Connect with us

Осигурување

Граѓаните сѐ почесто си го осигуруваат животот

Објавено

на

Надлежните информираат дека позитивен тренд е присутен во двата сегмента на осигурување. Притоа, во делот за неживотно осигурување е остварена БПП во износ од 7,55 милијарди денари, која во 2016-та изнесуваше 7,43 милијарди денари. Овој тип осигурување опфаќа 83,92 % од вкупната БПП на осигурителниот сектор и има зголемување од 1,56 процент во споредба со 2016 година.

Севкупен пораст над 3 % е регистриран во осигурителниот сектор во текот на изминатата година, велат од Агенцијата за супервизија на осигурувањето. Како што покажуваат нивните податоци, во текот на 2017 година е остварена бруто-полисирана премија (БПП) во вкупен износ од 8,99 милијарди денари, што претставува пораст од 3,10 % во однос во 2016 година. Имено, во 2016 година премијата достигнала 8,72 милијарди денари.

Во делот за осигурување на животот, кое, пак, опфаќа 16,08 % од вкупната БПП на осигурителниот сектор, e остварена премија во износ од 1,44 милијарда денари, која во 2016-та била 1,29 милијарда денари. Кај овој тип осигурување во текот на минатата година е забележан пораст од 11,95 % во однос на 2016 година.

– Кај осигурувањето на животот се забележува тренд од двоцифрен пораст како резултат на зголемениот интерес и поголемата свесност на населението за осигурувањето на животот. Исто така, сѐ повеќе сме сведоци на развој на банкоосигурувањето, каде што банките, покрај тоа што започнаа да се појавуваат како застапници во осигурувањето, исто така нудат врзани производи, најчесто хипотекарни кредити за купување недвижност заедно со ризико-осигурување на живот на кредитокорисникот. Дополнително, во сегментот на осигурувањето на животот, забележуваме голем прогрес кај осигурување на животот кога инвестицискиот ризик е на товар на осигуреникот, (јунит линкд осигурување) како релативно нов производ на македонскиот пазар – објаснуваат од Агенцијата за супервизија на осигурувањето (АСО).

Податоците на агенцијата укажуваат исто така на пораст на полисираната премија од 5,47 % во текот на 2017 година во однос на претходната година во класата за осигурување од одговорност од употреба на моторни возила. Вкупната премија достигнала 4,07 милијарди денари, при едновремено зголемување на бројот на склучени договори од 3,66 %.

– Со оглед дека цената на задолжителното осигурување од автоодговорност во земјата и во странство е регулирана, порастот во 2017 година се должи на вклучување нови возила во сообраќај, како и на доследна примена на бонус-малус системот при утврдувањето на годишната премија – додаваат од АСО.

Каско-осигурувањето на моторни возила бележи благ пад од 0,28 %, со БПП 756,34 милиони денари, со истовремен пораст на бројот на склучени договори од 3,44 %.
Во 2017 година е евидентиран подем и во продажбата на здравственото осигурување. Во 2017 година беа склучени 1.752 договори за здравствено осигурување, со вкупна БПП од 58,10 милиони денари. Доколку се направи споредба со 2016 година, ќе се забележи зголемување на бројот на склучени договори на 39,49 %, додека, пак, на вкупната бруто-пласирана премија 28,49 %.

Значителен пораст од 436,61 % се бележи кај осигурувањето од гаранции со БПП од 4,09 милиони денари, кои во 2016 година изнесувале 762 илјади денари, а кај бројот на склучени договори има зголемување од 88,72 %.
Кај осигурувањето на животот e остварена БПП во износ од 1,44 милијарда денари, која во 2016-та изнесувала 1,29 милијарда денари, што претставува пораст од 11,95 отсто. Осигурувањето на животот учествува со 16,08 % во вкупната БПП на осигурителниот сектор. Позитивниот тренд е присутен и кај двете класи осигурување на животот, при што кај традиционалното осигурување на животот продолжува позитивниот тренд на пораст на БПП во износ од 1,35 милијарда денари.

Во споредба со 2016 година, кога БПП на осигурување на животот изнесувала 1,23 милијарда денари, се забележува пораст од 9,02 %, со пораст на бројот на новосклучени договори за осигурување на животот од 27,04 %, и тоа пред сѐ од типот на термински договори за осигурување на животот (ризико). Кај осигурувањето на животот, кога инвестицискиот ризик е на товар на осигуреникот, продолжува големиот тренд со пораст од 74,90 %, со остварена БПП од 100,9 милиони денари, и пораст на склучени договори од 9,07 %.

Конкуренцијата ги намали цените за осигурување имот

Кај осигурувањето имот продолжува трендот на пад од 7,65 % со бруто-полисирана премија од 1,44 милијарда денари, кој, пак, во 2016-та изнесувал 1,55 милијарди денари, при истовремен пораст на бројот на склучени договори од 11,33 %.

– Ова е показател за изразената ценовна конкуренција помеѓу друштвата за осигурување, што доведува зголемениот број на продадени полиси да биде реализиран со пониски цени во однос на претходната година – појаснуваат од АСО.
Анализирајќи по групи, кај физичките лица имаме пораст од 13,72 % на склучените договори, проследен со намалување од 5,94 % на БПП, додека пак кај правните лица порастот од 5,04 % на склучените договори е проследен со пад од 8,08 % на БПП.

Во рамките на осигурување на имот, кај земјоделското осигурување се забележува намалување од 44,25 % на бројот на склучени договори, но и пад од 10,49 %. Остварената БПП за земјоделско осигурување во 2017 година изнесувала 157,26 милиони денари, додека во 2016 година БПП била 175,69 милиони денари.

Осигурување

НАЈАВИТЕ СЕ ОСТВАРИЈА: Триглав започна постапката за основање на пензиско осигурување во Македонија

Објавено

на

Заваровалница Триглав известува, дека достави барање за основање на друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови до македонската агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС). (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Арт Гаши именуван за Генерален Директор на ЕУРОСИГ АД СКОПЈЕ

Објавено

на

Друштвото за осигурување ЕУРОСИГ АД СКОПЈЕ по донесена одлука од Надзорниот одбор изврши промена на овластено лице – Претседател на Управен одбор и Генерален директор на друштвото. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Триглав Осигурување воведува осигурување на малигни заболувања на пазарот

Објавено

на

Триглав Осигурување, денес, на Светскиот ден за борба против ракот, воведува нов производ на пазарот, осигурување на малигни заболувања. Ова покритие е дел од пакетот за доброволно приватно здравствено осигурување за лекување во приватни здравствени установи, кое што вклучува специјалнистичко вонболничко и болничко лекување и осигурување на операции. Наменето е за резидентниот сегмент, за индивидуални и за семејни корисници и обезбедува материјална заштита во најкритичните моменти во животот. (more…)

Продолжи со читање

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange