Connect with us

Државна администрација

Оглас за вработување во Државниот архив на Република Македонија

Објавено

на

ДРЖАВНИОТ АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Објавува

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ 03/2016 За вработување на два работници во Државниот архив на Република Македонија на определено време

 

Државниот архив на Република Македонија, заради привремено зголемен обем наработа има потреба од вработување на два работници на определено време до 31-12-2016 година

Двајца извршители, за следните работни места:

1. Еден извршител на определено време во траење до 31-12-2016 година, без статус на административен службеник, кој ќе врши работни задачи определени за помлад соработник за информативен систем за човечки ресурси во Одделение за оценување, стручно усовршување, мотивација и односи со вработените, во Државниот архив на Република Македонија.

Кандидатот треба да ги исполнува следните услови: – Степен и вид на образование: стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VI 1/1 степен, правни науки, хемија, образование. – Без работно искуство Нето плата: 20. 970, 00 денари.

2. Еден извршител на определено време во траење до 31122016 година, без статус еа административен службеник, кој ќе врши работни задачи определени за помлад референт за евиденција и заштита на архивски материјал, во Одделение за евиденција и заштита на архивскиот материјал во Државниот архив Депо. Кандидатот треба да ги исполнува следните услови: – Степен и вид на образование: IVVI степен, Више или средно гимназиско училиште – СГУ, машинско училиште. – Без работно искуство Нето плата: 13. 148, 00 денари.

За двете работни места: -Работното време е од 8, 30 до 16, 30 часот (понеделник – петок), 40 часа во неделата. -Рок во кој ќе се изврши изборот, согласно член 23 став 2 од Законот за работни односи, зависно од бројот на пријавените кандидати за работното место и тоа: до 200 кандидати во рок од 45 дена, од 201 до 500 кандидати во рок од 90 дена и над 500 кандидати во рок од 120 дена.

Заинтересираните кандидати за работните места се должни да достават пријава за вработување, со пропратна документација како доказ за исполнети услови за вработување (во оригинал или заверен препис на нотар).

Рок за доставување на пријавата изнесува 5 (пет) дена, сметано од денот на објавување на огласот, не сметајки го денот на самото објавување.

Ненавремена и непотполна пријава нема да биде предмет на разгледување од страна на Државниот архив на Република Македонија. Пријавата, кандидатите се должни да j a достават на следната адреса:

ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (со назнака за оглас за вработување бр. 03/2016) Кеј “Димитар Влахов” бр. 19, 1000 Скопје.

Тел. 02/3115783 лице за контакт Ибрахим Мамути Постапката за вработување ке биде спроведена согласно Законот заработни односи.

Краен рок за пријавување до: 22.10.2016 година

Државна администрација

Вработување во Македонска Берза АД Скопје

Објавено

на

Македонска берза АД Скопје има потреба од вработен на определено време (со можност за понатамошно вработување на неопределено време) на позиција Net Developer во Дирекцијата за информатичка и техничка поддршка.

Потребни квалификации за оваа работна позиција се:

∙ Завршено високо образование во областа на информатичка технологија;
∙ Претходно работно искуство во областа на информатичка технологија;
∙ Одлично познавање на:
-Microsoft .Net Framework
-ASP.Net MVC framework
-Visual Studio
-C#
-SVN
-Microsoft SQL Server 2008 ++
∙ Познавање на англиски јазик.

Вашата биографија (CV) пратете ја на следниов e-mail: jobs@mse.org.mk најдоцна до 06.08.2018 година.

Само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг на селекција ќе бидат контактирани и повикани на интервју.

Продолжи со читање

Државна администрација

Министерство за финансии вработува!

Објавено

на

Министерството за фииаисии врз основа на член 22 став 1 алинеја 2 и алинеја 6, став 3, став 5 и став 8 од Законот за вработените во јавниот сектор (Службен весник на Република Македонија, бр. 27/14, 199/14, 27/16 и 35/18), член 22 став 1 точка 1. член 23, член 24, член 25, член 26 и член 27 од Законот за работните односи (Службен весник на Република Макгдонпја број 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 н 120/18) н Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за финансин, објавува

ОГЛАС БРОЈ 1/2018 ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ

Министерството за финансии објавува оглас ча вработување 6 (шест) лица и тоа:

I. На определено време, до истекот на мандатот на министерот за финансии, 2 (две) лица на следните работни места:

1. Посебен советник за прашања поврзани со меѓународни финансиски односи, управување со јавниот долг, централно финансирање и склучување на договори и управување со средствата од инструментот за претпристапна помош ИПА (1 извршител)
Потребни квалификации:
– стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VIII степен организациони
– науки и управување (менаџмент);
– најмалку 2 години работно искуство во струката;
– познавање англиски јазик;
– да е државјанин на Република Македонија;
– дневно работно време помеѓу 7:30 и 8:30 часот и завршеток на истото помеѓу 15:30 и 16:30 часот, неделно работно време 40 часа од понеделник до петок;
– основна нето плата 36. 800, 00 денари.

2. Посебен советник за односи со јавност и комуникации (1 извршител)
Потребни квалификации:
– стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VIII економски науки;
– работа на проекти од областа на медиумите и аудиовизуелната продукција;
– познавање англиски јазик;
– да е државјанин на Република Македонија;
– дневно работно време помеѓу 7:30 и 8:30 часот и завршеток на истото помеѓу 15:30 и 16:30 часот, неделно работно време 40 часа од понеделник до петок;
– основна нето плата 33. 000, 00 денари.

II. На определено време, заради привремено зголемен обем на работа, додека трае потребата на институцијата, a најдолго една година, 4 (четири) лица на следните работни места:

3. Курир во Одделение за општи работи, Сектор за правни работи (3 извршители)
Потребни квалификации:
– основно или средно образование;
– да е државјанин на Република Македонија;
– дневно работно време помеѓу 7:30 и 8:30 часот и завршеток на истото помеѓу 15:30 и 16:30 часот, неделно работно време 40 часа од понеделник до петок;
– основна нето плата 12. 014, 00 денари.

4. Возач во Одделение за општи работи, Сектор за правни работи (1 извршител)
Потребни квалификации:
– средно образование;
– возачки испит Бкатегорија;
– да е државјанин на Република Македонија;
– дневно работно време помеѓу 7:30 и 8:30 часот и завршеток на истото помеѓу 15:30 и 16:30 часот, неделно работно време 40 часа од понеделник до петок;
– основна нето плата 15. 655, 00 денари.

Заинтересираните кандидати треба да достават докази за исполнување на условите што се бараат за работното место на кое аплицираат, односно: кратка биографија CV со задолжително наведен контакт телефон и адреса; фотокопија од уверение за државјанство; фотокопија од доказ за завршено образование кое се бара за работното место; извод од ПИОМ за доказ на бараното работно искуство (период евидентиран во агенција за вработување како работен стаж); фотокопија од возачка дозвола за Бкатегорија, фотокопија од доказ за познавање англиски јазик.

Потребната документација да се достави во затворен коверт на следнава адреса:
Министерство за финансии
ул. „Даме Груев” бр. 12, 1000 Скопје
(со назнака „за оглас за вработување”

На ковертот да се наведе бројот на огласот и работното место на кое се аплицира, со напомена: „Не отворај”

Рокот за доставување на потребната документација е три (3) работни дена сметано од денот на објавување на огласот во дневниот печат.

Ненавремената, нецелосната и некомплетната пријава и документација нема да биде разгледана.

По селекцијата на пријавите, кандидатите кои имаат уредна документација ќе бидат повикани на интервју во просториите на Министерството за финансии.

Министерството за финансии ќе изврши избор во рокот пропишан согласно со член 23 став 2 од Законот за работните односи.

Лица за контакт:
Верица Стоилова тел. 02/ 3255 619; venca.stoilova@fmance.gov.mk
Лилијана Стојановска тел. 02/ 3255 624; lilijana.janevska@finance.gov.mk

 

Продолжи со читање

Државна администрација

Оглас за вработување во Јавното претпријатие за државни патишта

Објавено

на

Јавното претпријатие за државни патишта, со седиште на ул. „Даме Груев” број 14, во Скопје, објавува

ЈАВЕН ОГЛАС

за вработување на работници на определено време (more…)

Продолжи со читање
P2_P_MK_300x250
[ccpw id="39761"]

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange