Connect with us

Државна администрација

Оглас за вработување во Владата на Република Македонија

Објавено

на

Правилникот за систематизација на работните места во Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија бр. 435893/1 од 9. 6. 2015 година и Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија бр. 435893/5 од 23.11.2015 година, Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија објавува

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 02/2016
за вработување на помошник раководител на Сектор за општи работи на определено време поради привремено зголемен обем на работа во Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија

 

Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија, заради привремено зголемен обем на работа, објавува јавен оглас за ангажирање на 1 лице на определно време, додека трае потребата на институцијата, a најдолго 1 година на работна позиција Помошник раководител на Сектор за општи работи.

Потребни квалификации:
– стекнати најмапку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII1 степен, Политички науки;
– одлично познавање на англиски јазик;
– работа со компјутери;
– работно искуство од најмалку 10 години во струката.

Дневно работно време од 8.30 часот до 16.30 часот, неделно работно време 40 часа – од понеделник до петок; нето плата 31.309,00 денари

Со пријавата заинтересираните кандидати задолжително треба да ја достават следната документација:
– своерачно потпишана пријава за работното место за кое се пријавуваат;
– кратка биографија CV со задолжително наведен контакт телефон и адреса;
– копија од уверение за државјанство;
– доказ за бараното работно искуство;
– копија од диплома за завршен степен на образование кое се бара за работно место;
– доказ за познавање англиски јазик и
– доказ за познавање на компјутерски вештини.

Потребната документација во оригинал или копија заверена на нотар да се достави до Архивата на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија или по пошта на следнава адреса: Генерален секретаријат на Влада на Релублика Македонија, Сектор за човечки ресурси, бул. „Илинден” бр. 2, 1000 Скопје (со назнака за оглас за вработување” на другата страна на ковертот да се наведе работното место за кое се аплицира.

Рокот за доставување на потребната документација е пет (5) работни дена сметано од денот на објавување на огласот во дневниот печат, односно најдоцна до 04.04.2016 година до 16. 30 часот.

Ненавремената, нецелосната и некомплетната пријава и документација нема да биде разгледувана.

По извршената селекција на пријавените кандидати за пополнување на наведеното работно место, избраните кандидати ќе бидат дополнително повикани на интврвју во просториите на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија.

Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија ќе изврши избор во рокот пропишани согласно со член 23 став 2 од Законот за работен однос.

Краен рок за пријавување: 04.04.2016 година

Правилникот за систематизација на работните места во Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија бр. 435893/1 од 9. 6. 2015 година и Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија бр. 435893/5 од 23.11.2015 година, Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија објавува

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 02/2016

за вработување на помошник раководител на Сектор за општи работи на определено време поради привремено зголемен обем на работа во Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија 

Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија, заради привремено зголемен обем на работа, објавува јавен оглас за ангажирање на 1 лице на определно време, додека трае потребата на институцијата, a најдолго 1 година на следнава работна позиција: 

Помошник раководител на Сектор за општи работи

Потребни квалификации:
– стекнати најмапку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII1 степен, Политички науки;
– одлично познавање на англиски јазик;
– работа со компјутери;
– работно искуство од најмалку 10 години во струката.

Дневно работно време од 8.30 часот до 16.30 часот, неделно работно време 40 часа – од понеделник до петок; нето плата 31. 309, 00 денари 

Со пријавата заинтересираните кандидати задолжително треба да ја достават следната документација:
– своерачно потпишана пријава за работното место за кое се пријавуваат;
– кратка биографија CV со задолжително наведен контакт телефон и адреса;
– копија од уверение за државјанство;
– доказ за бараното работно искуство;
– копија од диплома за завршен степен на образование кое се бара за работно место;
– доказ за познавање англиски јазик и
– доказ за познавање на компјутерски вештини. 

Потребната документација во оригинал или копија заверена на нотар да се достави до Архивата на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија или по пошта на следнава адреса: Генерален секретаријат на Влада на Релублика Македонија, Сектор за човечки ресурси, бул. „Илинден” бр. 2, 1000 Скопје (со назнака за оглас за вработување” на другата страна на ковертот да се наведе работното место за кое се аплицира.

Рокот за доставување на потребната документација е пет (5) работни дена сметано од денот на објавување на огласот во дневниот печат, односно најдоцна до 04.04.2016 година до 16. 30 часот. 

Ненавремената. нецелосната и некомплетната пријава и документација нема да биде разгледувана. 

По извршената селекција на пријавените кандидати за пополнување на наведеното работно место, избраните кандидати ќе бидат дополнително повикани на интврвју во просториите на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија. 

Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија ќе изврши избор во рокот пропишаи согласно со член 23 став 2 од Законот за работен однос

Државна администрација

Оглас за вработување во Јавното претпријатие за државни патишта

Објавено

на

Јавното претпријатие за државни патишта, со седиште на ул. „Даме Груев” број 14, во Скопје, објавува

ЈАВЕН ОГЛАС

за вработување на работници на определено време (more…)

Продолжи со читање

Државна администрација

Оглас за вработување во МАНУ – плата 44.702 денари

Објавено

на

Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ) врз основа на член 23 од Законот за работни односи објавува

КОНКУРС
за избор на Секретар на Секретаријатот на МАНУ (more…)

Продолжи со читање

Државна администрација

Оглас за вработување на директор на Централен регистар на РМ

Објавено

на

Врз основа на член 6 од Законот за Централен регистар на РМ (Службен весникна Р. Македонија 50/2001, 49/2003, 109/2005, 88/2008, 35/2011, 43/2014, 199/2014, 97/2015, 153/2015 и 27/2016), а во врска со Решението на Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија број, 02013/6 од
2. 2. 2018 година, Централниот регистар на Република Македонија објавува: (more…)

Продолжи со читање
P2_P_MK_300x250
[ccpw id="39761"]

Популарно

Државна администрација

Оглас за вработување во Владата на Република Македонија

Објавено

на

Владата на Република Македонија има потреба од ангажирање на 3 лица во секторот задолжен за привлекување на странски инвестиции.

Кабинетот на министерот без ресор задолжен за привлекување на странски инвестиции во Владата на Република Македонија, Џери Наумоф има потреба од ангажирање на високо мотивиран кандидат за следната позиција:

1.Советник за меѓународен равој на нов бизнис, односи со клиенти, супервизија на човечки ресурси, финансиска аналитика и правна усогласеност. (1 кандидат)

Потребни квалификации:

– завршено универзитетско образование од областа на политички студии отсек меѓународно право и односи (најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VI 1/1 степен);

– најмалку 10 години работно искуство во областа;

– солидно познавање во областа за позицијата за која се пријавува;

– одлично разбирање на сферата на економијата;

– одлично познавање на MS Office;

– задолжително познавање на англиски јазик на највисоко ниво.

Цели и одговорности на работното место:

– Одговорен за привлекување и преговарање на договори за нови проекти од одделни територии;
– Одговорен за социјални медиуми, промоции и електронска маркетинг кампања;
– Се грижи за правната усогласеност со законските прописи поврзани со инвестициските проекти преговарање и изготвување на договори со странските инвеститори и нивно финансиско евидентирање и следење;
– Извршува супервизија на работите поврзани со управувањето со човечките ресурси во Кабинетот

Сите пријавени кандидати имаат еднакви шанси да бидат примени согласно нивните способности, образование, искуство и личен капацитет.

Заинтересираните кандидати потребно е да достават мотивационо писмо и лична биографија (CV) на македонски и англиски јазик, на следната email адреса: irena.simonovska@fdimacedonia.com

Кабинетот на министерот без ресор задолжен за привлекување на странски инвестиции во Владата на Република Македонија, Горан Мицковски има потреба од ангажирање на двајца високо мотивирани кандидати за следните позиции:

2.Советник за анализа на пазари (2 кандидати)

Потребни квалификации:

– завршено универзитетско образование од областа на бизнис, економија, менаџмент, електротехнички или друга струка соодветна на работната позиција (најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VI 1/1 степен);

– најмалку 1 до 3 години работно искуство во областа, солидно познавање во областа за позицијата за која се пријавува;

– одлично разбирање на сферата на бизнисот и економијата и исклучителен интерес за деловен развој;

– одлично познавање на MS Office;

– задолжително познавање на англискиот јазик (течен говор и пишување).

Предност имаат оние кандидати кои што се школувани во странство и познаваат дополнителен странски јазик (јапонски, француски, шпански или дански). Потребно е кандидатите да бидат подготвени да ги извршуваат своите работни задачи одговорно, совесно, стручно, ефикасно, уредно и навремено. Кандидатите е потребно да бидат проактивни и прилагодливи. Од исклучителна важност за кандидатите е да умеат да работат во тим и да работат под притисок кон крајно утврдените рокови, како и позитивен однос кон работата.

Цели и одговорности на работното место:

1. Советник за анализа на пазари

Вршење на студиско аналитички и стручно административни работи од делокругот на работата на одделението;
Учество во процесот на истражување на економските и пазарни податоци и нивна апликација при изработка на промотивната програма;
Учество во организирањето на посетите и средбите со странски деловни субјекти, домашни министерства, институции и локални фирми;
Учество во подготовка на споредбени анализи на инвестирањето и на климата за инвестирање во земјата и странство и на погодностите и бариерите во инвестирањето;
Учество во подготвување на информации, анализи, извештаи и други податоци неопходни за планирање на промотивните активности;
Учество во процесот на анализа на податоците за странски компании кои би се јавиле како потенцијални инвеститори и во процесот на идентификување на домашните претпријатија кои произведуваат производи кои би можеле да бидат конкурентни на странските пазари;
Соработка со сите институции задолжени за привлекување на странски директни инвестиции, остварува директни средби со потенцијални инвеститори, учествува на меѓународни саеми и слично.

Сите пријавени кандидати имаат еднакви шанси да бидат примени согласно нивните способности, образование, искуство и личен капацитет.

Заинтересираните кандидати потребно е да достават мотивационо писмо и лична биографија (CV) на македонски и англиски јазик, на следната email адреса: invest.office@gs.gov.mk

Огласот е објавен на 04. 03. 2016 година и трае 5 дена.

Напомена: Само апликациите кои ќе ја поминат првата селекција, ќе бидат контактирани. Апликациите на кандидатите кои не ги исполнуваат сите наведени услови, нема да бидат вклучени во селекцијата.

Краен рок за пријавување: 09.03.2016 година

Државна администрација

Оглас за вработување во Јавното претпријатие за државни патишта

Објавено

на

Јавното претпријатие за државни патишта, со седиште на ул. „Даме Груев” број 14, во Скопје, објавува

ЈАВЕН ОГЛАС

за вработување на работници на определено време (more…)

Продолжи со читање

Државна администрација

Оглас за вработување во МАНУ – плата 44.702 денари

Објавено

на

Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ) врз основа на член 23 од Законот за работни односи објавува

КОНКУРС
за избор на Секретар на Секретаријатот на МАНУ (more…)

Продолжи со читање

Државна администрација

Оглас за вработување на директор на Централен регистар на РМ

Објавено

на

Врз основа на член 6 од Законот за Централен регистар на РМ (Службен весникна Р. Македонија 50/2001, 49/2003, 109/2005, 88/2008, 35/2011, 43/2014, 199/2014, 97/2015, 153/2015 и 27/2016), а во врска со Решението на Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија број, 02013/6 од
2. 2. 2018 година, Централниот регистар на Република Македонија објавува: (more…)

Продолжи со читање

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange