Connect with us

Колумни

Банкарски етички кодекс

Објавено

на

Етичкиот кодекс или кодексот на етичко однесување и работење претставува збир на морални вредности, начела, принципи и стандарди, односно корпоративни вредности и професионални стандарди кои банките формално ги пропишуваат и претставуваат облигација за секој вработен.

 

Кодексот на етика ја нагласува посветеноста кон етиката, воспоставува основи на легално и морално однесување, пропишува механизми против прекршувањата на моралните принципи и правила и истовремено превенира и детектира незаконско однесување во рамки на исполнување на работните задачи. Со почитување на овој формално донесен документ се обезбедува повисок степен на одговорност, се подобрува квалитетот во давањето на услуги, а со тоа се зголемува довербата на клиентите во начинот на кој финансиската институција работи и управува со средствата.

Кога говориме за кодексот на однесување како посебно пишан документ, особено е важно истиот да им биде презентиран на вработените, во спротивно тие нема да се грижат за нешто што никогаш не го виделе – со самото влегување на работа во банка треба да се презентира и се запознаат нововработените со содржината на овој вид документ. Исто така, дали и колку вработените ќе ги почитуваат одредбите во документот на морално однесување, зависи најмногу од ставот на врвните менаџери – доколку врвните менаџери ги почитуваат вредностите содржани во кодексот на етика, нивниот начин на однесување ќе го следат и останатите вработени во банката, и обратно.

Дополнително, неопходно е постојано надградување, осовременување и ревидирање на етичкиот кодекс, пожелно е најмалку еднаш годишно, со што би се прилагодувал документот на променетите услови на работење, новоностанатите услови во организацијата кои можат да поттикнат неморално бизнис однесување и ги апсолвира и вгради најновите правила, начела и стандарди на етичко однесување, согласно најдобрите бизнис практики.

Во продолжение следуваат најчесто дефинираните начела и принципи на бизнис етика во банките кон кои вработените мораат да се придржуваат, промовираат и целосно инкорпорираат во извршувањето на секојдневните обврски на работното место, но и надвор од него.

Изглед. Ова начело се однесува на начинот на облекување и уредноста на вработените, популарно наречен дрес код (dress code). Ова подразбира дека вработените мораат да одржуваат високо ниво на уредност и носат соодветна гардероба, која за шалтерските работници е строго дефинирана (т.н. униформи), а за останатите предвидува стил на гардероба, боја, комбинација на додатоци, итн. Така, деловната гардероба опфаќа подискретни, пастелни бои (сива, сина, тегет, црна, кафена), наместо шарени и воочливи бои, а типот на облека да биде ограничен на кошули, сакоа, пантолони, вратоврски, марами, соодветна должина на здолништа, со што спортската гардероба е строго забранета. Кога станува збор за обувки, во никој случај не смее да стане збор за спортски обувки или друг тип на обувки кои се несоодветни за деловниот изглед на банкарските работници. Светското искуство упатува и на постоење еден ден во седмицата кога е дозволен и полежерен стил на облекување, но тоа не значи спортска облека и спортски обувки. Можеби ќе Ви звучи смешно, но во многу кодекси на однесување е предвиден и степенот на телесната хигиена на вработените, со цел да се укаже и на важноста на овој аспект  за впечатокот кој го остава работникот, како општ впечаток за банката.

Тимска работа и професионална комуникација. Вработените се должни да работат во тим, кој е неопходно да се заснова врз постојана и непристрасна комуникација, без оглед на приватните односи меѓу колегите. За да постои ред, потребно е и почитување на хиерархијата, која го определува текот на информациите при остварување на комуникацијата. Не смее да постои никаква дискриминација по основ на хиерархиска положба, образование, пол или социјален статус, а особено се забранува “оговарањето” и ширењето на негативни ставови или муабети за соработниците.

Деловна тајна. Во секоја банка особено многу се инсистира на почитување на начелото на почитување на деловната тајна, без оглед дали е поврзана со податоци и информации поврзани со работникот, клиентите на банката или самата банка, бидејќи големи се штетите кои можат да произлезат од “протекување” на доверливи информации надвор од банката. Не треба да се заборави дека и после завршување на работното време сме “лицето” на банката, па и она што го говориме во неформални кругови може да и наштети на матичната организација, на нејзините клиенти и на нас самите, како вработени во истата. Скоро секоја информација е повеќе или помалку доверлива, а ако вработениот не е сигурен дали одредена информација е доверлива, треба да и даде третман како доверлива, со цел да не се доведе во опасност од нејзино откривање. Како и да е, препорачувам секоја информација која е поврзана со било кој аспект од работењето во банката, да ја третирате како деловна тајна и да не ја откривате пред лица кои немаат право да ја дознаат.

Конфликт на интереси. Вработените мораат да избегнуваат ситуации каде е можна појава на конфликт на интереси, што е особено важно да биде предвидено во кодексот на етика во банките. Основно е да не се дозволи личниот интерес (финансиски или друга форма на интерес) или на семејството, роднините, пријателите или лица со кои има или имал деловни односи некој вработен, да биде поврзан со позицијата која ја има вработениот во организацијата. Тоа значи дека при одлучувањето или исполнувањето на задачите не смее да се оствари директна или индиректна материјална или друга корист за себе, семејството или пријателите, како и за евентуален постоен паралелен бизнис кој го води вработениот, а претставува конфликт на интерес со работењето во банката. Со кодексот треба да се исклучи можноста вработениот (извршител, менаџер на пониско, повисоко или највисоко ниво) да ја искористи позицијата за стекнување корист преку остварување на бизнис релации со деловни партнери – добавувачи, купувачи, конкуренти и останати групи на интерес. Оттука, секој вработен е должен да ги пријави сите односи и подрачја кои можат да доведат до конфликт на интереси при извршувањето на работните задачи, а притоа да се дистанцира од инволвираноста во процесот   кој е предмет на тој конфликт.  

Заштита на имотот. Грижата за имотот на банката и заштитата на истиот треба да биде еден од врвните приоритети на вработените. Средствата кои ги поседува банката, но и кои секојдневно се користат, треба да бидат единствено употребувани за деловни, но не и за лични цели и потреби. Во тој смисол, банките имаат усвоено сет на политики, процедури и правила за овластено користење на средствата, а секое неовластено користење треба да биде предмет на санкции. Совесното, оправдано и умерено користење на банкарската инфраструктура е начело кое јасно им се става на знаење на банкарските работници преку имплементирање на истото во етичкиот кодекс.

Подароци. Примањето подароци како надомест за извршена услуга строго се забранува, бидејќи не може да стане збор за лична услуга, кога тоа потекнува од описот на работно место, со средства на банката и спаѓа во доменот на извршување на работните обврски и задачи. Иако е длабоко вкоренета праксата на овие простори дека треба да се даде пригоден подарок на тој кој Ви ја прави услугата, сепак тоа не е во ред и банкарскиот работник треба да го одбие таквиот надомест. Запомнете, извршувањето на работната должност не е предмет на давање подарок, но тоа ќе биде предвидено и реализирано преку политиката на награди која ја усвојува банката. Овде не станува збор за материјал за репрезентација (пенкала, нотеси, календари, приврзоци) или останати предмети со симболична вредност, кои ќе бидат дадени јавно пред останатите колеги.

Подмитување. Поврзано со претходниот принцип, но сепак со пошироко и подлабоко значење, но и влијание врз работењето на организацијата. Нулта толеранција кон примање мито, како во останатите институции, така и во банките. Примањето некаков надомест, финансиски или нефинансиски, заради остварување некаква корист или поволност поврзана со банкарското работење, строго се забрануваат и санкционираат кај банките. Земањето надомест поврзано со поволност при одредена трансакција, вработување, кредитни работи или склучување договори со купувачи/добавувачи не се толерира и истото треба да биде веднаш пријавено, а од органите на банките моментално и строго санкционирано.

Професионалност и компетентност. Кодексот на етичко однесување пропишува начела и принципи на професионалност и компетентност, кои мораат задолжително да се почитуваат од вработените. Овде се мисли на стручно, професионално, навремено, уредно, чесно и одговорно извршување на работните задачи, со што би го оправдале и заштитиле угледот на банката и во никој случај нема да придонесат кон создавање на негативен имиџ за институцијата. Професионалноста и компетентноста треба да се одржуваат во односите кон колегите, клиентите, конкуренцијата, надворешните соработници, акционерите и останатите групи, чие мислење влијае врз репутацијата на банката.

Политика. Ова е нешто од понов датум, но мошне актуелно и задолжително треба да се вклучи во кодексот на етика на вработените во банките, паралелно со порастот на актуелноста на политиката во живеењето, како во светот, така и во нашата земја. Строго и без двоумење не смее да се прави дискусија за политика и политичкото живеење на работното место, како и да се врши поделба, односно раслојување според партиска или политичка определба. Секој своите политички ставови и убедувања да ги остави пред влегување во работните простории, бидејќи ова е бизнис, а не политичка институција.

Автор: д-р Пане Илиев

Колумни

Кога плаќаме со картичка трошиме повеќе

Објавено

на

Платежните картички, како иновација, се одличен изум кој заменува носење на многу кеш во себе, што им го олеснува и поедноставува животот и плаќањето на луѓето. Но, како и секој друг изум кој не е и не може да биде совршен, така и платежните картички си имаат мани.

Кога плаќате со кеш, физички давате банкноти, па сте принудени да размислувате за сумата. Но, лесно е да ја поминете картичката кога сумата е само број и потоа морате до крајот на месецот да се справувате со трошењето.

Па како да го избегнете претераното трошење со кредитната картичка? Очигледно, носењето повеќе кеш е лесно решение, но плаќањето со кеш не е секогаш опција. Наместо да го менувате начинот на трошење, обидете се да го смените начинот на размислување.

Професорите по маркетинг, Промотеш Чатерџи и Рандал Роуз се запрашале да не е можеби затоа што плаќањето со кредитна картичка всушност го менува начинот на кој ги перципираме продуктите. Нивната хипотеза била дека кредитните картички ве тераат да се фокусирате на бенефитите од продуктот, додека кешот прави да се фокусирате на тоа колку чини. Една студија од 2011 година покажа дека тоа е точно.

Продолжи со читање

Колумни

10 кредитни заповеди

Објавено

на

Ако имате намера во иднина да купувате куќа, стан, автомобил или нешто слично, мода да преземете одредени мерки за да бидете подготвени кога ќе дојде време за тоа. Еве ги десетте кредитни заповеди на кои упатува сајтот Каматица.

1. Плаќајте ги сметките на време
Не е случајно што токму ова е првата заповед. Еден од најголемите фактори кои влијаат на вашиот кедитен ранг е токму вашето кредитно минато. Задоцнетите отплати можат да направат голем проблем. За да се потрудите вашиот кредитен ранг да биде по ваша желба, плаќајте ги сметките на
време. Олеснете си го тоа со автоматско паќање на сметките.

2.Чувајте ги личните податоци
Преземете мерки за да си го заштитите идентитетот. Бидете скржави со вашите лични податоци за да не станете жртва на измама. Не можете целосно да спречите кражба на идентитетот, но можете да преземете одредени чекори за да ја намалите таа веројатност. Тоа значи дека треба да ги следите својата кредитна картичка и сметките во банка многу внимателно.

3. Бидете информирани
Знајте каде сте. Погрижете се да бидете упатени во својот кредитен ранг за да не бидете непријатно изненадени кога ќе сакате да купите куќа, да изнајмите стан или да купите автомобил. Исто така, би требало да ги имате копиите на вашиот кредитен извештај. Ако најдете грешки, оспорете ги.

4. Бидете проактивни
Не чекајте оние на кои им должите да почнат да го наплатуваат долгот. Ако не можете да ги издвоите ниту минималните рати за отплата на кредитот, повикајте ги своите кредитори или кредитен советник. Нека дознаат дека имате проблем, но дека сте сериозни во врска со плаќањето на хипотеката, заемот и слично. Исто така. можете да направите план на отплата кој ќе се вклопи во вашата моментална состојба и да избегнете дополнителна наплата или извршители.

5. Откажување на старите кредитни картички
Вашиот кредитен ранг е делумно заснован на вашето кредитно минато. Затоа, пред да ги откажете старите кредитни картички, размислете што ќе му направи тоа на вашиот кредитен ранг. Тоа не значи дека никогаш не би требало да откажете кредитна картичка, но би требало да бидете свесни за
влијанието што тоа би го имало.

6. Купувајте внимателно на кредит
Можеби не сакате премногу големи промени одеднаш. Кога сакате да купувате по најповолна цена кога позајмувате, ќе треба да бидете свесни дека премногу побарувања од вашиот кредит може да го оштетат вашиот кредитен ранг. Потрудете се да разберете како функционира тоа, пред да се
впуштите во кредитна лумперајка.

7. Користете ги кредитните картички одговорно
Пластиката може да биде примамлива за купување повеќе работи отколку што можете да си дозволите. Но, обидете се да размислувате за купување со кредитна картичка на ист начин како што размислувате за купувањето со готовина. Не би требало да потрошите повеќе од тоа што имате. Ваша цел нека биде избалансираност на кредитот во целина секој месец.

8. Плаќајте повеќе од минимумот
Вашиот кредитен извештај ќе ви покаже колку должите вкупно на картичката, а колку тој месец. Но, немојте да бидете водени од месечниот долг и да го плаќате само минимумот, зашто ќе платите повисока камата. Избегнувајте ги минималните отплати, освен ако навистина немате кеш или ако го користите таканаречениот метод на лавина за исплата на долгот, а тоа е минимални отплати на сите картички, освен на онаа која се обидувате да ја отплатите во тој момент.

9. Контролирајте ги финансиите
Преземете мерки за да ги следите своите трошоци, да направите буџет и да живеете во склад со своите можности. Имајте финансиска цел, како на кратки, така и на долги патеки, на чие остварување ќе работите.

10. Проверувајте го нивото на задолженост
Сакате да бидете сигурни да не ја минувате крајната висина на кредитот, а најдобро е да не користите повеќе од 30 отсто од дозволениот кредит. Ако секогаш сте на граница да го преминете кредитниот лимит, вашиот кредитен рејтинг ќе биде оштетен и ќе влезете во групата на високо ризични. Исто така, имајте го на ум соодносот на долгот и приходите. Не сакате да претерате. Како додаток на стресот поради парите кои може да ги снема, можат да ви одбијат нови позајмици или пониска камата.

Продолжи со читање

Колумни

6 причини поради кои треба да ја смените банката?

Објавено

на

Постојат работи кои можеме и работи кои не можаме да ги толерираме. Некои од нив говорат дека можеби дошло време да се смени банката Ова се неколку причини за да го направите тоа.

 1. Надокнади, такси
  Банките им наплатуваат на клиентите надокнади за одредени производи и услуги кои ги користат и не ги користат. Некои можеби и не сте ги забележале. Ако имате високи или неочекувани трошоци, на пример, на сметките за одржување, високи трансакциски провизии, високи камати, можеби е време да размислите за промена. Овие трошоци можат бргу да се соберат и да се прикажат на вашата сметка. Можеби ќе можете да ги елиминирате ако разговарате со својот банкарски службеник, но одете вооружени со знаење каде можете да добиете подобра понуда.
 2. Достапност
  Банкарските услуги треба да бидат според вашите потреби. Всушност, тоа се ваши пари, така што би требало да можете да ги користите кога и како што сакате. Во секој момент треба да имате пристап до своите пари. Тоа е една од најважмните работи при изборот на банка. .

Ако сакате готовина за вас е важно да бидете сигурни дека можете да ги подигнете своите пари во секој момент. Распоредот на банкомати и на експозитури на банките е од пресудно значење при нејзиниот избор.

Ако сакате да го следите секој свој налог каде и да сте, за тоа ви е потребна функција како мобилно банкарство и онлајн трансакции. Банката која ја бирате мора да ги има тие можности, а притоа да не ги наплатува дополнително.

 1. Кориснички сервис
  Некои банки изгледа не го ставаат на прво место односот со клиентите. Ако се чувствувате невидливо на шалтерите, референтите за кредити или претставниците на корисничкиот сервис не го сослушале адекватно вашиот проблем, можеби е време да се разгледува промена на банката и барање на онаа која ќе ви понуди попријатно банкарско искуство. Исто така, проверете дали СОС линијата или онлајн сервисот ви се на располагање 24/7.
 2. Не го следи движењето на каматите
  Сакате можност да заработите фер каматна стапка на своите штедни сметки. Немојте да ја пропуштите приликата парите кои веќе ги имате за вас да заработат дополнителни пари. Ако вашата банка не дава пристојни камати на заштедите, тоа е можеби уште една причина да размислите за промена.
 3. Сигурност
  Ако агенцијата за осигурување на депозитите не ја осигурува вашата банка, сметајте го тоа за црвено светло. Оваа организација е одговорна за осигурување на парите кои се во банките, вклучувајќи ги и заштедите. Важно е да се уверите дека вашите пари се на сигурно.
 4. Промени во начинот на живот
  Ако неодамна сте имале промена на вашата одговорност на работа, на работното место, на брачната состојба или финасиската, на здравјето, можеби ќе морате да разгледате нови банкарски можности. Кога вашите банкарски потреби се менуваат, тоа е добро време повторно да процените дали вашата банка и понатаму ги задоцволува тие потреби. .

На пример, ако вашата банка нема најдобри каматни стапки на хипотекарните кредити, а вие оваа година планирате да купите стан, можеби ќе сакате да ја разгледате можноста за преминување во банка која дава подобра понуда.

Ако се одлучите да направите промена, важно е да споредите повеќе банки и да ја пронајдете најдобрата понуда која не подразбира високи трошоци и ги има на располагање опциите кои вам во моментот ви се потребни.

При преминувањето во друга банка задолжително затворете ги сите сметки и намирете ги сите обврски кон претходната банка.

Продолжи со читање
P2_P_MK_300x250
[ccpw id="39761"]

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange