Connect with us

Интервјуа

Очекувања на г-дин Глигор Бишев [Шпаркасе Банка Македонија] за случувањата во банкарскиот сектор во 2018 година

Објавено

на

На почетокот на тековната 2018 година, се обративме до членовите на Управните одбори на Банките во Македонија, со цел објавување на очекувањата на водечките банкари во нашата земја од аспект на предизвиците со кои ќе се соочат Банките.

За таа цел во целост ги пренесуваме ставовите и очекувањата на г-дин Глигор Бишев како претседател на Управниот одбор на Шпаркасе Банка Македонија.

Банкарство: Дали очекувате позначајни промени на кредитата политика на Банките, од аспект на движењето на каматните стапки во банкарскиот сектор и како сето тоа ќе влијае на побарувачката на кредити во Македонија?

Глигор Бишев: Во 2018 година, акцентот ќе биде поставен на квалитетот на финансирањето, а не на квантитетот. За растот на компаниите нема да бидат потребни само кредити, туку и капитал – вложувања од страна на сопствениците што претставува основа за позајмување од Банките. Капиталот на компаниите како и кај банките е основа за преземање на ризици и експанзија. На тој план не постои разлика помеѓу компаниите и банките. Во 2018 година ќе дојде и до поголема сегментација на клиентите на банките. Нискоризичните клиенти, со добра капитализираност и нискоризични проекти ќе можат да се задолжуваат по ниски каматни стапки. Компаниите со ниска капитална сила и повеќе ризични проекти ќе имаат потежок пристап до банкарски кредити и со повисоки каматни стапки. Од тој аспект, овие компании ќе бидат упатени на финансирање кај инвестициските фондови, “mezzannine” финансирање или привлекување на нови сопственици.

Банкарство: Во која насока ќе се движат каматните стапки кај депозитите за физичките лица во тековната година, дали очекувате зголемување на депозитното портфолио или можеби клиентите ќе се одлучат своите слободни средства да ги насочат кон една од алтернативите (животно осигурување, инвестирање во берза, итн.)?

Глигор Бишев: Обликот на штедење зависи од нивото на доход, приносот и склоноста кон ризик. Со растот на доходот и животниот стандард, покрај штедењето во форма на депозити се зголемува склоноста да се штеди и по пат на животно осигурување, удели во инвестициски фондови, приватно пензиско осигурување и купување на акции. Последните облици на штедење ќе имаат се поголемо значење кај сегментот на населението со висок доход. Банките треба да бидат подготвени да ги советуваат своите клиенти, кои се предностите и слабостите на секој облик на штедење. Населението зависно од приносите што ги очекува и склоностите на прифаќање на ризик ќе носи одлуки во кој облик ќе штеди, а банките ќе треба на ефикасен начин да ги реализираат желбите на клиентите.

Банкарство: Fin Tech иновациите се повеќе се застапени во банкарскиот сектор. Дали банките во Македонија ќе бидат во чекор со светските трендови и какви иновации можеме да очекуваме во банкарскиот сектор во 2018 година?

Глигор Бишев: Финансиските технологии се повеќе ќе доминираат во работењето на банките. Тоа е иреверзибилен процес. Меѓутоа, тој процес нема да се случи преку ноќ. За имплементирање на истото ќе бидат неопходни огромни вложувања кај банките и соодветно ниво на писменост кај економските субјекти. Може да кажеме дека тоа ќе биде процес кој ќе доминира во наредната декада во преструктуирањето на банките. Банкарството ќе стане анализа на податоци за клиентите која целосно ќе се одвива по електронски пат. Филијалите ќе бидат реткост, место за интеграција помеѓу банката и клиентот, советодавно место за контакт со клиентите. Меѓутоа, овој процес ќе бара и огромни вложувања од страна на банките и поседување на критична големина за ваквите вложувања да бидат исплатливи. Мал број на банки во Македонија ќе можат да го реализираат тоа. Големината на банката ќе биде битна. Тоа ќе детерминира банките да нудат голем број на други комплементарни услуги за клиентите: банките ќе станат финансиери и реализатори на желбите на компаниите и населението што можат да си го дозволат, согласно нивната кредитна способност.

Банкарство: Што да очекуваме од Шпаркасе Банка Македонија во 2018 година?

Глигор Бишев: Во 2018 година, Шпаркасе Банка Македонија ќе прослави 10 години во Македонија. Согласно гласовите на студентите, банката две години по ред (2016 и 2017) ја добива наградата STUBRAND, додека според репутацијата и препознатливоста во 2017 година го зазеде четвртото место. Во 2018 и годините што следат имаме намера овие остварувања да ги зајакнеме и да го продолжиме патот на стабилно и иновативно работење, да ги исполнуваме желбите на клиентите што тие можат да си ги дозволат согласно нивната кредитна способност. Општествената одговорност кон заедницата каде што работиме ќе ја продолжиме се со цел да придонесеме кон инклузивен и одржлив економски раст на Република Македонија.

Интервјуа

Интервју СОЊА ПАНЕВСКА: Банкоосигурувањето претставува „win-win“ стратегија за банките и за осигурителните компании

Објавено

на

Банкоосигурувањето има потекло од францускиот збор Banque (банка) и Assurance (осигурување), во англиската терминологија е прифатена како Bancassurance. (more…)

Продолжи со читање

Интервјуа

Влијанието на банкоосигурувањето во Македонија – партнерство помеѓу Шпаркасе Банка и ВинерЛајф Осигурување

Објавено

на

Во пресрет на десетгодишнината од основањето на Шпаркасе Банка на пазарот во Македонија имавме можност да дознаеме повеќе за производите кои банката ги нуди во делот на банкоосигурувањето. Партнер на банката во доменот на животното осигурување е компанијата Винер Лајф. (more…)

Продолжи со читање

Интервјуа

Влијанието на банкоосигурувањето во Македонија – партнерство помеѓу Охридска Банка Сосиете Женерал и Граве Осигурување АД Скопје

Објавено

на

Во изминатиов период од особена важност за банките и осигурителните компании е банкоосигурувањето. Во Македонија се создадоа повеќе партнерства на банки и осигурителни компании, преку кои им се нудат многу поволни иновативни производи на клиентите.

Деловното партнерството помеѓу две реномирани компании со долгогодишен успех во своето работење, Охридска Банка Сосиете Женерал и Граве Осигурување АД Скопје датира од 2012 година и веќе шест години успешно функционира на пазарот.

Поразговаравме со Катерина Петровска, Раководител на Дирекција за маркетинг во Охридска Банка Сосиете Женерал.

Банкарство.мк: Што точно претставуава банкоосигурувањето?

Катерина: Со овој назив се именуваат производите кои претставуваат микс од банкарски производи и животно осигурување, при што осигурувањето значи заштита на клиентот во случај на осигурен настан – смрт, губење на деловна способност или траен инвалидитет. При настанување на осигурен настан, долгот кон банката го подмирува осигурителната компанија, така што клиентот или најблиското семејство на клиентот е ослободено од долгот кон банката.

Банкарство.мк: Каква е придобивката на клиентите од овој тип на осигурување, при подигнување на кредит во банка?

Катерина: Клиентите со користењето на банкарски производи со осигурителна компонента, добиваат заштита во случај на немил настан, долгот кон банката да не падне на нивен товар или на товар на најблиските, туку да биде целосно подмирен од страна на осигурителната компанија. Клиентите се повеќе го прифаќаат овој производ и ги препознаваат бенефитите од користење на кредитно животно осигурување со оглед дека истото значи посигурна иднина за нив и нивните најблиски, а самиот трошок е вклучен во месечната рата на кредитите и на тој начин минимално влијае на нивниот буџет.

Банкарство.мк: Охридска Банка е единствената банка која во моментов на клиентите им нуди можност покрај осигурувањето при подигнување на кредит (потрошувачки, станбен, хипотекарен…), да можат да го осигураат и искористениот износ кај кредитните картички и дозволеното пречекорување. Можеме ли во иднина да очекуваме некоја нова иновативна понуда?

Катерина: Охридска Банка Сосиете Женерал постојано работи на зголемување на својата понуда како во делот на банкарските производи и услуги така и во комбинирање на банкарските со осигурителните производи.

Најновите производи кои претставуваат спој на животно осигурување и банкарски производи се осигурување на трансакциска сметка и осигурување на депозит кои како концепт нудат итна поткрепа и можност за повеќе полиси. Финансиските бенефиции од осигуран настан подразбираат вкупен надомест со максимален лимит до 2.500 евра по полиса за осигурувањето на трансакциска сметка и до 3.000 еур по полиса за осигурувањето на депозит, согласно условите на осигурувањето. Клиентот може да аплицира за максимум три полиси, и оттука максималниот осигуран износ тројно би се зголемил.

Корисниците на картички на Охридска банка Сосиете Женерал, истовремено бесплатно добиваат осигурување на картички – “IN-cards“ со кое сите МастерКард и ВИЗА платежни картички – се покриени со неколку осигурителни покритија.

Осигурувањето на картичките е неживотно осигурување на клиентите и вклучува одредени настани кои се покриени и се надополнуваат во зависност од типот на картичката (на пример: надомест за изгубен багаж при патување).

Освен што ваквото осигурување е компатибилно решение во однос на патничкото осигурување, вклучените придобивки овозможуваат: осигурување што е валидно веднаш без потреба од апликација и без дополнителни трошоци, финансиска безбедност за имателот на картичката и неговото семејството во случај на осигурен настан, покриеност за неограничен број на патувања, медицинска помош, осигурен багаж и многу друго.

Банкарство.мк: Зошто ваквите партнерства се важни и за банките и за осигурителните компании и како влијаат врз целокупниот финансиски сектор?

Катерина: Бенефит од ваквите партнерства, покрај претходно наведените за клиентите, имаат секако и банките и осигурителните компании. За банките, можноста за вклучување на осигурителните производи во својата понуда значи збогатување на палетата на производи, заштита од ненаплата на побарувања при настанување на осигуран случај, финансиски бенефит и зголемување на задоволството на клиените поради овозможувње на нивна заштита со производите од кредитно животно осигурување.

За осигурителните компании ваквите производи исто така значат збогатување на понудата, зголемување на дистрибутивната и продажна мрежа, а со тоа и зголемување на портфолиото на клиенти, диверзификација на ризикот и крајно подобри финансиски резултати.

Банкарство.мк: Колкав е степенот на развиеност на банкоосигурувањето во светот и дали банкоосигурувањето во Р.Македонија се движи во таа насока?

Катерина: Постојат многу разлики во однос на развојот на банкоосигурувањето во светот и истото зависи во голем дел од регулативата како и од најразлични културолошки и социодемографски фактори, но евидентен е глобален тренд на раст на значењето на банкоосигурувањето. Во некои европски земји, банкоосигурувањето е главен канал за продажба на животното осигурување.

Во Р.Македонија од пионерскиот чекор на Охридска Банка Сосете Женерал во 2012 година со воведување на првиот ваков производ – кредитно животно осигурување, до денес евидентен е постојан раст на понуда на ваков тип на производи и воведување на производот од страна на повеќе банки на пазарот, така што можеме да кажеме дека степенот на развој и свесноста на клиентите за постоењето и за бенефитите од овој производ е на солидно ниво и во одредени случаи има и пресудно влијание за изборот на производот кој ќе го користи клиентот.

Продолжи со читање
P2_P_MK_300x250

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange