Connect with us

Државна администрација

Оглас за вработување во Јавното претпријатие за државни патишта

Објавено

на

Јавното претпријатие за државни патишта, со седиште на ул. „Даме Груев” број 14, во Скопје, објавува

ЈАВЕН ОГЛАС

за вработување на работници на определено време

Огласот е активен за следните работни места:

1. Советник за правни работи

2. Советник за односи со јавност

3. Технички секретар на Директорот

Советник за правни работи, подготовка и следење на експропријација, во Одделението за правни работи, застапување, подготовка и следење на експропријација во Секторот за правни работи, човечки ресурси и општи работи 4 (четворица) извршители, со исполнување на следните посебни услови:

Најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен образование од областа на правните науки
Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европ ската унија (англиски, француски, германски)
Активно познавање на комјутерски програми за канцелариско работење
Работно искуство најмалку три години работно искуство во струката
Работното време е распоредено во една смена и трае 8 часа дневно
Дневното работно време од 08. 00/8. 30 часот до 16. 00/16. 30 часот
Работа во работни денови од понеделник до петок
Неделното работно време изнесува 40 часа
Основната плата изнесува 33. 540, 00 денари

Покрај гореневедените посебни услови, предвидени со Правилникот за систематизација на работни места во Јавното претпријатие за државни патиштабр. 0211513/1 од 29. 11. 2017 година, заинтересираните кандидати треба да ги исполнуваат и општите услови за вработување на работници согласно Законот за работните односи.

Кон пријавата заинтересираните кандидати треба да достават:
Доказ дека не им е изречена забрана на вршење професија, дејност или должност;
Уверение / диплома за завршен степен на образование,
Уверение за државјанство
Потврда/Доказ за работно искуство
Потврда/Доказ за активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)
Потврда/Доказ за активно познавање на комјутерски програми за канцелариско работење
Доказите за исполнување на условите треба да бидат во оригинална форма или копија заверена кај нотар.
Вработувањето ќе биде на определено време до 31. 12. 2018 година.

Советник за односи со јавност, во Одделение за организирање и поддршка на работата на Директорот 1 (еден) извршител, со исполнување на следните посебни услови:

Најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен образование од областа на правните науки, политичките науки или наука за книжевноста
Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европ ската унија (англиски, француски, германски)
Активно познавање на комјутерски програми за канцелариско работење
Работно искуство најмалку три години работно искуство во струката
Работното време е распоредено во една смена и трае 8 часа дневно
Дневното работно време од 08. 00/8. 30 часот до 16. 00/16. 30 часот
Работа во работни денови од понеделник до петок
Неделното работно време изнесува 40 часа
Основната плата изнесува 33. 540, 00 денари

Покрај гореневедените посебни услови, предвидени со Правилникот за систематизација на работни места во Јавното претпријатие за државни патишта бр. 0211513/1 од 29. 11. 2017 година, заинтересираните кандидати треба да ги исполнуваат и општите услови за вработување на работници согласно Законот за работните односи.

Кон пријавата заинтересираните кандидати треба да достават:
Доказ дека не им е изречена забрана на вршење професија, дејност или должност;
Уверение / диплома за завршен степен на образование,
Уверение за државјанство
Потврда/Доказ за работно искуство
Потврда/Доказ за активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)
Потврда/Доказ за активно познавање на комјутерски програми за канцелариско работење
Доказите за исполнување на условите треба да бидат во оригинална форма или копија заверена кај нотар.
Вработувањето ќе биде на определено време, до 31. 12. 2018 година.

Самостоен референт Технички секретар на Директорот, во Одделение за организирање и поддршка на работата на Директорот 1 (еден) извршител, со исполнување на следните посебни услови:

Најмалку ниво на класификации VA или ниво на квалификации IV според македонскатарамка на квалификации и стекнати 1 80 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование
Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

Активно познавање на комјутерски програми за канцелариско работење
Работно искуство најмалку три години работно искуство во струката
Работното време е распоредено во една смена и трае 8 часа дневно
Дневното работно време од 08. 00/8. 30 часот до 16. 00/16. 30 часот
Работа во работни денови од понеделник до петок
Неделното работно време изнесува 40 часа
Основната плата изнесува 24. 752, 00 денари

Покрај гореневедените посебни услови, предвидени со Правилникот за систематизација на работни места во Јавното претпријатие за државни патиштабр. 0211513/1 од 29. 11. 2017 година, заинтересираните кандидати треба да ги исполнуваат и општите услови за вработување на работници согласно Законот за работните односи.

Кон пријавата заинтересираните кандидати треба да достават:
Доказ дека не им е изречена забрана на вршење професија, дејност или должност;
Уверение / диплома за завршен степен на образование,
Потврда/доказ за работно искуство
Уверение за државјанство.
Потврда/Доказ за активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)
Потврда/Доказ за активно познавање на комјутерски програми за канцелариско работење
Доказите за исполнување на условите треба да бидат во оригинална форма или копија заверена кај нотар.
Вработувањето ќе биде на определено време, до 31. 12. 2018 година.

Рокот за пријавување на кандидатите е 5 (пет) работни дена, од денот на објавувањето на огласот во дневен печат. Ненавремените пријави нема да се разгледуваат.

Изборот на кандидатите ќе се изврши во рок од 45, 90 или 120 дена по истекот на рокот за пријавување, во зависност од бројот на пристигнатите пријави.

Лице за контакт Албана Бајрами.
Контакт телефон 02/31 18044.

Заинтересираните кандидати можат да аплицираат за вработување со доставување на пријава за вработување со контакт податоци и документи/ докази за исполнување на условите за вработување на адреса на Јавното претпријатие: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА ул. „Даме Груев” бр. 14, 1000 Скопје или во писарницатанаЈавното претпријатиеза државни патишта, со назнака „за јавен оглас за пријавување на кандидати за вработување во Јавното претпријатие за државни патишта”

КАНДИДАТИТЕ СЕ ДОЛЖНИ BO ПРИТАВАТА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА НАВЕДАТ ЗА КОЕ РАБОТНО МЕСТО АПЛИЦИРААТ.

Постапката за избор на кандидатите ќе ја спроведе Комисија формирана од страна на Директорот на Јавното претпријатие за државни патишта. По завршување на постапката, за извршениот избор секој кандидат ќе биде писмено известен.

Огласот е активен до: 20.02.2018 година

Повеќе

Државна администрација

Оглас за вработување во МАНУ – плата 44.702 денари

Објавено

на

Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ) врз основа на член 23 од Законот за работни односи објавува

КОНКУРС
за избор на Секретар на Секретаријатот на МАНУ (more…)

Продолжи со читање

Државна администрација

Оглас за вработување на директор на Централен регистар на РМ

Објавено

на

Врз основа на член 6 од Законот за Централен регистар на РМ (Службен весникна Р. Македонија 50/2001, 49/2003, 109/2005, 88/2008, 35/2011, 43/2014, 199/2014, 97/2015, 153/2015 и 27/2016), а во врска со Решението на Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија број, 02013/6 од
2. 2. 2018 година, Централниот регистар на Република Македонија објавува: (more…)

Продолжи со читање

Државна администрација

Оглас за вработување во Стопанската комора на Македонија

Објавено

на

Врз основа на чл. 22 и 23 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13 и 187/13, 113/14,20/2015, 33/2015, 72/2015; 129/2015 и 27/2016), Стопанската комора на Македонија, објавува (more…)

Продолжи со читање

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange