Connect with us

Осигурување

Седум индикатoри за осигурителниот сектор

Објавено

на

Показателите во осигурителната дејност се користат за подобро следење на работата на друштвата за осигурување. 

Коефициентот на штети, пресметан како однос помеѓу нето – настанатите штети во периодот и нето заработената премија, изнесува 52,7% на ниво на осигурителниот сектор во 2015 година и бележи намалување  во однос на 2014 година, кога изнесуваше 53,2%. Одделно, по групи на осигурување, овој коефициент кај неживотното осигурување во 2015 година  изнесува 48,5% наспроти 49,9%, во 2014 година, а кај осигурувањето на живот во 2014 година изнесува 74,3% наспроти 73,6%  во 2014 година.

Коефициентот на трошоци претставува однос помеѓу нето- трошоците за спроведување на осигурување и нето заработената премија. Овој коефициент во 2015 година изнесува 55,8% и забележува зголемување во споредба со претходната  година кога изнесуваше 54,9%.

Комбинираниот коефициент претставува збир од коефициентот на штети и коефициентот на трошоци. На ниво на индустрија овој коефициент изнесува 108,5% наспроти 108,1% во 2014 година. Одделно, по групи на осигурување, комбинираниот коефициент кај неживотното осигурување во 2015 година изнесува 108,4% наспроти 106,8% во 2014 година, а кај осигурувањето на живот во 2014 година изнесува 109,0%, наспроти 116,1%  во 2014 година. 

Стапката на принос на вложувања (ROI) се пресметува како однос на приходите намалени за трошоците на вложувањата и износот на вложувањата. Стапката на принос на вложувањата за 2015 година изнесува 3,1%, додека во 2014 година изнесуваше 4,1%.

Коефициентот на задолженост се пресметува како однос на вкупните обврски и вкупните средства. Овој коефициент покажува колку од средствата се финансирани од обврските (технички резерви и останати обврски), без да се вклучат капиталот и законските резерви. Во 2015 година овој коефициент изнесува 66,9%, додека во 2014 година изнесуваше 66,7%.

Стапката на принос на средствата (ROA) се пресметува како однос на нето-добивката и вкупните средства. На ниво на индустрија овој коефициент изнесува 2,92% наспроти 2,08% во 2014 година. Одделно, по групи на осигурување, стапката на принос на средствата кај неживотното осигурување во 2015 година изнесува 3,44% наспроти 2,59% во 2014 година, а кај осигурувањето на живот во 2014 изнесува 1,11%, наспроти 0,05%  во 2014.

Стапката на принос на капиталот (ROE) се пресметува како однос на  нето-добивката и категоријата капитал и резерви. На ниво на индустрија овој коефициент изнесува 8,84% наспроти 6,25% во 2014 година. Одделно, по групи на осигурување, стапката на принос на капиталот кај неживотното осигурување во 2015 година изнесува 9,84% наспроти 7,68% во 2014 година, а кај осигурувањето на живот во 2014 година изнесува 4,23%, наспроти 0,17%  во 2014 година.

Повеќе

Осигурување

Триглав осигурување и Мотоцентар со нова услуга на пазарот – “Осигурување на гуми”

Објавено

на

Триглав Осигурување, во соработка со Мотоцентар, овластен увозник и дистрибутер на реномирани брендови на гуми, воведува нова услуга на пазарот, осигурување на гуми. Осигурувањето нуди 24 – часовна асистенција во Македонија и во Европа и обезбедува покритие за трошоци при издишана гума, кражба на гума, вандализам и механички оштетувања на гумите од предмети на патот. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Технолошки усовршен дигитален центар на Групацијата Триглав во Љубљана

Објавено

на

Групацијата Триглав во Љубљана отвори нов дигитален центар, Триглав ЛАБ. Просторот на едно место обединува услуги на четири друштва од Групацијата Триглав, современи технолошки решенија и иновативни искуства од подрачјето на безбедност. На посетителите им овозможува искуство со напредни идеи од областа на осигурувањето, коишто се прилагодени на потребите на клиентите и ја олеснуваат соработката со водечката осигурителна и финансиска групација во Словенија и во регионот Адриа. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Нова услуга од Триглав Осигурување – Онлајн обнова на полиси за автомобилска одговорност

Објавено

на

Триглав Осигурување воведува нова услуга на пазарот, онлајн обнова на полиси за осигурување од автомобилска одговорност. Клиентите обновата можат да ја направат на веб страната на Триглав Осигурување, www.triglav.mk. (more…)

Продолжи со читање

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange