Connect with us

Интервјуа

Очекувања на г-дин Драгољуб Арсовски [ТТК Банка] за случувањата во банкарскиот сектор во 2018 година

Објавено

на

На почетокот на тековната 2018 година, се обраќаме до членовите на Управните одбори на Банките во Македонија, со цел објавување на очекувањата на водечките банкари во нашата земја од аспект на предизвиците со кои ќе се соочат Банките.

За таа цел во целост ги пренесуваме ставовите и очекувањата на г-дин Драгољуб Арсовски како претседател на Управниот одбор на ТТК Банка АД Скопје.

Банкарство: Дали очекувате позначајни промени на кредитната политика на Банките од аспект на движењето на каматните стапки во банкарскиот сектор и како сето тоа ќе влијае врз побарувачката на кредити во Македонија?

Драгољуб Арсовски: Макроекономските показатели укажуваат дека движењето на каматните стапки во 2018 година ќе биде во корист на крајните корисници, односно се очекува каматните стапки на денарските кредити оваа година да останат на приближно исто ниво од претходната година. Добра вест е дека во 2018 година не се очекува поскапување ниту на девизните/индексираните кредити врзани со стапката Еурибор кои во изминатиот период го достигнаа минимумот. Ефектот на мерките на Европската централна банка би можеле да влијаат на цената на кредитите и да се почувствуваат најрано во текот на 2019 година така што не се очекува пад на каматата на девизните/индексираните кредити туку нејзино задржување на слично ниво како и минатата година.

Нашата цел е да ја одржуваме и унапредуваме конкурентноста на понудата на нашите производи и услуги, преку континуирано прилагодување и подобрување на условите на производите во согласност со потребите на корисниците и пазарните услови. Затоа, продолжуваме со понудата на атрактивните потрошувачки кредити со фиксна каматна стапка почнувајќи од 5,5% годишно, хипотекарните кредити со фиксна каматна стапка за првите три години од 4,9% годишно, Супер станбениот кредит со фиксна каматна стапка во првите три години од 2,85% годишно. Кредитните производи континуирано се достапни и со други промотивни и атрактивни услови за различни сегменти на корисници.

Оваа година, активностите ни се насочени и кон одржување на пазарниот удел по различни сегменти од банкарското работење, преку паралелно обезбедување на поволна структура на изворите на финансирање, континуирана ефикасна наплата, одржување на оптимална и структурна ликвидност и одржување на бараната стапка на адекватност на Банката.  Крајна цел е обезбедување на планираната профитабилност на крајот на годината.

Банкарство: Во која насока ќе се движат каматните стапки кај депозитите за физичките лица во тековната година, дали очекувате зголемување на депозитното портфолио или можеби клиентите ќе се одлучат своите слободни средства да ги насочат кон една од алтернативите (животно осигурување, инвестирање во берза, итн.) ?

Драгољуб Арсовски: Во областа на депозитното работење и во 2018 година, Банката ќе продолжи со систематскиот пристап во спроведувањето на стратегијата на задржување на постојното депозитно портфолио во согласност со пазарните услови. Преку активно управување со условите на депозитните производи кои ТТК Банка актуелно ги нуди со фиксни каматни стапки со рочности до 36 месеци и понуда на промотивни депозити за физички и правни лица ќе настојува да одржи стабилна депозитна база. Во 2017 година, Банката оствари годишен пораст на депозитите од комитенти од 5,2% како резултат на порастoт на депозитите од население и финансиските институции.

Штедачите примарно избираат сигурен и стабилен принос. Одлуката на инвеститорите зависи пред се од личниот афинитет, од висината на средства со кои располгаат како и од тоа колкава добивка очекуваат. Клучно прашање е колку е инвеститорот подготвен да ризикува со оглед на фактот дека на финансискиот пазар важи правилото: колку е вложувањето поризично, толку добивката е поголема.

Банкарство: Fin Tech иновациите се повеќе се застапени во банкарскиот сектор. Дали банките во Македонија ќе бидат во чекор со светските трендови и какви иновации можеме да очекуваме во банкарскиот сектор во 2018 година?

Драгољуб Арсовски: Да се биде и да се делува како дигитална банкарска организација веќе не претставува прилика, туку нужност. Под влијание на дигиталните медиуми, големите технолошки промени, промената на потребите на корисниците, деловниот банкарски модел е изложен на значајно дигитално влијание што води кон потребата за постојано унапредување и иновација во производите, услугите, дистрибутивните и продажни канали, деловните модели и организациската култура.

Современите потреби и потенцијално загрозениот пазарен удел во иднина ќе биде освоен од дигитално ориентираните банки кои се брзи и иновативни и кои успешно ќе го трансформираат својот модел со модернизација на деловните операции и кои не зависат од сложениот и скапиот робустен информатички систем.

ТТК Банка е проактивна банка која е насочена кон зголемување на задоволството на корисниците од понудените производи, од квалитетот и брзината на услугата која можат да ја добијат. Нашиот тим работи активно на унапредување на производите и услугите со континуирани иновации и развој, истовремено соочувајќи се со предизвикот од пазарните конкуренти и континуираната еволуција на софтверот и информатичката технологија.

Во изминатите години ТТК Банка интензивно ги развиваше производите и услугите достапни преку електронското и мобилното банкарство (ТТК m-banking) кои промовираат подобрено и ново ниво на искуство без временски и просторни ограничувања. Корисниците на ТТК Банка имаат можност за моментален увид во состојбата на сметките, да вршат плаќања со поголема брзина и со пониски трошоци, да орочуваат средства без доаѓање во банката. Корисниците ја препознаваат предноста и практичноста и на електронските сервиси за информирање (смс и е-маил) кои овозможуваат најбрзо информирање преку СМС или е-маил за секоја промена и извршена трансакција што придонесува за поголема сигурност, безбедност и заштита при реализација на трансакции и истовремено до поголемо задоволство.

Во согласност со пазарните услови и потребата за понуда на иновативни технолошки напредни банкарски производи и услуги ТТК Банка неодамна понуди кредитен производ преку електронско банкарство – Инстант кредит кој е единствен на пазарот со целосно автоматизиран процес на анализа и одобрување. Активностите за развој и изработка на техничко решение за овој кредитен производ отвораат можности за понатамошен развој и користење на нови, современи канали за продажба како и зголемување на ефикасноста на процесите.

Банкарство: Што да очекуваме од ТТК Банка во 2018 година?

Драгољуб Арсовски: Во 2017 година ТТК Банка реализираше историски најуспешна финансиска година. И покрај ризиците во макроекономското окружување, кои беа присутни во текот на годината, силната конкуренција кај кредитните активности и услугите, способноста на Банката да ги прилагоди своите стратегиски и финансиски цели на макроекономското окружување доведе до зголемување на профитабилноста, оперативната ефикасност и кредитно депозитното работење.

Во 2017 година, Банката оствари годишен пораст на депозитите од комитенти за 5,2% како резултат на порастoт на депозитите од население и финансиските институции. Соодветно на растот на изворите на средства, вкупната актива на Банката забележа пораст од 4,2%. Притоа беше задржан високиот квалитет на кредитното портфолио со просечна резервираност од 2,1%. Годишната стапка на раст на нето-кредитите на комитентите во изминатата година изнесува 20,1%. Бруто кредитите од секторот домаќинства се зголемија за 21,9% додека бруто кредитите од секторот стопанство за 14,9%.

Постигнатиот успех, од една страна претставува привилегија за тимот на ТТК Банка, но од друга страна е обврска истиот да се повтори или дури и да се надмине.

За ТТК Банка, стабилноста е во знаењето и умеењето на тимот кој веќе долги години функционира во иста насока и добро знае со што може да се соочи, додека макроекономскиот анбиент во кој функционираме и работиме и тоа што може да не очекува е оној во кој треба да знаеме мудро да постапуваме и нестабилните процеси навреме да ги контролираме.

ТТК Банка своето работење го димензионира врз основа на реални и предвидливи очекувања. Банката во наредниот период ќе биде насочена кон обезбедување стабилно и профитабилно оперативно работење во насока на остварување на целите утврдени во деловната политика за 2018 година. Растот на кредитната активност на Банката се очекува да биде на ниво на планираниот раст на БДП, преку зголемување на уделот на работа со населението во вкупните активности на Банката и задржување на фокусот за работа со мали и средни претпријатија. Потпирањето на сопствените извори на финансирање и понатаму ќе биде основа на деловната стратегија, при што и натаму депозитите од секторот население остануваат со доминатно учество во вкупните извори на средства.

Во текот на 2018 година Банката ќе продолжи со преземање интензивни мерки и активности за наплата на нефункционалните кредити и подобрување на квалитетот на кредитното портфолио и активности поврзани со продажба на преземениот имот, кои би влијаеле позитивно на финансискиот резултат на Банката.

Користејќи транспарентни и етички операции, Банката ги промовира и ги спроведува своите вредности: доверба, традиција, ентузијазам, искуство и знаење, тимски дух и професионализам. Искуството, посветеноста и отворената соработка со институциите и поединците од општеството придонесоа ТТК Банка да биде препознаена како општествено одговорна компанија. Преку спонзорства и донации ТТК Банка активно поддржува различни активности во областа на културата, спортот и образованието за што има добиено и многу значајни награди и признанија.

Интервјуа

Интервју СОЊА ПАНЕВСКА: Банкоосигурувањето претставува „win-win“ стратегија за банките и за осигурителните компании

Објавено

на

Банкоосигурувањето има потекло од францускиот збор Banque (банка) и Assurance (осигурување), во англиската терминологија е прифатена како Bancassurance. (more…)

Продолжи со читање

Интервјуа

Влијанието на банкоосигурувањето во Македонија – партнерство помеѓу Шпаркасе Банка и ВинерЛајф Осигурување

Објавено

на

Во пресрет на десетгодишнината од основањето на Шпаркасе Банка на пазарот во Македонија имавме можност да дознаеме повеќе за производите кои банката ги нуди во делот на банкоосигурувањето. Партнер на банката во доменот на животното осигурување е компанијата Винер Лајф. (more…)

Продолжи со читање

Интервјуа

Влијанието на банкоосигурувањето во Македонија – партнерство помеѓу Охридска Банка Сосиете Женерал и Граве Осигурување АД Скопје

Објавено

на

Во изминатиов период од особена важност за банките и осигурителните компании е банкоосигурувањето. Во Македонија се создадоа повеќе партнерства на банки и осигурителни компании, преку кои им се нудат многу поволни иновативни производи на клиентите.

Деловното партнерството помеѓу две реномирани компании со долгогодишен успех во своето работење, Охридска Банка Сосиете Женерал и Граве Осигурување АД Скопје датира од 2012 година и веќе шест години успешно функционира на пазарот.

Поразговаравме со Катерина Петровска, Раководител на Дирекција за маркетинг во Охридска Банка Сосиете Женерал.

Банкарство.мк: Што точно претставуава банкоосигурувањето?

Катерина: Со овој назив се именуваат производите кои претставуваат микс од банкарски производи и животно осигурување, при што осигурувањето значи заштита на клиентот во случај на осигурен настан – смрт, губење на деловна способност или траен инвалидитет. При настанување на осигурен настан, долгот кон банката го подмирува осигурителната компанија, така што клиентот или најблиското семејство на клиентот е ослободено од долгот кон банката.

Банкарство.мк: Каква е придобивката на клиентите од овој тип на осигурување, при подигнување на кредит во банка?

Катерина: Клиентите со користењето на банкарски производи со осигурителна компонента, добиваат заштита во случај на немил настан, долгот кон банката да не падне на нивен товар или на товар на најблиските, туку да биде целосно подмирен од страна на осигурителната компанија. Клиентите се повеќе го прифаќаат овој производ и ги препознаваат бенефитите од користење на кредитно животно осигурување со оглед дека истото значи посигурна иднина за нив и нивните најблиски, а самиот трошок е вклучен во месечната рата на кредитите и на тој начин минимално влијае на нивниот буџет.

Банкарство.мк: Охридска Банка е единствената банка која во моментов на клиентите им нуди можност покрај осигурувањето при подигнување на кредит (потрошувачки, станбен, хипотекарен…), да можат да го осигураат и искористениот износ кај кредитните картички и дозволеното пречекорување. Можеме ли во иднина да очекуваме некоја нова иновативна понуда?

Катерина: Охридска Банка Сосиете Женерал постојано работи на зголемување на својата понуда како во делот на банкарските производи и услуги така и во комбинирање на банкарските со осигурителните производи.

Најновите производи кои претставуваат спој на животно осигурување и банкарски производи се осигурување на трансакциска сметка и осигурување на депозит кои како концепт нудат итна поткрепа и можност за повеќе полиси. Финансиските бенефиции од осигуран настан подразбираат вкупен надомест со максимален лимит до 2.500 евра по полиса за осигурувањето на трансакциска сметка и до 3.000 еур по полиса за осигурувањето на депозит, согласно условите на осигурувањето. Клиентот може да аплицира за максимум три полиси, и оттука максималниот осигуран износ тројно би се зголемил.

Корисниците на картички на Охридска банка Сосиете Женерал, истовремено бесплатно добиваат осигурување на картички – “IN-cards“ со кое сите МастерКард и ВИЗА платежни картички – се покриени со неколку осигурителни покритија.

Осигурувањето на картичките е неживотно осигурување на клиентите и вклучува одредени настани кои се покриени и се надополнуваат во зависност од типот на картичката (на пример: надомест за изгубен багаж при патување).

Освен што ваквото осигурување е компатибилно решение во однос на патничкото осигурување, вклучените придобивки овозможуваат: осигурување што е валидно веднаш без потреба од апликација и без дополнителни трошоци, финансиска безбедност за имателот на картичката и неговото семејството во случај на осигурен настан, покриеност за неограничен број на патувања, медицинска помош, осигурен багаж и многу друго.

Банкарство.мк: Зошто ваквите партнерства се важни и за банките и за осигурителните компании и како влијаат врз целокупниот финансиски сектор?

Катерина: Бенефит од ваквите партнерства, покрај претходно наведените за клиентите, имаат секако и банките и осигурителните компании. За банките, можноста за вклучување на осигурителните производи во својата понуда значи збогатување на палетата на производи, заштита од ненаплата на побарувања при настанување на осигуран случај, финансиски бенефит и зголемување на задоволството на клиените поради овозможувње на нивна заштита со производите од кредитно животно осигурување.

За осигурителните компании ваквите производи исто така значат збогатување на понудата, зголемување на дистрибутивната и продажна мрежа, а со тоа и зголемување на портфолиото на клиенти, диверзификација на ризикот и крајно подобри финансиски резултати.

Банкарство.мк: Колкав е степенот на развиеност на банкоосигурувањето во светот и дали банкоосигурувањето во Р.Македонија се движи во таа насока?

Катерина: Постојат многу разлики во однос на развојот на банкоосигурувањето во светот и истото зависи во голем дел од регулативата како и од најразлични културолошки и социодемографски фактори, но евидентен е глобален тренд на раст на значењето на банкоосигурувањето. Во некои европски земји, банкоосигурувањето е главен канал за продажба на животното осигурување.

Во Р.Македонија од пионерскиот чекор на Охридска Банка Сосете Женерал во 2012 година со воведување на првиот ваков производ – кредитно животно осигурување, до денес евидентен е постојан раст на понуда на ваков тип на производи и воведување на производот од страна на повеќе банки на пазарот, така што можеме да кажеме дека степенот на развој и свесноста на клиентите за постоењето и за бенефитите од овој производ е на солидно ниво и во одредени случаи има и пресудно влијание за изборот на производот кој ќе го користи клиентот.

Продолжи со читање
P2_P_MK_300x250

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange