Connect with us

Интервјуа

Интервју со адвокат Маја Ристова: Банкарите најмногу се жалат на “вертикален” мобинг

Објавено

на

Разговараме со адвокат Маја Ристова, магистер по правни науки, адвокат и менаџер на Адвокатската канцеларија “Ристова”. За многумина е препознатлива како експерт во областа на заштита од вознемирување на работното место (мобинг), поради нејзиното завидно искуство во оваа проблематика. Во оваа област била правен советник во Канцеларијата за помош и едукација на жртвите на мобинг при Сојузот на синдикатите на Р.Македонија, а подоцна и тренер и обучувач на национални и меѓународни работилници за мобинг, дел од работната група за изработка на посебниот Закон за заштита од вознемирување на работното место, учесник на бројни тренинзи во земјата и во странство. Денес сеуште тренира и едуцира институционален кадар и правно застапува жртви на мобинг.

 

При разговорот, адвокат Маја Ристова ни одговори на неколку прашања кои ќе им бидат од голема корист на граѓаните.

 

Банкарство: Во нашата законска регулатива може да се забележат две дефиниции за мобингот. Зошто е тоа така и која е вистинската дефиниција т.е. што всушност значи мобинг?

 

МAJA РИСТОВА: До донесување на посебен Закон за заштита од вознемирување на работното место, во мај 2013 година, мобингот беше, и сеуште е, регулиран во Законот за работните односи, кој овој термин го дефинира/ше како психичко вознемирување на работното место, кое се повторува и трае најмалку во период од 6 месеци…Со донесувањето на посебниот закон, мобингот има пошироко дефинирање и тоа како психичко и/или полово вознемирување на работното место, за кое не е предвидена временска рамка за повторување и траење (што не беше случај претходно), а претставува повреда на достоинството, интегритетот, угледот и честа на вработениот и предизвикува чувство на страв или создава непријатност, пониженост, чија крајна цел може да биде повреда на физичкото и менталното здравје, компромитирање на професионалната иднина на вработениот, престанок на работниот однос или напуштање на работното место.

Така, точно е дека од 2013 година постојат две дефинирања на мобингот, кои во мал, но значителен дел, меѓусебно се разликуваат. Тоа е поради неусогласеност на законската регулатива, односно недонесување измени во овој дел на Законот за работните односи. Меѓутоа, од причини што постои lex specialis закон, постапките од оваа материја исклучиво се иницираат врз основа на Законот за заштита од вознемирување на работното место, за кој кажавме претходно дека мобингот го препознава во две форми, како психичко и полово вознемирување, за кое не е потребен временски период на повторување и траење за да може да кажеме дека се работи за мобинг.

 

Банкарство: Долги години се занимавате со оваа проблематика, па Ве молам кажете ни дали сте имале случаи на мобинг во финансиските институции и ако одговорот е позитивен, на што најмногу се жалат жртвите?

 

МAJA РИСТОВА: Првите искуства во оваа проблематика почнав да ги стекнувам како Комисиски член во Канцеларијата за помош и едукација на жртвите на мобинг, која беше дел од Синдикатот на финансиски дејности на Македонија во ССМ. Ова подразбираше дека, како Kомисија, во прв план бевме достапни за членовите на овој Синдикат, односно вработени лица во финансиските институции.

Лицата кои бараа и сеуште бараат помош се жалеа на т.н. “вертикален” мобинг или вознемирување од страна на претпоставените, поради доделувањена прекувремени работни задачи со кратки рокови за извршување, изолирање, често и тенденциозно прераспоредување, исклучување од тековни настани, особено од обуки за доусовршување и доквалификација, пуштање афери и полувистини пред останатите колеги и надворешни соработници и сл.

 

Банкарство: Што ги советувате овие лица? Кои механизми да ги превземат за да се заштитат?

 

МAJA РИСТОВА: Секогаш советувам споровите да се решаваат вонсудски, доколку истото е можно. Законот за заштита од вознемирување на работното место, освен писменото предупредување кое се упатува до вознемирувачот, предвидува и постапка за посредување, која е интерна, брза и ефтина можност за разрешување на овие ситуации. Преку оваа постапка жртвата нема да трпи дополнителни неизвесности и вознемирувања кои произлегуваат од судската постапка, а настанатиот спор ќе остане во кругот на работната организација. Секако дека доколку нема интерес за постапката за посредување или доколку истата е неуспешна, многу подобро е жртвата да побара судска заштита отколку да се откаже и помири со тоа што е вознемирувана.

 

Банкарство: Кои докази се потребни за иницирање на постапка за заштита од мобинг?

 

МAJA РИСТОВА: Смс пораки, мејлови, поднесоци, медицинска документација, мобинг дневник, преписки од мобилни апликации, сведоци, се докази кои може да се употребат во овие постапки. Важно е да напоменам дека со овие докази потребно е само да се стори веројатно постоењето на вознемирување на работното место, додека пак во текот на судската постапка товарот на докажување е на страната на тужениот, односно вознемирувачот е оној кој докажува дека не вознемирувал.

 

Банкарство: Како би се охрабриле жртвите да го кренат гласот против вознемирувачот? Постои ли некаква заштита за овие лица кога започнуваат постапка?

 

МAJA РИСТОВА: Да, законодавецот размислувал во оваа насока, па затоа во член 28 и член 30 од посебниот закон го предвидел истото. Така, ако на вработениот кој смета дека е изложен на вознемирување на работното место, според мислењето од овластена здравствена установа која врши дејност медицина на трудот, му е нарушена здравствената состојба поради вознемирување на работното место, работодавачот е должен до завршување на постапката за заштита од вознемирување на работното место, вработениот привремено да го премести во друга работна просторија. Исто така, поведувањето на постапка за заштита од вознемирување на работното место, како и учеството во таа постапка како сведок, не може да биде основ за ставање на вработениот во понеповолна положба во поглед на остварување на правата и обврските од работен однос, поведување на постапка за утврдување на дисциплинска, материјална и друга одговорност на вработениот, откажување на договорот за вработување, односно престанок на работниот однос на вработениот од деловни причини, во рок од две години од денот кога е поведена постапката за заштита од вознемирување  или од денот кога учествувал како сведок во постапка за заштита од вознемирување на работното место.

 

Банкарство: На крајот, што би ги посоветувале нашите читатели, во случај да бидат вознемирувани на работното место?

 

МAJA РИСТОВА: Секој кој мисли дека е жртва на вознемирување на работното место, потребно е најпрвин да се осигури дека навистина се работи за вознемирување. Тоа може да го направи ако се информира и консултира со стручни лица. Да ги чува и дополнително прибира докази за вршеното вознемирување. Да се обиде да разговара со вознемирувачот или претпоставениот на вознемирувачот, доколку има. Да побара помош од Секторот за управување на човечки ресурси и/или Синдикат, ако е член. Да иницира вонсудска и/или судска постапка, или било што друго да направи, но во никој случај да не молчи и трпи психолошки терор.

Интервјуа

Влијанието на банкоосигурувањето во Македонија – партнерство помеѓу Шпаркасе Банка и ВинерЛајф Осигурување

Објавено

на

Во пресрет на десетгодишнината од основањето на Шпаркасе Банка на пазарот во Македонија имавме можност да дознаеме повеќе за производите кои банката ги нуди во делот на банкоосигурувањето. Партнер на банката во доменот на животното осигурување е компанијата Винер Лајф. (more…)

Продолжи со читање

Интервјуа

Влијанието на банкоосигурувањето во Македонија – партнерство помеѓу Охридска Банка Сосиете Женерал и Граве Осигурување АД Скопје

Објавено

на

Во изминатиов период од особена важност за банките и осигурителните компании е банкоосигурувањето. Во Македонија се создадоа повеќе партнерства на банки и осигурителни компании, преку кои им се нудат многу поволни иновативни производи на клиентите.

Деловното партнерството помеѓу две реномирани компании со долгогодишен успех во своето работење, Охридска Банка Сосиете Женерал и Граве Осигурување АД Скопје датира од 2012 година и веќе шест години успешно функционира на пазарот.

Поразговаравме со Катерина Петровска, Раководител на Дирекција за маркетинг во Охридска Банка Сосиете Женерал.

Банкарство.мк: Што точно претставуава банкоосигурувањето?

Катерина: Со овој назив се именуваат производите кои претставуваат микс од банкарски производи и животно осигурување, при што осигурувањето значи заштита на клиентот во случај на осигурен настан – смрт, губење на деловна способност или траен инвалидитет. При настанување на осигурен настан, долгот кон банката го подмирува осигурителната компанија, така што клиентот или најблиското семејство на клиентот е ослободено од долгот кон банката.

Банкарство.мк: Каква е придобивката на клиентите од овој тип на осигурување, при подигнување на кредит во банка?

Катерина: Клиентите со користењето на банкарски производи со осигурителна компонента, добиваат заштита во случај на немил настан, долгот кон банката да не падне на нивен товар или на товар на најблиските, туку да биде целосно подмирен од страна на осигурителната компанија. Клиентите се повеќе го прифаќаат овој производ и ги препознаваат бенефитите од користење на кредитно животно осигурување со оглед дека истото значи посигурна иднина за нив и нивните најблиски, а самиот трошок е вклучен во месечната рата на кредитите и на тој начин минимално влијае на нивниот буџет.

Банкарство.мк: Охридска Банка е единствената банка која во моментов на клиентите им нуди можност покрај осигурувањето при подигнување на кредит (потрошувачки, станбен, хипотекарен…), да можат да го осигураат и искористениот износ кај кредитните картички и дозволеното пречекорување. Можеме ли во иднина да очекуваме некоја нова иновативна понуда?

Катерина: Охридска Банка Сосиете Женерал постојано работи на зголемување на својата понуда како во делот на банкарските производи и услуги така и во комбинирање на банкарските со осигурителните производи.

Најновите производи кои претставуваат спој на животно осигурување и банкарски производи се осигурување на трансакциска сметка и осигурување на депозит кои како концепт нудат итна поткрепа и можност за повеќе полиси. Финансиските бенефиции од осигуран настан подразбираат вкупен надомест со максимален лимит до 2.500 евра по полиса за осигурувањето на трансакциска сметка и до 3.000 еур по полиса за осигурувањето на депозит, согласно условите на осигурувањето. Клиентот може да аплицира за максимум три полиси, и оттука максималниот осигуран износ тројно би се зголемил.

Корисниците на картички на Охридска банка Сосиете Женерал, истовремено бесплатно добиваат осигурување на картички – “IN-cards“ со кое сите МастерКард и ВИЗА платежни картички – се покриени со неколку осигурителни покритија.

Осигурувањето на картичките е неживотно осигурување на клиентите и вклучува одредени настани кои се покриени и се надополнуваат во зависност од типот на картичката (на пример: надомест за изгубен багаж при патување).

Освен што ваквото осигурување е компатибилно решение во однос на патничкото осигурување, вклучените придобивки овозможуваат: осигурување што е валидно веднаш без потреба од апликација и без дополнителни трошоци, финансиска безбедност за имателот на картичката и неговото семејството во случај на осигурен настан, покриеност за неограничен број на патувања, медицинска помош, осигурен багаж и многу друго.

Банкарство.мк: Зошто ваквите партнерства се важни и за банките и за осигурителните компании и како влијаат врз целокупниот финансиски сектор?

Катерина: Бенефит од ваквите партнерства, покрај претходно наведените за клиентите, имаат секако и банките и осигурителните компании. За банките, можноста за вклучување на осигурителните производи во својата понуда значи збогатување на палетата на производи, заштита од ненаплата на побарувања при настанување на осигуран случај, финансиски бенефит и зголемување на задоволството на клиените поради овозможувње на нивна заштита со производите од кредитно животно осигурување.

За осигурителните компании ваквите производи исто така значат збогатување на понудата, зголемување на дистрибутивната и продажна мрежа, а со тоа и зголемување на портфолиото на клиенти, диверзификација на ризикот и крајно подобри финансиски резултати.

Банкарство.мк: Колкав е степенот на развиеност на банкоосигурувањето во светот и дали банкоосигурувањето во Р.Македонија се движи во таа насока?

Катерина: Постојат многу разлики во однос на развојот на банкоосигурувањето во светот и истото зависи во голем дел од регулативата како и од најразлични културолошки и социодемографски фактори, но евидентен е глобален тренд на раст на значењето на банкоосигурувањето. Во некои европски земји, банкоосигурувањето е главен канал за продажба на животното осигурување.

Во Р.Македонија од пионерскиот чекор на Охридска Банка Сосете Женерал во 2012 година со воведување на првиот ваков производ – кредитно животно осигурување, до денес евидентен е постојан раст на понуда на ваков тип на производи и воведување на производот од страна на повеќе банки на пазарот, така што можеме да кажеме дека степенот на развој и свесноста на клиентите за постоењето и за бенефитите од овој производ е на солидно ниво и во одредени случаи има и пресудно влијание за изборот на производот кој ќе го користи клиентот.

Продолжи со читање

Интервјуа

Влијанието на банкоосигурувањето во Македонија – партнерство помеѓу НЛБ Банка и Кроациа Осигурување – Живот

Објавено

на

Во изминатиов период од особена важност за банките и осигурителните компании е банкоосигурувањето. Во Македонија се создадоа повеќе партнерства на банки и осигурителни компании, преку кои им се нудат многу поволни иновативни производи на клиентите.

Веќе подолго време на пазарот опстојува и успешно функционира партнерството помеѓу НЛБ Банка АД Скопје и Кроациа Осигурување – Живот.

Поразговаравме со Љупка Ѓоргиевска, Директор на Сектор за развој на понуда и маркетинг во НЛБ Банка АД Скопје и Христина Џамбазовска Анастасов, Директорот на Сектор за деловни операции и потпорни процеси во Кроациа Осигурување – Живот. (more…)

Продолжи со читање
P2_P_MK_300x250

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange