Connect with us

Домашни банки

Комерцијална банка а.д. Скопје оствари профит од 13,7 милиони евра во 2017та година

Објавено

на

Во периодот 01.01-31.12.2017 година Комерцијална банка АД Скопје оствари нето добивка за финансиската година во износ од 820,6 милиони денари наспроти 779,4 милиони денари остварена нето добивка во минатата година која бележи пораст од 5,3%. Планираната бруто-добивка за 2017 година е остварена со 98,3%. Остварената добивка пред исправка на вредност, која претставува показател за оперативната способност на Банката да ги покрива расходите од работењето е за 14,2% повисока во однос на минатата година што се должи во најголем дел на зголемувањето на останатите приходи од дејноста (реализирани капитални добивки од продажба на преземени средства и од наплатени претходно отпишани побарувања).

Овој резултат Банката го оствари во услови на натамошно влошување на квалитетот на кредитното портфолио, при што негативните настани поврзани со работењето на неколку поголеми клиенти придонесоа загубата за оштетување на финансиските средства значително да ги надмине проекциите за годината. Поради тоа, Банката преземаше напори за надминување на состојбите преку прудентно управување со активата, спроведување организациски измени во насока на зајакнување на наплатата на проблематичните кредити и продолжи со поинтензивни активности за продажба на преземениот имот по основ на ненаплатени побарувања.

Вкупните приходи од работењето изнесуваат 5.165,8 милиони денари и бележат зголемување од 10,2% во однос на минатата година.

Нето-приходите од камата претставуваат основна компонента во формирањето на вкупните приходи од работењето и истите бележат намалување од 0,3% во однос на истиот период од минатата година. Планот е исполнет со 89,6%. Движењето на каматните приходи и расходи во последниот квартал од годината беше под влијание на промената на каматната политика во насока на исклучување на прилагодливите каматни стапки и примена на фиксни и променливи каматни стапки кај новите договори за кредити, депозити и кредитни картички, а согласно препораките од НБРМ со цел минимизирање на правниот и репутациски ризик, поголема транспарентност во работењето и заштита на клиентите.

Нето приходите од провизии и надоместоци на 31.12.2017 година изнесуваат 825,7 милиони денари и во однос на состојбата од крајот на минатата година бележат намалување од 4,5% заради поинтензивниот раст на расходите за провизии поврзани со картичното работење и едновремено намалена динамика на раст на приходите од провизии заради намалени активности кај дел од клиентите поради политичката ситуација во земјата, намалување на надоместоците согласно конкурентските услови на пазарот и поинтензивното користење на електронското банкарство од страна на клиентите. Планот е остварен со 99,4%.

Нето приходите од курсни разлики на 31.12.2017 година изнесуваат 119,5 милиони денари и во однос на истиот период од минатата година бележат намалување од 10,4%. Планот е остварен со 91,9%.

Останатите приходи од работењето на Банката на 31.12.2017 година изнесуваат 1,073 милиони денари и во однос на истиот период од минатата година бележат зголемување од скоро два пати, главно како резултат на остварена поголема капитална добивка од продажба на преземен имот по основ на ненаплатени побарувања од клиентот Скопски саем АД Скопје и повеќе наплатени претходно отпишани побарувања споредено со минатата година. Планот е остварен со 312,9%.

Оперативните расходи за периодот 01.01-31.12.2017 година изнесуваат 1.769,7 милиони денари и во однос на истиот период минатата година се зголемени за 3,3% како резултат на зголемените расходи за вработените и останати расходи од дејноста.
Планот е остварен со 98,3%.

Исправката на вредност на финансиските средства на нето основа на 31.12.2017 година достигна износ од 2.381,3 милиони денари и во однос на истиот период минатата година бележи зголемување од 35,8%. И покрај планираното натамошно влошување на кредитите на правни лица, нето-исправката на финансиските средства за 2017 година е значително зголемена во однос на планот како резултат на непредвидено влошување на состојбите кај неколку поголеми корпоративни клиенти.

Загубата поради оштетување на нефинансиските средства на нето основа достигна износ од 102,5 милиони денари и бележи намалување од 70,5% во однос на претходната година. Банката во 2017 година призна 20% оштетување на имотот преземен по 01.01.2010 година чија нето-вредност треба да се сведе на нула најдоцна до 01.01.2018 година, а дел од оштетувањето се однесува на преземен имот по основ на ненаплатени побарувања кои во моментот на преземање не биле целосно оштетени.

Планот е исполнет со 26,8% како резултат на донесен заклучок од Одборот за управување со ризици за сведување на нула на нето-вредноста на имотот преземен по 01.01.2010 година на ден 01.01.2018 година, имајќи го предвид оптоварувањето на Билансот на успех со непланирана дополнителна исправка на вредност за кредитите на неколку поголеми клиенти.

Повеќе

Домашни банки

Централна кооперативна банка АД Скопје со добивка

Објавено

на

Во второто тримесечје од 2018 година, Банката оствари позитивен финансиски резултат, кој е на линија на поставените цели од деловниот план. Како резултат на континуираниот нагорен тренд во доменот на кредитирањето, при истовремено задржување висок квалитет на кредитното портфолио и насоченоста кон подобрувањето на оперативната ефикасност, евидентиран е пораст на каматните приходи од 6,56% во однос на истиот период од минатата година. Банката бележи и значителен раст на депозитите, особено во сегментот население. Растот на депозитите генерираше зголемени расходи за камата за 7,41%, но, сепак, нето-ефектот кај приходите од камата е позитивен и е зголемен за 6,14% во однос на истиот период минатата година.

Поради определбата на Банката за зголемување на обемот на работа преку понуда на промотивни и подостапни услуги за своите клиенти, нето-приходите од провизии и надоместоци бележат намалување за 5,50%, споредено со истиот период минатата година.

Банката во второто тримесечје го задржа одличниот квалитет на кредитното портфолио и покрај евидентираниот мал раст на исправката на финансиските средства. Зголемувањето на исправката делумно  произлегува од растот на кредитното портфолио, а дел од последователното мерење на кредитниот ризик на зрелото кредитно портфолио. Во овој период Банката нема евидентирано нови преземени средства и, соодветно, нема издвоено загуба поради оштетување на нефинансиските средства.

Во делот на останатите приходи од дејноста, Банката го задржа речиси истото ниво во однос на минатата година, додека кај нето-приходите од курсни разлики, оствари незначително намалување.

Позицијата трошоци за вработените забележа зголемување за 5,42% во однос на минатата година, поради растот на бројот на вработените и континуираното вложување во постојните вработени.

Напредокот во делот на оперативната ефикасност се гледа и преку остварените заштеди евидентирани во позицијата останати расходи од дејноста, при што истите се за 2,60% пониски од минатата година.

Продолжи со читање

Домашни банки

Сити Банка ја награди Комерцијална банка како најдобра во меѓународните плаќања во 2017 година

Објавено

на

Како признание за брзината и квалитетот на меѓународните плаќања во долари и оваа година Комерцијална Банка АД Скопје е добитник на Best Performance STP Excellence award од  Citi Bank: 2017 US Dollar payments STP Excellence Award – Best Performance. (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

МФ, УЈП и МБА ќе соработуваат за целосна заштита на податоците на граѓаните

Објавено

на

Министерството за финансии и Управата за јавни приходи одржаа состанок со Македонската Банкарска Асоцијација во врска со Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за банките. Беше договорено прецизирање на текстот кое ќе се имплементира во новиот текст на Законот.

Управата и со постоечкиот закон добива податоци за сметките на граѓаните на писмено барање. Со промените би се добивала само приходната страна по автоматизам, за останатите податоци Управата и понатаму ќе мора да поднесе писмено барање. Трошењата на граѓаните и состојбата на сметката не и се потребни на УЈП за изработка на претпополнетата даночна пријава.

Податоците кои ќе ги добива УЈП ќе бидат „енкриптирани“ со цел да се заштитат личните податоци на граѓаните. Ова ниво на заштита е повисоко и од актуелното. Во насока на заштита на личните податоци, веќе се подготвуваат промени во Законот за Управата за јавни приходи.

Промените ќе стапат на сила од почетокот на 2019 година, бидејќи истите се потребни за изработка на претпополнетата годишна даночна пријава. Со ова како и во најголем дел од Европските земји граѓаните ќе се ослободат од пополнување на годишната даночна пријава.

Нема никакви промени кај третманот на дознаките од странство. Ова значи дека и понатаму ќе се применува постоечкото законодавство, според кое приливите по основ на лични трансфери, помош и подароци не се оданочуваат со персонален данок на доход.

УЈП и Македонската Банкарска Асоцијација ќе ја продолжат соработката со цел успешно да се имплементира законот.

Продолжи со читање
P2_P_MK_300x250
[ccpw id="39761"]

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange