Connect with us

Осигурување

Анализа на раст на трендот на животно осигурување во 2017 година во Македонија

Објавено

на

Животното осигурување одамна следи многу развиен тренд во светски рамки. Во Република Македонија во последните години пазарот за животно осигурување е во подем. Компаниите го користат потенцијалот на пазарот и се обидуваат да ги придобијат клиентите. Од друга страна, заинтересираноста на граѓаните за оваа појава се повеќе расте.

Развојот на пазарот на животното осигурување во последниве неколку години навистина се развива во правилната насока, а тоа се должи на зголемената понуда на производи како и на новите компании кои се ориентираат кон пазарот на животно осигурување. Но, и покрај тоа мора да се каже дека потенцијалот на пазарот за животно осигурување не е во целост искористен. 

Според информациите од Агенцијата за супервизија на осигурување кај осигурувањето на живот заклучно со вториот квартал на 2017 година e остварена бруто полисирана премија во износ од 646,21 милиони денари (која во 2016 за истиот период изнесувала 554,31 милипни денари), што претставува пораст од 1,61%. Осигурувањето на живот учествува со 13,97% во вкупната БПП на осигурителниот сектор. Позитивниот тренд е присутен и кај двете класи на осигурувањето на живот, при што кај традиционалното осигурувањето на живот продолжува позитивниот тренд на пораст на БПП во износ од 603,04 милиони денари (минатата година во истиот период изнесувала 534,11) што претставува пораст од 12,91%, при особено изразен пораст на бројот на новосклучени договори за осигурувањето на живот од 86,44%, и тоа претежно од типот на термински договори за осигурувањето на живот (ризикп). Кај осигурувањето на живот кога инвестиционипт ризик е на товар на осигуреникот продолжува изразениот тренд со пораст од 113,75% со остварена БПП од 43,17 милипни денари (во 2016 година изнесувала 20,19), при умерен пораст на бројот на склучени договори од 8,39%.

Со цел јасно да се увиди степенот на зголемување на трендот на животното осигурување во 2017 година направена е споредба на параметрите во однос на вториот квартал во 2016 година според бројот на склучени договори и бруто полисираната премија од истите. Исто така од табелата може да се увиди и колкав е уделот на животното осигурување во вкупниот обем на пазарот на животно и неживотно осигурување повторно разгледувано по истите параметри, број на склучени договори и бруто полисирана премија.

 

                                   Бруто полисирана премија                                                     Број на склучени договори
  Втор квартал 2016 Втор квартал 2017 Промена Втор квартал 2016 Втор квартал 2017 Промена
Осигурување на живот 534.116 603.044 12.91% 4.108 7.659 86.44%
Вкупно 4.484.105 4.624.950 3,14%  583.314 624.381 7.04%
Повеќе

Осигурување

Групацијата Триглав на крајот од третото тромесечие ја потврдува прогнозата за планираната годишна добивка

Објавено

на

Во првите девет месеци од оваа година Групацијата Триглав реализираше 69,9 милиони евра добивка пред оданочување, што е за 8% повеќе во споредба со истиот период минатата година. Имајќи ги во вид предвидените можности до крајот на годината, ја потврдува прогнозата за планираниот годишен резултат. Во однос на истиот период од минатата година, во дејноста осигурување остварен е раст на премија на сите пазари и во сите сегменти на осигурување (неживотни, животни и здравствени осигурувања), а зголемен е и опсегот на средства на клиентите со кои се управува. Во 2018-та година Групацијата продолжува со спроведување на својата стратегија на раст и развој, со што се поврзани и активностите кои Групацијата ги превзеде оваа година. Надзорниот одбор на друштвото, на  Андреј Слапар, Претседател на Управата, му довери петогодишен мандат и ги потврди мандатите на членовите на Управата, Урош Иванц и Тадеј Чороли. Триглав Осигурување Скопје, членка на групацијата Триглав, третиот квартал оваа година го заврши со 11% повисока бруто полисирана премија (18,5 милиони евра) во споредба со истиот период минатата година. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д. Скопје со добивка од над 1 милион евра за периодот јануари-септември 2018

Објавено

на

Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д. Скопје – Виена Иншуренс Груп заклучно со 30,09,2018 година има остварено добивка пред оданочување во износ од 68,4 милиони денари. Во истиот период 2017 година Друштвото оствари добивка пред оданочување во износ од 56,4 милиони денари. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Се воведува данок на осигурување

Објавено

на

Под доход од осигурување се подразбира премијата за осигурување на живот уплатена од правно лице или обврзник кој остварува доход од самостојна дејност, премијата за неживотно осигурување уплатена од правно лице или обврзник кој остварува доход од самостојна дејност, придонеси во доброволен пензиски фонд уплатени од правно лице или обврзник кој остварува доход од самостојна дејност, исплатената осигурана сума, освен надоместокот на штета,  исплатениот пензиски надоместок од доброволно капитално финансирано осигурување и освен пензискиот надоместок исплатен преку програмирани повлекувања. (more…)

Продолжи со читање
P2_P_MK_300x250

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange