Connect with us

НБРМ

Монетарни движења во Република Македонија: јули 2017 година

Објавено

на

Во јули 2017 година, паричната маса забележа нагорна месечна промена од 0,3%, главно под влијание на растот на готовите пари во оптек и во помал обем долгорочните депозити, наспроти намалувањето кај депозитните пари и краткорочните депозити. На годишна основа, кај паричната маса е евидентиран раст од 7,4%, со најголем придонес на депозитните пари, по што следуваат краткорочните и долгорочните депозити, како и готовите пари во оптек, стои во соопштението на НБРМ.

На крајот од јули, кај вкупните депозити е регистрирано минимално месечно намалување од 0,1%, при што падот на депозитите од домаќинствата го надминува растот на депозитите од корпоративниот сектор. На годишна основа депозитите се зголемени за 7,3%, при поизразен придонес на корпоративниот сектор.

 

Вкупните кредити, во јули годинава остварија месечен раст од 0,3%, кој во целост се објаснува со зголеменото кредитирање на домаќинствата, при намалено кредитирање на корпоративниот сектор.  На годишна основа, стапката на кредитен раст изнесува 4,9%, при најзначаен придонес во растот на кредитите одобрени на секторот домаќинства (90,7%).

 

Во јули, вкупните депозити на корпоративниот сектор бележат месечно и годишно зголемување од 0,6% и 11,4%, соодветно. Притоа, најзначаен придонес кон месечната и годишната нагорна промена имаат депозитните пари и краткорочните девизни депозити.

 

Вкупните кредити на корпоративниот сектор овој месец забележаа надолна месечна промена од 0,2%, главно како резултат на намалувањето на девизното кредитирање, кое го надминува растот на денарското кредитирање. Од друга страна, кредитната активност кон корпоративниот сектор на годишна основа е зголемена за 0,8%, при што растот на денарските кредити го неутрализираше ефектот на намалувањето на девизните кредити.

 

Кај вкупните депозити на домаќинствата, во јули е евидентиран месечен пад од 0,4%, главно заради месечното намалување кај депозитните пари. Споредено на годишна основа, депозитите на домаќинствата се повисоки за 5,4%, при раст и кај денарските и кај девизните депозити, малку поизразен кај депозитите примени во денари (придонес кон растот од 57,2%).

 

Во јули, кај вкупните кредити на домаќинствата е регистриран месечен и годишен раст од 0,8% и 9,8%, соодветно. Притоа, месечните и годишните зголемувања во најголем дел се должат на растот на денарските пласмани (придонес кон растот од 86,2% и 90,9%, соодветно).

 

Од аспект на намената на кредитите одобрени на физичките лица, кај најзастапените категории ‒ потрошувачките и станбените кредити, во јули е забележан месечен раст од 1,1% и 0,5%, соодветно, при годишен раст од 12,0% и 13,7%, соодветно. Кај автомобилските кредити продолжува надолниот тренд, при месечно и годишно намалување за 0,9% и 10,8%, соодветно. Натаму, овој месец кај кредитите одобрени на кредитни картички е евидентиран месечен раст од 0,2%, наспроти годишниот пад од 0,5%, додека кај негативните салда на тековните сметки е регистриран месечен и годишен раст од 1,0% и 4,5%, соодветно. Кај кредитите одобрени врз други основи во текот на јули е забележано месечно намалување од 0,6%, при годишен раст од 1,5%. 

НБРМ

НБРМ го стимулира кредитирањето со намалувањето на каматната стапка на благајнички записи на 3%

Објавено

на

На 13 март 2018 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани состојбите во домашната економија, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и показателите за домашната економија во контекст на поставеноста на монетарната политика. (more…)

Продолжи со читање

НБРМ

Издадена и пуштена во оптек кованата пара за колекционерски цели „Бик“

Објавено

на

Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека е издадена и пуштена во оптек кованата пара за колекционерски цели „Бик” од серијата „Хороскопски знаци” („Службен весник на Република Македонија” бр. 26/18). (more…)

Продолжи со читање

НБРМ

Комитетот за финансиска стабилност заклучи: “Ризиците во банкарскиот систем се минимални”

Објавено

на

Денес се одржа петтата седница на Комитетот за финансиската стабилност, на кој присуствуваа министерот за финансии и гувернерот на Народната банка, како и високи претставници од двете институции. Комитетот се одржа во услови на нормално функционирање на финансискиот систем без било какви потреси, при што во рамките на неговите надлежности за состанување во вакви услови определени со Меморандумот за соработка за одржување на финансиска стабилност и управување со финансиска криза во Република Македонија, на денешната седница се разменија информации за тековните движења во банкарскиот систем на Република Македонија. (more…)

Продолжи со читање

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange