Connect with us

Колумни

Тим од соништата (Dream Team)

Објавено

на

Менаџерот е добар онолку колку што е добар неговиот тим, а тимот е добар онолку колку што менаџерот знае да го состави, организира и води тимот.

 

 

Тимската работа е суштинска за ефективно и ефикасно извршување на задачите во организацијата, а самата поставеност во структурата на бизнисот го дефинира начинот на кој тимот се создава, одржува и надградува, односно создава предуслови за формирање на толкав број на тимови кои се неопходни за извршување на задачите, процесите или проектите. Крутоста во хиерархијата, особено кај поголемите компании, се амортизира и надминува преку создавање тимови, секој со свој делокруг на работа, одговорност, но и заслуга во вкупниот резултат на бизнисот. Модерните форми на организација го засноваат работењето врз структура од мноштво тимови, од една страна независни, а од друга страна поврзани меѓу себе во една компактна целина, што обезбедуваат зголемена флексибилност, стручност, ефикасност и иновативност во реализацијата на плановите на деловниот ентитет. Што и како е потребно за создавање на ефективен, ефикасен, компактен и динамичен тим, а истовремено ќе овозможи развој на професионален и личен план на неговите членови, е она што го интересира раководителот на тимот, но и на менаџментот на компанијата, воопшто. Па, да почнеме.

 

Создавање. Идеално е доколку раководителот има можност и “одврзани раце” по свое лично убедување, потреби и концепт на работа да го состави тимот, односно прави селекција, регрутира и го организира тимот. Доколку станува збор за нов тим, одберете ги најдобрите работници од поединечните организациони единици, а доколку веќе Ви е даден тим за раководење, обидете се да направите оптимална структура, со јасни релации, односи и надлежности, а на секое соодветно место поставен соодветен кадар. Квалитетот на тимот зависи од лицето кое го составува во прво време, но за да се осигура континуитет и натамошен успех, неопходен е и добар “сенс” за избор на вистински луѓе и нивно распоредување на вистински места, со соодветна профилираност и умешности, а од се најважно е истите да имаат добри меѓучовечки односи. Затоа, одберете личности пред да одберете работници.

 

Личност, а не “човечки”ресурс. Поединецот е личност, со свој интелект, интегритет, чувства и особини, тој не е само ресурс (што искрено речено ми пречи изразот “човечки ресурси”), бидејќи по дефиниција ресурсите се инпут во работните процеси кои се трошат – личноста не се троши, таа се вложува во работата, надградува и регенерира. Раководителот, менаџерот или лидерот, пристапува кон секој поединец индивидуално, почитувајќи ги неговите уникатност, квалитети, чувства и аспирации, со што покажува голем респект кон членот на тимот и дава на знаење дека работникот е особено значаен и суштински неопходен за работата на тимот. Работата се учи, но карактерот се носи однадвор, затоа барајте комплетна личност, пред се неконфликтна, но динамична и креативна, што веќе гарантира половина од резултатот на тимот.

 

Еднаквост. Вистинскиот лидер на тимот не прави поделба на вработените на посимпатични и помалку сумпатични, поблиски и не толку блиски, подоверливи и помалку доверливи – тоа е одлика на лош раководител. Во тимот сите членови треба да имаат ист третман, близината на раководителот кон секој одделно да биде подеднаква, а да нема преферирање на некој пред останатите. Тоа води кон раздор, љубомора и гнев, што директно се рефлектира врз работната атмосфера, резултатите и одржливоста на тимот како таков. Лидери, обидете се да не правите полтрони и кодоши од вработените, а и да не го истакнувате дружењето на приватен план со некои од колегите пред останатите членови на тимот – во рамки на работното време сите се еднакви и таков треба да биде и третманот.

 

Транспарентност. Особено важно е раководителот на тимот да ги обелоденува информациите одеднаш пред сите членови, на заеднички состанок, со цел правовремено, без одлагање, информациите да допрат до секој. Праксата на почести, макар кратки состаноци, се покажува како ефикасна, но да се внимава да не се практикуваат постојано непотребни состаноци – тие се потрошок на време и енергија. Кога велиме дека треба се да биде транспарентно, се мисли на службениот дел од функционирање на тимот – тоа не значи дека и информација поврзана за поединечен член треба да се обелодени пред останатите, со што би се “поткопале” достоинството и интегритетот на поединецот.

 

Меѓузависност. Секој работи на свој, индивидуален начин, но сепак тимот зависи од спојувањето на индивидуалните напори во една целина. Тимот зависи од секој – “цело е кога има се”. Треба да се сфати дека конкуренцијата е добра помеѓу тимовите, но не и во рамки на тимот, внатрешната конкуренција ја “напаѓа” компактноста, предизвикува нетрпеливост и можна саботажа на напорот на останатите. Неуспехот на еден е неуспех на тимот, па останатите членови мораат да помогнат и да се надминат поединечните потфрлања, односно да се совлада неможностана поединечните членови за реализацијана очекуваните резултати и рокови.

 

 

Јасност. Не можете да очекувате адекватна реализација ако не ги поставите и претставите јасно и недвосмислено очекуваните цели, резултати и нивоа на квалитет кои треба да се постигнат низ работењето. Тимот функционира само во услови кога точно и прецизно се знае што треба да се направи, кои ќе бидат критериумите за споредба и мерење и кој е рокот за реализација. Раководителот не смее да дозволи да започне работата без претходно секој член да знае која е неговата улога и кои се капацитети треба да се ангажираат за да се постигне целта. Подобро е да се постават прашањата однапред (па нека се и “бесконечно” многу), отколку да се прекинува процесот со истите или погрешно се спроведува тековната работа.

 

 

Служба или дружба. Некако во мода е изреката “дружба е дружба, служба е служба”, односно упатува на јасна дистинкција помеѓу службениот дел од работата (во тек на работното време) и приватниот (за време пауза и после работа). Модерниот лидер на тим успева да го избалансира сето тоа и низ процесот на работа да допушти и приватност, што доста позитивно влијае врз работниот ентузијазам и кохезијата во тимот. Работниците не се машини без емоции, лични проблеми и потреби, па треба да се овозможи и повремена пауза низ работата за споделување приватни аспекти од животот. Тоа може да се постигне преку заеднички појадок, пиење кафе (каде може да се испланираат работните обврски, а истовремено и да се дружат членовите на тимот) и слични настани за да се одржи тимот сплотен. Преку идеална избалансираност на задачите и моментите за приватност може да се постигне многу повеќе отколку само работа “од 8 до 4”. А, кога членовите делат и лични аспекти или се дружат во тек на работата, професионалните резултати се значително подобри и полесно се реализираат.

 

Комуникација. Ефективната комуникација е суштинска за непречено функционирање на тимот, а основите на едноставната, непречена и слободна комуникација ги поставува раководителот. Секоја идеја е добредојдена, на секоја опција за надминување на проблем или ситуација и се придава подеднакво значење, а секој има право и обврска подеднакво да учествува во давањето решенија. Добриот лидер на тим бара предлози од тимот и ги разгледува со подеднаков интерес, тој ретко нуди решение или го наметнува својот став, но низ заеднички процес на разгледување се интегрираат повеќето идеи и мислења во едно, единствено решение. Во тимот членовите не велат “Смеам да прашам”, “Дали може да кажам”, “Можеби е глупаво ова што ќе го кажам” – наместо тоа во успешниот и модерен тим без никаков вовед или прашање се изнесуваат идеите, се формулираат предлозите и се “филтрираат” решенијата. Што повеќе групни дискусии, толку подобро.

 

Различност. Колку е поголема разноликоста на членовите во поглед на ставови, сфаќања, убедувања, профилот на образование, темпераментот и начинот на работа, толку е поголем успехот на тимот како целина.Раководителот преферира и цени разноликост, наместо луѓе кои наликуваат едни на други или се “копија”на лидерот, што води кон “аморфна” маса која нема свој идентитет.Но, ова претходното не значи дека секој член на тимот треба да си “тера” свој правец и политика или постојано да противречи на останатите, но да ја насочи својата диференцираност кон заедничката цел на тимот и во функција на заедничките задачи. Оттука, неопходно е навремено распознавање на индивидуалните аспирации, способности и квалитети, нивно насочување и сплотување во тим со уникатни вештини, резултати и долгорочна одржливост.

 

Успех. Модерната поставеност на единиците во организацијата се стреми кон припишување на успехот на целата единица, а не само на раководителот на тимот. Постојано се соочуваме со менаџери кои сметаат дека заслугата е само нивна, бидејќи тие планираат, организираат, делегираат и контролираат. Но, во модерниот тим работите се поинакви, сите заеднички планираат, меѓусебно се организираат, во консултација со лидерот ги делегираат задачите, а постои и највисок степен на самоконтрола. Затоа, успехот е резултат на заедничкиот напор и раководителот на тимот ја припишува заслугата на сите членови. Дополнително, како и со заслугата, така и со неуспехот, неуспехот е на целиот тим подеднакво, но лидерот е оној кој има доблест и пред врвниот менаџмент ја презема целата одговорност за неуспехот “на свој грб”. Сепак, разликата во плата помеѓу лидерот и членовите е првенствено поради одговорноста која лидерот на тимот ја понесува.

 

Интегритет. Особено важно за тимот е одржувањето на интегритет, кој произлегува од компетентноста, знаењата, однесувањето и репутацијата кои ги поседуваат членовите. Тимот со добар имиџ секогаш има влијание во организацијата, односно преку историјата на резултати и капацитети се овозмножува долготрајност и релевантност на истиот.Во тој смисол, неопходно е одржување на висок степен на професионалност, личен интегритет кој го формира тимскиот интегритет, но и највисок степен на доверливост и лојалност. Ако има “расипано јаболко”, истото под итно треба да се отстрани од тимот, за да не влијае негативно врз целокупната слика за тимот во рамки на организацијата, па и надвор од нејзе.

 

 

Автор: д-р Пане Илиев

Колумни

Електронска банка за правни субјекти – лесен и сигурен одговор на модерните предизвици

Објавено

на

Примарната дејност на Банките е да посредуваат помеѓу сопствениците на вишок капитал и оние кои имаат потреба од капитал. При извршувањето на својата дејност банките секогаш се трудат да ги задоволат потребите на клиентите, да го пратат и поддржуваат нивниот развој и да понудат беспрекорни услуги. Следејќи ги потребите на клиентите, пазарните движења и развојот на новите технологии, банките развиваат и усовршуваат платформи (меѓу кои и електронската банка), преку што ја унапредуваат соработката со своите клиенти, на начин кој значително им го олеснува работењето, особено во платниот промет кој е суштинска банкарска операција. (more…)

Продолжи со читање

Колумни

Клиент заглавен во експозитура на банка

Објавено

на

Стануваш наутро и сфаќаш дека денот нема да тргне на добро. Навиката ти вика користи мобилна апликација и плаќај што сакаш. Реалноста ти вика за тоа да го направиш мора да одиш да си ставиш пари на сметка. Стигаш кај најблиските банкомати, сфаќаш дека картичката што овозможува да ставиш пари од банкомат е истечена.

(more…)

Продолжи со читање

Колумни

It’s a Digital, Digital world!

Објавено

на

Да, ова е дигитален свет и иако не се родивме во таков, дефинитивно ни годи!

Добар дел од компаниите и брендовите во денешницата се создадени на овој фронтиер и се пред своето време, друг дел одлично се адаптирани, но постојат и оние кои не се снаоѓаат најдобро во истиот. Затоа одвојте дел од вашето скапоцено време, за да позборуваме за социјалните медиуми и дигиталниот маркетинг.

Ќе почнам со најинтересното и воедно најкрупното нешто кое ни се случува – социјалните медиуми. Колку и што од можеме да добиеме од нив?

Имено, на почетоците од мојата кариера со малку искуство, малку познавање на графички дизајн, малку контакти, но многу желба и идеи, социјалните мрежи беа „тука за мене“. Ми понудија начин да експериментирам во комуникацијата со различните целни групи. Открив многу интересни модели на однесување на публиката. Сето ова ме чинеше само: интернет, струја и некоја кутија цигари… Тогаш, да бидам искрен не замислував дека од оваа социјална мрежа ќе се роди цела индустрија и ќе биде еден од водечките канали застапен во буџетите. За мене на маркетинг тронот се уште беа традиционалните медиуми и пристапи. Но, еве после 10 години сум горд застапник на социјалните мрежи и дигиталните комуникации и тврдам дека нивното време допрва доаѓа.

Последните 6 години сум во автомобилската индустрија во која маркетинг буџетите драстично се намалија во изминатите 8 години. Слабата продажба и увозот на користени автомобили, значително ја отежнаа работата на луѓето и агенциите задолжени за маркетинг. Социјалните мрежи во овие „кризни времиња“ се покажаа како секирче на мраз за да се продолжи качувањето нагоре.

Секој корисник на различна социјална мрежа има различна природа или е од различен вид. Така на пример, ако го земеме просечниот корисник на најпопуларната мрежа Facebook, тој се карактеризира со потреба да му се обратите лично. Затоа ги имаме оние коментари како „cena?”„ima 38?“… Ова од вас бара поголема посветеност и ресурси, но од друга страна овозможува директно да допрете до корисникот од овој вид. Со последните новини кои овозможуваат на секој коментар да одговорите во приватна порака, апсолутно се подобрува директното обраќање и ви се овозможува на корисникот да му дадете “tailor made” понуда. Социјалните мрежи, како и корисниците се жива материја. Тие се менуваат регуларно. Она што допрва доаѓа и ќе се покаже „поживо“ од било што друго е Вештачката интелигенција. Иронично нели?

Останатите новини коа беа воведени конкретно на Facebook во последните години како Instant Articles го задржуваат корисникот на мрежата дури и кога тој мисли дека веќе излегол. Апсолутно сите истражувања покажуваат дека користењето на социјалните мрежи расте и дека порталите т.е. веб страните се борат за 30 до 60 секунди внимание кое корисникот би го потрошил на нивниот сајт и веднаш би се вратил да “скрола“ на мрежата. Ова е уште еден факт за исплатливоста на инвестицијата во платен маркетинг на социјалните мрежи.

Но, внимавајте, во буџетот секогаш да предвидите микс од Онлајн, Дигитални и Социјални медиуми. Бидејќи со дедицирање на целиот закуп само на социјални медиуми ризикувате да не добиете доволна ПР поддршка кај веб страните кои се од интерес за вашата целна група.

Друго на што морате да обратите внимание се „синовите и ќерките“ на Социјалните мрежи, т.е. таканаречените Инфлуенсери. Оваа категорија оди чекор понатаму во онаа директна комуникација и потреба за идентификација на корисниците. Да, луѓето се идолизирани и чувствуваат дека тоа можат да бидат и тие и дека тоа е нивен “cool” пријател.

Инфлуенсерите добиваат многу поголем reach во последно време особено во Македонија поради неколку факти:
Прво, по целиот скандал од бастионот на “fake news“ во светот, Титов Велес по старо, Трампов Велес по ново, Facebook значително го ограничи и го скрати reach-от на сите Facebook страни кои доаѓаат, се водат, или на било кој начин се поврзани со Македонија;
Второ, множењето на медиуми во просторот и социјалните мрежи кои ни ги донесе политичката нестабилност и политичката пропаганда, се оформија и зрачат многу медиуми кои не постојат за целта на реално, критичко известување, туку за други помалку или повеќе познати цели.

Трката за број еден социјална мрежа почнува да биде густа меѓу Facebook и „посинокот“ Instagram. Иако по број на корисници можеби доминира Facebook, во поглед на опфатот и ефектот на пораките Instagram со воведувањето на опцијата Stories, како да доби силен ветер во грбот и брзо гази напред.

Во некоја друга прилика, ќе ги споменеме и останатите социјални мрежи, некои успешни стратегии, како и моќните SEM, Programmatic и слично.
Морам да одам, имам некои постови и кампања за одобрување…

Извор: marketing365.mk

Продолжи со читање
P2_P_MK_300x250

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange