Connect with us

Домашни банки

Охридска Банка забележа одличен финансиски резултат во првите 6 месеци од 2017 година

Објавено

на

Билансот на состојба на Охридска банка АД Скопје на крајот од првото полугодие од 2017 година изнесува 33.691 милиони денари, и е во линија со планираното ниво за периодот. Во споредба со крајот на 2016 година, вкупниот биланс е на пониско ниво за 2.130 милиони денари или 5,9 % поради пониското ниво на депозити од правни лица, во најголем дел краткорочни и по видување, додека депозитите од физички лица бележат пораст од 0,4 %. Промената во однос на крајот на минатата година е поради повисоката споредбена основа со декември 2016, кога депозитите од правни лица остварија значително повисоко ниво.

Депозитите на комитентите со учество од 72 % се доминантен извор на финансирање на активностите на Банката. Од аспект на рочната структура, најголемо учество имаат депозитите по видување кои учествуваат со 49,5 %, орочените депозити учествуваат со 45,3 % и ограничените со 5,2 %.

 

Кредитните линии од меѓународните финансиски институции имаат учество во вкупните обврски од 14,2 %, во кои се застапени кредитни линии од ЕИБ, ЕБРД, ЦЕБ, ИФЦ, МБПР, ГГФ, ЕФСЕ и од „Сосиете женерал“.

 

Субординираните обврски на крајот од јуни 2017 година се во износ од 892.9 милиони денари и се непроменети во однос на минатата година.

 

На крајот од јуни 2017 споредено со крајот на минатата година акционерскиот капитал и резервите на Банката достигнаа износ од 3.133 милиони денари и бележи зголемување за 3,8 % како резултат на распределбата на добивката од претходната година во нераспределена добивка што е согласно планот на Банката за јакнење на капиталната основа на банката како подршка за пораст на комерцијалните активности на Банката.

 

На страната на активата, расположивите средства во најголем дел се алоцирани во комерцијални пласмани на клиенти што учествуваат со 72,3 % при што вкупните бруто кредити достигнаа ниво од од 26.018 милиони денари и се во согласност со планираниот износ за анализираниот период. Од аспект на рочната структура, 68,7 % од кредитите се долгорочни, 24,3 % се краткорочни, додека нефункционалните кредити учествуваат со 7,0 %.

 

Паричните средства учествуваат со 19,3 %, пласманите во хартии од вредност учествуваат со 5,6 % и останатите средства со 2,8 %.

 

Нивото и структурата на ликвидните средства се одржуваат во согласност со ликвидносните потреби на Банката и комитентите со почитување на регулаторните и групациски барања во однос на валутната усогласеност на средствата и обврските, интерните акти, потребите за исполнување на просечното ниво на задолжителна  резерва, како и со успешното менаџирање на поголемите одливи и плаќања на комитентите во текот на годината.

 

Кумулативниот реализиран финансиски резултат за периодот од 1.1 до 30.6.2017 г. изнесува 157,3 милиони денари и е резултат на порастот на нето приходите од камати, зголемувањето на нето приходите од курсни разлики, зголемувањето на другите приходи, но и повисокиот раст на исправката на вредноста на финансиските средства. Споредено со остварениот резултат за истиот период минатата година а и со планираниот е за 38,5% понизок поради значајното влијание на порастот на исправката на вредност на финансиските средства.

 

Нето-приходите од камати на крајот од првото полугодие од 2017 година изнесуваат 589,8 милиони денари и забележуваат пораст од 6,8 % во споредба со остварените нето-приходи од камати во минатата година и се во согласност со планираното. Приходите од камати бележат зголемување од 12,1 милиони денари како резултат на порастот на приходите од камати на клиентските пласмани. Каматните трошоци забележуваат намалување за 25,3 милиони денари или 12,8 % како резултат на прилагодување на каматните стапки на депозитите на клиентите согласно условите на пазарот, како и оптимизирање во делот на резидуални краткорочни обврски со расположивите ликвидни средства, имајки ја предвид и подршката од матичната банка „Сосиете женерал“ со користење на краткорочни ликвидни средства за премостување.

 

Во анализираниот период, нето-приходите од провизии и од надоместоци изнесуваат 129,7 милиони денари и во однос на истиот период од 2016 година се намалени за 1,5 милиони денари или 1,2 %, со реализација на планот од 84,7%, поради заострените конкуренциски услови на пазарот како и влијание на трошоците за картично работење.

 

Нето-приходите од курсни разлики изнесуваат 62.7 милиони денари и се зголемени за 13,7 милиони денари или 27,7% во споредба со истиот период од минатата година, со реализација над планот за соодветниот период од 13,5 %.

 

Другите приходи изнесуваат 48,0 милиони денари, во кои е вклучена реализираната капитална добивка од продажба на недвижност во Охрид, како и остварени приходи по основ продажба на побарувања.

 

Исправката на вредноста на финансиските средства на нето основа на крајот од првото полугодие на 2017 година изнесува 283,6 милиони денари и е повисока споредено со истиот период минатата година поради повисоката исправка кај неколку значајни клиенти со кои Банката има долготрајни односи, а кои се соочуваат со тешкотиите во исполнувањето на обврските.

 

Вкупните оперативни трошоци во периодот јануари ‒ јуни изнесуваат 389,3 милиони денари и се во линија со планираното додека споредено со истиот период претходната година, се зголемени за 33,2 милиони денари, поврзано со пораст на обемот на активности и вкупното работење на Банката. Повисоки оперативни трошоци се забележани кај трошоците за вработени, за платежни картички, телекомуникациски услуги и технологија, пораст на премијата за осигурување на депозити, трошоците за маркетинг и комуникации.

 

Промени во сметководствените политики и методи на вреднување.

Во периодот јануари – јуни 2017 година нема промени во сметководствените политики и методи на вреднување.

 

Исплатени дивиденди. Во согласност со Одлуката за употреба и за распределување на остварената добивка на Охридска банка АД и Одлуката за распределба на дивидендата и утврдување на дивиденден календар, донесена на седницата на Собранието на Банката одржана на 11.5.2017 година, делот од добивката во износ од 43.420 илјади денари се распоредува за исплата на дивиденда на акционерите при што износот на бруто дивиденда по акција изнесува 99 денари. Во првото полугодие од 2017 година, Банката изврши исплата на дивиденда на акционерите иматели на обични акции во вкупен износ од 7.196 илјади денари.

 

Вложувања или продажба на материјални средства (недвижности, постојки и опрема) или значителен отпис (поголем од 30% од вредноста на средството споредено со последните годишни ревидирани финансиски извештаи).

Недвижностите и опремата на крајот од јуни 2017 година изнесуваат 741,2 милиони денари, споредено со 761,6 милиони денари на крајот од 2016, што ја вклучува реализираната продажба на недвижност во Охрид.

 

Промени во кредитните задолжувања. Обврските по кредитни линии на крајот од јуни 2017 година изнесуваат 4.805 милиони денари, односно бележат нето-намалување од 31,6 милиони денари, кое е резултат на предвремена отплата на користени средства од ЕБРД и кредити од Германско-Македонскиот Фонд, користење на нова кредитна линија од МБПР, како и користење на краткорочни кредити од „Сосиете женерал“, наменети за финансирање на тековните банкарски активности и усогласување со регулативата.

 

Очекувања за следниот период. Стратегијата на ОБСГ за наредните години останува насочена кон постигнување одржлив и профитабилен раст со освојување дополнително пазарно учество во пазарните сегменти коишто се сметаат за најквалитетни и најмалку ризични – големи домашни и меѓународни компании, добро позиционираниот дел од МСП, ВИП клиенти – индивидуалци, клиенти на платен список, вработени во добростоечки компании, клиенти вработени во јавната администрација.

 

Фокусот ќе биде ставен на развивање долгорочни и стабилни односи со постојните и со новите корпоративни и индивидуални клиенти од дефинираните целни групи. Главен приоритет на Банката во наредниот период ќе биде обезбедувањето врвна услуга. Во исто време, ќе се интензивираат напорите при „вкрстената продажба“ и зголемување на стапката на бројот на производи по клиент. Во оваа насока, веќе воспоставената успешна соработка меѓу корпоративниот и индивидуалниот сектор треба да се интензивира, со цел да се зголеми задоволството на клиентите, со истовремена корист на Банката од друга страна.

 

Важна и стабилна компонента е депозитната база, генерирана од страна на нашите корпоративни и индивидуални клиенти, што ќе остане примарен извор во окружувањето со строги ликвидносни и регулаторни барања и конкуренција. На страната на изворите за финансирање, странските кредитни линии од меѓународните финансиски институции остануваат значаен извор за подобрување на конкурентската предност на Банката.

Повеќе

Домашни банки

Адора го зголеми своето учество во Комерцијална Банка

Објавено

на

Комерцијална банка извести дека во изминатиот период преку берзански транскации правното лице Адора Инженерниг се стекна со дополнителни акции издадени од Комерцијална банка.

Во моментов. заклучно со 20.07.2018 година, заедно со поврзаните акции од претходните купувања има учество од 10,1% во основната главнина на Комерцијална банка, пишува во соопштението на берза.

 

Продолжи со читање

Домашни банки

Изложбата „Играчки и роботи “ – дел од Скопско лето 2018 се отвора во НЛБ Галерија

Објавено

на

Во рамки на „Скопско лето“ 2018, на 20.7.2018 година со почеток од 20.30 часот во НЛБ Галеријата ќе биде отворена изложбата „ИГРАЧКИ И РОБОТИ КАКО ЛИКОВНА ИНСПИРАЦИЈА“. Идеен творец на постојката е академскиот скулптор и сликар Лепосава Милошевиќ Сибиновиќ – Лепа од Србија, а изложените дела се од 94 автори од целиот свет.

Милошевиќ Сибиновиќ која гостува благодарение на соработката со ДЛУМ вели: „Човечката потреба за играње, стара колку и човекот, е поврзана со разни предмети, од едноставни, пронајдени во животната средина, до комплексни современи електронски уреди. Играчките се неразделен предмет при растењето кои најмногу го задржуваат детското внимание. 

Во исто време, тие се културен показател за животната средина и времето во кое биле (постоеле) или се се уште актуелни. Малиот човек се идентификува со својот омилен предмет, а честопати во подоцнежните години го чува како симбол на вечен спомен од детството.

Во директен контакт со играчките, се стекнува искуство и вештина, се развива имагинацијата, негува желбата за надминување на пречките, се поттикнува натпреварувачкиот дух но и креативен потенцијал. Сето ова од суштинско значење за разбирање на емоционална и психолошка состојба на детето, за подоцна да станат „потпорен столб” во животот и неговото создавање. Детската игра, длабоко врежаниот запис, исфилтриран низ призма на авторски размислувања, преточен на интригантен материјал како што е пергаментот.
Користејќи ги класичните ликовни медиуми: цртеж, графика, сликарки и комбинирани техники, голем број учесници ги “развиле” своите филмови со посебен емотивен набој, што резултира со интересни визуелни рефлексии. Книги, реализирани од различни авторски поетики, блиски на детскиот начин на гледање на нештата, преку реалистични сцени, асоцијативни па се до најапстрактни.“

Продолжи со читање

Домашни банки

Најповолна провизија за НЛБ Интергрупациските плаќања за правни лица

Објавено

на

НЛБ Банка ги намали провизиите за правни лица за меѓународни девизни плаќања во рамки на банките членки на НЛБ Групацијата (Словенија, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина,Косово, Република Српска). Провизијата за Лоро и Ностро дознаки изнесува 5 ЕУР (SHA/BEN опција) , додека провизијата за Ностро дознаки со OUR опција е намалена и изнесува 10 ЕУР.

 

Овие провизии се со важност до 30.06.2019 година и се однесуваат за електронски плаќања извршени помеѓу банките во рамки на НЛБ Групацијата, без разлика на износот на трансакцијата и без SWIFT трошоци.

 

Повеќе информации клиентите можат да добијат во најблиската експозитура на Банката, на контакт телефон 02 / 15 – 600 или на следниот линк.

Продолжи со читање
P2_P_MK_300x250
[ccpw id="39761"]

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange