Connect with us

Колумни

Тим од соништата (Dream Team)

Објавено

на

Менаџерот е добар онолку колку што е добар неговиот тим, а тимот е добар онолку колку што менаџерот знае да го состави, организира и води тимот.

 

 

Тимската работа е суштинска за ефективно и ефикасно извршување на задачите во организацијата, а самата поставеност во структурата на бизнисот го дефинира начинот на кој тимот се создава, одржува и надградува, односно создава предуслови за формирање на толкав број на тимови кои се неопходни за извршување на задачите, процесите или проектите. Крутоста во хиерархијата, особено кај поголемите компании, се амортизира и надминува преку создавање тимови, секој со свој делокруг на работа, одговорност, но и заслуга во вкупниот резултат на бизнисот. Модерните форми на организација го засноваат работењето врз структура од мноштво тимови, од една страна независни, а од друга страна поврзани меѓу себе во една компактна целина, што обезбедуваат зголемена флексибилност, стручност, ефикасност и иновативност во реализацијата на плановите на деловниот ентитет. Што и како е потребно за создавање на ефективен, ефикасен, компактен и динамичен тим, а истовремено ќе овозможи развој на професионален и личен план на неговите членови, е она што го интересира раководителот на тимот, но и на менаџментот на компанијата, воопшто. Па, да почнеме.

 

Создавање. Идеално е доколку раководителот има можност и “одврзани раце” по свое лично убедување, потреби и концепт на работа да го состави тимот, односно прави селекција, регрутира и го организира тимот. Доколку станува збор за нов тим, одберете ги најдобрите работници од поединечните организациони единици, а доколку веќе Ви е даден тим за раководење, обидете се да направите оптимална структура, со јасни релации, односи и надлежности, а на секое соодветно место поставен соодветен кадар. Квалитетот на тимот зависи од лицето кое го составува во прво време, но за да се осигура континуитет и натамошен успех, неопходен е и добар “сенс” за избор на вистински луѓе и нивно распоредување на вистински места, со соодветна профилираност и умешности, а од се најважно е истите да имаат добри меѓучовечки односи. Затоа, одберете личности пред да одберете работници.

 

Личност, а не “човечки”ресурс. Поединецот е личност, со свој интелект, интегритет, чувства и особини, тој не е само ресурс (што искрено речено ми пречи изразот “човечки ресурси”), бидејќи по дефиниција ресурсите се инпут во работните процеси кои се трошат – личноста не се троши, таа се вложува во работата, надградува и регенерира. Раководителот, менаџерот или лидерот, пристапува кон секој поединец индивидуално, почитувајќи ги неговите уникатност, квалитети, чувства и аспирации, со што покажува голем респект кон членот на тимот и дава на знаење дека работникот е особено значаен и суштински неопходен за работата на тимот. Работата се учи, но карактерот се носи однадвор, затоа барајте комплетна личност, пред се неконфликтна, но динамична и креативна, што веќе гарантира половина од резултатот на тимот.

 

Еднаквост. Вистинскиот лидер на тимот не прави поделба на вработените на посимпатични и помалку сумпатични, поблиски и не толку блиски, подоверливи и помалку доверливи – тоа е одлика на лош раководител. Во тимот сите членови треба да имаат ист третман, близината на раководителот кон секој одделно да биде подеднаква, а да нема преферирање на некој пред останатите. Тоа води кон раздор, љубомора и гнев, што директно се рефлектира врз работната атмосфера, резултатите и одржливоста на тимот како таков. Лидери, обидете се да не правите полтрони и кодоши од вработените, а и да не го истакнувате дружењето на приватен план со некои од колегите пред останатите членови на тимот – во рамки на работното време сите се еднакви и таков треба да биде и третманот.

 

Транспарентност. Особено важно е раководителот на тимот да ги обелоденува информациите одеднаш пред сите членови, на заеднички состанок, со цел правовремено, без одлагање, информациите да допрат до секој. Праксата на почести, макар кратки состаноци, се покажува како ефикасна, но да се внимава да не се практикуваат постојано непотребни состаноци – тие се потрошок на време и енергија. Кога велиме дека треба се да биде транспарентно, се мисли на службениот дел од функционирање на тимот – тоа не значи дека и информација поврзана за поединечен член треба да се обелодени пред останатите, со што би се “поткопале” достоинството и интегритетот на поединецот.

 

Меѓузависност. Секој работи на свој, индивидуален начин, но сепак тимот зависи од спојувањето на индивидуалните напори во една целина. Тимот зависи од секој – “цело е кога има се”. Треба да се сфати дека конкуренцијата е добра помеѓу тимовите, но не и во рамки на тимот, внатрешната конкуренција ја “напаѓа” компактноста, предизвикува нетрпеливост и можна саботажа на напорот на останатите. Неуспехот на еден е неуспех на тимот, па останатите членови мораат да помогнат и да се надминат поединечните потфрлања, односно да се совлада неможностана поединечните членови за реализацијана очекуваните резултати и рокови.

 

 

Јасност. Не можете да очекувате адекватна реализација ако не ги поставите и претставите јасно и недвосмислено очекуваните цели, резултати и нивоа на квалитет кои треба да се постигнат низ работењето. Тимот функционира само во услови кога точно и прецизно се знае што треба да се направи, кои ќе бидат критериумите за споредба и мерење и кој е рокот за реализација. Раководителот не смее да дозволи да започне работата без претходно секој член да знае која е неговата улога и кои се капацитети треба да се ангажираат за да се постигне целта. Подобро е да се постават прашањата однапред (па нека се и “бесконечно” многу), отколку да се прекинува процесот со истите или погрешно се спроведува тековната работа.

 

 

Служба или дружба. Некако во мода е изреката “дружба е дружба, служба е служба”, односно упатува на јасна дистинкција помеѓу службениот дел од работата (во тек на работното време) и приватниот (за време пауза и после работа). Модерниот лидер на тим успева да го избалансира сето тоа и низ процесот на работа да допушти и приватност, што доста позитивно влијае врз работниот ентузијазам и кохезијата во тимот. Работниците не се машини без емоции, лични проблеми и потреби, па треба да се овозможи и повремена пауза низ работата за споделување приватни аспекти од животот. Тоа може да се постигне преку заеднички појадок, пиење кафе (каде може да се испланираат работните обврски, а истовремено и да се дружат членовите на тимот) и слични настани за да се одржи тимот сплотен. Преку идеална избалансираност на задачите и моментите за приватност може да се постигне многу повеќе отколку само работа “од 8 до 4”. А, кога членовите делат и лични аспекти или се дружат во тек на работата, професионалните резултати се значително подобри и полесно се реализираат.

 

Комуникација. Ефективната комуникација е суштинска за непречено функционирање на тимот, а основите на едноставната, непречена и слободна комуникација ги поставува раководителот. Секоја идеја е добредојдена, на секоја опција за надминување на проблем или ситуација и се придава подеднакво значење, а секој има право и обврска подеднакво да учествува во давањето решенија. Добриот лидер на тим бара предлози од тимот и ги разгледува со подеднаков интерес, тој ретко нуди решение или го наметнува својот став, но низ заеднички процес на разгледување се интегрираат повеќето идеи и мислења во едно, единствено решение. Во тимот членовите не велат “Смеам да прашам”, “Дали може да кажам”, “Можеби е глупаво ова што ќе го кажам” – наместо тоа во успешниот и модерен тим без никаков вовед или прашање се изнесуваат идеите, се формулираат предлозите и се “филтрираат” решенијата. Што повеќе групни дискусии, толку подобро.

 

Различност. Колку е поголема разноликоста на членовите во поглед на ставови, сфаќања, убедувања, профилот на образование, темпераментот и начинот на работа, толку е поголем успехот на тимот како целина.Раководителот преферира и цени разноликост, наместо луѓе кои наликуваат едни на други или се “копија”на лидерот, што води кон “аморфна” маса која нема свој идентитет.Но, ова претходното не значи дека секој член на тимот треба да си “тера” свој правец и политика или постојано да противречи на останатите, но да ја насочи својата диференцираност кон заедничката цел на тимот и во функција на заедничките задачи. Оттука, неопходно е навремено распознавање на индивидуалните аспирации, способности и квалитети, нивно насочување и сплотување во тим со уникатни вештини, резултати и долгорочна одржливост.

 

Успех. Модерната поставеност на единиците во организацијата се стреми кон припишување на успехот на целата единица, а не само на раководителот на тимот. Постојано се соочуваме со менаџери кои сметаат дека заслугата е само нивна, бидејќи тие планираат, организираат, делегираат и контролираат. Но, во модерниот тим работите се поинакви, сите заеднички планираат, меѓусебно се организираат, во консултација со лидерот ги делегираат задачите, а постои и највисок степен на самоконтрола. Затоа, успехот е резултат на заедничкиот напор и раководителот на тимот ја припишува заслугата на сите членови. Дополнително, како и со заслугата, така и со неуспехот, неуспехот е на целиот тим подеднакво, но лидерот е оној кој има доблест и пред врвниот менаџмент ја презема целата одговорност за неуспехот “на свој грб”. Сепак, разликата во плата помеѓу лидерот и членовите е првенствено поради одговорноста која лидерот на тимот ја понесува.

 

Интегритет. Особено важно за тимот е одржувањето на интегритет, кој произлегува од компетентноста, знаењата, однесувањето и репутацијата кои ги поседуваат членовите. Тимот со добар имиџ секогаш има влијание во организацијата, односно преку историјата на резултати и капацитети се овозмножува долготрајност и релевантност на истиот.Во тој смисол, неопходно е одржување на висок степен на професионалност, личен интегритет кој го формира тимскиот интегритет, но и највисок степен на доверливост и лојалност. Ако има “расипано јаболко”, истото под итно треба да се отстрани од тимот, за да не влијае негативно врз целокупната слика за тимот во рамки на организацијата, па и надвор од нејзе.

 

 

Автор: д-р Пане Илиев

Колумни

НОВА Е КОЛЕШКАТА!?

Објавено

на

Се почесто банките се соочуваат со фактот дека поради одредени причини искусните вработени си заминуваат, односно успеваат да најдат подобра работа. Можеби станува збор за работа каде можат да ја искажат својата креативност, можеби е подобро платена, можеби има помалку притисоци, итн… (more…)

Продолжи со читање

Колумни

Учењето и здравјето

Објавено

на

Концептот на доживотно учење значи учење во сите периоди од животот (од млади до постари години), во неформален и формален облик. Со концептот на доживотно учење најчесто се поврзуваат економските цели, на пример, постигнување поголема конкурентност или зголемување на можноста за вработување. (more…)

Продолжи со читање

Колумни

РОБИН ШАРМА: Секојдневните навики не носат кон големите достигнувања!

Објавено

на

Дали знаете дека големите достигнувања се помалку се должат на вашата генетика и среќа, а се повеќе на вашите ритуали и секојдневни активности? Професионалците не се повеќе надарени од вас – тие само имаат подобра организација на своите дневни навики.  (more…)

Продолжи со читање

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange