Connect with us

Осигурување

Дивиденди од реномирани светски компании пристигнаа на сметките на пензиските фондови управувани од Сава пензиско друштво

Објавено

на

Сава пензиско друштво а.д. Скопје редовно ја информира јавноста и членовите на Сава пензиски фонд и Сава пензија плус за пристигнатите приливи од инвестираните средства на пензиските фондови.

Покрај редовните соопштенија за пристигнати приливи кои се објавуваат на нивната веб страна, дополнително сите членови добиваат известувања и преку мобилната апликација Сава пензиско план. На овој членовите во секое време имаат детален увид за приливите, придонесите и состојбата на нивната пензиска заштеда.

Од податоците наведени во финансиските извештаи на пензиските фондови, може да се забележи дека средствата се инвестираат во државни и корпоративни обврзници, банкарски депозити, удели во инвестициски фондови, како и во акции на најуспешните домашни и странски компании.

Според последните податоци објавени на веб страната на Друштвото во период од 31.07.2020 до 09.08.2020 година во пензиските фондови се пристигнати приливи во вкупен износ од 9.254.610 денари по основ на камати и 44.954 долари по основ на дивиденди.

На сметката на Сава пензиски фонд пристигнати се приливи од камати во износ од 6.645.582,00 денари, по основ на орочени депозити во домашни банки и приливи од камати од инвестиции во домашни државни обврзници во износ од 2.456.450,00 денари.

Во истиот овој период од 31.07.2020 до 09.08.2020 година во Сава пензиски фонд пристигнати се и приливи од дивиденди во вкупен износ од 43.745,71 долари од компаниите: JP Morgan Chase&CO; Verizon Communications Inc; PNC Financial Services Group Inc и инвестицискиот фонд Ishares Iboxx Investment Grade Corporate Bond ETF.

На сметката на Сава пензија плус во периодот од 31.07.2020 до 09.08.2020 година пристигнати се приливи од камати во износ од 152.578,00 денари, по основ на орочени депозити во домашни банки. По основ на дивиденда во Сава пензија плус пристигнати се приливи во вкупен износ од 1.208,48 долари.

Подетално за сите приливи можете да прочитате во делот соопштенија за јавност на веб страна на друштвото.

Овие приливи се резултат на инвестирањето на пензиските заштеди акумулирани во пензискиот фонд, им припаѓаат на членовите и на пензионираните членови на фондот и пропорционално се распределуваат на нивните сметки.

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) (02) 3224 229, www.mapas.mk.

Осигурување

Триглав – групација со солиден капитал и стабилен, профитабилен бизнис

Објавено

на

Агенцијата за кредитен рејтинг „S&P Global Ratings” (во натамошниот текст: „S&P” или агенција) по редовниот годишен преглед на ден 11.09.2020 година, на Групацијата Триглав, а со тоа и на нејзиното матично друштво и друштвото ќеркa Позаваровалница Триглав Ре, повторно ја потврди долгорочната кредитна бонитетна оценка и кредитната оценка за финансиска моќ »A« со стабилна среднорочна прогноза. Високиот рејтинг е одраз на стабилното и профитабилно работење на Групацијата Триглав, нејзината солидна капитализираност, промислената реосигурителна заштита и водечката позиција на пазарот во Словенија и во регионот. Кредитниот рејтинг „А“ е исклучиво проценка на самостојниот профил на кредитни ризици на Групацијата и не содржи никакви зголемувања, што би биле последица на поврзаноста на Групацијата со државата. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Нови приливи од камати распределени на сметките на членовите во Сава пензиски фонд и Сава пензија плус

Објавено

на

Сите приливи кои се резултат на инвестираните пензиски заштеди акумулирани во пензиските фондови со кои управува Сава пензиско друштво а.д. Скопје им припаѓаат на членовите и на пензионираните членови на фондовите и пропорционално се распределуваат на нивните сметки. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Групацијата Триглав во првото полугодие со раст на премија и пониска добивка

Објавено

на

Групацијата Триглав во првата половина од годината и покрај тешките услови поради пандемијата, работеше профитабилно и сигурно. Достигна премиски раст на повеќето свои пазари, во сите три сегменти на осигурувањето и оствари 7 проценти повисока консолидирана бруто полисирана премија (673,4 милиони евра) споредено со истиот период минатата година. (more…)

Продолжи со читање

Популарно