Connect with us

Осигурување

Осигурителната индустрија со умерен пораст во првите шест месеци од годинава

Објавено

на

Осигурителната индустрија во Македонија во првата половина од годинава бележи умерен пораст во сите сегменти од своето работење, а до Агенцијата за супервизија на осигурување се поднесени 63 претставки или за 21,1% повеќе во споредба со истиот период лани, од кои 43% се однесуваат во делот на автоодговорност.

Осигурителниот сектор во првите шест месеци од годинава оствари добивка по оданочување во износ од 166,9 милиони денари. Осум од друштвата за неживотно осигурување имаат добивка од 193,4 милиони денари, а три загуба од 62,8 милиони. За разлика од нив, сите друштва за осигурување на живот имаат добивка во вкупен износ од 36,3 милони денари.

 

“Умерен раст има кај бруто пласираната премија и бројот на продадени договори за осигурување. Забележано е зголемено профитабилно работење на друштвата за осигурување, пораст на капиталот, пораст на активата, на финансиските вложувања како дел од активата, како и зголемување на бројот на вработувањата”, информира Климе Попоски, директорот на Агенцијата за супервизија на осигурување на денешната прес-конференција.

 

Тој посочи дека најголемо учество во осигурувањето има во делот на автоодговорност по што следат осигурувањето на имот и живот.

 

Во сите видови на осигурувања имаме пораст во смисла дека се продадени повеќе полиси и договори. Најголемо учество од 45% во вкупната продажба има задолжителното осигурување од автоодговорност, по него следи имотното осигурување и осигурувањето на живот“, рече Попоски.

 

Прашан зошто е висока цената на зелената карта во Македонија, Попоски рече дека земјава има најниска просечна цена на зелената карта и задолжителното осигурување од автоодговорност за патничко возило во регионот и изнесува 89 евра. Во Србија е 110 евра, во БиХ 147, Црна Гора 150 и Албанија 135 евра.

 

“Во овие земји има регулирана цена, а во земјите од ЕУ има слободно формирање на цената. За да се намали цената на зелената карта потребно е да се либерализира пазарот за автоодговорност и осигурителните компании да ги одредуваат цените врз база на ризик карактеристиките на секој поединечен возач или возило како што е секаде. Цената на зелената карта би се намалила и доколку биде задолжителна за сите возила“, рече Попоски.

 

Во првата половина од годинава осигурителниот сектор остварил бруто полисирана премија во вкупен износ од 4,61 милијарда денари или за 3,1% повеќе во однос на истиот период од минатата година. Од нив во делот на неживотно осигурување остварени се 3,97 милијарди денари, односно за 1,2% повеќе од лани. Пораст од 6,5% има и кај склучените договори чиј број изнесува 615.986.

 

Зголемувањето во делот на неживотно осигурување се должи на порастот на осигурувањето од автомобилска одговорност од 1,91 милијарда денари или 5,8%, осигурувањето од незгода има пораст од 10,1% и изнесува 390 милиони денари, а општото осигурување од одговорност е 125,5 милиони денари и бележи пораст од 7,4%“, рече Зоран Стојановски од Агенцијата за супервизија на осигурување.

 

Тој нагласи дека кај осигурувањето на имот има пад од 10,79%, но истовремено и зголемување на бројот на склучени договори за 30,6%.

 

Ова претставува важен индикатор за високиот степен на конкурентност во осигурителниот сектор. Зголемениот број продадени полиси резултира со пониска цена од минатогодишната за осигурување на имот поради што во бруто износ се прибрани 934 милиони денари или за 10,79% помалку од лани иако има повеќе продадени полиси“, рече Стојановски.

 

Осигурувањето на имот кај физички лица има пораст од 2,6%, а бројот на склучени договори е намален за 17,4%, додека кај правните лица бројот на договори е зголемен за 4,2%, но износот на прибраните средства е помал за 9,1%.

 

Ова се должи на политиката што ја спроведуваат владите при големи елементарни непогоди директно да им исплаќаат оштета на граѓаните и фирмите. Тоа делува демотивирачки кај граѓаните да купуваат осигурување“, рече Попоски.

 

Во делот на осигурување на живот има пораст од 16,6%, а најголемо учество има мешаното осигурување по што следи дополнителното, па ризик осигурување и осигурување на живот во случај на доживување.

 

Друштвата за осигурување во првата половина од годинава исплатиле бруто износ на штети од 1,61 милијарда денари, а учеството на реосигурувањето во исплатените штети е 11,3%.

 

Најголемо учество во продажбата на осигурување има директната продажба со 51,09%, потоа следи продажбата преку брокерски друштва со 25,18, па преку агенти-физички лица со 11,15, друштва за застапување во осигурување со 10,02, банки со 2,14 и останати дистрибутивни канали со 0,024%.

 

Заклучно со 30 јуни на пазарот на осигурување во земјава активно работат 15 друштва за осигурување од кои 11 вршат работи за неживотно осигурување, а четири осигурување на живот. Денеска Агенцијата за супервизија на осигурувањето му издаде дозвола за вршење работа на Друштвото за осигурување Триглав осигурување живот АД Скопје, со што стана петто друштво кое врши осигурување на живот. На пазарот делуваат и 33 осигурителни брокерски друштва, 14 друштва за застапување во осигурување и три деловни банки кои делуваат како застапници во осигурување. Во друштвата за осигурување се вработени 1.927 лица или за 17,43% повеќе во однос на минатата година.

 

Осигурување

НАЈАВИТЕ СЕ ОСТВАРИЈА: Триглав започна постапката за основање на пензиско осигурување во Македонија

Објавено

на

Заваровалница Триглав известува, дека достави барање за основање на друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови до македонската агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС). (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Арт Гаши именуван за Генерален Директор на ЕУРОСИГ АД СКОПЈЕ

Објавено

на

Друштвото за осигурување ЕУРОСИГ АД СКОПЈЕ по донесена одлука од Надзорниот одбор изврши промена на овластено лице – Претседател на Управен одбор и Генерален директор на друштвото. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Триглав Осигурување воведува осигурување на малигни заболувања на пазарот

Објавено

на

Триглав Осигурување, денес, на Светскиот ден за борба против ракот, воведува нов производ на пазарот, осигурување на малигни заболувања. Ова покритие е дел од пакетот за доброволно приватно здравствено осигурување за лекување во приватни здравствени установи, кое што вклучува специјалнистичко вонболничко и болничко лекување и осигурување на операции. Наменето е за резидентниот сегмент, за индивидуални и за семејни корисници и обезбедува материјална заштита во најкритичните моменти во животот. (more…)

Продолжи со читање

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange