Connect with us

Домашни банки

ТТК Банка оствари позитивен финансиски резултат во првото полугодие од 2017 година

Објавено

на

ТТК Банка АД Скопје во првото полугодие од 2017 година дејствуваше во насока на остварување на своите приоритетни цели и задачи дефинирани во Деловната политика и во Финансискиот план на Банката за 2017 година, при што во текот на периодот го прилагодуваше своето работење на тековните економски и пазарни услови на стопанисување.

 

Известување за промени во сметководствените политики и методи на вреднување

Во првото полугодие од 2017 година нема промени во сметководствените политики и методи на вреднување.

 

Финансиски остварувања на Банката

Во периодот јануари – јуни 2017 година, Банката оствари позитивен финансиски резултат во износ од 35,7 милиони денари и со тоа реализираше значително повисок финансиски резултат во однос на истиот период минатата година кога истиот изнесуваше 8,8 милиони денари.

 

Нето-приходите од камати претставуваат основна компонента во формирањето на вкупните приходи од работењето. Остварените нето-приходи од камати во првото полугодие од 2017 година забележуваат 100% реализација на Буџетот, односно целосно се во согласност со планираното ниво на нето-приходи од камати за овој период. На годишно ниво, зголемената кредитна активност на Банката кон секторот домаќинства и секторот нефинансиски друштва резултира со зголемени приходи од камати, но истовремено порастот на депозитите влијае и на повисоки расходи за камати. Пониското ниво на исправката на приходот од камата, во однос на минатата година, дополнително влијае на нивото на нето-приходите од камата да забележи надолна промена од 4,7% во однос на истиот период минатата година.

 

Континуираната понуда на кредитни производи со конкурентни и атрактивни услови, зајакнување на кредитната активност споредено со истиот период лани, како и доброто управување со трошоците влијаеа позитивно на реализацијата на планираното ниво, односно нето приходи од провизии и надоместоци за услуги го надминуваат планот со степен на негова реализација од 101%.  Нето-приходите од провизии и надоместоци за услуги во првото полугодие од годината изнесуваат 62,2 милиони денари. Најголем придонес во структурата на оваа позиција имаат приходите од провизии коишто потекнуваат од платниот промет во земјата и во странство за правни и физички лица, но исто така и од генерираните провизии од сегментот кредитирање.

 

Нето-приходите од курсни разлики изнесуваат 4,8 милиони денари и во однос на минатата година се задржуваат на исто ниво. Остварувањето го надминува планот со 108% реализација.

 

Во текот на првото полугодие од 2017 година, Банката реализираше продажба на дел од преземениот имот при што оствари капитални добивки како и наплата на претходно отпишани побарувања. Ефектите од овие настани се одразија на позицијата останати приходи од работењето на Банката, којашто изнесува 43,1 милиони денари. Степенот на исполнување на планот е 168%.

 

Вкупните оперативни трошоци во анализираниот период изнесуваат 161,1 милиони денари и споредено со истиот период минатата година се повисоки за 3,9%, како резултат на зголемен обем на активности. Повисоки трошоци се забележуваат на трошоците за вработени, материјали и услуги, како и на трошоците за амортизација. Степенот на исполнување на планот е 98%.

 

Во согласност со Одлуката за сметководствениот и регулаторниот третман на средствата преземени врз основа на ненаплатени побарувања, заклучно со месец јуни 2017 година, евидентирана е загуба поради оштетување на нефинансиските средства на нето-основа во износ од 10,5 милиони денари, што е за 63,3% пониско оштетување во однос на минатата година. Подобрувањето на споменатата позиција се должи на континуирани напори за продажба на преземените средства.

 

Исправката на вредноста на финансиските средства на нето-основа во анализираниот период изнесува 30,7 милиони денари и издвоените исправки на вредност соодвествуваат со обемот, структурата и квалитетот на пласманите на Банката.

 

Исплатени дивиденди

На Седницата на Собранието на акционери на ТТК Банка АД Скопје, одржана на 31.3.2017 година, беше донесена Одлуката за определување на износот на дивидендата и датуми на исплата на дивидендата, со која се исплати дивиденда за 2016 година во бруто-износ од 74.648.494 денари или висината на бруто-дивидендата по акција изнесуваше 82,22214 денари, односно 8,222214% од номиналната вредност по акција.

 

Вложување или продажба на материјални средства (недвижности, постројки и опрема) или значителен отпис (поголем од 30% од вредноста на средството споредено со последните годишни ревидирани финансиски извештаи)

Материјалните средства (недвижности, постројки и опрема) се пониски за 3,6% во однос на декември 2016 година, што главно се должи на амортизацијата на основните средства.

 

Промени во кредитни задолжувања (намалување или зголемување поголеми од 30% споредено со последните годишни ревидирани финансиски извештаи)

Обврските по кредити во однос на декември 2016 година бележат намалување за 7,2%, како резултат на повисокиот износ на отплата на обврските по кредити користени преку МБПР (ЕИБ, Земјоделски кредитен дисконтен фонд, Италијанска кредитна линија и Посебен кредитен фонд) во однос на повлечените нови транши од кредитните линии на МБПР за кредитирање на стопанството.

 

Очекувања за претстојниот период

Банката во наредниот период ќе биде насочена кон обезбедување стабилно и профитабилно оперативно работење. Растот на кредитната активност на Банката се очекува да биде на ниво на планираниот раст на БДП, преку зголемување на уделот на работа со населението во вкупните активности на Банката и задржување на фокусот за работа со мали и средни претпријатија. Потпирањето на сопствените извори на финансирање и понатаму ќе биде основа на деловната стратегија, при што и натаму депозитите од секторот население остануваат со доминатно учество во вкупните извори на средства.

Во текот на 2017 година Банката ќе продолжи со преземање интензивни мерки и активности за наплата на нефункционалните кредити и подобрување на квалитетот на кредитното портфолио и активности поврзани со продажба на преземениот имот, кои би влијаеле позитивно на финансискиот резултат на Банката.

Повеќе

Домашни банки

Cashback кампања на Комерцијална банка во соработка со Веро

Објавено

на

Комерцијална банка АД Скопје во соработка со Веро маркетите во периодот од 15 март до 15 јуни 2018 година ќе реализираат заедничка кампања. (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

НЛБ Банка воведе нова фиксна провизија за меѓународни плаќања за правни лица

Објавено

на

НЛБ Банка воведе единствена тарифа за меѓународни девизни плаќања за правни лица кои имаат сметка во банките членки на НЛБ Групацијата. (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

Стопанска банка а.д. Битола официјален партнер и спонзор на најголемиот спортски настан – Скопски Маратон 2018

Објавено

на

Стопанска банка а.д. Битола и оваа година ја ужива привилегијата да биде единствената Банка која е дел од најмасовната спортска манифестација која се одржува на овие простори – Скопскиот Маратон. Како спонзор и официјален партнер на Маратонот Стопанска банка а.д. Битола ја изразува својата поддршка кон спортската култура, здравиот начин на живот, а со тоа и кон настаните од овој тип на кои преку заедничка дружба и сплотеност се раздвижува духот на градот.  (more…)

Продолжи со читање

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange