Connect with us

Државна администрација

Оглас за вработување во Државен завод за статистика

Објавено

на

Врз основа на член 22 став 1 алинеја 2, став 3, став 8 став 13 и став 14 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија, бр. 27/2014, 199/2014 и 27/2016 година), член 22 и 23 од Законот за работните односи („Службен весник на РМ„ 6р. 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009. 130/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013. 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015 и 27/2016) и Правилникот за систематизација на работните места во Државниот завод за статистика 6р. 01— 2473/2 од 18. 11. 2015 година, Државниот завод за статистика објавува:

 

ЈАВЕН ОГЛАС

за вработување на референткурирдоставувач во Одделението за јавни набавки и општи работи во Секторот за поддршка на работењето на директорот и помлад соработник за поддршка на анкети во Одделението за поддршка на анкети во Секторот за регионални одцеленија на определено време, поради привремено зголемен обем на работа и вршење на итни и неодложни работи

Државниот завод за статистика, поради привремено зголемен обем на работа и вршење на итни и неодложни работи, објавува јавен оглас за ангажирање на 2 лица на определено време, додека трае потребата на институцијата, a најдолго 1 година, на следните позиции:

1. Референткурирдоставувач во Одделението за јавни набавки и општи работи во Секторот за поддршка на работењето на директорот во Скопје

Кандидатите, покрај општите услови предвидени во Законот за работни односи, треба да ги исполнуваат и следните квалификации:

– најмалку средно или вишо образование;
– познавање на англиски јазик;
– активно познавање на компјутерски профами за канцелариско работење;
најмалку една година работно искуство во струката.

2. Помлад соработник за поддршка на анкети во Одделението за поддршка на анкети во Секторот за регионални одделенија во Скопје

Кандидатите, покрај општите услови предвидени во Законот за работни односи, треба да ги исполнуваат и следните квалификации:

– ниво на квапификации VI Б според Македонската рамка на квалификации и најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, економски науки;
– одлично познавање на англиски јазик;
– активно познавак>е на компјутерски програми за канцелариско работење;
– со или без работно искуство во струката.

 

За горенаведените работни места неделното работно време е од лонеделник до петок, 8 работни часа (08:301 6:30), a основната нетоплата за работното место под реден број 1 изнесува: 14.150,00 денари, a за работното место под реден број 2 изнесува 20.990,00 денари.

Со пријавата, покрај кратка биографија, кандидатите се должни да достават и соодветни докази во оригинал или копија заверена на нотар, во поглед на општите и посебните услови и тоа: своерачно потпишана пријава за работното место за кое се пријавуваат; кратка биографија, CV, со задолжително наведен контакттелефон и адреса; уверение за државјанство; диплома за завршен степен на образование кое се бара за работното место; потврда за работно искуство кое се бара за работното место; доказ за познавање на англиски јазик и доказ за познавање на компјутерски вештиии.

Бараните документи се доставуваат во затворен плик со напомена „Да не се отвора, до Архивата на Државниот завод за статистика или по пошта на следнава адреса: Државен завод за статистика ул, „Даме Груев, бр. 4, Скопје (со назнака „за оглас, Ненавремена, нецелосна и некомплетна пријава и документација нема да биде разгледана. Кандидатите со уредна документација и кои ги исполнуваат наведените услови ќе бидат повикани на интервју во Државниот завод за статистика.

Огласот трае пет работни дена од денот на објавувањето во дневниот печат. Изборот ќе се изврши во рок од 45 дена no истекот на рокот за пријавување.

 

Огласот е отворен до 01.02.2017 година.

 

Државна администрација

Оглас за вработување во Јавното претпријатие за државни патишта

Објавено

на

Јавното претпријатие за државни патишта, со седиште на ул. „Даме Груев” број 14, во Скопје, објавува

ЈАВЕН ОГЛАС

за вработување на работници на определено време (more…)

Продолжи со читање

Државна администрација

Оглас за вработување во МАНУ – плата 44.702 денари

Објавено

на

Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ) врз основа на член 23 од Законот за работни односи објавува

КОНКУРС
за избор на Секретар на Секретаријатот на МАНУ (more…)

Продолжи со читање

Државна администрација

Оглас за вработување на директор на Централен регистар на РМ

Објавено

на

Врз основа на член 6 од Законот за Централен регистар на РМ (Службен весникна Р. Македонија 50/2001, 49/2003, 109/2005, 88/2008, 35/2011, 43/2014, 199/2014, 97/2015, 153/2015 и 27/2016), а во врска со Решението на Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија број, 02013/6 од
2. 2. 2018 година, Централниот регистар на Република Македонија објавува: (more…)

Продолжи со читање
P2_P_MK_300x250
[ccpw id="39761"]

Популарно

Државна администрација

Оглас за вработување во државен завод за статистика

Објавено

на

Врз основа на член 14 став 1 и 2 од Законот за државни службеници (“ Службен весник на Република Македонија” бр.59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004, 81/2005, 61/2006, 36/2007, 161/2008, 6/2009, 114/2009, 35/2010, 167/2010, 36/2011, 6/2012, 24/2012, 15/2013, 82/2013, 106/2013 и 132/2014) и Правилникот за начинот на селектирање и вработување на државните службеници и за формата и содржината на пријавата за интерен оглас за вработување на државен службеник (“ Службен весник на Република Македонија” бр.13/2011, 27/2011, 182/2011 и 69/2013)

 

АГЕНЦИЈАТА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА
објавува
ЈАВЕН ОГЛАС
за вработување на 5 државни службеници во Државен завод за статистика на следниве работни места:

1. Еден помлад соработник за пресметка на БДП на тримесечно ниво според производниот метод- тековни цени, Одделение за квартални пресметки на БДП и пресметка на БДП по постојани цени, Сектор за национални сметки, со што треба да ги исполнува следниве услови:
– Висока стручна спрема или најмалку 180 ЕКТС – Економски факултет
– без работно искуство
– познавање на англиски јазик
– работа на персонален сметач
Основната плата изнесува 20.190,00 денари. Неделното работно време изнесува 40 работни часови со работно време од 8:30 – 16:30 од понеделник до петок.

2. Еден помлад соработник за индустрија и градежна статистика, Одделение за индустрија, градежна статистика и деловни тенденции, Сектор за деловни статистики, земјоделски статистики и статистики на животната средина, со што треба да ги исполнува следниве услови:
– Висока стручна спрема или најмалку 180 ЕКТС – Економски факултет
– без работно искуство
– познавање на англиски јазик
– работа на персонален сметач
Основната плата изнесува 20.190,00 денари. Неделното работно време изнесува 40 работни часови со работно време од 8:30 – 16:30 од понеделник до петок.

3. Еден помлад соработник за анкета за потрошувачка во домаќинствата и други истражувања за животен стандард, Одделение за животен стандард, Сектор за социјални статистики, со што треба да ги исполнува следниве услови:
– Висока стручна спрема или најмалку 180 ЕКТС – Економски факултет
– без работно искуство
– познавање на англиски јазик
– работа на персонален сметач
Основната плата изнесува 20.190,00 денари. Неделното работно време изнесува 40 работни часови со работно време од 8:30 – 16:30 од понеделник до петок.

4. Еден помлад соработник за поддршка на анкети, Одделение за поддршка на анкети и внес на податоци вклучувајќи и CATI, Сектор за информатичка поддршка, со што треба да ги исполнува следниве услови:
– Висока стручна спрема или најмалку 180 ЕКТС – Економски факултет
– без работно искуство
– познавање на англиски јазик
– работа на персонален сметач
Основната плата изнесува 20.190,00 денари. Неделното работно време изнесува 40 работни часови со работно време од 8:30 – 16:30 од понеделник до петок.

5. Еден помлад соработник за буџетска координација, Одделение за финансиски прашања, со што треба да ги исполнува следниве услови:
– Висока стручна спрема или најмалку 180 ЕКТС – Економски факултет
– без работно искуство
– познавање на англиски јазик
– работа на персонален сметач
Основната плата изнесува 20.190,00 денари. Неделното работно време изнесува 40 работни часови со работно време од 8:30 – 16:30 од понеделник до петок.

Покрај горенаведените посебни услови, предвидени во Правилникот за систематизација на работните места на Државниот завод за статистика, заинтересираните кандидати треба да ги исполнуваат и општите услови за вработување на државни службеници предвидени во членот 13 став 2 од Законот за државни службеници.

Огласот трае 5 (пет) работни дена, сметано од наредниот ден од денот на објавување на огласот, не сметајќи го денот на објавување на огласот. Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето. Заинтересираните кандидати можат да поднесат ПРИЈАВА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ДРЖАВЕН СЛУЖБЕНИК (Јавен Оглас), во писмена форма преку писарницата на Агенцијата, по пошта на адреса Агенција за администрација ул. ,,Јуриј Гагарин бр.15” – Комисија за селекција на јавен службеник ( со назнака за оглас број 191/2014) или во електронска форма преку интернет локацијата на Агенцијата за администрација.

Кандидатите се должни пријавата да ја пополнат во целост, прецизно и со точни податоци. Пријавите доставени преку пошта, треба да бидат примени во писарницата на Агенцијата најдоцна до денот на завршување на рокот за пријавување на јавниот оглас. Ненавремените и некомплетни апликации нема да бидат предмет на разгледување.

Уредно пријавените кандидати на јавниот оглас, ќе бидат известени за времето и местото на одржување на испитот за државен службеник и на достапноста на материјалите за подготовка на кандидатите за полагање на испитот. По полагање на испитот за државен службеник со петте најуспешни кандидати за секое работно место, се спроведува структуирано интервју во рок од 7 дена по полагањето на испитот во органот за чии потреби е објавен јавниот оглас. Врз основа на резултатите од образованието, од испитот и интервјуто, Комисијата за селекција објавува ранг листа на тројцата најуспешни кандидати кои во рок од 5 дена се тестираат со единствен психолошки тест со аспекти на интегритетот на личноста на кандидатот, односно може да се тестираат со тест батерија составена од психолошки тест и тест за интегритет, а трошоците за тестирањето паѓаат на товар на кандидатот.

Краен рок за пријавување: 26.10.2014

Повеќе

Државна администрација

Оглас за вработување во Јавното претпријатие за државни патишта

Објавено

на

Јавното претпријатие за државни патишта, со седиште на ул. „Даме Груев” број 14, во Скопје, објавува

ЈАВЕН ОГЛАС

за вработување на работници на определено време (more…)

Продолжи со читање

Државна администрација

Оглас за вработување во МАНУ – плата 44.702 денари

Објавено

на

Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ) врз основа на член 23 од Законот за работни односи објавува

КОНКУРС
за избор на Секретар на Секретаријатот на МАНУ (more…)

Продолжи со читање

Државна администрација

Оглас за вработување на директор на Централен регистар на РМ

Објавено

на

Врз основа на член 6 од Законот за Централен регистар на РМ (Службен весникна Р. Македонија 50/2001, 49/2003, 109/2005, 88/2008, 35/2011, 43/2014, 199/2014, 97/2015, 153/2015 и 27/2016), а во врска со Решението на Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија број, 02013/6 од
2. 2. 2018 година, Централниот регистар на Република Македонија објавува: (more…)

Продолжи со читање

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange