Connect with us

Државна администрација

Оглас за вработување во Централен регистар

Објавено

на

Централниот регистар на Република Македонија за своите потреби објавува оглас дека ќе врши избор и именување на Регистратор со мандат во траење од 4 години.

Согласно Одлуката за потребата од регистратор број, 04545/1 донесена на 22. 03. 2016 година од ВД директорот на Централниот регистар на Република Македонија, се распишува

ЈАВЕН ОГЛАС
за избор и именување на Регистратор

Кандидатот треба да ги исполнува општите услови:
– да е државјанин на Република Македонија,
– активно да го користи македонскиот јазик,
– да е полнолетен и
– со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Кандидатот треба да ги исполнува и следниве посебни услови:
– V1I1 степен ВСП правен факултет Дипломиран правник со положен правосуден испит и 5 (пет) години работно искуство на правни работи по положувањето на правосудниот испит.

Сите кандидати треба да ги достават следните документи:
– Пријава со кратка биографија (CV);
– Копија од лична карта;
– Доказ дека е државјанин на Република Македонија (копија);
– Доказ дека со правосилна судска пресуда не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност;
– Уверение Диплома за завршен правен факултет (копија);
– Уверение за положен правосуден испит и
– Доказ за работно искуство од најмалку 5 години за работа на правни работи по положувањето на правосудниот испит.

Заинтересираните кандидати, молбата заедно со доказите за исполнување на условите по овој оглас можат да ги достават во рок од 5 (пет) работни дена од денот на објавувањето на огласот, непосредно до архивата на Централниот регистар на Република Македонија, бул. Кузман Јосифовски Питу број 1 или по пошта. Телефон за контакт 3 288 101, лице за контакт Катерина Филиповски.

Централниот регистар на Република Македонија изборот ќе го изврши најкасно во рок до 45 работни дена по истекот на рокот за пријавување.

Некомплетните и ненавремено поднесените молби нема да се разгледуваат.

Краен рок за пријавување: 30.03.2016 година

Државна администрација

Оглас за вработување во Јавното претпријатие за државни патишта

Објавено

на

Јавното претпријатие за државни патишта, со седиште на ул. „Даме Груев” број 14, во Скопје, објавува

ЈАВЕН ОГЛАС

за вработување на работници на определено време (more…)

Продолжи со читање

Државна администрација

Оглас за вработување во МАНУ – плата 44.702 денари

Објавено

на

Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ) врз основа на член 23 од Законот за работни односи објавува

КОНКУРС
за избор на Секретар на Секретаријатот на МАНУ (more…)

Продолжи со читање

Државна администрација

Оглас за вработување на директор на Централен регистар на РМ

Објавено

на

Врз основа на член 6 од Законот за Централен регистар на РМ (Службен весникна Р. Македонија 50/2001, 49/2003, 109/2005, 88/2008, 35/2011, 43/2014, 199/2014, 97/2015, 153/2015 и 27/2016), а во врска со Решението на Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија број, 02013/6 од
2. 2. 2018 година, Централниот регистар на Република Македонија објавува: (more…)

Продолжи со читање
P2_P_MK_300x250
[ccpw id="39761"]

Популарно

Државна администрација

Оглас за вработување во Централен регистар на РМ

Објавено

на

Врз основа на член 22 од Законот за работните односи („Службен весник на Р.Македонија“ број 34/2014 – пречистен текст и 113/2014) и член 24 став 1 точка 2 од Статутот на Централниот регистар на Република Македонија, ВД Директорот на Централниот регистар на Република Македонија на 09.10.2014 година, донесе

ЈАВЕН ОГЛАС

Централен регистар на Република Македонија има потреба од засновање на работен однос на неопределено време со 5 (пет) работника и тоа со:

А. 2 (двајца) работника со VII/1 степен ВСП – дипломиран економист, на работно место Стручен соработник во РРК Скопје, со најмалку 1 (една) година работно искуство и работа на компјутер и основна нето плата 30.364,00

Б. 1 (еден) работник со IV/1 степен ССП, на работно место Материјален сметководител во Скопје, со најмалку 2 (две) години работно искуство и работа на компјутер и основна нето плата 27.306,00

В. 1 (еден) работник со IV/1 степен ССП, на работно место Референт за регистрација во РРК Охрид, без работно искуство и работа на компјутер и основна нето плата 23.072,00

Г. 1 (еден) работник со IV/1 степен ССП, на работно место Референт за регистрација во РРК Скопје, без работно искуство и работа на компјутер 21.943,00

– Работниот однос се заснова со полно работно време, со неделно редовно работно време од 40 часа (5 пет работни дена во неделата).

– Дневното работно време трае 8 часа и започнува во 8,30 часот а завршува во 16,30 часот.

Сите кандидати треба да ги достават следните документи:

  • Молба со кратка биографија;
  • Копија од лична карта;
  • Копија од Уверение ( Диплома ) за завршено образование;
  • Копија од Уверение ( Диплома ) за познавање на работа на компјутер
  • Доказ за работно искуство.

Заинтересираните кандидати, молбата заедно со доказите за исполнување на условите по овој оглас можат да ги достават во рок од 5 (пет) работни дена од денот на објавувањето на огласот, непосредно до архивата на Централниот регистар на Република Македонија, бул. Кузман Јосифовски Питу број 1, телефон за контакт 3 288 101, лице за контакт Андријана Анастасовска Китанова или по пошта.

Централниот регистар на Република Македонија изборот ќе го изврши во рок до 45 (четириесетипет) работни дена по истекот на рокот за пријавување, а доколку има повеќе од 200 пријавени изборот ќе се изврши согласно законски утврдените рокови.

Некомплетните и неблаговремено поднесените молби нема да се разгледуваат.

Рок на поднесување на пријави до: 16.10.2014

Повеќе

Државна администрација

Оглас за вработување во Јавното претпријатие за државни патишта

Објавено

на

Јавното претпријатие за државни патишта, со седиште на ул. „Даме Груев” број 14, во Скопје, објавува

ЈАВЕН ОГЛАС

за вработување на работници на определено време (more…)

Продолжи со читање

Државна администрација

Оглас за вработување во МАНУ – плата 44.702 денари

Објавено

на

Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ) врз основа на член 23 од Законот за работни односи објавува

КОНКУРС
за избор на Секретар на Секретаријатот на МАНУ (more…)

Продолжи со читање

Државна администрација

Оглас за вработување на директор на Централен регистар на РМ

Објавено

на

Врз основа на член 6 од Законот за Централен регистар на РМ (Службен весникна Р. Македонија 50/2001, 49/2003, 109/2005, 88/2008, 35/2011, 43/2014, 199/2014, 97/2015, 153/2015 и 27/2016), а во врска со Решението на Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија број, 02013/6 од
2. 2. 2018 година, Централниот регистар на Република Македонија објавува: (more…)

Продолжи со читање

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange