Connect with us

Интервјуа

Очекувања на г-дин Драгољуб Арсовски [ТТК Банка] за случувањата во банкарскиот сектор во 2018 година

Објавено

на

На почетокот на тековната 2018 година, се обраќаме до членовите на Управните одбори на Банките во Македонија, со цел објавување на очекувањата на водечките банкари во нашата земја од аспект на предизвиците со кои ќе се соочат Банките.

За таа цел во целост ги пренесуваме ставовите и очекувањата на г-дин Драгољуб Арсовски како претседател на Управниот одбор на ТТК Банка АД Скопје.

Банкарство: Дали очекувате позначајни промени на кредитната политика на Банките од аспект на движењето на каматните стапки во банкарскиот сектор и како сето тоа ќе влијае врз побарувачката на кредити во Македонија?

Драгољуб Арсовски: Макроекономските показатели укажуваат дека движењето на каматните стапки во 2018 година ќе биде во корист на крајните корисници, односно се очекува каматните стапки на денарските кредити оваа година да останат на приближно исто ниво од претходната година. Добра вест е дека во 2018 година не се очекува поскапување ниту на девизните/индексираните кредити врзани со стапката Еурибор кои во изминатиот период го достигнаа минимумот. Ефектот на мерките на Европската централна банка би можеле да влијаат на цената на кредитите и да се почувствуваат најрано во текот на 2019 година така што не се очекува пад на каматата на девизните/индексираните кредити туку нејзино задржување на слично ниво како и минатата година.

Нашата цел е да ја одржуваме и унапредуваме конкурентноста на понудата на нашите производи и услуги, преку континуирано прилагодување и подобрување на условите на производите во согласност со потребите на корисниците и пазарните услови. Затоа, продолжуваме со понудата на атрактивните потрошувачки кредити со фиксна каматна стапка почнувајќи од 5,5% годишно, хипотекарните кредити со фиксна каматна стапка за првите три години од 4,9% годишно, Супер станбениот кредит со фиксна каматна стапка во првите три години од 2,85% годишно. Кредитните производи континуирано се достапни и со други промотивни и атрактивни услови за различни сегменти на корисници.

Оваа година, активностите ни се насочени и кон одржување на пазарниот удел по различни сегменти од банкарското работење, преку паралелно обезбедување на поволна структура на изворите на финансирање, континуирана ефикасна наплата, одржување на оптимална и структурна ликвидност и одржување на бараната стапка на адекватност на Банката.  Крајна цел е обезбедување на планираната профитабилност на крајот на годината.

Банкарство: Во која насока ќе се движат каматните стапки кај депозитите за физичките лица во тековната година, дали очекувате зголемување на депозитното портфолио или можеби клиентите ќе се одлучат своите слободни средства да ги насочат кон една од алтернативите (животно осигурување, инвестирање во берза, итн.) ?

Драгољуб Арсовски: Во областа на депозитното работење и во 2018 година, Банката ќе продолжи со систематскиот пристап во спроведувањето на стратегијата на задржување на постојното депозитно портфолио во согласност со пазарните услови. Преку активно управување со условите на депозитните производи кои ТТК Банка актуелно ги нуди со фиксни каматни стапки со рочности до 36 месеци и понуда на промотивни депозити за физички и правни лица ќе настојува да одржи стабилна депозитна база. Во 2017 година, Банката оствари годишен пораст на депозитите од комитенти од 5,2% како резултат на порастoт на депозитите од население и финансиските институции.

Штедачите примарно избираат сигурен и стабилен принос. Одлуката на инвеститорите зависи пред се од личниот афинитет, од висината на средства со кои располгаат како и од тоа колкава добивка очекуваат. Клучно прашање е колку е инвеститорот подготвен да ризикува со оглед на фактот дека на финансискиот пазар важи правилото: колку е вложувањето поризично, толку добивката е поголема.

Банкарство: Fin Tech иновациите се повеќе се застапени во банкарскиот сектор. Дали банките во Македонија ќе бидат во чекор со светските трендови и какви иновации можеме да очекуваме во банкарскиот сектор во 2018 година?

Драгољуб Арсовски: Да се биде и да се делува како дигитална банкарска организација веќе не претставува прилика, туку нужност. Под влијание на дигиталните медиуми, големите технолошки промени, промената на потребите на корисниците, деловниот банкарски модел е изложен на значајно дигитално влијание што води кон потребата за постојано унапредување и иновација во производите, услугите, дистрибутивните и продажни канали, деловните модели и организациската култура.

Современите потреби и потенцијално загрозениот пазарен удел во иднина ќе биде освоен од дигитално ориентираните банки кои се брзи и иновативни и кои успешно ќе го трансформираат својот модел со модернизација на деловните операции и кои не зависат од сложениот и скапиот робустен информатички систем.

ТТК Банка е проактивна банка која е насочена кон зголемување на задоволството на корисниците од понудените производи, од квалитетот и брзината на услугата која можат да ја добијат. Нашиот тим работи активно на унапредување на производите и услугите со континуирани иновации и развој, истовремено соочувајќи се со предизвикот од пазарните конкуренти и континуираната еволуција на софтверот и информатичката технологија.

Во изминатите години ТТК Банка интензивно ги развиваше производите и услугите достапни преку електронското и мобилното банкарство (ТТК m-banking) кои промовираат подобрено и ново ниво на искуство без временски и просторни ограничувања. Корисниците на ТТК Банка имаат можност за моментален увид во состојбата на сметките, да вршат плаќања со поголема брзина и со пониски трошоци, да орочуваат средства без доаѓање во банката. Корисниците ја препознаваат предноста и практичноста и на електронските сервиси за информирање (смс и е-маил) кои овозможуваат најбрзо информирање преку СМС или е-маил за секоја промена и извршена трансакција што придонесува за поголема сигурност, безбедност и заштита при реализација на трансакции и истовремено до поголемо задоволство.

Во согласност со пазарните услови и потребата за понуда на иновативни технолошки напредни банкарски производи и услуги ТТК Банка неодамна понуди кредитен производ преку електронско банкарство – Инстант кредит кој е единствен на пазарот со целосно автоматизиран процес на анализа и одобрување. Активностите за развој и изработка на техничко решение за овој кредитен производ отвораат можности за понатамошен развој и користење на нови, современи канали за продажба како и зголемување на ефикасноста на процесите.

Банкарство: Што да очекуваме од ТТК Банка во 2018 година?

Драгољуб Арсовски: Во 2017 година ТТК Банка реализираше историски најуспешна финансиска година. И покрај ризиците во макроекономското окружување, кои беа присутни во текот на годината, силната конкуренција кај кредитните активности и услугите, способноста на Банката да ги прилагоди своите стратегиски и финансиски цели на макроекономското окружување доведе до зголемување на профитабилноста, оперативната ефикасност и кредитно депозитното работење.

Во 2017 година, Банката оствари годишен пораст на депозитите од комитенти за 5,2% како резултат на порастoт на депозитите од население и финансиските институции. Соодветно на растот на изворите на средства, вкупната актива на Банката забележа пораст од 4,2%. Притоа беше задржан високиот квалитет на кредитното портфолио со просечна резервираност од 2,1%. Годишната стапка на раст на нето-кредитите на комитентите во изминатата година изнесува 20,1%. Бруто кредитите од секторот домаќинства се зголемија за 21,9% додека бруто кредитите од секторот стопанство за 14,9%.

Постигнатиот успех, од една страна претставува привилегија за тимот на ТТК Банка, но од друга страна е обврска истиот да се повтори или дури и да се надмине.

За ТТК Банка, стабилноста е во знаењето и умеењето на тимот кој веќе долги години функционира во иста насока и добро знае со што може да се соочи, додека макроекономскиот анбиент во кој функционираме и работиме и тоа што може да не очекува е оној во кој треба да знаеме мудро да постапуваме и нестабилните процеси навреме да ги контролираме.

ТТК Банка своето работење го димензионира врз основа на реални и предвидливи очекувања. Банката во наредниот период ќе биде насочена кон обезбедување стабилно и профитабилно оперативно работење во насока на остварување на целите утврдени во деловната политика за 2018 година. Растот на кредитната активност на Банката се очекува да биде на ниво на планираниот раст на БДП, преку зголемување на уделот на работа со населението во вкупните активности на Банката и задржување на фокусот за работа со мали и средни претпријатија. Потпирањето на сопствените извори на финансирање и понатаму ќе биде основа на деловната стратегија, при што и натаму депозитите од секторот население остануваат со доминатно учество во вкупните извори на средства.

Во текот на 2018 година Банката ќе продолжи со преземање интензивни мерки и активности за наплата на нефункционалните кредити и подобрување на квалитетот на кредитното портфолио и активности поврзани со продажба на преземениот имот, кои би влијаеле позитивно на финансискиот резултат на Банката.

Користејќи транспарентни и етички операции, Банката ги промовира и ги спроведува своите вредности: доверба, традиција, ентузијазам, искуство и знаење, тимски дух и професионализам. Искуството, посветеноста и отворената соработка со институциите и поединците од општеството придонесоа ТТК Банка да биде препознаена како општествено одговорна компанија. Преку спонзорства и донации ТТК Банка активно поддржува различни активности во областа на културата, спортот и образованието за што има добиено и многу значајни награди и признанија.

Интервјуа

Интервју со Мартин Теов и Хелена Цветкоска: Бувчето Винко е најдобриот начин да штедите и да го осигурате вашето дете

Објавено

на

Бувчето Винко е производ за осигурување на деца, резултат на успешна соработка на Винер Лајф  и СН Осигурителен Брокер. Во овој случај покрај тоа што носи среќа за секој дом, се грижи за сигурноста и образованието на децата.

Позборувавме со раководителот за животно осигурување во СН Осигурителен Брокер, Хелена Цветкоска и Мартин Теов, Член на УО на Винер Лајф и одговорен за успешниот развој на продажните мрежи во сегментот на животното осигурување. (more…)

Продолжи со читање

Интервјуа

Интервју со Секторот за население на Силк Роуд Банка

Објавено

на

Поразговаравме со вработените во Секторот за население на Силк Роуд Банка АД Скопје за растот во кредитирањето на физичките лица во изминатиот период, како и за проширувањето и надополнувањето на широката палета на производи кои ги нудат на граѓаните.

Особено акцент се стави на глобалниот бренд American Express, за кој Силк Роуд Банка е единствен и екслузивен застапник, како и за соработката со Европскиот инвестиционен фонд за InnovFin програмата за поддршка на малите и средни претпријатија. (more…)

Продолжи со читање

Интервјуа

Интервју со г-дин Бернд Ахац, член на Управниот одбор на Винер Лајф

Објавено

на

Г-динот Бернд Ахац, Член на Управниот одбор на Винер Лајф, со својот одличен менаџерски потенцијал и долгогодишното искуство во финансиите, успеа да внесе австриски шмек во компанијата која беше основана во 2010 година и за само неколку години од неа да создаде една од најдобрите и најпрепознатливи компании за животно осигурување во Р.Македонија, која во својата палета нуди широк спектар на производи кои што се достапни и прифатливи за секој граѓанин.

Своето образование г-дин Ахац го има стекнато на Универзитетот Алпен Адриа Клагенфурт во Австрија, каде се стекнал со титулата доктор на науки од областа на трговијата. Својата професионална кариера ја започна во 2000 година во Австрија како финансиски аналитичар во компанијата Флекстроникс, од областа на ЕМС (electronic manufacturing services) за Централна и Источна Европа (CEE). Стигнува до позицијата финансиски директор на Корпоративниот Центар за управување со ликвидност во регионот на Централна и Источна Европа, пред да одлучи да ја напушти компанијата.

Во 2005 година г-дин Ахац беше еден од одговорните менаџери за стартување банкарски и лизинг бизнис во Црна Гора за Хипо Алпе Адриа Груп.

На крајот на 2008 година, заедно со глобалната финансиска криза г-дин Ахац е прераспределен на позицијата CEO, а подоцна и CFO на Хипо Алпе Адриа Лизинг ООД во Софија, Бугарија.

Во мај 2010 година Ахац е дел од управниот одбор на  Хипо Алпе Адриа Лизинг Тов (ДОО) во Киев, а подоцна во 2011 како CFO e член на Хипо Алпе Адриа Лизинг ДООЕЛ.

Во 2012 година, трите земји беа ставени под капата на регионалниот менаџмент или кластер менаџмент HETA, каде г-дин Ахац ја извршуваше функцијата COO, заедно со претходно наведените работни позиции во соодветните локални компании.

Во последниот квартал од 2013 година, г-дин Ахац својот потенцијал го посветува на ВИНЕР ЛАЈФ VIG во Македонија и стапи на функцијата, како член на Управниот одбор, на позицијата која ја извршува и денес.

Поразговаравме со г-динот Ахац за енормниот раст на Винер Лајф на македонскиот пазар во изминатиот период. Особено акцент се стави на банкоосигурувањето, кое е се поактуелно во последниов период.

Банкарство: Во 2010 година беше основана осигурителната компанија Винер Лајф. Од тогаш па се до денес, компанијата бележи континуиран раст, како во пазарното учество, така и во оcигурителните производи и услуги кои ги нуди. Што ве разликува како компанија од конкуренцијата?

Бернд Ахац: Верувам дека прашањето што го поставивте е всушност клучното прашање кое секоја компанија мора да си го постави и да отпочне со работа со полна пареа. Нашата стратегија од самиот почеток беше да ги задоволиме клиентите со докажани услуги на највисоко ниво во индустријата. Не се водевме по актуелните понуди во земјата, туку можностите во меѓународната индустрија. Со други зборови, погледнавме во нашата групација за да ги идентификуваме производите и услугите кои добро функционираат и резултираа со високо задоволство кај корисниците. Направивме прилагодувања за да постигнеме совпаѓање со локалните потреби и соодветно ги имплементиравме производите.

Она што го научивме е дека во осигурителната индустрија, особено во индустријата за животно осигурување, каде што осигурувањето е многу лична работа, не само што се важни покриеноста и бројките,  туку и начинот на кој услугата може да се понуди. Почнувајќи од првата точка на продажбата, па се до плаќањето по доспевање или настанувањето на осигурен случај, целиот процес и ланец на услуги е важен.

На овој начин, бевме првата компанија која го понуди производот Лајф Инвест (Unit Linked) во Македонија. Овој производ, дизајниран по најсовремените стандарди, а сепак базиран на локален македонски фонд управуван од WVP , а од друга страна поседувајќи интернационални удели во портфолиото, беше одлично прифатен од страна на нашите клиенти.

Да заклучиме, нашата стратегија е да бидеме првиот двигател на пазарот и да ја отвориме вратата за меѓународните стандарди.

Банкарство: Во последно време се поактуелно е банкоосигурувањето. Вие како компанија, влеговте во стратешко партнерство со Шпаркасе Банка Македонија. Секој кој ќе подигне потрошувачки кредит од банката “С-план”, ќе добие животно осигурување сo штедна компонента. Ова е прв ваков производ на пазарот. Може ли накратко да ни ги објасните какви се бенефициите за клиентите од овој пакет?

Бернд Ахац: Банкоосигурувањето е еден од столбовите на нашата стратегија. На ова поле, всушност бевме предвреме на пазарот, бидејќи пазарот на почетокот се уште не беше подготвен. Сега производите на банкоосигурувањето се еден од најголемите двигатели на раст во осигурувањето на живот. Ние нудиме покриеност за потрошувачки и хипотекарни кредити. Се разбира, покрај тоа, целиот спектар на нашите производи може да се најде и во Шпаркасе банка, како што е 3Д класично животно осигурување, дополнително животно осигурување, семеен премиум како и останатите наши производи.

Се чини како логично правило за мене, дека секој пат во животот – без разлика дали со деловни или приватни напори – носење на одлука значи да се измери потенцијалниот ризик наспроти очекуваните придобивки. Општо земено, кога земаме заем во банка за да ги покриеме нашите приватни средства, како станови, автомобили и други добра за широка потрошувачка кои ни се потребни или ги посакуваме, отплатата на истите треба да се обезбеди. Ова е прашање кое не сакаме да го базираме на шпекулации, дали ќе може да се врати кредитот или не. Значи, мерките за спротиставување на секој ризик поврзан со него, имаат смисла.

Главно зборуваме за осигурување од ризик на прво место. Заедно со тоа, никој не сака да биде оптеретен со голем дел од бирократијата при купување на осигурување. Банкарските и осигурителни производи се нудат во one stop shop решение. Клиентот го прави целиот договор во банка. Ова е она што го прави банкарското осигурување толку погодно за клиентите.

Банкарство: Објаснете ни како корисникот всушност успева да заштеди пари со самата исплата на кредитот.

Бернд Ахац: Во право сте, С-план е првиот производ на македонскиот пазар, каде што заедно со покривањето на преостанатиот износ на кредитот, корисниците воедно заштедуваат пари. Ние сме исклучително горди на тоа, бидејќи тоа е прв пат на пазарот, еден производ да биде со двојна корист за клиентот! Во исто време ќе добиете покриеност на ризик и заштеда, прилагодено со Шпаркасе банка, нашиот сигурен партнер за соработка!

Основната идеја е да се комбинира ризико осигурување во случај на смрт со опаѓачка осигурена сума со мешовито осигурување на живот. Најдовме точка, каде комбинацијата на ризико осигурување во случај на смрт со опаѓачка осигурена сума и мешовито осигурување на живот со фиксна осигурена сума, се вкрстуваат во производ, каде што акумулираната заштеда за времетраењето на кредитот од банка покрива, во зависност од времетраењето и возраста на клиентот,  повеќе од реалната премија за осигурувањето на ризик.

Исто така, тука би сакал уште еднаш да истакнам една важна точка во врска со банкоосигурувањето. Банкоосигурувањето е најпријателски настроено кон клиентот, бидејќи целиот административен товар кој е на клиентот е преземен од страна на експертот во банката, било да е тоа консултација или е со користење на софтверски решенија кои водат кон фактот дека клиентите не треба два пати да одговараат на исто прашање. Едно место и договорот е склучен.

Како што може да видите,  технички производот не е лесно да се објасни со неколку зборови, но резултатот е. Тоа е најевтиниот начин да се купи животно осигурување со покриеност на ризик и заштеда во исто време!

Банкарство: Која е важноста еден граѓанин да има животно осигурување?

Бернд Ахац: За ова прашање како одговор би сакал да ја споделам мојата лична гледна точка. Животното осигурување покрива неколку работи за мене. Како прво, ме ослободува од оставање на товар на моите сакани во случај да ме нема. Јас имам осигурување кое ќе истече кога ќе наполнам 65 години. Во исто време, гледајќи во мојата иднина како пензионер, ме ослободува од прашањето и стравот како ќе изгледа мојот финансиски живот по мојот работен век. За мене можам да кажам дека сум мошне активна и спортска личност, каде што, да бидеме реални, животното осигурување со дополнително осигурување во случај на траен инвалидитет ќе отстрани некои мои грижи, што би се случило во случај на инвалидитет, барем од финансиска гледна точка.

Последно, но не и најмалку важно, животното осигурување, особено мешовитото животно осигурување е важно, бидејќи ви дава повеќе опции во животот. Ако нешто се случи, вие сте покриени, ако ништо не се случи, ќе добиете пари исплатени на крајот за да уживате!

Банкарство: Се школувате во Австрија, долго сте живееле во Украина и Бугарија и сега сте во Македонија. Која е разликата во перцепцијата на луѓето за животното осигурување во сите овие држави?

Бернд Ахац: Повеќе би сакал да зборувам за сличностите на перцепцијата на луѓето од споменатите земји. Верувам дека доживуваме промена од малку “фаталистички” став кон неизвесностите што ги има иднината за сите нас, до пооснована и рационална одлука за тоа како да се справиме со потенцијалните ризици. Во последните неколку години полесно е  отворено да зборуваме не само за пријатните настани кои може да ни се случат, како и да најдеме начин  како да се справиме со нив. Ова се случува затоа што сега имаме повеќе алатки за заштита со кои можеме да ги искористиме. Животното осигурување е една од мерките што е се повеќе и повеќе прифатена во сите земји што ги спомнавте, за да се избегне потенцијалното влијание врз нашиот живот и животот на нашите семејства.

Доколку се направи споредба со Австрија, може да видите дека со текот на годините, животното осигурување со учество од 34% во 2017 година го има освоено првото место од сите категории на осигурување. Оваа бројка треба да се земе  предвид наспроти позадината на економскиот развој на пазарите, но тоа дава индикација за потенцијалот на животното осигурување во текот на годините. Овој позитивен развој во Македонија може да се забележи врз основ на импресивните стапки на раст на животно осигурување, каде што банкарското осигурување стана значаен двигател.

Банкарство: Винер Лајф е ориентирана кон иновации и максимално задоволство на клиентите. Што да очекуваме од Вас како компанија во периодот што претстои?

Бернд Ахац: Да ги слушаме нашите клиенти и нивните потреби и ако ја работиме нашата работа правилно, дури и да ги предвидиме нивните идните предизвици на оваа многу брза планета и да ги формулираме вистинските одговори.

Продолжи со читање
P2_P_MK_300x250
[ccpw id="39761"]

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange