Connect with us

Домашни банки

Охридска банка АД Скопје оствари добивка од 351 милиони денари за 2017 година

Објавено

на

Билансот на состојба на Охридска банка АД Скопје на крајот од 2017 година изнесува 35.209 милиони денари, и е во линија со планираното ниво. Во споредба со крајот на 2016 година, вкупниот биланс е на пониско ниво за 612 милиони денари или 1,7 % , како резултат на оптимизирањето во делот на резидуални краткорочни обврски посебно во делот на странските кредитни линии и расположивите ликвидни средства со истовремен пораст на комерцијалните активности и пласманите на комитентите на Банката. Заради регулаторни барања обезбедени се дополнителни субординирани средства од Сосиете Женерал.

Депозитите на комитентите со учество од 75,7 % се доминантен извор на финансирање на активностите на Банката.
Депозитите од комитенти во анализираниот период бележат пораст за 159 милиони денари споредено со претходната година, при што планираниот износ за овој период е надминат за 10,8 %. Депозитите на правни лица бележат намалување за 3,1 % при што средствата на трансакциските сметки се на пониско ниво додека орочените депозити бележат пораст. На движењето на депозитите од правни лица значајно влијание имаат комерцијалниот и рочниот карактер на истите, односно се поврзани со комерцијалните потреби на клиентите и соодветно имаат поголеми промени во кратки рокови, како и приспособувањето на ценовната политика на Банката. Депозитите на физички лица бележат зголемување од 5,7 % при што депозитите по видување бележат пораст од 4,8 % додека орочените депозити пораст од 6,3 %.

Од аспект на рочната структура, најголемо учество имаат депозитите по видување, кои учествуваат со 43,7 %, следат долгорочно орочените со 25,8 %, краткорочно орочените со 23,6 % и ограничените со 6,9 %.
Во однос на валутната структура чисто денарските депозити со крајот на 2017 година, учествуваат со 49,6 % следат депозитите во евра со 39,0 %, депозитите во американски долари со 6,9 % и депозитите во други валути со 2,9 % и денарските депозити со евро-клаузула со 1,6 %.

Средствата од меѓународните финансиски институции имаат учество во вкупните обврски од 13,7 %, во кои се застапени кредитни линии од ЕИБ, ЕБРД, ЦЕБ, МБПР, ГГФ, ЕФСЕ и субординираните кредити од „Сосиете женерал“.

Во делот на средствата од меѓународните финансиски институции, покрај редовните отплати на достасаните рати, во текот на 2017 година како резултат на оптимизирањето во делот на резидуални краткорочни обврски и расположивите ликвидни средства, имаме предвремена отплата на дел од користените кредитни линии.

Поради промена во домашната регулатива кој произлегува од имплементација на Базелските капитални барања, во септември 2017 година обезбедени се дополнителни субординирани средства во износ од 15 милиони евра на 10 години од Сосиете Женерал.

Промените кај капиталот во основа се резултат на алокацијата на профитот од претходната година на Банката во нераспределена добивка, што е согласно планот на Банката за јакнење на капиталната основа на банката како подршка за пораст на комерцијалните активности на Банката.

На страната на активата, расположивите средства во најголем дел се алоцирани во комерцијални пласмани на клиенти што учествуваат со 73,4 % при што вкупните бруто кредити достигнаа ниво од од 27.592 милиони денари и на годишно ниво бележат пораст за 2.035 милиони денари, или за 7,9 % и се согласно планираниот износ. Од аспект на рочната структура 67,02 % од кредитите се долгорочни, 26,3 % се краткорочни, додека нефункционалните кредити учествуваат со 6,9 %. Во однос на валутната структура, денарските кредити со валутна клаузула учествуваат со 46,8 %, чисто денарските кредити со 38,8 %, додека девизните кредити со 14,4 %.

Нивото и структурата на ликвидните средства се одржуваат во согласност со ликвидносните потреби на Банката и комитентите со почитување на регулаторните и групациски барања во однос на валутната усогласеност на средствата и обврските, интерните акти, потребите за исполнување на просечното ниво на задолжителна резерва, како и со успешното менаџирање на поголемите одливи и плаќања на комитентите во текот на годината.

Кумулативниот реализиран финансиски резултат пред оданочувањето за периодот од 1.1 до 31.12.2017 г. изнесува 388 милиони денари и е резултат на порастот на нето приходите од камати и нето приходите од провизии, зголемувањето на нето приходите од курсни разлики, зголемувањето на другите приходи, но и повисокиот раст на исправката на вредноста на финансиските средства. Споредено со остварениот резултат за истиот период минатата година е за 20,5 % понизок, а во однос на планираниот понизок за 29 % поради значајното влијание на порастот на исправката на вредност на финансиските средства.

Нето-приходите од камати на крајот од 2017 година изнесуваат 1.182,3 милиони денари и во однос на претходната година е зголемен за 27,2 милиони денари, или за 2,4 % и се во согласност со планираното.
Каматните приходи се пониски од минатата година поради значително намалување на каматната стапка кај кредитите на правни лица и цикличниот карактер во движењето на овие пласмани, која во дел беше компензирана со зголемен обем, додека кај пласманите во хартии од вредност имаме значително намалување на каматната стапка поради што е намален и обемот. Приходите од камати од пласмани на кредити во население и покрај влијанието на пониска просечна каматна стапка, бележат континуиран и стабилен раст благодарение на стабилниот раст и зголемено ниво на овие пласмани.
Каматните трошоци забележуваат намалување за 12,6 % како резултат на прилагодување на каматните стапки на депозитите на клиентите согласно условите на пазарот, како и оптимизирање во делот на резидуални краткорочни обврски со расположивите ликвидни средства.

Нето-приходот од провизии и надоместоци, во износ од 280,7 милиони денари, е зголемен за 10,5 милиони денари, или за 3,9 %, во однос на минатата година со реализација на планот од 91,3 %. Приходите од провизии и надоместоци бележат посилен раст од 24,5 милиони денари и се поврзани со растот на комерцијалните активности на банката, додека зголемувањето на трошоците за провизии и надоместоци е за 14,0 милиони денари на кое поголемо влијание имаа активностите поврзани со картичното работење.

Нето-приходите од курсни разлики изнесуваат 125,5 милиони денари и се зголемени за 12,4 милиони денари или 11 % во споредба со истиот период од минатата година, со реализација над планот за соодветниот период од 14 %.

Другите приходи изнесуваат 65,2 милиони денари, во кои е вклучена реализираната капитална добивка од продажба на недвижност во Охрид, како и остварени приходи по основ продажба на побарувања.

Исправката на вредноста на финансиските средства на нето основа на крајот од 2017 година изнесува 490 милиони денари и е повисока споредено со истиот период минатата година поради повисоката исправка кај два поголеми клиенти кои во 2017 се соочија со тешкотиите во исполнувањето на обврските и беа превземени активности за наплата на побарувањата.

Вкупните оперативните трошоци во периодот јануари ‒ декември изнесуваат 775,7 милиони денари, се во линија со планираното, и споредено со претходната година, бележат зголемување од 48,7 милиони денари, или 6,7 % во услови на зголемен обем на активности и вкупно работење на Банката. Повисоки оперативни трошоци се забележани кај трошоците за вработени, амортизација, трошоци поврзани со картичното работење, телекомуникациски услуги и технологија, трошоци за кирии, и се поврзани со соодветниот зголемен обем на активности додека намалување има кај трошоците за маркетинг и комуникации, трошоците за осигурување на имот и вработени и намалување на премијата за осигурување на депозити поврзано со намалувањето на годишната стапка на премијата на осигурување во Ноември 2017.

Очекувања за следниот период

Стратегијата на ОБСГ за наредните години останува насочена кон постигнување одржлив и профитабилен раст со освојување дополнително пазарно учество во трите пазарни сегменти: индивидуални клиенти; МСП (Мали и средни претпријатија) и Големи корпоративни клиенти (Домашни и меѓународни компании). Секако кај секој од овие сегменти ќе се прави избор на клиентите коишто се сметаат за најквалитетни и најмалку ризични, клиенти правни лица кои имаат стабилен профитабилен раст и развој и индивидуални клиенти кои имаат стабилни приходи, вработени во добростоечки компании, клиенти вработени во јавната администрација. Дополнителен сегмент на кој што во наредниов период ќе се стави поголем фокус се дел од Општините и Јавните претпријатија во РМ, и тоа исклучиво тие што остваруваат позитивни финансиски резултати и имаат одржливи и општествено корисни проекти.

Фокусот ќе биде ставен на развивање долгорочни и стабилни односи со постојните и со новите корпоративни и индивидуални клиенти од дефинираните целни групи, каде Банката ќе биде препознаена како партнер, притоа користејќи што е можно поголем број на производи и услуги (пакет на производи). Главен приоритет на Банката во наредниот период ќе биде обезбедувањето врвна услуга. Во исто време, ќе се интензивираат напорите при „вкрстената продажба“ и зголемување на стапката на бројот на производи по клиент. Во оваа насока, веќе воспоставената успешна соработка меѓу корпоративниот и индивидуалниот сектор ќе се интензивира уште повеќе, со цел да се зголеми задоволството на клиентите, со истовремена корист на Банката од друга страна.

Покрај кредитните производи, целта е да се продадат што е можно поголем број останати производи и услуги, вклучувајќи ги и депозитите, каде што исто така е предвиден раст на депозитната база кај сите сегменти на клиенти. Притоа, фокусот е ставен на стабилноста и на безбедноста наспроти цената. Депозитната база е основен извор кој го обезбедува и кредитниот раст на банката. На страната на изворите за финансирање, кредитните линии од меѓународните финансиски институции остануваат значаен извор за подобрување на конкурентската предност на Банката.

Домашни банки

Клуб на таленти на Охридска Банка

Објавено

на

Клубот на таленти на ОБСГ произлегува од годишната програма за општествена одговорност на Охридска банка Сосиете Женерал. Станува збор за платформа што е наменета за сите млади таленти и потенцијали во различни области.

Како концепт, Клубот на таленти на ОБСГ ќе функционира врз база на конкурси што ќе се објавуваат во текот на годината на одредена тема. Ќе можат да се пријавуваат сите заинтересирани што ќе ги исполнуваат условите, а Банката, како основач на Клубот, заедно со однапред дефинирано стручно жири, во секоја област ќе избира финалисти и победник кој ќе биде финансиски награден и поддржан од страна на Банката.

Водејќи се од основните принципи на работењето ‒ тимски дух, иновација, посветеност и одговорност ‒ како општествено одговорна компанија, Охридска банка Сосиете Женерал на годишно ниво издвојува значаен износ финансиски средства што ги насочува во различни области, како култура, спорт, образование итн., секогаш изнаоѓајќи таленти и потенцијали на коишто им е потребна поддршка за развој на нивниот талент, доедукација и усовршување во нивната насока, а сè со цел да помогне во развојот на сите млади што покажуваат потенцијал во одредена насока.

Ако имаш жичка за музика, умееш да свириш, знаеш да фатиш ритам, те сака сцената, те препознаваат, освојуваш награди… не двоуми се! Пријави се на Конкурсот на Охридска банка Сосиете Женерал за млади инструменталисти и стани првиот член на Клубот на таленти на ОБСГ и првиот стипендист на Банката.

Право на учество имаат млади инструменталисти на возраст од 14 до18 години, односно родени во периодот 2000 ‒ 2004 година. Инструменти што се земаат во предвид на Конкурсот:

 • Клавир
 • Хармоника
 • Виолина
 • Виолончело
 • Виола
 • Гитара
 • Контрабас
 • Хорна
 • Харфа
 • Обоа
 • Кларинет
 • Флејта
 • Труба
 • Фагот
 • Саксофон
 • Тромбон

Аплицирањето се врши електронски, директно на веб-страницата www.obsgklubnatalenti.mk, во делот „Аплицирање“, преку пополнување на формуларот за аплицирање.

Стипендијата, определена за овој јавен конкурс, е во вкупен износ од 2400 евра, пресметани во денарска противвредност, според средниот курс на НБРМ на денот на исплатата на средствата. Овој фонд е определен и ќе се исплаќа на месечно ниво, во текот на една година.

По завршувањето на Конкурсот, Банката заедно со стручното жири составено од: универзитетски професор – пијанист, универзитетски професор – дувач, стручен член – виолинист, ќе направи избор на 7 – 12 финалисти и ќе ги објави на веб-страницата, најдоцна до 10 Октомври 2018 година. По објавувањето на финалистите, тие ќе треба да испратат информација за тоа која композиција или пиеса ќе ја изведуваат на финалната вечер, а таа треба да биде со времетраење од 5 до 15 минути. На 24 октомври 2018 година, во 19.00 часот, во малата сала на Македонската филхармонија ќе се одржи концерт на кој избраните финалисти ќе настапат пред стручното жири. По завршувањето на финалната вечер, жири-комисијата ќе го избере победникот на првиот конкурс „Имаш ли жичка за музика?“, првиот член на Клубот на таленти на ОБСГ и истовремено првиот стипендист на Охридска банка Сосиете Женерал.

Продолжи со читање

Домашни банки

НЛБ ќе добие нов сопственик до крајот на годината

Објавено

на

Словенечката влада повторно се одлучи за приватизација на Нова Љубљанска банка (НЛБ) и му наложи на Словенечкиот државен холдинг (SDH) да се подготви за ре-продажба на НЛБ.

Министерот за финансии, Матеја Враничар Ерман, по седницата на Владата, рече дека Европската комисија ќе испрати изменети обврски кои се веќе усогласени со Комисијата. Враничар Ерман изјави дека не сака да шпекулир мална ефикасност и да преговараат за добра цена.

Продажбата на НЛБ од Љубљана не е новина, но словенечката Влада успеа во неколку наврати во последните две години процесот да го развлече и покрај притисокот од Европската комисија. НЛБ е државна банка и во екот на финансиската криза имаше значајни проблеми. Сега се планира продажба по пат на јавна понуда и тоа во брза постапка. Односно треба да се продадат 50% од акциите плус една акција до крајот на годината, а останатиот дел до 50% минус една акција до крајот на 2020 година.

Инаку, НЛБ банка од Скопје е една од најуспешните подружници на Љубљанската централа. Во 2017 година нето добивката е 2,12 милијарди денари или 34,38 милиони евра и таа е резултат на зголеменото пазарно учество.

Продолжи со читање

Домашни банки

Еуростандард банка го поддржа Фестивалот „Охридско лето“.

Објавено

на

Под мотото „Создавај уметност„ Еуростандард банка и оваа година го поддржа  58-то издание на Фестивалот „Охридско лето“.

До 20 август градот Охрид ќе ги живее своите 40 дена возбуда што ги носи Фестивалот.

Повеќе од 800 уметници од 27 земји од целиот свет ќе музицираат, глумат, творат на неколкуте фестивалски сцени, ќе настапат звучни имиња од светот на музиката,
но и најдобрите театарски продукции со извонредни драмски проекти.

Во текот на претстојните фестивалски вечери, „Охридско лето“ ќе донесе совршен спој на музиката, театрот и воопшто на уметноста.

Бидете и вие дел од овој настан!

За повеќе информации проверете тука.

Продолжи со читање

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange