Connect with us

Домашни банки

ТТК Банка оствари позитивен финансиски резултат во првото полугодие од 2017 година

Објавено

на

ТТК Банка АД Скопје во првото полугодие од 2017 година дејствуваше во насока на остварување на своите приоритетни цели и задачи дефинирани во Деловната политика и во Финансискиот план на Банката за 2017 година, при што во текот на периодот го прилагодуваше своето работење на тековните економски и пазарни услови на стопанисување.

 

Известување за промени во сметководствените политики и методи на вреднување

Во првото полугодие од 2017 година нема промени во сметководствените политики и методи на вреднување.

 

Финансиски остварувања на Банката

Во периодот јануари – јуни 2017 година, Банката оствари позитивен финансиски резултат во износ од 35,7 милиони денари и со тоа реализираше значително повисок финансиски резултат во однос на истиот период минатата година кога истиот изнесуваше 8,8 милиони денари.

 

Нето-приходите од камати претставуваат основна компонента во формирањето на вкупните приходи од работењето. Остварените нето-приходи од камати во првото полугодие од 2017 година забележуваат 100% реализација на Буџетот, односно целосно се во согласност со планираното ниво на нето-приходи од камати за овој период. На годишно ниво, зголемената кредитна активност на Банката кон секторот домаќинства и секторот нефинансиски друштва резултира со зголемени приходи од камати, но истовремено порастот на депозитите влијае и на повисоки расходи за камати. Пониското ниво на исправката на приходот од камата, во однос на минатата година, дополнително влијае на нивото на нето-приходите од камата да забележи надолна промена од 4,7% во однос на истиот период минатата година.

 

Континуираната понуда на кредитни производи со конкурентни и атрактивни услови, зајакнување на кредитната активност споредено со истиот период лани, како и доброто управување со трошоците влијаеа позитивно на реализацијата на планираното ниво, односно нето приходи од провизии и надоместоци за услуги го надминуваат планот со степен на негова реализација од 101%.  Нето-приходите од провизии и надоместоци за услуги во првото полугодие од годината изнесуваат 62,2 милиони денари. Најголем придонес во структурата на оваа позиција имаат приходите од провизии коишто потекнуваат од платниот промет во земјата и во странство за правни и физички лица, но исто така и од генерираните провизии од сегментот кредитирање.

 

Нето-приходите од курсни разлики изнесуваат 4,8 милиони денари и во однос на минатата година се задржуваат на исто ниво. Остварувањето го надминува планот со 108% реализација.

 

Во текот на првото полугодие од 2017 година, Банката реализираше продажба на дел од преземениот имот при што оствари капитални добивки како и наплата на претходно отпишани побарувања. Ефектите од овие настани се одразија на позицијата останати приходи од работењето на Банката, којашто изнесува 43,1 милиони денари. Степенот на исполнување на планот е 168%.

 

Вкупните оперативни трошоци во анализираниот период изнесуваат 161,1 милиони денари и споредено со истиот период минатата година се повисоки за 3,9%, како резултат на зголемен обем на активности. Повисоки трошоци се забележуваат на трошоците за вработени, материјали и услуги, како и на трошоците за амортизација. Степенот на исполнување на планот е 98%.

 

Во согласност со Одлуката за сметководствениот и регулаторниот третман на средствата преземени врз основа на ненаплатени побарувања, заклучно со месец јуни 2017 година, евидентирана е загуба поради оштетување на нефинансиските средства на нето-основа во износ од 10,5 милиони денари, што е за 63,3% пониско оштетување во однос на минатата година. Подобрувањето на споменатата позиција се должи на континуирани напори за продажба на преземените средства.

 

Исправката на вредноста на финансиските средства на нето-основа во анализираниот период изнесува 30,7 милиони денари и издвоените исправки на вредност соодвествуваат со обемот, структурата и квалитетот на пласманите на Банката.

 

Исплатени дивиденди

На Седницата на Собранието на акционери на ТТК Банка АД Скопје, одржана на 31.3.2017 година, беше донесена Одлуката за определување на износот на дивидендата и датуми на исплата на дивидендата, со која се исплати дивиденда за 2016 година во бруто-износ од 74.648.494 денари или висината на бруто-дивидендата по акција изнесуваше 82,22214 денари, односно 8,222214% од номиналната вредност по акција.

 

Вложување или продажба на материјални средства (недвижности, постројки и опрема) или значителен отпис (поголем од 30% од вредноста на средството споредено со последните годишни ревидирани финансиски извештаи)

Материјалните средства (недвижности, постројки и опрема) се пониски за 3,6% во однос на декември 2016 година, што главно се должи на амортизацијата на основните средства.

 

Промени во кредитни задолжувања (намалување или зголемување поголеми од 30% споредено со последните годишни ревидирани финансиски извештаи)

Обврските по кредити во однос на декември 2016 година бележат намалување за 7,2%, како резултат на повисокиот износ на отплата на обврските по кредити користени преку МБПР (ЕИБ, Земјоделски кредитен дисконтен фонд, Италијанска кредитна линија и Посебен кредитен фонд) во однос на повлечените нови транши од кредитните линии на МБПР за кредитирање на стопанството.

 

Очекувања за претстојниот период

Банката во наредниот период ќе биде насочена кон обезбедување стабилно и профитабилно оперативно работење. Растот на кредитната активност на Банката се очекува да биде на ниво на планираниот раст на БДП, преку зголемување на уделот на работа со населението во вкупните активности на Банката и задржување на фокусот за работа со мали и средни претпријатија. Потпирањето на сопствените извори на финансирање и понатаму ќе биде основа на деловната стратегија, при што и натаму депозитите од секторот население остануваат со доминатно учество во вкупните извори на средства.

Во текот на 2017 година Банката ќе продолжи со преземање интензивни мерки и активности за наплата на нефункционалните кредити и подобрување на квалитетот на кредитното портфолио и активности поврзани со продажба на преземениот имот, кои би влијаеле позитивно на финансискиот резултат на Банката.

Домашни банки

Клуб на таленти на Охридска Банка

Објавено

на

Клубот на таленти на ОБСГ произлегува од годишната програма за општествена одговорност на Охридска банка Сосиете Женерал. Станува збор за платформа што е наменета за сите млади таленти и потенцијали во различни области.

Како концепт, Клубот на таленти на ОБСГ ќе функционира врз база на конкурси што ќе се објавуваат во текот на годината на одредена тема. Ќе можат да се пријавуваат сите заинтересирани што ќе ги исполнуваат условите, а Банката, како основач на Клубот, заедно со однапред дефинирано стручно жири, во секоја област ќе избира финалисти и победник кој ќе биде финансиски награден и поддржан од страна на Банката.

Водејќи се од основните принципи на работењето ‒ тимски дух, иновација, посветеност и одговорност ‒ како општествено одговорна компанија, Охридска банка Сосиете Женерал на годишно ниво издвојува значаен износ финансиски средства што ги насочува во различни области, како култура, спорт, образование итн., секогаш изнаоѓајќи таленти и потенцијали на коишто им е потребна поддршка за развој на нивниот талент, доедукација и усовршување во нивната насока, а сè со цел да помогне во развојот на сите млади што покажуваат потенцијал во одредена насока.

Ако имаш жичка за музика, умееш да свириш, знаеш да фатиш ритам, те сака сцената, те препознаваат, освојуваш награди… не двоуми се! Пријави се на Конкурсот на Охридска банка Сосиете Женерал за млади инструменталисти и стани првиот член на Клубот на таленти на ОБСГ и првиот стипендист на Банката.

Право на учество имаат млади инструменталисти на возраст од 14 до18 години, односно родени во периодот 2000 ‒ 2004 година. Инструменти што се земаат во предвид на Конкурсот:

 • Клавир
 • Хармоника
 • Виолина
 • Виолончело
 • Виола
 • Гитара
 • Контрабас
 • Хорна
 • Харфа
 • Обоа
 • Кларинет
 • Флејта
 • Труба
 • Фагот
 • Саксофон
 • Тромбон

Аплицирањето се врши електронски, директно на веб-страницата www.obsgklubnatalenti.mk, во делот „Аплицирање“, преку пополнување на формуларот за аплицирање.

Стипендијата, определена за овој јавен конкурс, е во вкупен износ од 2400 евра, пресметани во денарска противвредност, според средниот курс на НБРМ на денот на исплатата на средствата. Овој фонд е определен и ќе се исплаќа на месечно ниво, во текот на една година.

По завршувањето на Конкурсот, Банката заедно со стручното жири составено од: универзитетски професор – пијанист, универзитетски професор – дувач, стручен член – виолинист, ќе направи избор на 7 – 12 финалисти и ќе ги објави на веб-страницата, најдоцна до 10 Октомври 2018 година. По објавувањето на финалистите, тие ќе треба да испратат информација за тоа која композиција или пиеса ќе ја изведуваат на финалната вечер, а таа треба да биде со времетраење од 5 до 15 минути. На 24 октомври 2018 година, во 19.00 часот, во малата сала на Македонската филхармонија ќе се одржи концерт на кој избраните финалисти ќе настапат пред стручното жири. По завршувањето на финалната вечер, жири-комисијата ќе го избере победникот на првиот конкурс „Имаш ли жичка за музика?“, првиот член на Клубот на таленти на ОБСГ и истовремено првиот стипендист на Охридска банка Сосиете Женерал.

Продолжи со читање

Домашни банки

НЛБ ќе добие нов сопственик до крајот на годината

Објавено

на

Словенечката влада повторно се одлучи за приватизација на Нова Љубљанска банка (НЛБ) и му наложи на Словенечкиот државен холдинг (SDH) да се подготви за ре-продажба на НЛБ.

Министерот за финансии, Матеја Враничар Ерман, по седницата на Владата, рече дека Европската комисија ќе испрати изменети обврски кои се веќе усогласени со Комисијата. Враничар Ерман изјави дека не сака да шпекулир мална ефикасност и да преговараат за добра цена.

Продажбата на НЛБ од Љубљана не е новина, но словенечката Влада успеа во неколку наврати во последните две години процесот да го развлече и покрај притисокот од Европската комисија. НЛБ е државна банка и во екот на финансиската криза имаше значајни проблеми. Сега се планира продажба по пат на јавна понуда и тоа во брза постапка. Односно треба да се продадат 50% од акциите плус една акција до крајот на годината, а останатиот дел до 50% минус една акција до крајот на 2020 година.

Инаку, НЛБ банка од Скопје е една од најуспешните подружници на Љубљанската централа. Во 2017 година нето добивката е 2,12 милијарди денари или 34,38 милиони евра и таа е резултат на зголеменото пазарно учество.

Продолжи со читање

Домашни банки

Еуростандард банка го поддржа Фестивалот „Охридско лето“.

Објавено

на

Под мотото „Создавај уметност„ Еуростандард банка и оваа година го поддржа  58-то издание на Фестивалот „Охридско лето“.

До 20 август градот Охрид ќе ги живее своите 40 дена возбуда што ги носи Фестивалот.

Повеќе од 800 уметници од 27 земји од целиот свет ќе музицираат, глумат, творат на неколкуте фестивалски сцени, ќе настапат звучни имиња од светот на музиката,
но и најдобрите театарски продукции со извонредни драмски проекти.

Во текот на претстојните фестивалски вечери, „Охридско лето“ ќе донесе совршен спој на музиката, театрот и воопшто на уметноста.

Бидете и вие дел од овој настан!

За повеќе информации проверете тука.

Продолжи со читање

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange