Connect with us

Домашни банки

Охридска Банка забележа одличен финансиски резултат во првите 6 месеци од 2017 година

Објавено

на

Билансот на состојба на Охридска банка АД Скопје на крајот од првото полугодие од 2017 година изнесува 33.691 милиони денари, и е во линија со планираното ниво за периодот. Во споредба со крајот на 2016 година, вкупниот биланс е на пониско ниво за 2.130 милиони денари или 5,9 % поради пониското ниво на депозити од правни лица, во најголем дел краткорочни и по видување, додека депозитите од физички лица бележат пораст од 0,4 %. Промената во однос на крајот на минатата година е поради повисоката споредбена основа со декември 2016, кога депозитите од правни лица остварија значително повисоко ниво.

Депозитите на комитентите со учество од 72 % се доминантен извор на финансирање на активностите на Банката. Од аспект на рочната структура, најголемо учество имаат депозитите по видување кои учествуваат со 49,5 %, орочените депозити учествуваат со 45,3 % и ограничените со 5,2 %.

 

Кредитните линии од меѓународните финансиски институции имаат учество во вкупните обврски од 14,2 %, во кои се застапени кредитни линии од ЕИБ, ЕБРД, ЦЕБ, ИФЦ, МБПР, ГГФ, ЕФСЕ и од „Сосиете женерал“.

 

Субординираните обврски на крајот од јуни 2017 година се во износ од 892.9 милиони денари и се непроменети во однос на минатата година.

 

На крајот од јуни 2017 споредено со крајот на минатата година акционерскиот капитал и резервите на Банката достигнаа износ од 3.133 милиони денари и бележи зголемување за 3,8 % како резултат на распределбата на добивката од претходната година во нераспределена добивка што е согласно планот на Банката за јакнење на капиталната основа на банката како подршка за пораст на комерцијалните активности на Банката.

 

На страната на активата, расположивите средства во најголем дел се алоцирани во комерцијални пласмани на клиенти што учествуваат со 72,3 % при што вкупните бруто кредити достигнаа ниво од од 26.018 милиони денари и се во согласност со планираниот износ за анализираниот период. Од аспект на рочната структура, 68,7 % од кредитите се долгорочни, 24,3 % се краткорочни, додека нефункционалните кредити учествуваат со 7,0 %.

 

Паричните средства учествуваат со 19,3 %, пласманите во хартии од вредност учествуваат со 5,6 % и останатите средства со 2,8 %.

 

Нивото и структурата на ликвидните средства се одржуваат во согласност со ликвидносните потреби на Банката и комитентите со почитување на регулаторните и групациски барања во однос на валутната усогласеност на средствата и обврските, интерните акти, потребите за исполнување на просечното ниво на задолжителна  резерва, како и со успешното менаџирање на поголемите одливи и плаќања на комитентите во текот на годината.

 

Кумулативниот реализиран финансиски резултат за периодот од 1.1 до 30.6.2017 г. изнесува 157,3 милиони денари и е резултат на порастот на нето приходите од камати, зголемувањето на нето приходите од курсни разлики, зголемувањето на другите приходи, но и повисокиот раст на исправката на вредноста на финансиските средства. Споредено со остварениот резултат за истиот период минатата година а и со планираниот е за 38,5% понизок поради значајното влијание на порастот на исправката на вредност на финансиските средства.

 

Нето-приходите од камати на крајот од првото полугодие од 2017 година изнесуваат 589,8 милиони денари и забележуваат пораст од 6,8 % во споредба со остварените нето-приходи од камати во минатата година и се во согласност со планираното. Приходите од камати бележат зголемување од 12,1 милиони денари како резултат на порастот на приходите од камати на клиентските пласмани. Каматните трошоци забележуваат намалување за 25,3 милиони денари или 12,8 % како резултат на прилагодување на каматните стапки на депозитите на клиентите согласно условите на пазарот, како и оптимизирање во делот на резидуални краткорочни обврски со расположивите ликвидни средства, имајки ја предвид и подршката од матичната банка „Сосиете женерал“ со користење на краткорочни ликвидни средства за премостување.

 

Во анализираниот период, нето-приходите од провизии и од надоместоци изнесуваат 129,7 милиони денари и во однос на истиот период од 2016 година се намалени за 1,5 милиони денари или 1,2 %, со реализација на планот од 84,7%, поради заострените конкуренциски услови на пазарот како и влијание на трошоците за картично работење.

 

Нето-приходите од курсни разлики изнесуваат 62.7 милиони денари и се зголемени за 13,7 милиони денари или 27,7% во споредба со истиот период од минатата година, со реализација над планот за соодветниот период од 13,5 %.

 

Другите приходи изнесуваат 48,0 милиони денари, во кои е вклучена реализираната капитална добивка од продажба на недвижност во Охрид, како и остварени приходи по основ продажба на побарувања.

 

Исправката на вредноста на финансиските средства на нето основа на крајот од првото полугодие на 2017 година изнесува 283,6 милиони денари и е повисока споредено со истиот период минатата година поради повисоката исправка кај неколку значајни клиенти со кои Банката има долготрајни односи, а кои се соочуваат со тешкотиите во исполнувањето на обврските.

 

Вкупните оперативни трошоци во периодот јануари ‒ јуни изнесуваат 389,3 милиони денари и се во линија со планираното додека споредено со истиот период претходната година, се зголемени за 33,2 милиони денари, поврзано со пораст на обемот на активности и вкупното работење на Банката. Повисоки оперативни трошоци се забележани кај трошоците за вработени, за платежни картички, телекомуникациски услуги и технологија, пораст на премијата за осигурување на депозити, трошоците за маркетинг и комуникации.

 

Промени во сметководствените политики и методи на вреднување.

Во периодот јануари – јуни 2017 година нема промени во сметководствените политики и методи на вреднување.

 

Исплатени дивиденди. Во согласност со Одлуката за употреба и за распределување на остварената добивка на Охридска банка АД и Одлуката за распределба на дивидендата и утврдување на дивиденден календар, донесена на седницата на Собранието на Банката одржана на 11.5.2017 година, делот од добивката во износ од 43.420 илјади денари се распоредува за исплата на дивиденда на акционерите при што износот на бруто дивиденда по акција изнесува 99 денари. Во првото полугодие од 2017 година, Банката изврши исплата на дивиденда на акционерите иматели на обични акции во вкупен износ од 7.196 илјади денари.

 

Вложувања или продажба на материјални средства (недвижности, постојки и опрема) или значителен отпис (поголем од 30% од вредноста на средството споредено со последните годишни ревидирани финансиски извештаи).

Недвижностите и опремата на крајот од јуни 2017 година изнесуваат 741,2 милиони денари, споредено со 761,6 милиони денари на крајот од 2016, што ја вклучува реализираната продажба на недвижност во Охрид.

 

Промени во кредитните задолжувања. Обврските по кредитни линии на крајот од јуни 2017 година изнесуваат 4.805 милиони денари, односно бележат нето-намалување од 31,6 милиони денари, кое е резултат на предвремена отплата на користени средства од ЕБРД и кредити од Германско-Македонскиот Фонд, користење на нова кредитна линија од МБПР, како и користење на краткорочни кредити од „Сосиете женерал“, наменети за финансирање на тековните банкарски активности и усогласување со регулативата.

 

Очекувања за следниот период. Стратегијата на ОБСГ за наредните години останува насочена кон постигнување одржлив и профитабилен раст со освојување дополнително пазарно учество во пазарните сегменти коишто се сметаат за најквалитетни и најмалку ризични – големи домашни и меѓународни компании, добро позиционираниот дел од МСП, ВИП клиенти – индивидуалци, клиенти на платен список, вработени во добростоечки компании, клиенти вработени во јавната администрација.

 

Фокусот ќе биде ставен на развивање долгорочни и стабилни односи со постојните и со новите корпоративни и индивидуални клиенти од дефинираните целни групи. Главен приоритет на Банката во наредниот период ќе биде обезбедувањето врвна услуга. Во исто време, ќе се интензивираат напорите при „вкрстената продажба“ и зголемување на стапката на бројот на производи по клиент. Во оваа насока, веќе воспоставената успешна соработка меѓу корпоративниот и индивидуалниот сектор треба да се интензивира, со цел да се зголеми задоволството на клиентите, со истовремена корист на Банката од друга страна.

 

Важна и стабилна компонента е депозитната база, генерирана од страна на нашите корпоративни и индивидуални клиенти, што ќе остане примарен извор во окружувањето со строги ликвидносни и регулаторни барања и конкуренција. На страната на изворите за финансирање, странските кредитни линии од меѓународните финансиски институции остануваат значаен извор за подобрување на конкурентската предност на Банката.

Повеќе

Домашни банки

ОТП банка не е соодветен купувач на Охридска банка!

Објавено

на

Преземањето на Охридска банка Сосиете Женерал, како и воопшто продажбата на подружниците на Сосиете Женерал во регионот е топ тема во банкарските кругови изминатиот период.

Иако претходно најавивме дека ОТП Банка бара соодветен модел за преземање на Охридска банка, сепак до таква трансакција нема да дојде. Неофицијално се коментира дека високи функционери во оваа унгарска банка биле вмешани во афери со перење на пари, што за НБРМ ги прави неповолен инвеститор за во Македонија. Официјалната причина сепак е дека рејтингот на ОТП група не е соодветен за преземање на подружница која припаѓа на Сосиете Женерал, која е мошне моќна групација.

Претходно, НБРМ обелодени дека дозвола за купување на Охридска банка ќе биде дадена само на купувач кој е на ист или повисок ранг од Сосиете Женарал. 

Дека Сосиете Женерал си заминува од балканот, а Охридска банка си заминува од Македонија е повеќе од јасно. Периодот што следи останува да се види која групација ќе биде официјалниот купувач.

Следува повеќе…

Продолжи со читање

Домашни банки

БАНКИТЕ ГО ПРОМЕНИЈА ИМЕТО НА ДРЖАВАТА, НАСКОРО ДОКУМЕНТИ СО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Објавено

на

Меѓуресорска работна група за извршување на обврските од конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните излезе со соопштение од одржан работен состанок.

На првиот состанок беа донесени следните одлуки во врска со потребните мерки и активности за извршување на обврските на Република Северна Македонија по влегувањето во сила на Конечната спогодба и Уставните амандмани и Уставен закон на 11 јануари 2019, денес на 12 февруари 2019, со индикативни временски рокови за нивна реализација:

 1. Царинската управа да стави налепници на таблите на граничните премини, државната граница на Република Северна Македонија и на двата аеродроми во Република Северна Македонија, во рок од 3 дена;
 2. Секторот за односи со јавност при Владата на Република Северна Македонија во рок од 7 дена да изработи Книга на графички стандарди со која ќе утврди стандарди за визуелен приказ на уставното име Република Северна Македонија во склоп со државниот грб како лого кое го користат државните институции за јавните табли на влезот од сите институции.
 3. Генералниот секретаријат во рок од 7 дена да изготви софтвер кој ќе ги содржи сите институции од државно и локално ниво, како и димензиите на јавните табли. Промената на сите табли, на централно и локално ниво, да се заврши во рок од 4 месеци.
 4. Сите институции да извршат промена на сите дигитални записи (логoа, меморандуми, електронски комуникации, веб страни, медиуми итн.) во рок од 3 дена.
 5. Сите институции треба соодветно да ги изменат меморандумите, печатените материјали, папките, индикаторите, во рок од 2 недели.  
 6. Министерството за надворешни работи, да ги замени таблите во министерството како и печатите и штембилите во министерството во рок од 2 недели, а во дипломатско-конзуларните претставништва во рок од 3 недели.
 7. Министерството за внатрешни работи да започне со издавање на нови регистерски таблички, во рок од 4 месеци. Во меѓувреме, како преодно решение, МВР ќе обезбеди налепници со ознака „NMK” за регистарските таблички на возилата.
 8. Министерството за внатрешни работи да ги преземе потребните мерки и активности за спроведување на решение во преодниот период до создавање технички претпоставки за издавање на нови патни исправи. Издавањето на нови пасоши да започне од крајот на 2019г. Во преодниот период, Министерството за внатрешни работи при излез од или влез во Република Северна Македонија, во постојните и новоиздадените во преодниот период патни исправи ќе биде ставен печат кој ќе појасни дека патните исправи припаѓаат на Република Северна Македонија.
 9. Народната банка, со оглед на комплексноста на постапката, да направи анализа и план на неопходните активности за постепена замена на банкнотите, со оценета временска динамика, во рамките на редовните нови емисии, водејќи сметка за макроекономската стабилност; првите нови банкноти со новото име на Народната банка би можеле да бидат изготвени на почетокот на 2020 г. и потоа, сукцесивно, да бидат целосно заменети најдоцна во рок од 5 години од отворањето на релевантното ЕУ поглавје.
 10. Сообраќајните знаци на меѓународните патни правци во земјата, давајќи предност на ендонимите (во англиска транскрипција) врз егзонимите (на македонски јазик во кирилско писмо) да се променат во рок од 2 месеци.
 11. Во рок од 6 месеци да се направи преглед и ревизија на статусот на спомениците, јавните згради и инфраструктура и доколку се однесува на античката хеленска историја и цивилизација како дел од историското наследство на Грција, да се преземат соодветни корективни мерки и активности.
 12. Во рок од 6 месеци, да се пристапи кон отстранување на симболот истакнат на поранешното национално знаме од целиот јавен простор и јавна употреба. Археолошките артефакти се изземени.

Согласно донесените Одлуки, банките во предвидените рокови ќе бидат обврзани називот од Република Македонија да го променат во Република Северна Македонија.

На англиски јазик, називот ќе гласи Republic of North Macedonia.

Промените ќе се имплементираат во Договори, Анекси, Дописи, веб страните, email комуникацијата и сите други документи каде се јавува името на државата.

Продолжи со читање

Домашни банки

TТК Банка АД Скопје ги намали каматните стапки на денарските и девизните депозити на физички лица

Објавено

на

ТТК Банка АД Скопје ги намали каматните стапки на денарските и девизните депозити на физички лица што се должи на намалувањето на каматните стапки на благајничките и државните записи. (more…)

Продолжи со читање

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange