Connect with us

Интервјуа

Очекувања на г-дин Антонио Аргир [НЛБ Банка] за случувањата во банкарскиот сектор во 2018 година

Објавено

на

На почетокот на тековната 2018 година, се обраќаме до членовите на Управните одбори на Банките во Македонија, со цел објавување на очекувањата на водечките банкари во нашата земја од аспект на предизвиците со кои ќе се соочат Банките.

За таа цел во целост ги пренесуваме ставовите и очекувањата на г-дин Антонио Аргир како претседател на Управниот одбор на НЛБ Банка.

Банкарство: Дали очекувате позначајни промени на кредитата политика на Банките, од аспект на движењето на каматните стапки во банкарскиот сектор и како сето тоа ќе влијае на побарувачката на кредити во Македонија? 

Антонио Аргир: Пред се очекувам 2018 година да биде политички постабилна, како предуслов на економски план да биде пооптимистична и охрабрувачка во однос на бизнис иницијативите. Политички неизвесниот амбиент во изминатите три години влијаеше компаниите од различни сектори да се воздржат од поголеми инвестиции. Со стабилизација на состојбите, се отвораат можности за поголема инвестициска активност

Исклучително важно ќе биде да се реализираат планираните капитални вложувања, особено во инфраструктурните проекти, што ќе придонесе за зголемена економска активност на краток рок и економски развој на долг рок општо на економијата, но и во поединечни региони на земјата.

Во 2018 очекувам поголеми инвестиции кај извозните претпријатија, промени и развој на нивните бизнис модели, а со тоа и раст во нивното работење, во исто време сè поголемо ориентирање кон извозни аранжмани и кај оние компании кои досега беа свртени исклучиво кон домашниот пазар без разлика на нивната дејност.

Во услови на умерени кредитни ризици и висока ликвидност кај банките, сè поприсутна е заострена конкуренција помеѓу банките во делот на каматните стапки и висината на провизиите, особено кога се работи за квалитетни компании и проекти, што влијае на дополнително намалување на овие трошоци за компаниите, затоа и очекувам каматните стапки за правните лица на краток рок можеби и цела 2018 година благо да паѓаат.

Во 2018 година, не очекувам значителни промени во движењата на каматните стапки кај кредитите на физички лица. Кај населението, побарувачката на кредити е на повисоко ниво во споредба со состојбите кај компаниите, веќе подолг период. При тоа, каматните стапки се на оптимално ниво во однос на околностите во кои се одвива работењето и не се забележува потреба или сигнали за нивно значително поместување.

Банкарство: Во која насока ќе се движат каматните стапки кај депозитите за физичките лица во тековната година, дали очекувате зголемување на депозитното портфолио или можеби клиентите ќе се одлучат своите слободни средства да ги насочат кон една од алтернативите (животно осигурување, инвестирање во берза, итн.)? 

Антонио Аргир: Кај депозитното портфолио каматните стапки исто така подолг период се на релативно пониско ниво и со оглед на високата ликвидност на банкарскиот сектор во наредниот период очекувам нивно задржување на постојното ниво, но и можна корекција кај депозитните продукти со повисоки каматни стапки.

Од тој аспект, алтернативните начини на инвестиции добиваат на атрактивност пред се од аспект на приносите кои може да се реализираат од различните вложувања, примарно во животно осигурување, дополнително пензиско осигурување, инвестиции во хартии од вредност или во недвижности како традиционален чувар на вредноста на парите.

Зголемување на депозитното портфолио секако ни претстои како резултат на природен прираст кој потекнува од редовните приходи на населението и економската активност, воопшто.

Банкарство: Fin Tech иновациите се повеќе се застапени во банкарскиот сектор. Дали банките во Македонија ќе бидат во чекор со светските трендови и какви иновации можеме да очекуваме во банкарскиот сектор во 2018 година? 

Антонио Аргир: Новите светски трендови се веќе тука, Македонија не е исклучок и истите ќе бидат се поприсутни.

Банките во Македонија генерално ги следат светските трендови во делот на новите технологии и начини на банкарско работење. Инвестираат во дигитализација и воведување на нови современи начини на Банкарско работење. Оваа година очекувам поголем број на нови современи услуги, нови функционалности на постојните електронски сервиси, како и појава на нови нестандардни канали за продажба на банкарски продукти и услуги.

НЛБ Банка, како и до сега ќе продолжи да инвестира во зголемувањето на дигитализацијата и дополнителен развој на современите начини на банкарство, како и на промотивни и едукативни активности со цел зголемување на користењето на електронските сервиси. Ќе продолжиме со интензивен развој на можностите и развој на услугите достапни на НЛБ мПроклик за правни лица и НЛБ мКлик мобилната апликација за физички лица која на овогодинешната манифестација „Сајт на годината“ е наградена во категоријата најдобра мобилна апликација во Македонија и е единствена наградена мобилна апликација од областа на финансиите.

Понатаму, континуирано работиме и на збогатување на самоуслужните сервиси на банкоматите на НЛБ Банка, кои покрај Cash In услугата за депонирање на средства на сметка и уплата на дневен пазар во исто време се со развиена услуга за повеќе сервиси, почнувајќи од плаќање на обврските по основ на картички и кредити, плаќање на сметки за струја и телекомуникации и дополна на припејд телефони, зголемување на лимитите на кредитните картички, како и продажен канал за продуктите на Банката.

НЛБ Банка ја има најголемата мрежа на Cash In банкомати во земјата која оваа година дополнително ќе се зголеми, а истовремено континуирано ја обновува, осовременува и проширува мрежата на експозитури на Банката.

На тој начин инвестираме паралелно и во дигиталните сервиси и во деловната мрежа, а со тоа како Банка со значајно пазарно учество, на своите клиенти им даваме избор, да се одлучат за новиите и современи или за традиционалните начини на работење со Банката.

Банкарство: Што да очекуваме од НЛБ Банка во 2018 година? 

Антонио Аргир: Во 2018 година, фокусот на Банката ќе биде насочен кон унапредување на продажбата преку сите продажни канали, развој на инстант платформи и дигитални сервиси, развој на диференцирана понуда за сегментите микро, мали и средни претпријатија и физички лица.

Наш фокус ќе бидат развојните инвестициони проекти на нашите клиенти за кои ние како банка имаме човечки и финансиски капацитети и знаење, и сме подготвени да понудиме поволни кредити и банкарски услуги на компаниите за реализација на нивните развојни активности и поддршка на бизнис аранжманите, како во делот на набавките така и во делот на продажбата.

Кај физичките лица ќе продолжиме со развој на дигиталните продукти, дигитализација на каричното работње, а воедно ќе продолжиме да бидеме лидери во кредитната понуда за физички лица.

Што се однесува до понудата за правни лица, со цел задоволување на барањата и потребите на нашите клиенти, во НЛБ Банка сме посветени на континуиран развој на продуктното портфолио со нови иновативни продукти и услуги со атрактивни услови.

За 2018 година стандардната понуда на Банката ја надополнивме со: понуда на стандардизирани пакети на продукти и услуги за компаниите кои се нето извозници, како и поддршка на компаниите со финансиски инструменти во делот на ланецот на набавки и продажби (supply chain financing), со цел овозможување на подобра ликвидност и дисперзија на ризикот.

Остануваме посветени и на поддршка на агросегментот, како една од стратешките гранки во земјата, а особено оние кои се извозно ориентирани. Во рамки на НЛБ Групата воведовме новина наречена NLB Pay – стандардизирани плаќања за правните лица, односно во рамките на НЛБ Групацијата воведовме платен промет со странство (во сите земји членки: Босна и Херцеговина, Косово, Македонија, Словенија, Србија и Црна Гора), со брзина на домашен платен промет, како и намалување и стандардизирање на трошоците за трансакциите.

Продолжуваме како партнер во деловните односи со компаниите и освен современи услуги и финансиска подршка, во соработка со нефинансиски институции, на компаниите клиенти им  обезбедуваме советодавни услуги и поддршка во различни сегменити од нивното работење, со цел полесно и побрзо справување со промените кои ги носат современите економски текови како и искористување на можностите и бенефитите во делот на know how, стимулации,  донации и сл. кои ги нудат разни кредитни линии, развојни институции и фондови…

Дополнително ќе работиме на збогатување на понудата за небанкарски сервиси, односно проширување на понудата со осигурителни продукти за физички и правни лица, т.е. одржување и развој на концептот на onе stop shop за финансиски услуги.

Како општествено и социјално одговорна Банка директно, но и преку мотивирање на вработените и нивно активно ангажирање во 2017 година реализиравме 67 проекти, од кои 15 социјално одговорни проекти за клиентите и потенцијалите клиенти, 15 за вработените и 37 проекти за општеството и средината (култура, спорт, хуманост, екологија, уметност и др.). Хуманоста е највредната одлика на навистна големите институции и во таа насока во 2018 година продолжуваме со амбиција да реализираме уште повеќе. Продолжуваме да ги поддржуваме пријателите од Специјална Олимпијада Македонија, да го поддржуваме ракометниот клуб Вардар во идните успеси, да организираме изложби во НЛБ Галеријата во која годинава согласно планот имаме 10 изложби и 3 културни настани и како и до сега посветено да се приклучиме во реализација на други општествено одговорни проекти и бројни хуманитарни акции во кои донираме и волонтираме.

Интервјуа

Интервју СОЊА ПАНЕВСКА: Банкоосигурувањето претставува „win-win“ стратегија за банките и за осигурителните компании

Објавено

на

Банкоосигурувањето има потекло од францускиот збор Banque (банка) и Assurance (осигурување), во англиската терминологија е прифатена како Bancassurance. (more…)

Продолжи со читање

Интервјуа

Влијанието на банкоосигурувањето во Македонија – партнерство помеѓу Шпаркасе Банка и ВинерЛајф Осигурување

Објавено

на

Во пресрет на десетгодишнината од основањето на Шпаркасе Банка на пазарот во Македонија имавме можност да дознаеме повеќе за производите кои банката ги нуди во делот на банкоосигурувањето. Партнер на банката во доменот на животното осигурување е компанијата Винер Лајф. (more…)

Продолжи со читање

Интервјуа

Влијанието на банкоосигурувањето во Македонија – партнерство помеѓу Охридска Банка Сосиете Женерал и Граве Осигурување АД Скопје

Објавено

на

Во изминатиов период од особена важност за банките и осигурителните компании е банкоосигурувањето. Во Македонија се создадоа повеќе партнерства на банки и осигурителни компании, преку кои им се нудат многу поволни иновативни производи на клиентите.

Деловното партнерството помеѓу две реномирани компании со долгогодишен успех во своето работење, Охридска Банка Сосиете Женерал и Граве Осигурување АД Скопје датира од 2012 година и веќе шест години успешно функционира на пазарот.

Поразговаравме со Катерина Петровска, Раководител на Дирекција за маркетинг во Охридска Банка Сосиете Женерал.

Банкарство.мк: Што точно претставуава банкоосигурувањето?

Катерина: Со овој назив се именуваат производите кои претставуваат микс од банкарски производи и животно осигурување, при што осигурувањето значи заштита на клиентот во случај на осигурен настан – смрт, губење на деловна способност или траен инвалидитет. При настанување на осигурен настан, долгот кон банката го подмирува осигурителната компанија, така што клиентот или најблиското семејство на клиентот е ослободено од долгот кон банката.

Банкарство.мк: Каква е придобивката на клиентите од овој тип на осигурување, при подигнување на кредит во банка?

Катерина: Клиентите со користењето на банкарски производи со осигурителна компонента, добиваат заштита во случај на немил настан, долгот кон банката да не падне на нивен товар или на товар на најблиските, туку да биде целосно подмирен од страна на осигурителната компанија. Клиентите се повеќе го прифаќаат овој производ и ги препознаваат бенефитите од користење на кредитно животно осигурување со оглед дека истото значи посигурна иднина за нив и нивните најблиски, а самиот трошок е вклучен во месечната рата на кредитите и на тој начин минимално влијае на нивниот буџет.

Банкарство.мк: Охридска Банка е единствената банка која во моментов на клиентите им нуди можност покрај осигурувањето при подигнување на кредит (потрошувачки, станбен, хипотекарен…), да можат да го осигураат и искористениот износ кај кредитните картички и дозволеното пречекорување. Можеме ли во иднина да очекуваме некоја нова иновативна понуда?

Катерина: Охридска Банка Сосиете Женерал постојано работи на зголемување на својата понуда како во делот на банкарските производи и услуги така и во комбинирање на банкарските со осигурителните производи.

Најновите производи кои претставуваат спој на животно осигурување и банкарски производи се осигурување на трансакциска сметка и осигурување на депозит кои како концепт нудат итна поткрепа и можност за повеќе полиси. Финансиските бенефиции од осигуран настан подразбираат вкупен надомест со максимален лимит до 2.500 евра по полиса за осигурувањето на трансакциска сметка и до 3.000 еур по полиса за осигурувањето на депозит, согласно условите на осигурувањето. Клиентот може да аплицира за максимум три полиси, и оттука максималниот осигуран износ тројно би се зголемил.

Корисниците на картички на Охридска банка Сосиете Женерал, истовремено бесплатно добиваат осигурување на картички – “IN-cards“ со кое сите МастерКард и ВИЗА платежни картички – се покриени со неколку осигурителни покритија.

Осигурувањето на картичките е неживотно осигурување на клиентите и вклучува одредени настани кои се покриени и се надополнуваат во зависност од типот на картичката (на пример: надомест за изгубен багаж при патување).

Освен што ваквото осигурување е компатибилно решение во однос на патничкото осигурување, вклучените придобивки овозможуваат: осигурување што е валидно веднаш без потреба од апликација и без дополнителни трошоци, финансиска безбедност за имателот на картичката и неговото семејството во случај на осигурен настан, покриеност за неограничен број на патувања, медицинска помош, осигурен багаж и многу друго.

Банкарство.мк: Зошто ваквите партнерства се важни и за банките и за осигурителните компании и како влијаат врз целокупниот финансиски сектор?

Катерина: Бенефит од ваквите партнерства, покрај претходно наведените за клиентите, имаат секако и банките и осигурителните компании. За банките, можноста за вклучување на осигурителните производи во својата понуда значи збогатување на палетата на производи, заштита од ненаплата на побарувања при настанување на осигуран случај, финансиски бенефит и зголемување на задоволството на клиените поради овозможувње на нивна заштита со производите од кредитно животно осигурување.

За осигурителните компании ваквите производи исто така значат збогатување на понудата, зголемување на дистрибутивната и продажна мрежа, а со тоа и зголемување на портфолиото на клиенти, диверзификација на ризикот и крајно подобри финансиски резултати.

Банкарство.мк: Колкав е степенот на развиеност на банкоосигурувањето во светот и дали банкоосигурувањето во Р.Македонија се движи во таа насока?

Катерина: Постојат многу разлики во однос на развојот на банкоосигурувањето во светот и истото зависи во голем дел од регулативата како и од најразлични културолошки и социодемографски фактори, но евидентен е глобален тренд на раст на значењето на банкоосигурувањето. Во некои европски земји, банкоосигурувањето е главен канал за продажба на животното осигурување.

Во Р.Македонија од пионерскиот чекор на Охридска Банка Сосете Женерал во 2012 година со воведување на првиот ваков производ – кредитно животно осигурување, до денес евидентен е постојан раст на понуда на ваков тип на производи и воведување на производот од страна на повеќе банки на пазарот, така што можеме да кажеме дека степенот на развој и свесноста на клиентите за постоењето и за бенефитите од овој производ е на солидно ниво и во одредени случаи има и пресудно влијание за изборот на производот кој ќе го користи клиентот.

Продолжи со читање
P2_P_MK_300x250

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange