и положен теоретски и практичен испит.

Продолжи со читање

Осигурување

МФ: Со законски измени поголема заштита на корисниците на осигурителни полиси

Објавено

на

Oсигурителните компании ќе бидат обврзани, во рок од 5 дена, сите измени кои ги прават во општите и посебните услови на полисите за осигурување да ги објават на својата веб-страна. Ова се дел од измените и дополнувањата кои Министерството за финансии ги направи во Законот за супервизија на осигурување, со цел заштита на правата на потрошувачите, како и подобра информираност и поголема транспарентност.

Во насока на обезбедување на целосно ликвидни средства за непречено сервисирање на обврските на друштвата за осигурување, предложено е дополнување на законот. Согласно предложената одредба, акционерскиот капитал на друштвото за осигурување мора да биде само во паричен облик и да биде уплатено во целост.

Од особена важност за осигурителната фела, поточно актуарската професија, е предложената измена во законот со која се предвидува нов концепт за полагање на испитот за актуар. Досегашниот електронски начин на полагање се покажа како неприменлив во пракса, поради што и подолг период не се одржал испит за актуари. Со измената на законот, повторно се отвора оваа можност за професионалците од осигурителната фела.

Измените и дополнувањата на законот се влезени во собраниска процедура.

Продолжи со читање
P2_P_MK_300x250
[ccpw id="39761"]

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange