Connect with us

Интервјуа

Влијанието на банкоосигурувањето во Македонија – партнерство помеѓу Шпаркасе Банка и ВинерЛајф Осигурување

Објавено

на

Во пресрет на десетгодишнината од основањето на Шпаркасе Банка на пазарот во Македонија имавме можност да дознаеме повеќе за производите кои банката ги нуди во делот на банкоосигурувањето. Партнер на банката во доменот на животното осигурување е компанијата Винер Лајф.

Двете институции имаат соработка и на групациско ниво во Р.Австрија, соработката меѓу Ерсте и Шпаркасе групацијата од една и Виена Иншурeнс Груп од друга страна. Разговаравме со Дејан Шулески, Директор на Дирекција за развој и поддршка на продажба во Шпаркасе Банка Македонија и Мартин Теов, Член на Управен Одбор во Винер Лајф и одговорен за успешниот развој на продажните мрежи во сегментот на животното осигурување.

Банкарство.мк: Што точно претставува банкоосигурувањето?

Дејан и Мартин: Дефиниција на терминот „банкоосигурување“ е продажба на животно осигурување и други осигурителни производи и услуги од страна на банкарските институции. Преку таквото партнерство меѓу банката и осигурителната компанија, клиентите на банката освен до традиционалните банкарски производи и услуги имаат директен пристап и до осигурителните. За нас поимот банкоосигурувањето означува и уште еден начин како да допреме до клиентите со комплетна понуда на финансиски производи, како и предизвик да им се понуди најдоброто решение креирано според индивидуалните потреби. Од самиот почеток на соработката на нашите компании во поврзување на сегментите банкарство и осигурување се водиме, пред сè, од бенефитите за клиентите, што се покажа како правилен пристап.

Банкарство.мк: Каква е придобивката на клиентите од животно осигурување при подигнување кредит во банка?

Дејан и Мартин: Придобивката е голема: при подигнување на кредитот, клиентот го осигурува целиот кредитен износ. Тоа значи дека во случај на несакан настан, осигурителната компанија го исплатува кредитот на банката заштитувајќи го семејството или најблиските на кредитокорисникот од наследени долгови. Во суштина, ризикот од ненаплата на долгот при вакви настани се префрлува од двајцата главни учесници во кредитниот однос (кредитокорисник и банката) на осигурителната компанија.

Целосната финансиска услуга се одвива на едно место – во банката, каде што клиентот аплицира и му се одобрува кредитниот производот во комбинација со осигурување. Во споредба со стандардните производи, тие што се во комбинација со осигурување имаат преференцијални услови, приспособени на можностите на клиентот, односно не создаваат дополнителни обврски туку додадена вредност за самиот клиент. Главниот постулат на оваа соработка е да се создадат задоволни но и одговорни клиенти, кои ќе се грижат за своите финансии преку комбинација на различни производи и услуги.

Банкарство.мк: Во моментов клиентите можат да се осигураат само при подигнување потрошувачки кредит. Дали во иднина може таа соработка да се прошири и кај другите кредитни производи, како станбени кредити, хипотекарни кредити, кредитни картички итн.

Дејан и Мартин: Шпаркасе Банка Македонија и Винер Лајф се компании што се трендсетери на македонскиот пазар во однос на иновативноста и продлабочувањето на понудата, со цел подобра услуга за клиентот. Производот под кој пазарот засега најмногу нè препознава е „Супер С“, потрошувачки кредит во комбинација со животно осигурување со максимален износ од 1.200.000 МКД, атрактивна каматна стапка и рок на отплата до 10 години.

Покрај „Супер С“, ги нудиме хипотекарните кредити со животно осигурување, потоа производи наменети за пензионери и за првпат на пазарот – „С-План“, производ што на едно место поврзува потрошувачки кредит и полиса за осигурување со штедна функција. Производот обезбедува целосната осигурителна заштита на клиентот но и можност со отплата на кредитот да располага со заштедените средства што ги штедел за време на отплатата.

Освен производите што се комбинација на кредит со осигурување, во експозитурите на Шпаркасе Банка Македонија може да се купи и чист осигурителен производ – „Профит“, кој претставува дополнување и алтернатива во лоцирањето на слободните расположливи средствата на клиентите. Покрај животното осигурување, дополнителен бенефит од „Профит“ е што со еднократната уплата на премијата, клиентот инвестира во производ заштитен со валутна клаузула, кој носи атрактивен нето-приход.

Двете компании работат константно на развој на нови производи и услуги. Сите производи се нудат од посветен и стручно усовршен кадар, кој гарантира беспрекорна услуга.

Банкарство.мк: Зошто ваквите партнерства се важни и за банките и за осигурителните компании и како влијаат врз целокупниот финансиски сектор?

Дејан и Мартин: Партнерствата во облик на банкоосигурување се важни за двете компании од едноставна причина што и двете нудат производи што се составен дел од секојдневното живеење на модерниот човек. Банките го следат животниот циклус на човекот нудејќи различни производи и услуги соодветни на потребите што се јавуваат во одделни фази и настани во неговото живеење. Конкретно Шпаркасе Банка Македонија има пакети на производи и услуги креирани за најмладата популација, потоа за младите луѓе што студираат или го стекнуваат првото работно искуство, за семејствата што, на пример, го набавуваат своето живеалиште или автомобил, или можеби слободните средства ги депонираат како депозит или инвестираат во хартии од вредност, пакети за пензионерите итн. Во таквиот „синџир“ на производи нормално е додавање на алката што означува лична заштита и заштита на личните средства преку склучување полиса за осигурување. И осигурителните компании и банките увидоа дека таквата заштита најпогодно е да се прави преку банката.

Развојот на банкоосигурување има позитивно влијание врз финансискиот сектор. Збогатувањето во понудата на финансиските производи неминовно води кон поголеми можности за избор од страна на крајниот корисник. Патот на развој е постепен, но се движи со забрзано темпо каде што клучна улога имаат различните облици на едукација на населението за подигнување на свесноста за осигурувањето. Ако пред само три-четири години ни требаше доста труд да се презентира бенефитот од производите што се комбинација од банкарски и осигурителни, сега најголемиот дел од клиентите сами ги бараат таквите производи.

Банкарство.мк: Колкав е степенот на развиеност на банкоосигурувањето во светот и дали банкоосигурувањето во Р. Македонија се движи во таа насока? 

Дејан и Мартин: Шпаркасе Банка Македонија и Винер Лајф имаат историско партнерство и на групациско ниво. Двете компании се со австриски капитал и со долгогодишна традиција во продажбата на животно осигурување. Виена иншуранс груп, како и Ерсте и Шпаркасе Групацијата се водечки групации во Р. Австрија, како и пошироко на европскиот пазар. Во склоп на Виена Иншурeнс Груп функционира и компанијата „S-Versicherung“, специјализирана исклучиво за банкоосигурување. Сето тоа доволно зборува за развојот на банкоосигурувањето во европски и во светски рамки. Преземајќи го искуството од компаниите мајки, Шпаркасе Банка Македонија и Винер Лајф се фокусирани на усовршување на услугите и пренесување на тој „know-how“ на македонскиот пазар. Банкоосигурувањето е на своите почетоци во Македонија, меѓутоа со вклучувањето на сè повеќе банки во посредувањето и во продажбата на осигурителни производи, потенцијалот за раст е огромен и очекуваме да се движи во таа насока и во иднина.

Интервјуа

Влијанието на банкоосигурувањето во Македонија – партнерство помеѓу Охридска Банка Сосиете Женерал и Граве Осигурување АД Скопје

Објавено

на

Во изминатиов период од особена важност за банките и осигурителните компании е банкоосигурувањето. Во Македонија се создадоа повеќе партнерства на банки и осигурителни компании, преку кои им се нудат многу поволни иновативни производи на клиентите.

Деловното партнерството помеѓу две реномирани компании со долгогодишен успех во своето работење, Охридска Банка Сосиете Женерал и Граве Осигурување АД Скопје датира од 2012 година и веќе шест години успешно функционира на пазарот.

Поразговаравме со Катерина Петровска, Раководител на Дирекција за маркетинг во Охридска Банка Сосиете Женерал.

Банкарство.мк: Што точно претставуава банкоосигурувањето?

Катерина: Со овој назив се именуваат производите кои претставуваат микс од банкарски производи и животно осигурување, при што осигурувањето значи заштита на клиентот во случај на осигурен настан – смрт, губење на деловна способност или траен инвалидитет. При настанување на осигурен настан, долгот кон банката го подмирува осигурителната компанија, така што клиентот или најблиското семејство на клиентот е ослободено од долгот кон банката.

Банкарство.мк: Каква е придобивката на клиентите од овој тип на осигурување, при подигнување на кредит во банка?

Катерина: Клиентите со користењето на банкарски производи со осигурителна компонента, добиваат заштита во случај на немил настан, долгот кон банката да не падне на нивен товар или на товар на најблиските, туку да биде целосно подмирен од страна на осигурителната компанија. Клиентите се повеќе го прифаќаат овој производ и ги препознаваат бенефитите од користење на кредитно животно осигурување со оглед дека истото значи посигурна иднина за нив и нивните најблиски, а самиот трошок е вклучен во месечната рата на кредитите и на тој начин минимално влијае на нивниот буџет.

Банкарство.мк: Охридска Банка е единствената банка која во моментов на клиентите им нуди можност покрај осигурувањето при подигнување на кредит (потрошувачки, станбен, хипотекарен…), да можат да го осигураат и искористениот износ кај кредитните картички и дозволеното пречекорување. Можеме ли во иднина да очекуваме некоја нова иновативна понуда?

Катерина: Охридска Банка Сосиете Женерал постојано работи на зголемување на својата понуда како во делот на банкарските производи и услуги така и во комбинирање на банкарските со осигурителните производи.

Најновите производи кои претставуваат спој на животно осигурување и банкарски производи се осигурување на трансакциска сметка и осигурување на депозит кои како концепт нудат итна поткрепа и можност за повеќе полиси. Финансиските бенефиции од осигуран настан подразбираат вкупен надомест со максимален лимит до 2.500 евра по полиса за осигурувањето на трансакциска сметка и до 3.000 еур по полиса за осигурувањето на депозит, согласно условите на осигурувањето. Клиентот може да аплицира за максимум три полиси, и оттука максималниот осигуран износ тројно би се зголемил.

Корисниците на картички на Охридска банка Сосиете Женерал, истовремено бесплатно добиваат осигурување на картички – “IN-cards“ со кое сите МастерКард и ВИЗА платежни картички – се покриени со неколку осигурителни покритија.

Осигурувањето на картичките е неживотно осигурување на клиентите и вклучува одредени настани кои се покриени и се надополнуваат во зависност од типот на картичката (на пример: надомест за изгубен багаж при патување).

Освен што ваквото осигурување е компатибилно решение во однос на патничкото осигурување, вклучените придобивки овозможуваат: осигурување што е валидно веднаш без потреба од апликација и без дополнителни трошоци, финансиска безбедност за имателот на картичката и неговото семејството во случај на осигурен настан, покриеност за неограничен број на патувања, медицинска помош, осигурен багаж и многу друго.

Банкарство.мк: Зошто ваквите партнерства се важни и за банките и за осигурителните компании и како влијаат врз целокупниот финансиски сектор?

Катерина: Бенефит од ваквите партнерства, покрај претходно наведените за клиентите, имаат секако и банките и осигурителните компании. За банките, можноста за вклучување на осигурителните производи во својата понуда значи збогатување на палетата на производи, заштита од ненаплата на побарувања при настанување на осигуран случај, финансиски бенефит и зголемување на задоволството на клиените поради овозможувње на нивна заштита со производите од кредитно животно осигурување.

За осигурителните компании ваквите производи исто така значат збогатување на понудата, зголемување на дистрибутивната и продажна мрежа, а со тоа и зголемување на портфолиото на клиенти, диверзификација на ризикот и крајно подобри финансиски резултати.

Банкарство.мк: Колкав е степенот на развиеност на банкоосигурувањето во светот и дали банкоосигурувањето во Р.Македонија се движи во таа насока?

Катерина: Постојат многу разлики во однос на развојот на банкоосигурувањето во светот и истото зависи во голем дел од регулативата како и од најразлични културолошки и социодемографски фактори, но евидентен е глобален тренд на раст на значењето на банкоосигурувањето. Во некои европски земји, банкоосигурувањето е главен канал за продажба на животното осигурување.

Во Р.Македонија од пионерскиот чекор на Охридска Банка Сосете Женерал во 2012 година со воведување на првиот ваков производ – кредитно животно осигурување, до денес евидентен е постојан раст на понуда на ваков тип на производи и воведување на производот од страна на повеќе банки на пазарот, така што можеме да кажеме дека степенот на развој и свесноста на клиентите за постоењето и за бенефитите од овој производ е на солидно ниво и во одредени случаи има и пресудно влијание за изборот на производот кој ќе го користи клиентот.

Продолжи со читање

Интервјуа

Влијанието на банкоосигурувањето во Македонија – партнерство помеѓу НЛБ Банка и Кроациа Осигурување – Живот

Објавено

на

Во изминатиов период од особена важност за банките и осигурителните компании е банкоосигурувањето. Во Македонија се создадоа повеќе партнерства на банки и осигурителни компании, преку кои им се нудат многу поволни иновативни производи на клиентите.

Веќе подолго време на пазарот опстојува и успешно функционира партнерството помеѓу НЛБ Банка АД Скопје и Кроациа Осигурување – Живот.

Поразговаравме со Љупка Ѓоргиевска, Директор на Сектор за развој на понуда и маркетинг во НЛБ Банка АД Скопје и Христина Џамбазовска Анастасов, Директорот на Сектор за деловни операции и потпорни процеси во Кроациа Осигурување – Живот. (more…)

Продолжи со читање

Интервјуа

Интервју со Мартин Теов и Хелена Цветкоска: Бувчето Винко е најдобриот начин да штедите и да го осигурате вашето дете

Објавено

на

Бувчето Винко е производ за осигурување на деца, резултат на успешна соработка на Винер Лајф  и СН Осигурителен Брокер. Во овој случај покрај тоа што носи среќа за секој дом, се грижи за сигурноста и образованието на децата.

Позборувавме со раководителот за животно осигурување во СН Осигурителен Брокер, Хелена Цветкоска и Мартин Теов, Член на УО на Винер Лајф и одговорен за успешниот развој на продажните мрежи во сегментот на животното осигурување. (more…)

Продолжи со читање
P2_P_MK_300x250

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange