Connect with us

Осигурување

Граѓаните сѐ почесто си го осигуруваат животот

Објавено

на

Надлежните информираат дека позитивен тренд е присутен во двата сегмента на осигурување. Притоа, во делот за неживотно осигурување е остварена БПП во износ од 7,55 милијарди денари, која во 2016-та изнесуваше 7,43 милијарди денари. Овој тип осигурување опфаќа 83,92 % од вкупната БПП на осигурителниот сектор и има зголемување од 1,56 процент во споредба со 2016 година.

Севкупен пораст над 3 % е регистриран во осигурителниот сектор во текот на изминатата година, велат од Агенцијата за супервизија на осигурувањето. Како што покажуваат нивните податоци, во текот на 2017 година е остварена бруто-полисирана премија (БПП) во вкупен износ од 8,99 милијарди денари, што претставува пораст од 3,10 % во однос во 2016 година. Имено, во 2016 година премијата достигнала 8,72 милијарди денари.

Во делот за осигурување на животот, кое, пак, опфаќа 16,08 % од вкупната БПП на осигурителниот сектор, e остварена премија во износ од 1,44 милијарда денари, која во 2016-та била 1,29 милијарда денари. Кај овој тип осигурување во текот на минатата година е забележан пораст од 11,95 % во однос на 2016 година.

– Кај осигурувањето на животот се забележува тренд од двоцифрен пораст како резултат на зголемениот интерес и поголемата свесност на населението за осигурувањето на животот. Исто така, сѐ повеќе сме сведоци на развој на банкоосигурувањето, каде што банките, покрај тоа што започнаа да се појавуваат како застапници во осигурувањето, исто така нудат врзани производи, најчесто хипотекарни кредити за купување недвижност заедно со ризико-осигурување на живот на кредитокорисникот. Дополнително, во сегментот на осигурувањето на животот, забележуваме голем прогрес кај осигурување на животот кога инвестицискиот ризик е на товар на осигуреникот, (јунит линкд осигурување) како релативно нов производ на македонскиот пазар – објаснуваат од Агенцијата за супервизија на осигурувањето (АСО).

Податоците на агенцијата укажуваат исто така на пораст на полисираната премија од 5,47 % во текот на 2017 година во однос на претходната година во класата за осигурување од одговорност од употреба на моторни возила. Вкупната премија достигнала 4,07 милијарди денари, при едновремено зголемување на бројот на склучени договори од 3,66 %.

– Со оглед дека цената на задолжителното осигурување од автоодговорност во земјата и во странство е регулирана, порастот во 2017 година се должи на вклучување нови возила во сообраќај, како и на доследна примена на бонус-малус системот при утврдувањето на годишната премија – додаваат од АСО.

Каско-осигурувањето на моторни возила бележи благ пад од 0,28 %, со БПП 756,34 милиони денари, со истовремен пораст на бројот на склучени договори од 3,44 %.
Во 2017 година е евидентиран подем и во продажбата на здравственото осигурување. Во 2017 година беа склучени 1.752 договори за здравствено осигурување, со вкупна БПП од 58,10 милиони денари. Доколку се направи споредба со 2016 година, ќе се забележи зголемување на бројот на склучени договори на 39,49 %, додека, пак, на вкупната бруто-пласирана премија 28,49 %.

Значителен пораст од 436,61 % се бележи кај осигурувањето од гаранции со БПП од 4,09 милиони денари, кои во 2016 година изнесувале 762 илјади денари, а кај бројот на склучени договори има зголемување од 88,72 %.
Кај осигурувањето на животот e остварена БПП во износ од 1,44 милијарда денари, која во 2016-та изнесувала 1,29 милијарда денари, што претставува пораст од 11,95 отсто. Осигурувањето на животот учествува со 16,08 % во вкупната БПП на осигурителниот сектор. Позитивниот тренд е присутен и кај двете класи осигурување на животот, при што кај традиционалното осигурување на животот продолжува позитивниот тренд на пораст на БПП во износ од 1,35 милијарда денари.

Во споредба со 2016 година, кога БПП на осигурување на животот изнесувала 1,23 милијарда денари, се забележува пораст од 9,02 %, со пораст на бројот на новосклучени договори за осигурување на животот од 27,04 %, и тоа пред сѐ од типот на термински договори за осигурување на животот (ризико). Кај осигурувањето на животот, кога инвестицискиот ризик е на товар на осигуреникот, продолжува големиот тренд со пораст од 74,90 %, со остварена БПП од 100,9 милиони денари, и пораст на склучени договори од 9,07 %.

Конкуренцијата ги намали цените за осигурување имот

Кај осигурувањето имот продолжува трендот на пад од 7,65 % со бруто-полисирана премија од 1,44 милијарда денари, кој, пак, во 2016-та изнесувал 1,55 милијарди денари, при истовремен пораст на бројот на склучени договори од 11,33 %.

– Ова е показател за изразената ценовна конкуренција помеѓу друштвата за осигурување, што доведува зголемениот број на продадени полиси да биде реализиран со пониски цени во однос на претходната година – појаснуваат од АСО.
Анализирајќи по групи, кај физичките лица имаме пораст од 13,72 % на склучените договори, проследен со намалување од 5,94 % на БПП, додека пак кај правните лица порастот од 5,04 % на склучените договори е проследен со пад од 8,08 % на БПП.

Во рамките на осигурување на имот, кај земјоделското осигурување се забележува намалување од 44,25 % на бројот на склучени договори, но и пад од 10,49 %. Остварената БПП за земјоделско осигурување во 2017 година изнесувала 157,26 милиони денари, додека во 2016 година БПП била 175,69 милиони денари.

Осигурување

Групацијата Триглав на крајот од третото тромесечие ја потврдува прогнозата за планираната годишна добивка

Објавено

на

Во првите девет месеци од оваа година Групацијата Триглав реализираше 69,9 милиони евра добивка пред оданочување, што е за 8% повеќе во споредба со истиот период минатата година. Имајќи ги во вид предвидените можности до крајот на годината, ја потврдува прогнозата за планираниот годишен резултат. Во однос на истиот период од минатата година, во дејноста осигурување остварен е раст на премија на сите пазари и во сите сегменти на осигурување (неживотни, животни и здравствени осигурувања), а зголемен е и опсегот на средства на клиентите со кои се управува. Во 2018-та година Групацијата продолжува со спроведување на својата стратегија на раст и развој, со што се поврзани и активностите кои Групацијата ги превзеде оваа година. Надзорниот одбор на друштвото, на  Андреј Слапар, Претседател на Управата, му довери петогодишен мандат и ги потврди мандатите на членовите на Управата, Урош Иванц и Тадеј Чороли. Триглав Осигурување Скопје, членка на групацијата Триглав, третиот квартал оваа година го заврши со 11% повисока бруто полисирана премија (18,5 милиони евра) во споредба со истиот период минатата година. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д. Скопје со добивка од над 1 милион евра за периодот јануари-септември 2018

Објавено

на

Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д. Скопје – Виена Иншуренс Груп заклучно со 30,09,2018 година има остварено добивка пред оданочување во износ од 68,4 милиони денари. Во истиот период 2017 година Друштвото оствари добивка пред оданочување во износ од 56,4 милиони денари. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Се воведува данок на осигурување

Објавено

на

Под доход од осигурување се подразбира премијата за осигурување на живот уплатена од правно лице или обврзник кој остварува доход од самостојна дејност, премијата за неживотно осигурување уплатена од правно лице или обврзник кој остварува доход од самостојна дејност, придонеси во доброволен пензиски фонд уплатени од правно лице или обврзник кој остварува доход од самостојна дејност, исплатената осигурана сума, освен надоместокот на штета,  исплатениот пензиски надоместок од доброволно капитално финансирано осигурување и освен пензискиот надоместок исплатен преку програмирани повлекувања. (more…)

Продолжи со читање
P2_P_MK_300x250

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange