Connect with us

Државна администрација

Оглас за вработување во Државниот архив на Република Македонија

Објавено

на

ДРЖАВНИОТ АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Објавува

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ 03/2016 За вработување на два работници во Државниот архив на Република Македонија на определено време

 

Државниот архив на Република Македонија, заради привремено зголемен обем наработа има потреба од вработување на два работници на определено време до 31-12-2016 година

Двајца извршители, за следните работни места:

1. Еден извршител на определено време во траење до 31-12-2016 година, без статус на административен службеник, кој ќе врши работни задачи определени за помлад соработник за информативен систем за човечки ресурси во Одделение за оценување, стручно усовршување, мотивација и односи со вработените, во Државниот архив на Република Македонија.

Кандидатот треба да ги исполнува следните услови: – Степен и вид на образование: стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VI 1/1 степен, правни науки, хемија, образование. – Без работно искуство Нето плата: 20. 970, 00 денари.

2. Еден извршител на определено време во траење до 31122016 година, без статус еа административен службеник, кој ќе врши работни задачи определени за помлад референт за евиденција и заштита на архивски материјал, во Одделение за евиденција и заштита на архивскиот материјал во Државниот архив Депо. Кандидатот треба да ги исполнува следните услови: – Степен и вид на образование: IVVI степен, Више или средно гимназиско училиште – СГУ, машинско училиште. – Без работно искуство Нето плата: 13. 148, 00 денари.

За двете работни места: -Работното време е од 8, 30 до 16, 30 часот (понеделник – петок), 40 часа во неделата. -Рок во кој ќе се изврши изборот, согласно член 23 став 2 од Законот за работни односи, зависно од бројот на пријавените кандидати за работното место и тоа: до 200 кандидати во рок од 45 дена, од 201 до 500 кандидати во рок од 90 дена и над 500 кандидати во рок од 120 дена.

Заинтересираните кандидати за работните места се должни да достават пријава за вработување, со пропратна документација како доказ за исполнети услови за вработување (во оригинал или заверен препис на нотар).

Рок за доставување на пријавата изнесува 5 (пет) дена, сметано од денот на објавување на огласот, не сметајки го денот на самото објавување.

Ненавремена и непотполна пријава нема да биде предмет на разгледување од страна на Државниот архив на Република Македонија. Пријавата, кандидатите се должни да j a достават на следната адреса:

ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (со назнака за оглас за вработување бр. 03/2016) Кеј “Димитар Влахов” бр. 19, 1000 Скопје.

Тел. 02/3115783 лице за контакт Ибрахим Мамути Постапката за вработување ке биде спроведена согласно Законот заработни односи.

Краен рок за пријавување до: 22.10.2016 година

Државна администрација

Оглас за вработување во Јавното претпријатие за државни патишта

Објавено

на

Јавното претпријатие за државни патишта, со седиште на ул. „Даме Груев” број 14, во Скопје, објавува

ЈАВЕН ОГЛАС

за вработување на работници на определено време (more…)

Продолжи со читање

Државна администрација

Оглас за вработување во МАНУ – плата 44.702 денари

Објавено

на

Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ) врз основа на член 23 од Законот за работни односи објавува

КОНКУРС
за избор на Секретар на Секретаријатот на МАНУ (more…)

Продолжи со читање

Државна администрација

Оглас за вработување на директор на Централен регистар на РМ

Објавено

на

Врз основа на член 6 од Законот за Централен регистар на РМ (Службен весникна Р. Македонија 50/2001, 49/2003, 109/2005, 88/2008, 35/2011, 43/2014, 199/2014, 97/2015, 153/2015 и 27/2016), а во врска со Решението на Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија број, 02013/6 од
2. 2. 2018 година, Централниот регистар на Република Македонија објавува: (more…)

Продолжи со читање
P2_P_MK_300x250
[ccpw id="39761"]

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange