Connect with us

Осигурување

АМ Бест ја потврди бонитетната оценка »A« за Групацијата Триглав

Објавено

на

Агенцијата за кредитен рејтинг АМ Бест, по редовната годишна ревизија, на Заваровалница Триглав и Позаваровалница Ре повторно им ја потврди бонитетната оценка на финансиска моќ »A« (одлично) и долгорочната бонитетна оценка за кредитна способност на издавачот »A«. Оценките за кредитниот рејтинг на двете друштва имаат стабилна среднорочна прогноза, која ги изразува очекувањата на агенцијата, дека Триглав, среднорочно, ќе ја задржи својата цврста финансиска позиција, доброто работење и водечката положба на пазарите во Словенија и регионот, каде е присутна Групацијата.

АМ Бест ја оценува финансиската позиција на Триглав како многу цврста, со стабилно работење. Профилот на работењето, како и влијанието на мнозинскиот сопственик на оценката за кредитен рејтинг е неутрален. При тоа, нагласува дека системот за управување со ризици на Групацијата Триглав е развиен и соодветен во поглед на профилот на ризик, сложеноста и обемот на работењето.

Оценката за цврстата финансиска положба се темели на ризиците прилагодени на капитализираноста на Групацијата Трилгав, којшто е на најсилното ниво. Според мислењето на агенцијата, Групацијата претпазливо управува со резервите и има добар степен на финансиска флексибилност со пристап до пазарите на капитал и обврзници, што се одразило и на годишната емисија на субордирани обврзници.

Агенцијата наведува дека добрите деловни резултати на Групацијата Триглав последните години произлегуваат од одличниот технички резултат од неживотните осигурувања на домашниот пазар и здравите приноси од нивните инвестиции. Верува дека на работењето сеуште влијаат условите на ниски каматни стапки, состојбата во сегментот на осигурувањето на живот, моќната конкуренција и комплексните услови на пазарите во регионот каде е присутна Групацијата. Агенцијата ја потенцира предноста на водечката позиција на Групацијата Триглав на словенечкиот пазар и во регионот. Наведува дека Триглав располага со добра и разновидна деловна структура, како од продуктна, така и од географска гледна точка.  При тоа, наведува дека Триглав на пазарите надвор од Словенија го подобрува своето работење врз основа на зголемување на обемот и активното барање дополнителни, поекономични продажни канали.

Агенцијата за кредитен рејтинг АМ Бест при потврдувањето на високата кредитна оценка за подружницата Позаваровалница Тригав Ре ја истакна нејзината стратешки важна улога како реосигурувач на сите компании на Групацијата Трилгав.

Осигурување

АСО предупредува: Детектирани случаи на нудење осигурителни услуги од друштва кои немаат дозвола за работа во земјава

Објавено

на

Врз основа на следење на состојбата на осигурителниот пазар во земјата, посебно во делот на рекламирање  и продажба на осигурителни производи, Агенцијата за супервизија на осигурување во последно време детектира случаи на нудење, рекламирање и склучување на полиси за осигурување издадени од странски друштва за осигурување (особено од Република Бугарија) кои немаат дозвола за вршење работи на осигурување од Агенцијата за супервизија на осигурување. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Приливи од над 18 милиони денари во пензиските фондови Сава пензиски фонд и Сава пензија плус

Објавено

на

Сава пензиско друштво а.д. Скопје инвестирајќи ги пензиските заштеди на членовите акумулирани во пензиските фондови Сава пензиски фонд и Сава пензија плус, остварува приливи по основ на камати и дивиденди во пензиските фондови. На овој начин расте вредноста на пензиските заштеди и се обезбедува соодветна пензија за членовите. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Кроациа Oсигурување – Неживот А.Д. Скопје го имплементираше системот за квалитет согласно ИСО стандардот

Објавено

на

Кроациа Oсигурување – Неживот А.Д. Скопје – друштво за неживотно осигурување го имплементираше системот за квалитет согласно стандардот ИСО 9001:2015. (more…)

Продолжи со читање

Популарно