Connect with us

Државна администрација

Управата за финансиска полиција објавува оглас за вработување

Објавено

на

Врз основа на член 9 од Законот за финансиската полиција („Службен весник на Република Македонија” бр. 12/2014, 43/2014 33/2015 и 27/2016), Управата за финансиска полиција објавува

ЈАВЕНОГ ОГЛAC 03/2016

за именување на директор на Управата за финансиска полиција
 

 

За директор на Управата за финансиска полиција може да биде именувано лице кое ги исполнува следниве услови:

  •  државјанин на Република Македонија;
  •  во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
  •  да има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;
  •  да има минимум пет години работно искуство;
  •  да поседува еден од следиве меѓународно признати сертификати за познавање на англискиот јазик не постар од пет години:ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бода, ИЕЛТС (IELTS) – најмалку 6 бода, ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку Б2 (В2) ниво, ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) положен и БУЛАТС (BULATS) -најмалку 60 бода најмалку ниво Б2 (В2) и да има положено психолошки тест и тест за интегритет.

Со пријавата кандидатите задолжително треба да ја достават следната документација:

  •  кратка биографија;
  •  уверение за државјанство;
  •  доказ дека со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
  •  диплома за завршено високо образование со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/ 1 степен доказ дека има минимум пет години работно искуство; и
  •  доказ за положен психолошки тест и тест за интегритет.

Документите од точка 2 треба да бидат поднесени во оригинал или копија заверена на нотар и истите се доставуваат до Архивата на Управата за финансиска полиција или по пошта на адреса; Управа за финаннсиска полиција Кеј Димитар Влахов бр. 4 кат 4, 1000 Скопје, со назнака: „За јавен оглас 03/2016 за именување на директор на Управата за финансиска полиција”

Коефициент за плата: 3, 3 согласно Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. бр. 53/2005, 71/2005, 2/2006, 8/2006, 46/2006, 18/2007, 94/2007, 103/2007, 126/2007, 138/2007, 39/2008, 137/2008, 154/2008, 63/2009, 76/2009, 144/2009, 39/2010, 63/2010, 158/2010, 5/2011, 75/2011, 133/2011, 70/2012, 82/2012, 161/2012, 172/2013, 16/2014, 21/2014. 99/2014, 116/2014, 152/2015 161/2015 и 218/2015).

Рокот за достасување на пријавите изнесува 8 осум дена, сметано од денот на објавување на огласот (не сметајќи го денот на самото објавување), односно најдоцна до 28. 07. 2016 година.

По завршување на рокот за аплицирање Владата на Република Македонија ќе именува директор на Управата за финансиска полиција, со мандат од четири години.

Некомплетната документација и документацијата доставена по истекот на рокот за аплицирање нема да биде разгледувана.

Краен рок за пријавување 28.07.2016.

Државна администрација

Оглас за вработување во Јавното претпријатие за државни патишта

Објавено

на

Јавното претпријатие за државни патишта, со седиште на ул. „Даме Груев” број 14, во Скопје, објавува

ЈАВЕН ОГЛАС

за вработување на работници на определено време (more…)

Продолжи со читање

Државна администрација

Оглас за вработување во МАНУ – плата 44.702 денари

Објавено

на

Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ) врз основа на член 23 од Законот за работни односи објавува

КОНКУРС
за избор на Секретар на Секретаријатот на МАНУ (more…)

Продолжи со читање

Државна администрација

Оглас за вработување на директор на Централен регистар на РМ

Објавено

на

Врз основа на член 6 од Законот за Централен регистар на РМ (Службен весникна Р. Македонија 50/2001, 49/2003, 109/2005, 88/2008, 35/2011, 43/2014, 199/2014, 97/2015, 153/2015 и 27/2016), а во врска со Решението на Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија број, 02013/6 од
2. 2. 2018 година, Централниот регистар на Република Македонија објавува: (more…)

Продолжи со читање
P2_P_MK_300x250
[ccpw id="39761"]

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange